Príspevok na 80 % mzdy zamestnávateľovi, ktorý povinne zatvoril prevádzku kvôli koronavírusu

Štát preplatí zamestnávateľom, ktorí znížia mzdy, približne tri štvrtiny ceny práce. Praktické príklady na výpočet príspevku na mzdy zamestnancov v prevádzkach, ktoré sú kvôli koronavírusu povinne zatvorené.

Príspevok na udržanie pracovných miest, ktorý je jedným z opatrení v rámci prvej pomoci zamestnávateľom zasiahnutých koronakrízou, sa bude týkať tých, ktorí kvôli karanténnym opatreniam na zabránenie šíreniu koronavírusu nemôžu pracovať z dôvodu zatvorených prevádzok. Zamestnanci, ktorí nepracujú, budú dostávať 80 % svojej mzdy (toto platí od novely Zákonníka práce od 4.4.2020). Hrubú mzdu preplatí zamestnávateľovi štát (čistá mzda, odvody zamestnanca, daň z príjmov zamestnanca). Zamestnávateľ ale bude musieť platiť odvody.

Upozornenie: Informácie uvádzané v článku boli čerpané z dostupných zdrojov k dátumu uverejnenia článku. Informácie a podmienky štátnej pomoci sa neustále vyvíjajú a upravujú, preto je potrebné zmeny sledovať aj v novších článkoch v sekcii Koronavírus a podpora.

Aktuálny prehľad všetkých schválených opatrení a štátnej pomoci pre podnikateľov pri boji s koronavírusom, nájdete v článku Veľký prehľad štátnej pomoci a opatrení pre podnikateľov v koronakríze.

Maximálna výška korona príspevku bude 1100 eur na jedného zamestnanca a maximálna výška príspevkov na jedného zamestnávateľa je 200 000 eur mesačne (suma sa môže po udelení výnimky zvýšiť). Ak však za marec 2020 vyplatil zamestnávateľ zamestnancom náhradu mzdy za čas prekážok v práci vo výške 60 % priemerného zárobku (napr. zatvorené fabriky a pod.), príspevok je najviac 880 eur.

Podmienkou na poskytnutie príspevku záväzok zamestnávateľa, že zamestnanca najmenej po dobu 2 mesiacov po skončení vyplácania príspevku neprepustí.

Tento príspevok nie je možné žiadať na zamestnancov, ktorí v čase pandémie (teda od 16.3.2020) boli na PN, čerpali OČR, alebo čerpali dovolenku či pracovali v rámci homeoffice. Ide o príspevok na tých zamestncov, ktorí nemôžu pracovať z dôvodu zatvorenia prevádzok.

Prečítajte si tiež

Ak má podnikateľ viac prevádzok a niektoré boli a niektoré neboli povinne zatvorené, o tento príspevok môže žiadať, ak aspoň polovica zamestnancov pracuje v prevádzke, ktorá musela byť zatvorená. Započítavať je potrebné počet zamestnancov vo fyzických osobách (na výške úväzku nezáleží), dohodári sa nazapočítavajú.  

Od 30. 3. 2020 sa povolilo otvorenie niektorých obchodov, služieb a prevádzok. Zamestnávatelia, ktorých sa otvorenie týkalo, si môžu uplatniť uvedený príspevok za marec 2020, ale už nie za apríl 2020. Viac informácií o povinne zatvorených prevádzkach nájdete v článku Podmienky otvorenia prevádzok od 30. marca 2020 

Následne môžu žiadať o príspevok na udržanie pracovných miest v prípade, ak im poklesli tržby o viac ako 20 %. Viac informácií v článku Príspevok pre podnikateľov, ktorým poklesli tržby kvôli koronavírusu

O príspevok na 80 % mzdy zamestnávateľovi, ktorý povinne zatvoril prevádzku kvôli koronavírusu, bude možné žiadať od pondelka 6. apríla 2020 od 12.00 hod. Od tohto momentu budú spustené aj dva portály s rovnakým obsahom, na ktorých budú všetky potrebné informácie a upozornenia (pomahameludom.sk a neprepustaj.sk). K dispozícii bude aj 70 pracovníkov call centra, ktorí budú podnikateľom poskytovať informácie a pomáhať s vypĺňaním žiadostí. 

Pre tento typ príspevkov sa očakáva asi 50 000 žiadostí, súčasťou bude aj výkaz o zamestnancoch a čestné vyhlásenia. Vyplnené je potrebné posielať nepodpísané, nenaskenované. Žiadosti sa budú podávať elektronicky na e-mailové adresy úradov práce, príslušné podľa prevádzky (ak má firma viac prevádzok, tak podľa sídla firmy). 

Do 24 hodín po odoslaní žiadosti a výkazu príde podnikateľovi potvrdenie o zaregistrovaní žiadosti. Od 14.4.2020 do elektronickej schránky slovensko.sk, resp. poštou budú podnikateľom doručované dohody (s číslom, ktoré je potrebné uvádzať aj ďalší mesiac v žiadosti, prvýkrát sa číslo dohody nevyplní). Podnikateľ obratom zašle podpísanú dohodu späť - a to buď využitím kvalifikovaného elektronického podpisu, poštou alebo osobne odovzdaním na príslušnom úrade práce. Do 24 hodín od doručenia podpísanej dohody budú posielané peniaze na účty žiadateľov, teda na účte by ich mohol mať podnikateľ už 16. apríla 2020.

Kontroly budú vykonávané až následne so spätným overením údajov, pričom v prípade nepravdivých údajov budú sankcie uplatňované na ich hornej hranici.

Vláda SR 14. apríla 2020 oznámila ďalšie opatrenia na zmiernenie dopadov korona krízy a počíta aj so zavedením tzv. kurzarbeit, ktorý sa týka najmä zamestnávateľov. Viac informácií o tom, čo je kurzarbeit, nájdete v článku Čo je kurzarbeit a akú podobu bude mať na Slovensku.

Aké zmeny nastali v jednotlivých opatreniach pre SZČO od mája 2020, nájdete v článku Príspevky pre podnikateľov kvôli koronavírusu – zmeny od apríla 2020.

Príklad na maximálny korona príspevok na zamestnanca

Najvyšší možný príspevok na jedného zamestnanca je možný vo výške 1100 eur mesačne, čo predpokladá pôvodnú priemernú mesačnú mzdu v hrubom 1375 eur. Prvý príklad teda ilustrujeme na zamestnancovi, ktorý má priemernú hrubú mesačnú mzdu 1375 eur (v čistom pri zohľadnení nezdaniteľnej časti na daňovníka ide o sumu 1034,40 eur).

Zamestnanec bude mať vyplatenú náhradu mzdy za čas povinného zatvorenia prevádzky (t. j. v čase trvania prekážky na strane zamestnávateľa) vo výške 80 % svojej priemernej mzdy. V tomto čase teda bude hrubá mzda zamestnanca 1100 eur (841,50 eura v čistom). Čistá mzda sa mu zníži oproti bežnému mesiacu o 192,90 eura.

Prečítajte si tiež

Sumu hrubej mzdy 1100 eur vyplatí zamestnávateľovi štát, čo je zároveň maximálna možná suma príspevku.

Preplatené nebudú odvody zamestnávateľa do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Zamestnávateľ teda z novej výšky mzdy (80 % z pôvodnej mzdy zamestnanca) zaplatí odvody vo výške 35,2 %. V našom príklade ide o 35,2 % z 1100 eur, teda 387,20 eura. Pre porovnanie, z pôvodnej mzdy 1375 eur by boli odvody zamestnávateľa vo výške 483,99 eura. V prípade, ak má zamestnávateľ pokles tržieb o viac ako 40 % (apríl 2020), bude mať zároveň možnosť odkladu platieb odvodov zamestnávateľa.

Celková cena práce bude teda vo výške 1487,20 eura, z čoho 1100 eur prepláca zamestnávateľovi štát (74 %) a odvody zamestnávateľa vo výške 387,20 eur znáša samotný zamestnávateľ (26 % z ceny práce).

Pôvodná priemerná mzda zamestnanca (hrubá) 1375 eur
Náhrada mzdy v čase zatvorenej prevádzky (80 % z pôvodnej hrubej mzdy) 1100 eur
Náhrada mzdy v čase zatvorenia prevádzky (čistá mzda zamestnanca) 841,50 eur
Suma príspevku na mzdu od štátu 1100 eur (maximálna možná suma)
Odvody zamestnávateľa do Sociálnej a zdravotnej poisťovne (vyplatí zo svojich prostriedkov zamestnávateľ, možný odklad za splnenia podmienok) 387,20 eur
Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na korona príspevok pre zamestnávateľa, ktorý povinne zatvoril prevádzku a zamestnanec nemôže pracovať, pri pôvodnej hrubej mzde 800 eur

Aj v tomto príklade bude zamestnanec zamestnaný v prevádzke, ktorá musela byť povinne zatvorená a ktorý z tohto dôvodu aktuálne nepracuje. Jeho pôvodná hrubá mzda je vo výške 800 eur. Náhrada jeho mzdy bude vo výške 80 %, t. j. 640 eur v hrubom. Po novom mu bude vyplatená čistá mzda vo výške 518,83 eura.

Pozrite si tiež

Zamestnávateľ dostane príspevok na tohto zamestnanca vo výške 640 eur. Odvody zamestnávateľa vo výške 225,28 eura zaplatí z vlastných prostriedkov. Ak by bol pokles tržieb o viac ako 40 %, je možný odklad ich zaplatenia.

Celková cena práce bude teda vo výške 865,28 eura, z čoho 640 eur prepláca zamestnávateľovi štát (74 %) a odvody zamestnávateľa vo výške 225,28 eur znáša samotný zamestnávateľ (26 % z ceny práce).

Pôvodná priemerná mzda zamestnanca (hrubá) 800 eur
Náhrada mzdy v čase zatvorenej prevádzky (80 % z pôvodnej hrubej mzdy) 640 eur
Náhrada mzdy v čase zatvorenia prevádzky (čistá mzda zamestnanca) 518,83 eur
Suma príspevku na mzdu od štátu 640 eur
Odvody zamestnávateľa do Sociálnej a zdravotnej poisťovne (vyplatí zo svojich prostriedkov zamestnávateľ, možný odklad za splnenia podmienok) 225,28 eur

Náš tip: So správnym výpočtom miezd vám pomôže softvér Olymp. Bez problémov vypočíta náhrady mzdy, pomôže aj s PN a OČR. Neustále reaguje na aktuálnu situáciu, pripraví podklady pre vypĺňanie žiadostí o príspevky za zamestnancov či rozčlení poistné na zamestnanca a zamestnávateľa v prevodných príkazoch. Oplatí sa mať dobrý softvér.  

Príklady na oprávnenosť a výšku príspevku na udržanie pracovných miest u zamestnancov (OČR, dovolenka, homeoffice)

Jozef Mihál, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, uvádza nasledovné príklady:

Príklad na príspevky za marec na zamestnancov na OČR, čerpajúcich dovolenku, v prípade homeoffice a pri prekážke v práci (nepracujúcich):

Zamestnávateľ musel od 16. marca 2020 na základe rozhodnutia krízového štábu uzavrieť svoju prevádzku. V prevádzke pracovalo 5 zamestnancov v pracovnom pomere.

Zamestnanec A je od 16. marca do konca marca na OČR.

Zamestnanec B si od 16. marca do 29. marca čerpal starú dovolenku. V dňoch 29. a 30. marca zostal doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nemal prácu, za tieto dva dni dostal náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku a to 100 eur.

Prečítajte si tiež

Zamestnanec C sa so zamestnávateľom dohodol na práci z domu.

Zamestnanec D mal v dňoch 16. až 20. marca náhradnú prácu, od 23. marca do konca marca zostal doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nemal prácu, za tieto dni dostal náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku a to 350 eur.

Zamestnanec E od 16. marca do konca marca zostal doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nemal prácu, za tieto dni dostal náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku a to 600 eur.

Zamestnávateľ si uplatní príspevok nasledovne:

Na zamestnancov A a C nárok nie je, lebo za mesiac marec nemali prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

Na zamestnanca B si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady (100 eur) a súčasne najviac 80% priemerného zárobku, teda 80 eur.

Na zamestnanca D si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady (350 eur) a súčasne najviac 80% priemerného zárobku, teda 280 eur.

Na zamestnanca E si uplatní príspevok vo vo výške vyplatenej náhrady (600 eur) a súčasne najviac 80% priemerného zárobku, teda 480 eur.

Poznámka: U všetkých troch zamestnancov príspevok nepresiahol maximálnu možnú sumu 1100 eur.

Celková suma príspevku vyplatená zamestnávateľovi za mesiac marec 2020 bude 840 eur.

Príklad na príspevky za apríl na zamestnancov na OČR, čerpajúcich dovolenku a pri prekážke v práci (nepracujúcich):

Zamestnávateľ musel od 16. marca 2020 na základe rozhodnutia krízového štábu zavrieť svoju prevádzku. V prevádzke pracujú 4 zamestnanci v pracovnom pomere. V mesiaci apríl 2020 bude prevádzka celý mesiac ďalej zatvorená a bude to vyzerať nasledovne.

Zamestnanec A bude celý apríl na OČR.

Zamestnanec B si bude od 1. apríla do 19. apríla čerpať dovolenku. Zostávajúce dni zostane doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nebude mať prácu, za tieto dni dostane náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku (zmena Zákonníka práce účinná od 4. apríla 2020) a to 400 eur.

Zamestnanec C počas celého mesiaca apríl zostane doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nebude mať prácu. Jeho priemerný hodinový zárobok zistený za prvý štvrťrok 2020 je 5 eur/hod.

Za dni od 1. do 3. apríla 2020, čo sú tri pracovné dni a 24 hodín prekážky v práci dostane náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku:

24 hodín x 5 eur = 120 eur

Za dni od 4. apríla 2020 do konca apríla 2020 (od 4. apríla 2020 je účinná zmena Zákonníka práce), čo je 17 pracovných dní a 136 hodín prekážky v práci dostane náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku (4 eur/hod):

136 hodín x 4 eur = 544 eur

Poznámka: Za dva dni sviatkov (Veľkonočný piatok a Veľkonočný pondelok) dostáva náhradu 100% priemerného zárobku, za ktorú zamestnávateľ nemá nárok na príspevok.

Prečítajte si tiež

U zamestnanca C tak celková výška náhrady mzdy za prekážky v práci za mesiac apríl dosiahne 664 eur.

Zamestnanec D počas celého mesiaca apríl zostane doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nebude mať prácu. Za dni od 1. do 3. apríla 2020 dostane náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku, za dni od 4. apríla 2020 (účinnosť zmeny Zákonníka práce) dostane náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku, celkovo výška náhrady mzdy za prekážky v práci za mesiac apríl dosiahne 1200 eur.

Zamestnávateľ si uplatní príspevok nasledovne.

Na zamestnanca A nárok nie je, pretože za mesiac apríl nemá prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

Na zamestnanca B si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy (80% priemerného zárobku) a to 400 eur.

Na zamestnanca C si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy (664 eur) a súčasne najviac 80% priemerného zárobku a to je 160 hodín x 4 eur =  640 eur.

Na zamestnanca D si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy avšak pri sume náhrady mzdy 1200 eur bude príspevok 1100 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky