Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2014

Tento článok je sprievodcom na vyplnenie daňových priznaní fyzických osôb za rok 2014. Informácie v ňom Vám pomôžu zorientovať sa v rôznych druhoch príjmov, typoch tlačív daňových priznaní a vypĺňaní ich jednotlivých riadkov.

V článku sa dozviete ako vyplniť daňové priznanie za rok 2014 a zdaniť nasledujúce druhy príjmov fyzických osôb:

  • príjmy zamestnanca od viacerých zamestnávateľov v Slovenskej republike v roku 2014,
  • príjmy zamestnanca od zamestnávateľa zo SR aj zo zahraničia,
  • príjmy fyzickej osoby zo zamestnania a z prenájmu nehnuteľností,
  • príjmy fyzickej osoby z podnikania pri uplatňovaní preukázateľných výdavkov,
  • príjmy fyzickej osoby z podnikania pri uplatňovaní paušálnych výdavkov,
  • príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy,
  • príjmov autorov za ich publikačnú činnosť.

Ako vyplniť daňové priznanie a zdaniť príjmy zamestnanca od viacerých zamestnávateľov zo SR v roku 2014

Ak mal zamestnanec v priebehu roka 2014 viacero zamestnávateľov zo Slovenska a zároveň v tomto roku dosahovallen príjmy zo závislej činnosti, ktoré za rok 2014 nepresiahli sumu 1901,67 eura (berie sa do úvahy výška hrubých miezd), daňové priznania podávať nemusí vôbec. Ak aj príjmy zamestnanca uvedenú sumu presiahli, neznamená to ihneď vznik povinnosti podať daňové priznanie. K tomu, aby zamestnanec s príjmami od viacerých zamestnávateľov prevyšujúcimi 1901,67 eura nemusel podávať daňové priznane, je potrebné splniť určité podmienky, o ktorých si viac prečítate v článku Kedy sa (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2014?.

Najjednoduchšou cestou, ako sa v uvedenom prípade vyhnúť povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov, je do 15. februára 2015 požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov posledného zamestnávateľa , u ktorého si zamestnanec uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a predložiť mu všetky potrebné doklady. V prípade, že zamestnancovi s príjmami zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov zo SR povinnosť podať daňové priznanie vznikla, používa sa na to tlačivo daňového priznania typ A. V článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2019 nájdete podrobný postup, ako si v prípade príjmov od viacerých zamestnávateľov zo SR daňové priznanie typ A môžete vyplniť aj sami.

Poznámka: Príjmy zo závislej činnosti sú vymedzené v § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Sú to predovšetkým príjmy zo zamestnania, z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zo služobného alebo štátnozamestnaneckého pomeru, príjmy za výkon funkcie vo volebných komisiách a podobne.

Ako vyplniť daňové priznanie a zdaniť príjmy zamestnanca, ktorý mal zamestnávateľa v SR aj v zahraničí za rok 2014

Pri súčasných príjmoch len zo závislej činnosti od tuzemského zamestnávateľa zo Slovenska aj zahraničného zamestnávateľa v roku 2014 existuje len jediná podmienka pre posúdenie povinnosti či podať alebo nepodať daňové priznanie. Ak úhrn príjmov (berú sa do úvahy hrubé mzdy) od zamestnávateľov zo Slovenska aj zo zahraničia za rok 2014 presiahol sumu 1 901,67 eura, takýto zamestnanec je povinný podať daňové priznanie. Ide stále o príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov a na podanie daňového priznania sa použije tlačivo daňového priznania typ A. V prípade plynutia prímov zo zahraničia je výhodou takéhoto zamestnanca, že si môže lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť až o šesť celých kalendárnych mesiacov, t. j. do 30. septembra 2015. Vzor tlačiva, prostredníctvom ktorého si môže predĺženie lehoty na podanie daňového priznania uplatniť, sa nachádza v článku Odklad daňového priznania v roku 2015 – oznámenie VZOR .

Prečítajte si tiež

Pri príjmoch zo zamestnania plynúcich zo zdrojov v zahraničí je potrebné pri ich zahrňovaní do daňového priznania brať ohľad aj na niektoré osobitosti. Príjmy plynúce od zahraničného zamestnávateľa v cudzej mene sa musia na účely vyplnenia daňového priznania prepočítať na menu euro. Zahraničný zamestnávateľ zamestnancovi s veľkou pravdepodobnosťou jeho príjem zdaňoval a odvádzal z neho preddavky na daň z príjmov. Pri opätovnom zahrnutí týchto príjmov do daňového priznania by tieto príjmy mohli byť zdanené dvojnásobne – v daňovom priznaní na Slovensku a zrážkou zo mzdy v zahraničí. Pre elimináciu dvojitého zdanenia sa preto používajú a v daňovom priznaní aplikujú metódy zamedzenia dvojitého zdanenia – metóda zápočtu dane zaplatenej v zahraničí a metóda vyňatia príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí.

Postup krokov pri vypĺňaní príjmov zamestnanca od zamestnávateľov zo SR aj zo zahraničia Vám nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2014 pri príjmoch zo zahraničia .

Ako vyplniť daňové priznanie a zdaniť príjmy fyzickej osoby, ktorá bola zamestnancom a zároveň prenajímala v roku 2014 nehnuteľnosť

Pri kombinácii príjmov zo závislej činnosti a príjmov z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov povinnosť podať daňové priznanie vzniká za rok 2014 vždy vtedy, ak zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti spolu s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti za toto obdobie presiahli sumu 1 901,67 eura. Výška úhrnu týchto príjmov je jediným kritériom pre posúdenie vzniku povinnosti podať alebo nepodať daňové priznanie. Na účely podania daňového priznania pri súbehu príjmov zo závislej činnosti a príjmov z prenájmu nehnuteľnosti sa používa tlačivo daňového priznania typ B. Podrobný postup na vyplnenie daňového priznania s týmito príjmami vrátane vyplneného tlačiva sme spracovali v článku Daňové priznanie fyzickej osoby s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2014 a zo zamestnania.

Poznámka: Pri príjmoch z prenájmu nie je možné v daňovom priznaní vykazovať daňovú stratu (a teda ani v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach ju od základu dane odpočítavať) a preto sa výdavky uvádzajú najviac do výšky príjmov z prenájmu.

Prečítajte si tiež

Zaujímavou príležitosťou zníženia základu dane z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti je využitie oslobodenia týchto príjmov vo výške 500 eur podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov. Potom sa ale aj výdavky k týmto príjmom zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom (tzn. použije sa pomer príjmov po uplatnení oslobodenia k príjmom pred uplatnením oslobodenia). Pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, je možné zaujímavým spôsobom optimalizovať daňovú povinnosť. Okrem toho, príjmy z prenájmu nehnuteľnosti môžu klasifikované ako príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 alebo ako osobitná skupina príjmov - príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Viac o tom, ako rozlíšiť kategóriu príjmov z prenájmu nehnuteľností sa dočítate v článku Prenájom nehnuteľnosti v rámci živnosti alebo bez nej .

Ako vyplniť daňové priznanie a zdaniť príjmy z podnikania pri uplatňovaní preukázateľných výdavkov za rok 2014

Pri príjmoch z podnikania a príjmoch zo samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) majú daňovníci na výber široké spektrum možností uplatňovania výdavkov – preukázateľné výdavky (preukazované prostredníctvom vedenia jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, daňovej evidencie) alebo paušálne výdavky. Medzi typické príjmy dvoch vyššie uvedených kategórií patria príjmy zo živnostenského podnikania, príjmy spoločníkov v. o. s. a komplementárov k. s., poisťovacích agentov, lekárov, znalcov, tlmočníkov, audítorov a iných slobodných povolaní.

Ak sa daňovník rozhodne pre uplatňovanie preukázateľných, resp. skutočných výdavkov, povinnosť podať daňové priznanie za rok 2014 mu vzniká vtedy, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov za zdaňovacie obdobie presiahol sumu 1 901,67 eura alebo dosiahol daňovú stratu. Pre príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti pri uplatňovaní preukázateľných výdavkov je určené tlačivo daňového priznania typ B. Praktický príklad „krok za krokom“ na vyplnenie daňového priznania živnostníka s uplatňovaním preukázateľných výdavkov nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie živnostníka za rok 2014

Poznámka: Ak daňovník v už podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie uplatnil preukázateľné výdavky, nemôže ich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie zmeniť na paušálne výdavky (v dodatočnom daňovom priznaní).

Pri príjmoch z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti Vám dávame ešte do pozornosti možnosť odkladu daňového priznania, s ktorým je možné taktizovať a získať určité výhody, o ktorých sa dočítate viac v článku Komu sa oplatí odklad daňového priznania?.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2014 pri príjmoch z podnikania pri uplatňovaní paušálnych výdavkov

Jednou z možností uplatňovania výdavkov pri príjmoch z podnikania alebo príjmoch zo samostatnej zárobkovej činnosti je aj uplatňovanie výdavkov percentom z príjmov, tzv. paušálne výdavky. Výška paušálnych výdavkov je 40 % z príjmov najviac do výšky 5 040 eur ročne. Daňovníci, ktorí nevykonávali podnikateľskú alebo samostatnú zárobkovú činnosť počas celého zdaňovacieho obdobia (začali alebo prestali podnikať v priebehu roka), si uplatňujú paušálne výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne. K paušálnych výdavkom sa v daňovom priznaní ešte pripočítava zaplatené zdravotné a sociálne poistenie.

Pri paušálnych výdavkoch sa daňové priznanie typ B za rok 2014 podáva vždy, ak celková suma zdaniteľných príjmov daňovníka za zdaňovacie obdobie presiahla 1 901,67 eura alebo daňovník dosiahol daňovú stratu. Názorný príklad na vyplnenie daňového priznania za rok 2014 pri uplatňovaní paušálnych výdavkoch vrátane rozsiahlych informácii o tomto spôsobe uplatňovania výdavkov nájdete v článku Paušálne výdavky za rok 2014.

Poznámka: Ak daňovník v už podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie uplatnil paušálne výdavky, nemôže ich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie zmeniť na preukázateľné výdavky (v dodatočnom daňovom priznaní).

Ako zdaniť príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy za rok 2014

Osobitnú kategóriu príjmov fyzických osôb tvoria príjmy z kapitálového majetku, ktoré sú definované v § 7 a ostatné príjmy, ktoré sú definované v § 8 zákona o dani z príjmov. Medzi typické príjmy z kapitálového majetku patria napríklad úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, úroky na účtoch v bankách, úroky z poskytnutých úverov a pôžičiek, plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku a podobne. K typickým ostatným príjmom patria napríklad príjmy z predaja nehnuteľností, z predaja hnuteľných vecí, z predaja cenných papierov, výhry v lotériách, ceny z verejných súťaží a podobne.

Obe uvedené skupiny príjmov sú charakteristické tým, že sa pri nich uplatňujú rôzne spôsoby zdaňovania. Niektoré sa zdaňujú až podaním daňového priznania a niektoré už pri príjme zrážkovou daňou. Pre tieto príjmy je tiež príznačné, že je pri nich možné častokrát uplatniť oslobodenia od dane z príjmov.Pri zdaňovaní týchto príjmov preto neplatia spoločné pravidlá a je potrebné pri nich postupovať individuálne podľa príslušných ustanovení zákona o dani z príjmov. Pre zdanenie týchto príjmov v daňovom priznaní sa používa tlačivo typ B.

Dosahovanie príjmov z kapitálového majetku a ostatných príjmov sa v zmysle § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 540/2007 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov považuje za zárobkovú činnosť a podlieha zdravotným odvodom. Sadzba poistného je vo výške 14 % z vymeriavacieho základu, ktorým je základ dane z príjmov uvedený v daňovom priznaní. O preukázateľne zaplatené zdravotné poistenie sa potom kapitálové a ostatné príjmy v daňovom priznaní znižujú.

Zdaňovanie príjmov autorov za ich publikačnú činnosť za rok 2014

Pokiaľ ide o príjmy autorov, je možné pri nich uplatniť dva režimy zdaňovania. Tieto príjmy sa môžu zdaňovať zrážkovou daňou alebo sa autor stane samostatne zárobkovo činnou osobou a uzatvorí s vydavateľom dohodu o nezdaňovaní týchto príjmov zrážkovou daňou, ktoré si potom zdaní sám prostredníctvom daňového priznania typ B.

Pri zdaňovaní autorských honorárov zrážkovou daňou sa po odpočítaní 2 % odvodu do literárneho fondu celý príjem zdaní 19 % sadzbou dane z príjmov a vydavateľ mu vyplatí len honorár znížený o tieto položky. V prípade, že sa autor stane samostatne zárobkovo činnou osobou, vzťahujú sa na neho všetky daňové a odvodové pravidlá vyplývajúce z tohto statusu. Oba režimy zdaňovania autorských príjmov majú svoje výhody, nevýhody a s každým typom zdaňovania sú spojené aj rôzne povinnosti. Detailne sa o zdaňovaní príjmov autorov a všetkých aspektoch s tým súvisiacich dočítate v článku Zdaňovanie príjmov autorov (z autorských honorárov) v roku 2015 .

Prehľad praktických rád a postup ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019 nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky