Zdaňovanie dividend v roku 2020 (rozdelenie zisku za rok 2019)

Ako zdaniť dividendy v roku 2020 vyplatené ako podiely zo zisku za rok 2019? Akú sadzbu dane použiť a ako túto daň odviesť?

Zdaňovanie dividend v roku 2020 (zo zisku za rok 2019) upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Dividendou sa rozumie podiel na zisku, ktorý firma vypláca osobám, ktoré:

 • sa podieľajú na jej základnom imaní,
 • sú členmi štatutárneho orgánu,
 • sú členmi dozorného orgánu.

Ide o podiely na zisku obchodných spoločností (najčastejšie s.r.o. alebo a.s.) alebo družstva, pričom za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj zahraničná osoby vyplácajúca obdobný príjem. O dividendách nemožno hovoriť napríklad pri živnostníkoch alebo SZČO.

Ako zdaniť dividendy vyplatené v roku 2021 (zo zisku za rok 2020) približujeme v článku Zdaňovanie dividend v roku 2021 (rozdelenie zisku za rok 2020).

Dividendy podliehajúce dani v roku 2020

Podľa zákona o dani z príjmov je predmetom dane:

 • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu,
 • príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva, alebo rezervného fondu obchodnej spoločnosti v časti, v akej boli predtým zvýšené zo zisku po zdanení,
 • výplata prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov, ktorý bol tvorený prerozdelením vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti zo zisku po zdanení,
 • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • vyrovnací podiel,
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi.

Treba však dať pozor na to, že dividenda sa vypláca z čistého zisku (po zdanení). Pred výplatou dividend je ešte potrebné zo zisku doplniť zákonný rezervný fond, resp. iné fondy, pričom treba myslieť aj na prípadnú úhradu strát minulých rokov.

Sadzby dane pre dividendy vyplatené v roku 2020 (zo zisku vytvoreného v roku 2019)

Sadzba dane dividend  vyplatených v roku 2020 závisí od toho, či sa dividenda vypláca fyzickej alebo právnickej osobe. Zároveň treba rozlišovať, či ide o rezidenta alebo nerezidenta. Zjednodušene môžeme povedať, že rezidentom je osoba s trvalým pobytom alebo sídlom v Slovenskej republike a nerezidentom osoba s trvalým pobytom alebo sídlom v inej krajine.

Pri nerezidentoch sa ďalej rozlišuje, či ide o nerezidenta zo zmluvného alebo nezmluvného štátu. Zmluvným štátom je štát, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní. Takého zmluvy má Slovenská republika od 1. januára 2020 uzatvorené so 132 štátmi (ich zoznam sa nachádza na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky). Viac o členení daňovníkov na rezidentov a nerezidentov, sa dočítate v článku Posudzovanie daňovej rezidencie fyzickej a právnickej osoby.

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté sadzby dane z dividend podľa toho, či ide o fyzickú osobu (FO) alebo právnickú osobu (PO) a podľa zdroja príjmu.

Prijímateľ dividendy Zdroj príjmu Sadzba dane Zdanenie
FO – rezident SR Tuzemsko 7 % zrážková daň podľa § 43
Zahraničný zmluvný štát 7 % v daňovom priznaní
Zahraničný nezmluvný štát 35 % v daňovom priznaní
FO – nerezident SR (zmluvný štát) Tuzemsko 7 % zrážková daň podľa § 43
FO – nerezident SR (nezmluvný štát) 35 % zrážková daň podľa § 43
PO – rezident SR Tuzemsko nie je predmetom dane
Zahraničný zmluvný štát nie je predmetom dane
Zahraničný nezmluvný štát 35 % v daňovom priznaní
PO – nerezident SR (zmluvný štát) Tuzemsko nie je predmetom dane
PO – nerezident SR (nezmluvný štát) 35 % zrážková daň podľa § 43

Ak bola fyzickej alebo právnickej osobe vyplatená dividenda znížená o zrážkovú daň, tak týmto osobám spravidla nevzniká žiadna ďalšia povinnosť z titulu tohto príjmu, a tak si tento príjem ani neuvádzajú v daňovom priznaní. V niektorých prípadoch je potrebné brať do úvahy aj zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia s konkrétnou krajinou.

Príklad na zdanenie dividendy (podielu na zisku) vyplatenej v roku 2020 fyzickej osobe:

Firma Kvetinárstvo, s.r.o. so sídlom na Slovensku dosiahla za rok 2019 výsledok hospodárenia – zisk 50 000 €. Tento zisk sa rozhodla rozdeliť nasledovne: 2 500 € bude prídel do zákonného rezervného fondu, 10 000 € pôjde na úhradu straty minulých rokov a zvyšok si rozdelia traja spoločníci podľa ich podielu na základnom imaní. Medzi spoločníkov sa bude rozdeľovať suma 37 500 € nasledovne:

 • fyzická osoba – rezident SR - podiel na základnom imaní 75 % - spoločníkovi  prináleží podiel na zisku 28 125 €, avšak túto sumu treba znížiť o 7 % zrážkovú daň. Firma tomuto spoločníkovi vyplatí dividendu 26 156,25 € (28 125 € - 1 968,75) €.
 • fyzická osoba – nerezident SR, rezident zmluvného štátu Českej republiky – podiel na základnom imaní 10 % - spoločníkovi prináleží podiel na zisku 3 750 €, avšak túto sumu treba znížiť o 7 % zrážkovú daň. Firma tomuto spoločníkovi vyplatí dividendu 3 487,50 € (3 750 € –262,50 €).
 • fyzická osoba – nerezident SR, rezident nezmluvného štátu Keňa – podiel na základnom imaní 15 % - spoločníkovi prináleží podiel na zisku 5 625 €. Keďže Keňa nie je zmluvným štátom Slovenskej republiky, tak táto dividenda podlieha zrážkovej dani 35 %. Firma tak tomuto spoločníkovi vyplatí dividendu 3 656,25 € (5 625 € - 1 968,75 €).

Spoločnosti ďalej vzniká povinnosť zrážkovú daň v celkovej výške 4 200 € zaplatiť a podať oznámenie o zrazení a odvedení zrážkovej dane. Týmto povinnostiam sa budeme venovať ďalej v článku.

Príklad na zdanenie dividendy (podielu na zisku) vyplatenej v roku 2020 právnickej osobe:

Prečítajte si tiež

Firma Nábytok, s.r.o. so sídlom na Slovensku dosiahla výsledok hospodárenia v sume 20 000 €. Tento zisk sa rozhodla celý vyplatiť spoločníkom, pretože jej nevznikla povinnosť prispieť do zákonného rezervného fondu a taktiež nemala neuhradenú stratu minulých rokov. Spoločnosť má troch spoločníkov, medzi ktorých sa rozhodla zisk rozdeliť podľa zásluh nasledovne:

 • právnická osoba – rezident SR – 12 000 € - spoločníkovi budú dividendy vyplatené v plnej výške, pretože nie sú predmetom dane.
 • právnická osoba – nerezident SR, rezident zmluvného štátu Francúzsko – 5 000 € - spoločníkovi budú dividendy vyplatené v plnej výške, pretože nie sú predmetom dane.
 • právnická osoba – nerezident SR, rezident nezmluvného štátu Honduras – 3 000 € - dividenda spoločníka podlieha 35 % dani, pretože Honduras nie je zmluvným štátom Slovenskej republiky. Tomuto spoločníkovi bude tak vyplatená dividenda 1 950 € (3 000 € - 1 050 €).

Spoločnosti ďalej vzniká povinnosť zrážkovú daň v celkovej výške 1 050 € zaplatiť a podať oznámenie o zrazení a odvedení zrážkovej dane. Týmto povinnostiam sa budeme venovať ďalej v článku.

Zdanenie vyplatených dividend zamestnancov v roku 2020 (zo zisku vytvoreného v roku 2019)

Dividenda môže byť v roku 2020 (zo zisku za rok 2019) vyplatená aj zamestnancom, ktorí nemajú podiel na základnom imaní. V takom prípade sa príjem zamestnancov z dividendy obchodnej spoločnosti alebo družstva bude považovať za príjem zo závislej činnosti. Z dividendy sa nebude strhávať zrážková daň, ale bude z nej zrazený preddavok na daň z príjmov, ako aj všetky odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, a to v mzde za mesiac, v ktorom bola dividenda vyplatená.

Príklad na zdanenie dividendy vyplatenej v roku 2020 zamestnancovi:

Firma Účtovník, s.r.o. so sídlom v Slovenskej republike dosiahla výsledok hospodárenia 12 000 € a rozhodla sa, že 10 % zo zisku rozdelí medzi svojich dvoch zamestnancov. Títo zamestnanci nemajú účasť na základnom imaní spoločnosti. Každému zamestnancovi prináleží dividenda v sume 600 €, z ktorej bude zrazený preddavok 19 % na daň z príjmov v sume 114 € a zároveň bude znížená aj o príslušné odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Odvody z tejto dividendy je povinná zaplatiť aj firma Účtovník, s.r.o.

Kedy je možné vyplatiť preddavky na podiel na zisku (tzv. dividendu), nájdete v článku Preddavky na podiel na zisku – môže si ich majiteľ vyplácať?

Článok pokračuje pod reklamou

Dividendy nepodliehajúce dani v roku 2020 (zo zisku vytvoreného v roku2019)

Zákon o dani z príjmov určuje aj dividendy, ktoré nie sú predmetom zdanenia. Ide o dividendy vyplácané zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva v rozsahu, v akom nie sú daňovým výdavkom u účtovnej jednotky, ktorá vypláca tieto podiely na zisku, vyrovnávacie podiely, podiely na likvidačnom zostatku, podiely na výsledku podnikania vyplácané tichému spoločníkovi alebo podiel na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou.

Prečítajte si tiež

Zjednodušene povedané ide o tie dividendy, ktoré si spoločnosť vyplácajúca dividendy neuplatní do svojich daňových výdavkov, a tak tieto dividendy nie sú predmetom dane ani u prijímateľa tejto dividendy. Výnimky sú uvedené v § 12 ods. 7 písm. c) zákona o dani z príjmov.

Postup pri vyplatení dividend v roku 2020 (zo zisku za rok 2019)

Dividendy sa spravidla vyplácajú podľa pravidiel určených v spoločenskej zmluve.

Po určení kľúča na vyplatenie dividend, najčastejšie podľa podielu na základnom imaní, treba vypočítať výšku zrážkovej dane z dividend. Tá je vo výške 7 % alebo 35 % podľa toho, či ide o rezidenta a nerezidenta zo zmluvného štátu alebo ide o nerezidenta z nezmluvného štátu Slovenskej republiky. Niektoré dividendy však nie sú predmetom zrážkovej dani a sú uvedené vyššie v tabuľke. Suma zrážkovej dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Príklady na výpočet zrážkovej dane boli taktiež uvedené vyššie v článku.

Prečítajte si tiež

Ďalším krokom je zrážkovú daň zaplatiť na správny účet so správnym variabilným symbolom. Číslo účtu, na ktoré firma zrážkovú daň zaplatí, sa skladá z:

 • predčíslia – v prípade zrážkovej dane 500267,
 • základného čísla účtu daňovníka (OÚD) – daňovník si ho môže zistiť na stránke Finančnej správy,
 • kódu banky.

Číslo účtu je potom potrebné konvertovať do tvaru IBAN.

K správnemu číslu účtu treba ešte priradiť správny variabilný a konštantný symbol. Variabilný symbol je v tvare 1700XX2020, pričom namiesto XX sa doplní číselný kód mesiaca, v ktorom bola dividenda vyplatená. Konštantný symbol pre zrážkovú daň je 1144.

Lehota splatnosti na úhradu zrážkovej dane je najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci vyplatenia dividendy, napríklad pri výplate dividendy v apríli 2020 je splatnosť 15. máj 2020. Ak by tento deň pripadol na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, tak sa lehota posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň.

Po zaplatení platby musí ešte daňovník podať Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou. Lehota na jeho podanie je rovnaká ako lehota splatnosti platby zrážkovej dane. Treba však dať pozor na to, že ak spoločnosti vznikla prvýkrát povinnosť odviesť zrážkovú daň, tak sa musí registrovať ako platiteľ dane z príjmov vyberanej zrážkou, a to do 30 dní od dňa prvej výplaty dividendy. Na túto registráciu treba použiť tlačivo Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky