Paušálne výdavky pri začatí alebo skončení činnosti v roku 2014

Ako sa uplatňujú paušálne výdavky, ak daňovník nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť počas celého roka?

Podľa zákona č. 595/2002 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) si daňovník, ktorý dosiahol príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, môže odpočítať výdavky vynaložené na dosiahnutie zabezpečenie a udržanie príjmov. Jednou z možností, ktorú si daňovník môže vybrať, sú paušálne výdavky. Predstavujú legálne fiktívne výdavky, ktoré možno odpočítať vo výške 40% z úhrnu dosiahnutých príjmov, najviac do výšky 5 040 Eur plus zaplatené odvody na zdravotné a sociálne poistenie. 

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2020, ich výšku a ako ich vypočítať nájdete v článku Paušálne výdavky v roku 2020.

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov sa môže stať, že daňovník nevykonáva činnosť, z ktorej mu plynú príjmy, počas celého zdaňovacieho obdobia, ale iba určitú časť. Ide o tieto situácie:

  • Získanie oprávnenia na výkon činnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia

Daňovník, ktorý získa oprávnenie na podnikanie alebo začne vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť, poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu v priebehu zdaňovacieho obdobia, si v tomto prípade môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 40% z úhrnu dosiahnutých príjmov, najviac však vo výške 420 Eur mesačne, vrátane mesiaca, kedy získal živnostenské oprávnenie. Celková výška výdavkov sa teda vypočíta ako súčin počtu mesiacov, počas ktorých daňovník vykonáva túto činnosť a maximálne 420 Eur plus hodnota preukázateľne zaplateného poistného a príspevkov súvisiacich so samostatne zárobkovou činnosťou (sociálne a zdravotné odvody).

  • Skončenie vykonávania živnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia

Daňovník, ktorý skončí podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prestane poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu v priebehu zdaňovacieho obdobia, si uplatní výdavky vo výške 40% z úhrnu dosiahnutých príjmov, najviac vo výške 420 Eur mesačne, vrátane mesiaca, kedy ukončil túto činnosť.

Príklad na začatie vykonávania živnosti v priebehu roku 2014 a paušálne výdavky:

Živnostník Peter získal oprávnenie na vykonávanie živnostenskej činnosti v máji 2014. V tomto roku dosiahol celkové príjmy vo výške 15 000 Eur. Odvody na zdravotné poistenie boli vo výške 394,45 Eur a na sociálne poistenie vo výške 933,94 Eur. Spolu zaplatené poistné je 1328,39 Eur. Peter nemal v roku 2014 žiadne iné druhy príjmov. Jeho kamarát Pavol tiež získal oprávnenie na vykonávanie živnostenskej činnosti v máji 2014, jeho príjmy však boli len 5 000 Eur. Poistné zaplatil v rovnakej výške.

Ak sa živnostník rozhodne uplatniť paušálne výdavky, postup je nasledovný:

  Peter Pavol
Celkové príjmy z podnikania 15 000 Eur 5 000 Eur
Paušálne výdavky bez poistného Maximálne 420 Eur mesačne 15 000 x 40% = 6 000 Eur
6 000/8 mesiacov = 750 > 420
420 Eur x 8 mesiacov = 3 360 Eur
5 000 x 40% = 2 000 Eur
2 000/8 mesiacov = 250 < 420
250 Eur x 8 mesiacov = 2 000 Eur
Spolu výdavky na poistenie 1 328,39 Eur 1 328,39 Eur
Základ dane 15 000 – 3 360 – 1 328,39 = 10 311,61 5 000 – 2000 – 1 328 = 1 672
Uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka 3 803,33 Eur 3 803,33 Eur
Základ dane po uplatnení nezdaniteľnej časti 6 508,28 Eur 0,00 Eur
Daň (19%) 1 236,57 Eur 0,00 Eur

Príklad na ukončenie a opätovné začatie vykonávania živnosti v roku 2014 a paušálne výdavky:

Živnostník Milan sa v apríli 2014 rozhodol zrušiť živnosť, kvôli nedostatku pracovných príležitostí. Za obdobie január – apríl dosiahol príjmy vo výške 2 100 Eur. V októbri 2014 sa situácia zlepšila, a preto sa Milan rozhodol si opäť založiť živnosť. Oprávnenie na vykonávanie živnosti získal v novembri 2014. Za tieto dva mesiace dosiahol príjem 1 130 Eur. Odvody na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré zaplatil za mesiace prevádzkovania živnosti sú spolu vo výške 1 134,14 Eur. Paušálne výdavky si Milan môže uplatniť len za tie mesiace, počas ktorých vykonával podnikateľskú činnosť, t. j. 6 mesiacov (január - apríl, november – december), vo výške 40 % z úhrnu dosiahnutých príjmov, najviac však 420 Eur mesačne.

Celkové príjmy z podnikania 01 – 04/2014: 3 100 Eur; 11 – 12/2014: 1 130 Eur

3 100 + 1 130 = 4 230 Eur
Paušálne výdavky bez poistného
Maximálne 420 Eur mesačne
4 230 x 40% = 1 692 Eur
1 692/6 mesiacov = 282 < 420
282 Eur x 6 mesiacov = 1 692Eur
Spolu výdavky na poistenie 1 134,14 Eur
Základ dane 4 230 – 1 692 – 1 134,14 = 1 403,86 Eur
Uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka 3 803,33 Eur
Základ dane po uplatnení nezdaniteľnej časti 0,00 Eur
Daň (19%) 0,00 Eur

Príklad na slobodné povolanie (autor) a paušálne výdavky za rok 2014

Andrej je spisovateľ, ktorý je od augusta 2014 zaregistrovaný pre účely platenia dane z príjmov fyzickej osoby, t.j. bolo mu pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ). Príjem 2 300 Eur sa vzťahuje na mesiac október 2014, pričom v ostatných mesiacoch už nemal žiadne príjmy. Andrej si môže uplatniť paušálne výdavky za mesiace august – december 2014, t. j. 5 mesiacov, vo výške 40% z úhrnu dosiahnutých príjmov, najviac však 420 Eur mesačne. Zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenie bolo vo výške 948,85 Eur.

Celkové príjmy z podnikania 08 – 12/2014: 2 300 Eur;
Paušálne výdavky bez poistného
Maximálne 420 Eur mesačne
2 300 x 40% = 920 Eur
920/5 mesiacov = 184 < 420
184 Eur x 6 mesiacov = 920 Eur
Spolu výdavky na poistenie 948,85 Eur
Základ dane 2300 – 920 – 948,85 = 431,15 Eur
Uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka 3 803,33 Eur
Základ dane po uplatnení nezdaniteľnej časti 0,00 Eur
Daň (19%) 0,00 Eur

Poznámky k výpočtom v tabuľkách:

Konkrétna výška nezdaniteľných časti základu dane závisí od mnohých faktorov, viac sa dočítate v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2014 . Sadzby dane z príjmov sa tiež odlišujú v závislosti od výšky základu dane. Viac sa dočítate v článku Sadzby dane z príjmov v SR v rokoch 2012 – 2014.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Nikoleta Ferová
Nikoleta Ferová

Junior účtovníčka spoločnosti BDO Slovakia, s.r.o. a študentka Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor účtovníctvo a audítorstvo.


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Daňové výdavky živnostníka v praxi

Aké výdavky možno u živnostníka považovať za daňovo uznateľné? V akej výške si môže uplatniť výdavky na stravné či znížiť svoj základ dane o výdavky prislúchajúce k automobilu?

Paušálne výdavky v roku 2023

Čo sú to paušálne výdavky? Aké podmienky musí fyzická osoba – podnikateľ splniť, aby si mohol v roku 2023 uplatniť paušálne výdavky? Aká je ich výška a komu sa oplatia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky