Daňové priznanie fyzickej osoby s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2014 a zo zamestnania

Daňové priznanie fyzickej osoby s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2014 a zo zamestnania
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Príklad ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby, ktorá mala v roku 2014 príjmy zo zamestnania a z prenájmu nehnuteľnosti.

Príjem zo zamestnania (pracovného pomeru) je príjem podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Príjem z prenájmu nehnuteľnosti je spravidla príjem podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Ide o prenájom nehnuteľnosti bez potreby disponovania živnostenským oprávnením. Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti s potrebou disponovania živnostenským oprávnením sú príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov. Živnostenské oprávnenie na prenájom nehnuteľnosti sa vyžaduje v prípade, ak sa v súvislosti s prenájmom nehnuteľnosti poskytujú aj iné ako základné služby spojené s prenájmom. V tomto článku sa príjmami z prenájmu nehnuteľnosti s potrebou disponovania živnostenským oprávnením nebudeme zaoberať.

Príklad – informácie o príjmoch, výdavkoch a ďalších skutočnostiach fyzickej osoby za rok 2014

Petra Zamestnaná v roku 2014 mala príjmy z pracovného pomeru vo výške 1 000 eur mesačne. Mesačné poistné zamestnanca na sociálne poistenie bolo vo výške 94 eur a povinné verejné zdravotné poistenie platené zamestnancom bolo vo výške 40 eur mesačne. Mesačné preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby boli vo výške 104,32 eur.

Petra Zamestnaná taktiež prenajímala nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku. Mesačné nájomné je dohodnuté vo výške 800 eur a mesačné úhrady za energie vo výške 200 eur. Príjem z prenájmu tvorí súčet nájomného a úhrad za energie, t. j. mesačne vo výške 1 000 eur. Výdavky súvisiace s prenajímanou nehnuteľnosťou (napr. odpisy, daň z nehnuteľností, úhrady za energie dodávateľom, opravy a udržiavanie, úhrada do fondu prevádzky, údržby a opráv) v úhrne za rok 2014 predstavovali 9 000 eur.

V domácnosti (v inej nehnuteľnosti ako prenajímanej) žije s Petrou Zamestnanou jedno dieťa (dcéra), na ktoré si uplatňuje daňový bonus. V priebehu roka 2014 si Petra Zamestnaná uplatňovala mesačne daňový bonus vo výške 21,41 eur.

Fyzická osoba, ktorá má príjmy zo zamestnania a taktiež príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, a ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov, použije vzor daňového priznania typ B.

Petra Zamestnaná viedla v roku 2014 v súvislosti s dosahovaním príjmov z prenájmu daňovú evidenciu. Výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu bude uplatňovať v preukázateľnej (skutočnej) výške.

Na stiahnutie: Daňové priznanie fyzickej osoby, ktorá má príjmy zo zamestnania a príjmy z prenájmu nehnuteľnosti – typ B.

Na stiahnutie: Potvrdenie o podaní daňového priznania fyzickej osoby, ktorá má príjmy zo zamestnania a príjmy z prenájmu nehnuteľnosti.

V nasledujúcich častiach je opísaný postup vyplnenia daňového priznania na základe vyššie uvedených informácií o príjmoch, výdavkoch a ďalších skutočnostiach Petry Zamestnanej (ďalej len „daňovníčka“).

Hlavička daňového priznania za rok 2014

Riadok 01 – vyplní sa daňové identifikačné číslo. Pre potreby článku bude vymyslené daňové identifikačné číslo 1224445455.

Riadok 02 – zostáva prázdny.

Druh daňového priznania sa označí daňové priznanie. Ide o prvé daňové priznanie – tzv. riadne. Za rok 2014 (doplní sa 14). Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania sa nevypĺňa.

Riadok 03 – zostáva prázdny. SK NACE a hlavnú, resp. prevažnú činnosť vyplňujú len daňovníci s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov (napr. živnostníci, autori, audítori).

I. Oddiel – Údaje o daňovníkovi

Riadok 04 – uvedie sa priezvisko „Zamestnaná“.

Riadok 05 – uvedie sa meno „Petra“.

Riadok 06 – zostáva prázdny. Ak by mala daňovníčka titul, uvedie sa na tomto riadku.

Riadok 07 – uvedie sa ulica „Ulica“.

Riadok 08 – uvedie sa súpisné a/alebo orientačné číslo „1“.

Riadok 09 – uvedie sa poštové smerovacie číslo „02101“.

Riadok 10 – uvedie sa obec „Obec“.

Riadok 11 – uvedie sa štát „SK“.

Riadky 12 až 17 – zostávajú prázdne.

II. Oddiel – Údaje o zákonnom zástupcovi alebo dedičovi alebo zástupcovi, ktorý podáva daňové priznanie

Riadky 18 až 26 – zostávajú prázdne.

Riadok 27 – uvedie sa telefónne číslo „0900123345“.

Riadok 28 – zostáva prázdny. Ak by daňovníčka mala emailovú adresu, uvedie ju na tomto riadku.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť DIČ.

III. Oddiel – Údaje na uplatnenie zníženia základu dane

Riadky 29 až 31 – zostávajú prázdne. Daňovníčka nebola poberateľom dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov a neuplatňuje nezdaniteľnú časť na manžela, nakoľko v domácnosti žije len so svojou dcérou.

IV. Oddiel – Údaje na uplatnenie daňového bonusu

Riadok 32 – uvedú sa požadované údaje o vyživovanom dieťati. Daňovníčka označí krížikom, že daňový bonus uplatňuje v mesiacoch „1-12“.

Riadok 33 – zostáva neoznačený. Daňovníčka uplatňuje daňový bonus len na jedno vyživované dieťa.

V. Oddiel – Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti

Riadok 34 – uvedie sa úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov (hrubé mzdy), t. j. 12 000,00.

Riadok 34a – zostáva prázdny.

Riadok 35 – uvedie sa úhrn poistného plateného zamestnancom (sociálne 1 128 eur + zdravotné 480 eur), t. j. 1 608,00.

Riadok 36 – uvedie sa základ dane ako rozdiel úhrnu príjmov od všetkých zamestnávateľov a úhrnu poistného plateného zamestnancom (12 000 – 1 608), t. j. 10 392,00.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť DIČ.

VI. Oddiel – Výpočet základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu

V tabuľke č. 1 – prehľad príjmov a výdavkov podľa § 6 zákona (o dani z príjmov) vyplní daňovníčka:

  • Riadok 10 stĺpec 1 príjmy vo výške 11 500,00 eur. Príjem z prenájmu nehnuteľnosti je od dane z príjmov oslobodený vo výške 500 eur. Keďže celkové príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (12 000 eur) prevýšili 500 eur, do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnú len príjmy, ktoré prevyšujú 500 eur (12 000 – 500), t. j. 11 500 eur.
  • Riadok 10 stĺpec 2 výdavky 8 625,00. Výdavky sa zahrnú do základu dane taktiež v upravenej výške. Upravia sa rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom z prenájmu (9 000 x 11 500 / 12 000), t. j. 8 625 eur.
  • Riadok 12 stĺpec 1 príjmy spolu vo výške 11 500 eur, keďže iné príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov daňovníčka v roku 2014 nemala.
  • Riadok 12 stĺpec 2 výdavky spolu vo výške 8 625 eur, keďže iné výdavky v súvislosti s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov daňovníčka v roku 2014 nevynaložila.

Daňovníčka označí spôsob uplatňovania výdavkov. Keďže viedla počas celého roka 2014 daňovú evidenciu, označí krížikom „Uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 11 zákona pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona“ (o dani z príjmov).

Tabuľka č. 1a – keďže daňovníčka viedla daňovú evidenciu, uvedie v daňovom priznaní údaje z daňovej evidencie. V prípade tohto príkladu vyplní daňovníčka:

  • Riadok 1 stĺpec 1 zostatková cena hmotného majetku zaradeného do obchodného majetku (prenajímanej nehnuteľnosti) na začiatku zdaňovacieho obdobia, t. j. 96 000,00.
  • Riadok 1 stĺpec 2 zostatková cena hmotného majetku zaradeného do obchodného majetku (prenajímanej nehnuteľnosti) na konci zdaňovacieho obdobia, t. j. 90 000,00.

Na základe týchto údajov z daňovej evidencie je zrejmé, že daňové odpisy v roku 2014 reprezentujú sumu 6 000 eur. Ďalšie polia v tabuľke č. 1a zostanú prázdne. Ak by daňovníčka evidovala stavy konkrétneho majetku alebo záväzkov na začiatku alebo konci zdaňovacieho obdobia v daňovej evidencii, uvedie ich do príslušných polí (riadkov a stĺpcov).

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť DIČ.

Tabuľka č. 1b – zostáva prázdna.

Riadky č. 37 až 44 – zostávajú prázdne.

Riadok 45 – uvedie sa úhrn príjmov z prenájmu (riadok 12 stĺpec 1 z tabuľky č. 1), t. j. 11 500,00.

Riadok 46 – uvedie sa úhrn výdavkov súvisiacich s príjmami z prenájmu (riadok 12 stĺpec 2 z tabuľky č. 1), t. j. 8 625,00.

Riadok 47 – uvedie sa základ dane ako rozdiel príjmov a výdavkov (11 500 – 8 625), t. j. 2 875,00.

Riadky 48 až 51 – zostávajú prázdne.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť DIČ.

Riadok 52 – uvedie sa základ dane, t. j. 2 875,00. V tomto prípade nie je potrebné vykonávať úpravy základu dane a uvedie sa suma z riadku č. 47.

VII. Oddiel – Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z kapitálového majetku

Tabuľka č. 2 – zostáva prázdna.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť DIČ.

Riadky č. 53 až 55 – zostávajú prázdne.

VIII. Oddiel – výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z ostatných príjmov

Tabuľka č. 3 – zostáva prázdna.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť DIČ.

Riadky č. 56 až 58 – zostávajú prázdne.

IX. Oddiel – Odpočet daňovej straty

Riadky 59 až 68 – zostávajú prázdne.

Riadok 69 – uvedie sa základ dane z príjmov z prenájmu, t. j. 2 875,00.

Riadok 70 – zostáva prázdny.

Riadok 71 – uvedie sa základ dane z príjmov z prenájmu, t. j. 2 875,00.

Riadok 72 – zostáva prázdny.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť DIČ.

Článok pokračuje pod reklamou

X. Oddiel – Výpočet dane

Riadok 73 – uvedie sa základ dane z príjmov zo zamestnania, t. j. 10 392,00.

Riadok 74 – uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, t. j. 3 803,33.

Riadky 75 až 77 – zostávajú prázdne.

Riadok 78 – uvedie sa úhrn nezdaniteľných častí základu dane, t. j. 3 803,33.

Riadok 79 – uvedie sa základ dane z príjmov zo zamestnania znížený o úhrn nezdaniteľných častí základu dane (10 392 – 3 803,33), t. j. 6 588,67.

Riadok 80 – uvedie sa súčet základu dane z príjmov zo zamestnania zníženého o úhrn nezdaniteľných častí základu dane a základu dane z príjmov z prenájmu (6 588,67 + 2 875), t. j. 9 463,67.

Riadok 81 – uvedie sa daň z príjmov zaokrúhlená na eurocenty nadol (9 463,67 x 0,19), t. j. 1 798,09.

Riadky 82 až 89 – zostávajú prázdne.

Riadok 90 – uvedie sa daň z príjmov (z riadku 81), t. j. 1 798,09.

Riadky 91 až 93 – zostávajú prázdne.

Riadok 94 – uvedie sa daňová povinnosť (z riadku 90), t. j. 1 798,09.

Riadok 95 – uvedie sa nárok na daňový bonus (jedno vyživované dieťa), t. j. 256,92.

Riadok 96 – uvedie sa daňová povinnosť znížená o daňový bonus (1 798,09 – 256,92), t. j. 1 541,17.

Riadok 97 – uvedie sa suma daňového bonusu priznaného a vyplateného zamestnávateľom (počas roka 2014 mesačne), t. j. 256,92.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť DIČ.

Riadky 98 až 103 – zostávajú prázdne.

Riadok 104 – uvedie sa suma zrazených preddavkov na daň z príjmov (zrazených zamestnávateľom počas roka 2014 mesačne), t. j. 1 251,84.

Riadky 105 až 108 – zostávajú prázdne.

Riadky 109 a 110 – vyplní sa vždy len jeden v závislosti od charakteru výsledku. Daňovníčka uvedie na riadku 109 daň na úhradu (1 798,09 – 256,92 + 256,92 – 1 251,84), t. j. 546,25 eur.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť DIČ.

XI. Oddiel – Rozdiely z dodatočného daňového priznania

Riadky 111 až 116 – zostávajú prázdne.

XII. Oddiel – Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou

Riadky 117 až 120 – zostávajú prázdne.

XIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

V tomto oddiele je možné poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vybranému subjektu. Ak sa daňovníčka rozhodne nepoukázať podiel zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, označí krížikom „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“ (o dani z príjmov). V opačnom prípade vypočíta 2 % (minimálne 3 eurá) zo zaplatenej dane (riadok 121). Suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Ak daňovník spĺňa podmienky podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, môže poukázať aj 3 %.

Riadok 121 – uvedie sa suma poukazovaného podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (1 541,17 x 0,02), t. j. 30,82.

Riadok 122 – uvedú sa údaje o prijímateľovi. Môžete podporiť Združenie mladých podnikateľov Slovenska.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť DIČ.

XIV. Oddiel – Miesto na osobitné záznamy daňovníka

Riadok 123 – uvedie sa počet príloh (potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa a Príloha – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia), t. j. 2.

Uvedie sa dátum vyplnenia daňového priznania. Môže byť zhodný s dátumom podania daňového priznania, ak sa podáva v deň vyplnenia. Pripojením podpisu daňovníčka vyhlási, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné.

XV. Oddiel – Žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie daňového bonusu

Nakoľko daňovníčke nevznikol nárok na vyplatenie daňového bonusu alebo rozdielu daňového bonusu ani nárok na vrátenie daňového preplatku (vyčíslila daň na úhradu), oddiel zostane prázdny.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť DIČ.

Príloha – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Riadky 01 až 08 – zostávajú prázdne.

Riadok 09 – uvedie sa úhrn povinného poistného plateného zamestnancom (z riadku 35), t. j. 1 608,00.

Riadok 10 – uvedie sa úhrn poistného na sociálne poistenie, t. j. 1 128,00.

Riadok 11 – uvedie sa úhrn poistného na zdravotné poistenie, t. j. 480,00.

Riadky 12 až 16 – zostávajú prázdne.

Uvedie sa dátum vyplnenia prílohy a pripojí sa podpis daňovníčky.

O zdaňovaní príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2015 sa dozviete viac informácií v článku Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2015. Ako vyplniť daňové priznanie sa dozviete v článku Daňové priznanie s príjmami zo zamestnania a z prenájmu za rok 2015.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Prenájom bytu podľa Občianskeho zákonníka a zákona o krátkodobom nájme bytu – porovnanie

Aký je rozdiel medzi prenájmom bytu podľa Občianskeho zákonníka a podľa zákona o krátkodobom nájme bytu? Prehľad rozdielov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky