Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby?

Návod ako postupovať pri vyplnení daňového priznania fyzickej osoby.

Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby sa musíte riadiť predovšetkým zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zároveň je potrebné postupovať podľa aktuálneho poučenia na vyplnenie daného daňového priznania pre dané zdaňovacie obdobie.

Pred vyplnením si vyberte si správny typ tlačiva daňového priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov je potrebné podať na aktuálnom vzore, ktorý je platný pre dané zdaňovacie obdobie. Fyzická osoba podáva nasledovné daňové priznanie:

 • typ A: ak mala v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (t.j. zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov, tento vzor tlačiva daňového priznania sa teda týka len fyzických osôb, ktorí boli v danom zdaňovacom období zamestnancami,
 • typ B: ak mala v zdaňovacom období fyzická osoba aj iné zdaniteľné príjmy ako len zo závislej činnosti, t.j. mala príjmy napr. zo živnosti, z prenájmu nehnuteľnosti, z predaja nehnuteľnosti a pod. (fyzické osoby s príjmami podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov.

Aktuálne vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov si môžete stiahnuť v článku Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v roku 2020 (v roku 2021). Základné informácie, ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2020.

Skôr ako začnete vypĺňať daňové priznanie

Správne vyplnenie daňového priznania súvisí najmä so správnym posúdením príjmov, teda ich zaradením do správnej kategórie a určením či sú aktívne alebo pasívne. Toto posúdenie je kľúčové pretože od jeho výsledku bude závisieť do ktorej časti daňového priznania daný príjem vyplníte, zároveň od zaradenia príjmu bude závisieť, či je naň možné uplatniť niektoré z oslobodení, príp. či vôbec je predmetom dane a zároveň, či si pri danom príjme možno uplatniť nezdaniteľnú časť alebo daňový bonus. Kategorizácia príjmov ovplyvňuje aj to, či sa od daného príjmu dajú odpočítať nejaké výdavky, príp. to či sa daný príjem bude alebo nebude uvádzať v daňovom priznaní.

Pri komplikovanejších situáciách odporúčame sa poradiť s daňovým poradcom.

Príjmy zatrieďte do správnej kategórie

Fyzická osoba musí podať daňové priznanie k dani z príjmov za dané zdaňovacie obdobie, ak jej príjmy presiahli hranicu prevyšujúcu polovicu sumy nezdaniteľnej časti základu dane a tiež v prípade, ak dosiahla daňovú stratu. Daňové priznanie musí podať aj daňovník, ktorého správca dane na to vyzve.

Zdaniteľnými príjmami sa pritom rozumejú príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Uvedené znamená, že ďalším krokom pre vyplnenie daňového priznania, je zatriedenie príjmov a ich rozdelenie na:

 • zdaniteľné príjmy a
 • príjmy, ktoré sú od dane oslobodené od dane alebo príjmy nie sú predmetom dane (napr. cestovné náhrady poskytované v súvislosti s výkonom závislej činnosti, rodičovský príspevok, daňový bonus na dieťa, výhra v lotérii a pod.).

Zákon o dani z príjmov neuvádza všetky zdaniteľné príjmy, avšak uvádza príjmy, ktoré sú od dane oslobodené a aj tie, ktoré nie sú predmetom dane.

Ak fyzická osoba už spomedzi svojich príjmov za dané zdaňovacie obdobie vytriedila tie, ktoré sú predmetom dane z príjmov, zatriedi ich nasledovne:

 • príjmy zo závislej činnosti: t.j. napr. príjmy zo súčasného alebo predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, príjmy za prácu členov družstiev, odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, odmena za výkon funkcie zapisovateľa, predsedu či člena volebnej komisie a pod.,
 • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľnosti a z použitia diela a umeleckého výkonu: t.j. napr. príjmy zo živnosti, príjmy zo živnosti, či z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, príjmy znalcov a tlmočníkov a pod.,
 • príjmy z kapitálového majetku: t.j. napr. úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách a pod.,
 • ostatné príjmy: t.j. napr. príjmy z príležitostných činností (príležitostná poľnohospodárske výroba), z predaja nehnuteľností a hnuteľných vecí, z prevodu podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným a pod.

Rozdeľte svoje zdaniteľné príjmy na aktívne a pasívne

Pri vypĺňaní daňového priznania je okrem zaradenia do správnej kategórie potrebné príjmy ešte zdaniteľné príjmy rozdeliť na aktívne príjmy a pasívne príjmy. Zaradnie príjmu to jedej z týchto dvoch kategórií má vplyv na:

 • uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane,
 • odpočet daňovej straty, resp. jej vykázanie,
 • uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa.

Fyzická osoba, ktorá má aktívne príjmy, má na uvedené daňové výhody nárok.

Medzi aktívne príjmy patrí:

 • príjem zo závislej činnosti (§ 5),
 • príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a ods. 2).

Medzi pasívne príjmy patrí:

 • príjem z prenájmu (§ 6 ods. 3),
 • príjem z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4),
 • príjem z kapitálového majetku (§ 7),
 • ostatný príjem (§ 8).

Rozdelenie príjmov na aktívne a pasívne má vplyv na odpočet daňových zvýhodnení, či vykázanie daňovej straty.

Uvedené znamená, že fyzická osoba, ktorá mala pasívny príjem, nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňový bonus na dieťa a taktiež nemôže ani vykázať daňovú stratu, či uplatniť si jej odpočet v ďalších obdobiach.

Je potrebné upozorniť aj na to, že príjem z prenájmu alebo príjem z príležitostnej činnosti je oslobodený od dane do výšky 500 eur.

Príjmy zdanené zrážkovou daňou už v daňovom priznaní neuvádzate

Príjmy, ktoré fyzická osoba dosiahla v zdaňovacom období a ktoré boli zdanené zrážkovou daňou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, spravidla neuvádza v daňovom priznaní. Vybraním dane zrážkou z príjmu je už splnená daňová povinnosť fyzickej osoby.

Prečítajte si tiež

Ide o taký príjem, pri ktorom platiteľ dane, ktorý vypláca daný príjem fyzickej osobe, vyplatí priamo sumu už zníženú o zrážkovú daň. Môže ísť o príjem ako je napríklad preplatok ročného zúčtovania zdravotného poistenia, príjem autorov z vytvorenia diela, výhry, úroky z peňažných prostriedkov na bežnom účte a pod.

Pri určitých typoch príjmu je však možné vybranú zrážkovú daň považovať aj za preddavok na daň.

Príjmy zo zdroja v zahraničí je potrebné započítať alebo vyňať

V prípade, ak fyzickej osobe – rezidentovi SR plynuli príjmy aj zo zdrojov v zahraničí, je povinná podať daňové priznanie aj na Slovensku a vysporiadať si tým daňovú povinnosť z celosvetových príjmov.

Pre zamedzenie dvojitého zdanenia, t. j. aby fyzickej osobe nebol zdanený príjem zo zdroja v zahraničí dvakrát, je potrebné použiť metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia, a to buď:

 • metódu zápočtu dane,
 • metódu vyňatia príjmov.
Článok pokračuje pod reklamou

Vyberte si spôsob uplatňovania daňových výdavkov

Fyzická osoba, ktorá mala v danom zdaňovacom období len príjmy zo závislej činnosti, si spôsob uplatňovania daňových výdavkov nevyberá, jej výdavkom sú totiž zaplatené poistné a príspevky na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré jej zamestnávateľ v príslušnom zdaňovacom období zrazil zo mzdy. Sumu výdavkov zamestnanec nájde v „Potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti “, ktoré dostal od svojho zamestnávateľa (zamestnávateľov).

Fyzická osoba, ktoré mala v zdaňovacom období iné príjmy ako zo závislej činnosti, t.j. napr. živnostník či iná SZČO, si môže vybrať jeden z týchto spôsobov uplatňovania daňových výdavkov:

 • paušálne výdavky: tzv. výdavky percentom z príjmov: vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne však do sumy 20 000 eur,
 • preukázateľné výdavky: výdavky evidované v daňovej evidencii alebo účtované v sústave jednoduchého účtovníctva.

O výhodách, či nevýhodách jednotlivých výdavkov si môžete prečítať v článku Paušálne výdavky v roku 2021.

Je potrebné však upozorniť aj na to, že paušálne výdavky si nemôže uplatniť fyzická osoba pri príjmoch z prenájmu (§ 6 ods. 3).

Ako postupovať pri vypĺňaní daňového priznania živnostníka za rok 2019 nájdete v článku Daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2020.

V daňovom priznaní si uplatnite daňové zvýhodnenia

Každá fyzická osoba má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 19,2 – násobku sumy platného životného minima (ak je základ dane rovný alebo nižší ako 100 – násobok sumy platného životného minima). Okrem toho má nárok aj na tieto daňové zvýhodnenia, ktoré si môže odpočítať od základu dane, avšak len v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok:

 • odpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela,
 • odpočet nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľníctvo,
 • odpočet príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (III. pilier).
Prečítajte si tiež

V prípade, že fyzická osoba (s príjmami zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti) dosiahla v zdaňovacom období príjem vyšší ako je suma 6 – násobku minimálnej mzdy a nedosiahla daňovú stratu, môže si uplatniť nárok na daňový bonus na každé jedno vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti.

Od roku 2018 je možné uplatniť aj nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, a to maximálne do výšky 400 eur.

Odpočítajte zaplatené preddavky na daň z príjmov

Fyzická osoba, ktorá platila preddavky na daň z príjmov za toto zdaňovacie obdobie, započíta tieto preddavky za toto zdaňovacie obdobie po skončení zdaňovacieho obdobia na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

K daňovému priznaniu k dani z príjmov priložte správne prílohy

Medzi povinné prílohy k daňovému priznaniu patrí napr.:

 • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti (zo zamestnania),
 • kópia rodného listu dieťaťa alebo kópia potvrdenia o návšteve školy (ak si uplatňujete nárok na daňový bonus na dieťa),
 • kópia potvrdenia o zaplatených úrokoch z úveru na bývanie (ak si uplatňujete daňový bonus na zaplatené úroky).
Prečítajte si tiež

Ak fyzická osoba zvolila spôsob uplatňovania paušálnych výdavkov a vedie daňovú evidenciu, nemusí túto evidenciu prikladať k daňovému priznaniu. Ak však fyzická osoba účtovala o svojich výdavkoch v jednoduchom účtovníctve, podáva okrem daňového priznania aj účtovnú závierku za príslušné zdaňovacie obdobie.

Podajte daňové priznanie k dani z príjmov v lehote

Termín na podanie daňového priznania je do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. V termíne lehoty na podanie daňového priznania, je povinná fyzická osoba aj daňovú povinnosť uhradiť.

V prípade, ak fyzická osoba nestíha alebo nechce podať daňové priznanie v lehote (chce si napr. odložiť platbu dane) môže oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, a to o celé tri kalendárne mesiace alebo šesť kalendárnych mesiacov (ak mala príjmy zo zdrojov v zahraničí).

Za nepodanie daňového priznania k dani z príjmov hrozia sankcie

Nepodanie daňového priznania v zákonom stanovenej lehote sa podľa daňového poriadku považuje za správny delikt. Správca dane, ktorým je daňový úrad tak môže uložiť fyzickej osobe za nepodanie daňového priznania pokutu vo výške od 30 eur do 16 000 eur. Pokutu správca dane uloží v prípade, ak fyzická osoba sama zistí, že nepodala daňové priznanie, ale aj vtedy, ak ho na to vyzve správca dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky