Daňové priznanie študenta za rok 2018

Postup študenta pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov, ktorý mal v roku 2018 príjmy len zo závislej činnosti.

Daň z príjmov upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Pri vypĺňaní daňového priznania je potrebné sa riadiť týmto zákonom, ako aj poučením na vyplnenie k tlačivu daňového priznania k dani z príjmov.

Vznik povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 u študenta

Každá fyzická osoba, t.j. aj študent, ktorej príjmy v roku 2018 presiahli hranicu 1 915,01 eura, je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov a vysporiadať si tak svoju daňovú povinnosť. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov má však aj fyzická osoba, ktorej príjmy v roku 2018 nepresiahli hranicu 1 915,01 eur, ale dosiahla daňovú stratu, to znamená, že jej zdaniteľné príjmy boli nižšie ako daňové výdavky. Daňové priznanie je potrebné podať aj vtedy, ak správca dane na to daňovníka vyzve.

Kedy sa študentovi oplatí podať daňové priznanie za rok 2018

Ak vychádza preplatok na dani, oplatí sa podať daňové priznanie.

Fyzická osoba, ktorej príjmy v roku 2018 nepresiahli zákonom stanovenú hranicu (t.j. 1 915,01 eura), môže dobrovoľne podať daňové priznanie k dani z príjmov. Spravidla fyzická osoba pristúpi k takému kroku dobrovoľne, najmä v prípade, ak je to pre ňu výhodné. Výhodou podania daňového priznania u fyzickej osoby, ktorá nepresiahla zákonom stanovenú hranicu príjmu, je najmä vznik preplatku na dani, ktorý jej bude vrátený správcom dane.

Viac informácií o tom, kedy sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby si môžete prečítať v článku Kedy sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2019

Výber typu daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 u študenta

V prípade, ak študent v roku 2018 dosiahol len príjmy zo závislej činnosti je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmu – typ A.

Ak by mal študent v roku 2018 aj iné príjmy ako zo závislej činnosti (napr. zo živnosti, z prenájmu a pod.) je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmu – typ B.

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018

Študent je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 v termíne do 1.4.2019 (nakoľko deň 31.3.2019 pripadne na deň pracovného pokoja). V uvedenom termíne je študent povinný aj  zaplatiť možnú daňovú povinnosť (t.j. daň na úhradu, ak mu vznikla). Ak však študent z akýchkoľvek príčin nemôže podať daňové priznanie k dani z príjmov do uvedeného termínu, môže oznámiť správcovi dane (t.j. daňovému úradu) predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov.

Študent nemusí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 elektronicky

V prípade, ak mal študent len príjmy zo závislej činnosti, nemá povinnosť podať daňové priznanie elektronicky. Vyplnené daňové priznanie môže študent podať listinnou formou, a to osobným doručením na podateľňu správcu dane (daňového úradu) alebo prostredníctvom pošty.

Prečítajte si tiež

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 elektronickou formou sa vzťahuje od 1.7.2018 na fyzické osoby – podnikateľov. Viac informácií si môžete prečítať v článku Zjednodušenie registrácie a autorizácie pri elektronickej komunikácii s finančnou správou alebo Ako podať daňové priznanie v roku 2020 elektronicky (online).

Príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 u študenta, ktorý mal príjmy len zo závislej činnosti

Študent Jozef si v roku 2018 privyrábal na 2 brigádach, kde pracoval na dohodu o brigádnickej práci študenta a taktiež aj na dohodu o pracovnej činnosti. Jozef nestihol požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, a preto si chce sám vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov – typ A. Od obidvoch zamestnávateľov dostal potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za rok 2018, pričom u jedného z nich platil aj preddavky na daň. Údaje z potvrdení o zdaniteľných príjmov za rok 2018 uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Zamestnanie Dohoda o brigádnickej práci študenta* Dohoda o pracovnej činnosti Spolu
Hrubý príjem 970 € 800 € 1770 €
Sociálne poistenie platené študentom 29,40 € 75,20 € 104,60 €
Zdravotné poistenie platené študentom 0 € 32 € 32 €
Zrazené preddavky na daň 33,90 € 131,63 € 165,53 €

*Jozef si uplatnil tzv. odvodovú výnimku ako aj nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, preto je v tabuľke uvedená nízka suma sociálneho poistenia a žiadna suma zdravotného poistenia

Ako môžeme vidieť, Jozef nie je povinný podať daňové priznanie, nakoľko príjmy zo závislej činnosti za rok 2018 nepresiahli hranicu 1 915,01 eur (jeho príjmy boli vo výške 1 770 eur). Jozef sa však dobrovoľne rozhodol podať daňové priznanie, nakoľko mu správca dane vráti daňový preplatok.

Ponúkame vám Jozefove vyplnené daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 – typ A

Článok pokračuje pod reklamou

Študent Jozef vyplnil daňové priznanie k dani  z príjmov – typ A nasledovne:

 • na riadku č. 01 uviedol svoje rodné číslo, nakoľko nemá pridelené DIČ,
 • druh daňového priznania vyznačil „daňové priznanie“,
 • za rok: vpísal 2018,
 • I. oddiel – údaje o daňovníkovi: Jozef vyplnil svoje priezvisko a meno (riadok 03 a 04) a vyplnil svoju adresu trvalého pobytu (riadky 06 až 10),
 • na riadku 25 Jozef uviedol svoje telefónne číslo a na riadku 26 uviedol svoju emailovú adresu, avšak vypĺňanie týchto riadkov nie je povinné,
 • nakoľko si Jozef neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, na kúpeľnú starostlivosť ani daňový bonus na dieťa a zaplatené úroky, oddiel č. III. a IV. nevypĺňa,
 • V. oddiel – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona): tento oddiel vyplnil Jozef podľa potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, t.j. na riadku 36 uviedol úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov (úhrn hrubých príjmov), t.j. suma 1 770 eur, rovnakú sumu uviedol aj na riadku 36a – z toho úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Riadok 37 patrí súčtu poistného, ktoré Jozef zaplatil na sociálne a zdravotné poistenie, t.j. suma 104,60 eur + 32 eur = 136,60 eur. Na riadkoch 37a a 37b uviedol Jozef tieto sumy podľa toho, ktorá patrila sociálnemu poisteniu (104,60 eur) a zdravotnému poisteniu (32 eur). Riadok 38 patrí výpočtu základu dane zo závislej činnosti, t.j. rozdiel riadku 36 a 37 (1770-136,60 = 1633,40 eur),
Prečítajte si tiež
 • VII. Oddiel – výpočet dane podľa § 15 zákona: v tomto oddiele si Jozef na riadku 39 uplatní celkovú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t.j. 3 830,02 eur, avšak nakoľko je základ dane na riadku 38 nižší ako je suma nezdaniteľnej časti základu dane, na riadku 43 sa uvedie suma nezdaniteľnej časti základu dane len do výšky základu dane na riadku 38, t.j. suma 1 633,40 eur. Riadok 44 a 45 patrí výpočtu základu dane a samotnej dane, avšak nakoľko je základ dane nižší ako suma nezdaniteľnej časti základu dane, tak je základ dane vo výške 0 eur, ako aj samotná daň je vo výške 0 eur (uvedieme aj na riadku 56). Nakoľko mal Jozef zrazené preddavky na daň, ktoré by chcel vrátiť od správcu dane, uvedie ich sumu na riadku 70 – úhrn preddavkov na daň zrazených podľa § 35 zákona , t.j. suma 165,53 eur. Keďže výsledná daň na riadku 56 bola vo výške 0 eur a zrazené preddavky na daň na riadku 70 boli vo výške 165,53 eur, uvedie Jozef na riadku 72 daňový preplatok vo výške – 165,53 eur (t.j. 0 – 165,53),
 • VIII. oddiel – vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby: Jozef tento oddiel nevypĺňa nakoľko výsledkom jeho daňového priznania je preplatok a nemá nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane vo výške 2 % alebo 3 %,
 • na riadku 87 (na konci X. oddielu) je potrebné uviesť počet povinných príloh, v Jozefovom prípade je to číslo 2 (potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od dvoch rôznych zamestnávateľov), pripojí dátum a podpis daňovníka,
 • posledným oddiel je XI. oddiel – žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátanie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie: tento oddiel Jozef vypĺňa nakoľko výsledkom jeho daňového priznania je daňový preplatok a teda vyznačí, že „žiada o vrátenie daňového preplatku“ a vyznačí spôsob, akým chce aby mu správca dane predmetný daňový preplatok vrátil. Nakoniec nesmie zabudnúť Jozef pripojiť svoj podpis a uviesť dátum vyplnenia daňového priznania.

Správca dane vráti daňové preplatky za rok 2018 najneskôr do 13. mája 2019.

Jozefovi správca dane vráti preplatok v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku, t.j. od dňa po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane vráti preplatky najneskôr do 13.5.2019.

Daňové priznanie k dani z príjmov študenta – podnikateľa za rok 2018

Rovnako aj tu platí, že študent – podnikateľ je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 ak jeho príjmy presiahnu hranicu 1 915,01 eur alebo ak vykáže daňovú stratu.

Pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov sa môže študent – podnikateľ rozhodnúť, akým spôsobom si uplatní daňové výdavky, nakoľko si môže vybrať tzv. paušálne výdavky (percentom z príjmov) alebo preukázateľné daňové výdavky, ktoré vedie v daňovej evidencii alebo o nich účtuje v sústave jednoduchého či podvojného účtovníctva.

Študent – podnikateľ pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov postupuje v krokoch uvedených v nasledovných článkoch:

Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2018 s preukázateľnými výdavkami v daňovej evidencii

Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) s preukázateľnými výdavkami v jednoduchom účtovníctve za rok 2018

Ako podať daňové priznanie elektronicky - videonávod

10 tipov k daňovému priznaniu živnostníka za rok 2018

Podanie daňového priznania za rok 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky