Elektronická komunikácia živnostníkov a firiem s daňovými úradmi od roku 2018

Novela daňového poriadku prináša pre mnohé firmy a všetky fyzické osoby – podnikateľov (najmä živnostníkov) zásadnú zmenu. Všetky podania budú musieť daňovému úradu doručovať len elektronicky.

Povinná elektronická komunikácia s daňovým úradom pre firmy od 1. januára 2018 a pre živnostníkov od 1. júla 2018

V Národnej rade Slovenskej republiky bola nedávno schválená novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o správe daní“). Okrem iných zmien je jedna zmena pre všetky firmy a fyzické osoby – podnikateľov zásadná.

V roku 2018 sa elektronické doručovanie daňovému úradu rozšíri na všetky firmy a živnostníkov.

V súčasnosti majú povinnosť doručovať podania daňovým úradom elektronickými prostriedkami len platitelia DPH (fyzické osoby aj právnické osoby), daňový poradca pri zastupovaní daňového subjektu, advokát pri zastupovaní daňového subjektu a iný zástupca pri zastupovaní platiteľa DPH. Firma alebo fyzická osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, tak môže teraz napríklad daňové priznanie k dani z príjmov podať aj v písomnej podobe. Novelou zákona o správe daní budú mať povinnosť doručovať podania daňovému úradu len elektronicky od 1. januára 2018 aj všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a od 1. júla 2018 aj fyzické osoby - podnikatelia registrované pre daň z príjmov.

 

Na ktoré fyzické osoby – podnikateľov sa bude vzťahovať povinná elektronická komunikácia

Už v súčasnosti sa povinnosť elektronického doručovania podaní daňovému úradu vzťahuje na všetky fyzické osoby, ktoré sú platiteľmi DPH. Okrem nich od 1. júla 2018 budú musieť podávať daňovému úradu podania elektronicky aj všetky fyzické osoby – podnikatelia (napr. živnostníci), ktoré sú registrované pre daň z príjmov. Kedy je fyzická osoba podnikateľom upravuje § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) a povinnosť registrácie pre daň z príjmov je upravená v § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o dani z príjmov“).

Podnikateľom podľa Obchodného zákonníka je:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Registrovanou pre daň z príjmov je fyzická osoba:

  • ktorá na území Slovenskej republiky získala povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie,
  • ktorá na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo
  • ktorá na území Slovenskej republiky prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku.

Aby sa na fyzickú osobu od 1. júla 2018 rozšírila povinnosť elektronického doručovania podaní daňovému úradu, musí spĺňať obe podmienky – byť podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a byť registrovanou pre daň z príjmov podľa zákona o dani z príjmov (mať pridelené daňové identifikačné číslo – DIČ). V praxi ide napríklad o tieto fyzické osoby: živnostníci, audítori, finanční agenti, finanční poradcovia, lekári, advokáti, notári, znalci, tlmočníci, architekti, stavební inžinieri, geodeti.

Fyzická osoba musí súčasne spĺňať 2 podmienky na to, aby bola povinná elektronicky komunikovať s daňovým úradom.

Pokiaľ však napríklad niekto je registrovaný pre daň z príjmov na daňovom úrade, ale nie je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka, nebude sa na neho od 1. júla 2018 vzťahovať povinnosť elektronického doručovania podaní daňovému úradu. Takýmito fyzickými osobami budú napríklad prenajímatelia nehnuteľností bez živnostenského oprávnenia podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov (prenájom nehnuteľností živnosťou nie je vtedy, ak sa popri prenájme nehnuteľnosti poskytujú len základné služby spojené s prenájmom). Tieto fyzické osoby sú registrované na daň z príjmov, ale zároveň nie sú podnikateľmi, takže nebudú musieť povinne komunikovať s daňovým úradom elektronicky.

 

Právnické osoby s povinnosťou elektronicky komunikovať s daňovým úradom

Už v súčasnosti sa povinnosť elektronického doručovania podaní daňovému úradu vzťahuje na všetky právnické osoby, ktoré sú platiteľmi DPH. Okrem nich sa od roku 2018 rozšíri povinnosť podávať daňovému úradu podania elektronicky aj na všetky právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri.

Každá firma bude musieť od roku 2018 s daňovým úradom komunikovať elektronicky.

Ktoré právnické osoby majú povinnosť zapísať sa do obchodného registra, upravuje § 27 ods. 2 Obchodného zákonníka. Ide o obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, o ktorých to ustanoví osobitný zákon, právnické osoby založené podľa práva Európskej únie. V praxi tak od roku 2018 bude mať, bez ohľadu na to, či je alebo nie je platiteľom DPH, povinnosť doručovať podania daňovému úradu elektronicky každá spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, európska spoločnosť.

 

Aké dokumenty budú od roku 2018 všetky firmy a fyzické osoby – podnikatelia posielať daňovému úradu elektronicky

Podľa zákona o správe daní, ak má daňový subjekt povinnosť elektronického doručovania podaní daňovému úradu, vzťahuje sa táto povinnosť na všetky podania. V praxi sa jedná o všetky dokumenty, ktoré podnikateľ odosiela daňovému úradu. Najčastejšie ide o podávanie daňových priznaní k dani z príjmov, daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty, daňových priznaní k dani z motorových vozidiel, kontrolných výkazov DPH, súhrnných výkazov, účtovných závierok a oznámení o schválení účtovnej závierky. Medzi ďalšie podania, ktoré budú podnikatelia podávať daňovému úradu len elektronicky, môžu patriť žiadosti o registráciu pre nejakú daň alebo oznámenia zmien v tejto registrácii.

Okrem toho mnohí podnikatelia ako zamestnávatelia posielajú daňovému úradu mesačne prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac a ročne hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako sa musia fyzické osoby – podnikatelia a firmy pripraviť na elektronickú komunikáciu?

Elektronické doručovania podaní daňovému úradu sa od roku 2018 bude uskutočňovať prostredníctvom elektronickej podateľne Finančnej správy Slovenskej republiky na stránke www.financnasprava.sk podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo prostredníctvom elektronickej podateľne Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Napriek tomu ani v roku 2018 nebude možné všetky podania doručovať cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk. Novelizovaný zákon o správe daní účinný od roku 2018 totižto ustanovuje, že podanie, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu, bude možné podať len prostredníctvom elektronickej podateľne Finančnej správy Slovenskej republiky. Ak teda pôjde o podanie, ktoré sa podáva na predpísanom formulári (napríklad daňové priznanie, registrácia pre daň alebo účtovná závierka), bude ho možné podať len cez portál Finančnej správy Slovenskej republiky.

Pred používaním portálu Finančnej správy Slovenskej republiky www.financnasprava.sk na doručovanie elektronických podaní je potrebné sa pre elektronickú komunikáciu na tento portál registrovať (kliknutím na tlačidlo „Registrovať“ v pravom hornom rohu stránky). Na výber sú tri možnosti registrácie: registrácia s eID kartou (s elektronickým občianskym preukazom), registrácia so zaručeným elektronickým podpisom a registrácia vyplňovaním registračného formulára. Po vyplnení a odoslaní registrácie dostanete e-mail s aktivačným odkazom na potvrdenie registrácie. Po potvrdení registrácie dostanete ďalší e-mail, ktorý bude obsahovať informáciu o tom, že nasledujúcim krokom je overenie vašich údajov na daňovom úrade a nastavenie rozsahu oprávnení pre konanie v prostredí portálu. Znamená to, že budete musieť fyzicky prísť na daňový úrad a preukázať tam svoju totožnosť. Po absolvovaní tohto kroku budete mať prístup do osobnej internetovej zóny portálu Finančnej správy Slovenskej republiky, cez ktorý budete musieť daňovému úradu doručovať všetky podania.

Ako sa líši od kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) zaručeného elektronického podpisu, nájdete v článku Rozdiel medzi podpismi KEP a ZEP.

Pre elektronické doručovanie podaní daňovému úradu sa budete musieť na portál registrovať a fyzicky prísť na daňový úrad.

Navyše, ak nemáte elektronický občiansky preukaz s kvalifikovaným elektronickým podpisom, budete musieť na daňovom úrade uzatvoriť aj písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Táto povinnosť sa týka predovšetkým fyzických osôb – podnikateľov, keďže za právnické osoby konajú štatutárne orgány, ktorých členovia pre povinné používanie elektronickej schránky za svoje firmy disponujú elektronickým občianskym preukazom, s ktorým sa kvalifikovaný elektronický podpis vytvoriť dá. Zároveň vám radíme, ak za vás má na starosti dane a účtovníctvo iná osoba (externá účtovníčka) a ak chcete, aby za vás podávala daňové priznania a iné podania daňovému úradu, aby ste jej na to nastavili oprávnenie v nastaveniach svojej osobnej internetovej zóny v časti „Autorizácia a zastupovanie“ – „Správa autorizácií subjektu“. Ďalej je pomerne dôležité nastaviť si v časti „Profil používateľa“ – „Nastavenie notifikácií“ na doručovanie oznámení na váš e-mail, aby ste nepremeškali dôležitú správu od daňového úradu. Na všetky tieto povinnosti by si firmy a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré budú musieť povinne elektronicky komunikovať s daňovými úradmi, mali vyhradiť dostatok času už v predstihu.

O ďalších významných zmenách v zákone o správe daní (daňovom poriadku) od roku 2018 sa dočítate v článku 7 zmien v zákone o správe daní od roku 2018 (novela daňového poriadku).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky