Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2018 s preukázateľnými výdavkami v daňovej evidencii

Postup na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 pre SZČO (živnostníka), ktorý si uplatňuje preukázateľné výdavky v daňovej evidencii.

Aké výdavky si môže uplatniť SZČO (živnostník) v roku 2018?

Fyzická osoba, ktorá má príjmy zo živnosti, t. j. podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) si môže pri výpočte základu dane za rok 2018 uplatniť tieto výdavky:

 • paušálne výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona: tzv. výdavky percentom z príjmov, t.j. vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov zo živnosti, maximálne však do výšky 20 000 eur (napríklad ak bude mať živnostník príjmy 45 000 eur a uplatní si paušálne výdavky, 60 % z 45 000 eur bude 27 000 eur, avšak živnostník si môže uplatniť len paušálne výdavky vo výške 20 000 eur, pričom v sumách paušálnych výdavkov sú zahrnuté všetky výdavky okrem zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne (t.j. výdavky = paušálne výdavky + odvody),
 • preukázateľne vynaložené výdavky v daňovej evidencii podľa § 6 ods. 11 zákona,
 • preukázateľne vynaložené výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Ako postupovať pri vypĺňaní daňového priznania živnostníka za rok 2019 nájdete v článku Daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2019.

Čo považujeme za skutočne preukázateľný vynaložený výdavok?

Podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov je daňovým výdavkom výdavok (náklad) preukázateľne vynaložený daňovníkom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ktorý je zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v daňovej evidencii.

Uvedené znamená, že živnostník si môže uplatniť len tie skutočne preukázateľne výdavky, ktoré súvisia s jeho podnikaním a pomáhajú mu dosiahnuť a zabezpečiť jeho ďalšie príjmy. Spravidla preukázateľným výdavkom môže byť pre živnostníka výdavok na nájomné, či odvody zaplatené do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne, spotreba pohonných látok (ak využíva auto na podnikanie), odpisy majetku a pod.

Príklad na skutočne preukázateľne výdavky, ktoré súvisia s podnikaním živnostníka

Živnostník Peter vykonáva stavebné práce a dokončovacie práce interiérov a exteriérov. Aké výdavky by si mohol uplatniť do skutočne preukázateľných výdavkov?

Peter si môže uplatniť len tie výdavky, ktoré súvisia s týmto jeho predmetom podnikania, t.j. napríklad výdavok na nákup rebríka, vŕtačky, kladiva, stavebného materiálu a pod.

Môžeme podotknúť, že nákup takýchto zásob, nebude výdavkom, ktorý súvisí s podnikaním, napríklad daňového poradcu.

Čo je to daňová evidencia?

Daňovú evidenciu upravuje § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Daňová evidencia je prehľad o:

 • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov (napr. príjmový pokladničný doklad),
 • daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov (napr. výdavkový pokladničný doklad),
 • hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
 • zásobách a pohľadávkach,
 • záväzkoch.

Daňová evidencia však nemá zákonom predpísanú stanovenú formu a preto to, ako bude vyzerať závisí len na danom živnostníkovi. Spravidla má daňová evidencia formu tabuľky, či formu zapisovania príjmov a výdavkov do zošita, no niektorí živnostníci volia aj jednoduchý softvér na to určený.

V prípade, ak sa živnostník rozhodne, že bude viesť daňovú evidenciu, je povinný ju viesť počas celého zdaňovacieho obdobia.

Môže SZČO (živnostník) viesť daňovú evidenciu?

Daňovú evidenciu môžu viesť tie fyzické osoby, ktoré majú príjem:

 • z podnikania (podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov),
 • z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona),
 • z prenájmu (§ 6 ods. 3),
 • z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4).

Uvedené znamená, že aj SZČO (živnostník) môže viesť daňovú evidenciu.

Aké výstupy sú potrebné z daňovej evidencie k daňovému priznaniu k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018?

Živnostník, ktorý uplatňuje preukázateľné výdavky v daňovej evidencii sa nepovažuje za účtovnú jednotku, to znamená, že napríklad nemá povinnosť zostaviť účtovnú závierku. V prípade zostavenia daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 nie sú žiadne výstupy z daňovej evidencii povinnou prílohou k samotnému daňovému priznaniu.

Aj napriek tomu, že žiaden výstup z daňovej evidencie nie je povinnou prílohou daňového priznania, živnostník čerpá údaje z daňovej evidencie pri vypĺňaní daňového priznania (napr. údaje o výške zásob k 31.12.2018 a pod.).

Kedy je SZČO (živnostník) povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018?

Fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy v roku 2018 presiahnu sumu 1 915,01 eura je povinná podať daňové priznanie. Zdaniteľným príjmom sa pritom rozumie každý príjem, ktorý je predmetom dane podľa zákona o dani z príjmov a nie je od dane oslobodený.

Prečítajte si tiež

Ak zdaniteľné príjmy fyzickej osoby nepresiahli v roku 2018 sumu 1 915,01 eur, ale vykazuje daňovú stratu, je aj napriek tomu povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov.

Je potrebné upozorniť na to, že pri posudzovaní toho, či zdaniteľné príjmy presiahli zákonom stanovenú sumu, je potrebné brať do úvahy celkové zdaniteľné príjmy (t.j. príjmy zo živnosti, ale aj iné možné príjmy, napríklad zo závislej činnosti). Uvedené znamená, že fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie, ak súčet celkových zdaniteľných príjmov presiahne uvedenú sumu.

Aký je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018?

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 je 1.4.2019 (nakoľko deň 31.3.2019 pripadne na deň pracovného pokoja). Termín na podanie daňového priznania je zároveň aj termínom na úhradu dane z príjmov za rok 2018.

Zákon o dani z príjmov však umožňuje predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov, a to o celé tri kalendárne mesiace, alebo o celých šesť kalendárnych mesiacov (v prípade, ak mala fyzická osoba príjmy aj zo zdrojov v zahraničí). Je potrebné upozorniť, že fyzická osoba nežiada správcu dane o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, ale to, že lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 si predlžuje len oznámi (do termínu na podanie daňového priznania, t.j. do 1.4.2019).

Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018?

Od 1.7.2018 vznikla fyzickým osobám – podnikateľom, t.j. aj živnostníkom povinnosť komunikovať s finančnou správou už len elektronicky, to znamená, že daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 je povinná osoba podať už elektronicky.

Viac informácií o tom, ako sa zaregistrovať pre povinnú elektronickú komunikáciu od 1.7.2018 si môžete prečítať v článku Zjednodušenie registrácie a autorizácie pri elektronickej komunikácii s finančnou správou.

Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 – typ B. Viac informácií o tomto type daňového priznania si môžete prečítať v článku Daňové priznanie fyzickej osoby typ B za rok 2018.

Ako zaplatiť daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2018?

Ako sme už uviedli daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 je splatná v termíne na podanie daňového priznania. Nakoľko každému daňovníkovi bolo pridelené správcom dane vlastné číslo účtu, tzv. osobný účet daňovníka, je potrebné pri úhrade dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 použiť toto číslo.

Osobný účet daňovníka sa pritom skladá z:

 • predčíslia označujúceho druh dane, ktorú chce zaplatiť v tvare: 5XXXXX,
 • základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt v tvare: 8XXXXXXXXX,
 • kódu Štátnej pokladnice v tvare 8180.

Toto číslo je potrebné, aby fyzická osoba prekonvertovala do formátu medzinárodného bankového účtu – IBAN a tak uhradila daň.

Pre daň z príjmu fyzickej osoby za rok 2018 je potrebné, aby fyzická osoba použila:

 • predčíslie účtu: 500208
 • variabilný symbol: 1700992018.

Často sa v praxi stáva, že fyzická osoba nepozná svoj osobný účet daňovníka, avšak môže si ho vyžiadať na portáli Finančnej správy v časti Elektronické služby – Overenie prideleného OÚD.

Fyzická osoba však môže byť už v termíne na povinná platiť aj preddavky na daň z príjmov v roku 2019, ak jej posledná známa daňová povinnosť presiahne sumu 2 500 eur. Viac informácií o preddavkoch na daň z príjmov si môžete prečítať v článku Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2019.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 u živnostníka s preukázateľnými výdavkami v daňovej evidencii

Fyzická osoba, ktorá mala príjmy zo živnosti je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 typu B.

František Michal v roku 2018 vykonával činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Jeho hlavnou činnosťou sú výkopové práce v teréne. V roku 2018 nebol platiteľom DPH a rozhodol sa, že uplatní preukázateľné výdavky a bude svoje výdavky evidovať v daňovej evidencii.

Z daňovej evidencie sme sa dozvedeli výšku:

 • zdaniteľných príjmov zo živnosti: 15 200 eur,
 • preukázateľných výdavkov: 7 500 eur (napr. nákup príslušenstva na minibager, nákup pohonných látok do minibagra, nákup ochranných pracovných pomôcok a pod. ),
 • zaplateného poistného na sociálne poistenie: 1 900 eur,
 • zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie: 850 eur,
 • pohľadávky k 31.12.2018: 1 200 eur, k 31.12.2017: 650 eur.

František je bezdetný a slobodný, teda nebude si uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane na manželku ani daňový bonus na dieťa.

Prinášame vám vyplnené vzorové Daňové priznanie SZČO (živnostníka) k dani z príjmov s preukázateľnými výdavkami v daňovej evidencii za rok 2018.

Daňové priznanie k dani z príjmov SZČO (živnostníka) za rok 2018 sme vyplnili v nasledovných krokoch:

Na 1. strane uvedieme DIČ živnostníka Františka Michala, zaškrtneme druh daňového priznania: daňové priznanie a uvedieme rok, za ktorý daňové priznanie podávame: 2018. Na riadku 03 uvedieme SK NACE.

I. Oddiel – údaje o daňovníkovi: v tomto oddiele uvedieme na riadkoch 04 až 11 priezvisko, meno, ulicu, súpisné/orientačné číslo, PSČ, obec a štát.

II. Oddiel, III., IV. a V. oddiel – nevypĺňame.

VI. Oddiel – výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona): tento oddiel je pre nás hlavný, keďže  Františiek mal v roku 2018 len tieto príjmy. Nakoľko mal František príjmy a výdavky zo živnosti, uvedieme ich na riadku 2 tabuľky č. 1 v tomto oddiele. Do stĺpca 1 príjmy: uvedieme sumu 15 200 eur a do stĺpca 2 výdavky: uvedieme sumu 10 250 eur (7500+1900+850). Rovnaké sumy uvedieme aj na súčtovom riadku č. 10. Pod tabuľkou č. 1 zaškrtneme, že si František uplatňuje preukázateľné výdavky z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona, a to konkrétne pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona. Zároveň uvedieme sumu zaplateného poistného, a to do políčka s názvom „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, t.j. 1900 + 850, spolu 2 750 eur.

Nakoľko František vedie daňovú evidenciu je potrebné, aby vyplnil aj tabuľku č. 1a, konkrétne mal len stav pohľadávok k 31.12., takže vyplníme len riadok 4.

Pokračujeme ďalej riadkom 41, kde uvedieme príjmy z tabuľky č. 1, stĺpec 1, riadok 10: 15 200 eur. Na riadku 42 uvedieme výdavky z tabuľky č. 1, stĺpec 2, riadok 10 : 10 250 eur. Riadok 43 patrí kladnému rozdielu príjmov a výdavkov, t.j. základu dane vo výške 4 950 eur (15 200-10 250). Túto istú sumu uvedieme aj na riadku 47, nakoľko u Františka neevidujeme žiadne položky zvyšujúce, či znižujúce základ dane. Túto sumu 4 950 eur uvedieme aj na riadkoch č. 55 a 57.

IX. Oddiel – výpočet dane podľa § 15 zákona: tento oddiel je hlavný pre výpočet dane, ktorú bude povinný daňovník za rok 2018 uhradiť. Na riadku 72 uvedieme sumu základu dane z riadku 57, t.j. suma 4 950 eur. Na riadkoch 73 až 75 vyplníme nezdaniteľné časti základu dane, ktoré si  môže František uplatniť. V tomto prípade ide len o vyplnenie riadku 73, t.j. nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – suma 3 830,02 eur. Riadok 77 patrí súčtu všetkých týchto nezdaniteľných častí základu dane, t.j. 3 830,02 eur.

Na riadku 78 odpočítame zo základu dane, t.j. z riadku 72 (4 950 eur) súčet nezdaniteľných častí z riadku 77 (3 830,02 eur) a dostaneme základ dane znížený o nezdaniteľné časti základu dane vo výške 1 119,98 eur. Túto sumu uvedieme aj na riadku 80. Na riadku 81 vypočítame daň zo základu dane, t.j. z riadku 80, zaokrúhlenú na eurocenty nadol, t.j. 1 119,98*0,19 = 212,7962, po zaokrúhlení: 212,79 eur. Túto sumu dane uvedieme aj na riadku 90, 105, 107, 113 a nakoniec aj na riadku 125 – daň na úhradu.

Daň vo výške 212,79 eur je František povinný uhradiť v termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018.

X. Oddiel a XI. Oddiel – nevypĺňame.

XII. Oddiel – vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. V tomto oddiele zaškrtneme políčko: „Neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“, nakoľko František nepoukazuje 2 % zo zaplatenej dane.

XIII. Oddiel –nevypĺňame. Avšak na konci tohto oddielu uvádzame počet príloh ako aj dátum spracovania daňového priznania. Počet príloh uvedieme 3, čo sú aj povinné prílohy každého daňového priznania. František nemal žiadne iné prílohy k daňovému priznaniu.

XIV. Oddiel a prílohu č. 1 a prílohu č.2 : nevypĺňame

Príloha č. 3 – údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Tu vyplníme riadok 11, kde uvedieme sumu zaplateného poistného na sociálne poistenie, t.j. sumu 1 900 eur. Riadok 13 patrí sume zaplateného poistného na zdravotné poistenie, t.j. suma 850 eur. Nakoľko František nemal v roku 2018 žiaden nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, uvedieme túto istú sumu aj na riadku 14. Na konci prílohy uvedieme dátum.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky