Zdaňovanie príjmov autorov (z autorských honorárov) v roku 2015

Zdaňovanie príjmov autorov (z autorských honorárov) v roku 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Možnosti zdaňovania autorských príjmov (honorárov) a súvisiace povinnosti autorov.

Autor dosahujúci príjmy za príspevky do novín a časopisov

Vydavateľ novín a časopisov je povinný podľa § 8 ods. 1 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov označiť periodickú publikáciu medzinárodným štandardným číslom seriálu (ISSN). Ak prispievate článkami do novín a časopisov, vrátane novín a časopisov prevádzkovaných na internete, týka sa Vás tento článok.

Autor vykonávajúci slobodné povolanie

Ak autor pracuje samostatne, pri zdaňovaní príjmov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie, ak nejde o umelecký výkon, má na výber z dvoch spôsobov zdaňovania svojich príjmov:

 • zdaňovanie zrážkou pri výplate príjmov,
 • zdaňovanie v daňovom priznaní [§ 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov].

Každý z týchto režimov zdaňovania príjmov má výhody a nevýhody, preto s cieľom uľahčiť rozhodovanie prinášame súhrn povinností autora a vydavateľa.

Príspevky autora do literárneho fondu

Autor je povinný platiť príspevky do literárneho fondu, a to bez ohľadu na režim zdaňovania príjmov. Táto povinnosť vyplýva z § 5 ods. 1 zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov. Za autora tento príspevok zrazí a odvedie vydavateľ. Príspevok do literárneho fondu je výdavok autora, ktorý:

 • je daňovým výdavkom (znižuje zdaniteľný príjem pri zisťovaní základu dane),
 • znižuje v konečnom dôsledku čistý príjem (honorár).

Výška príspevku do literárneho fondu je 2 % z úhrnu priznaných honorárov. Zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta matematicky.

Zdaňovanie príjmov autora zrážkovou daňou v roku 2015

V prípade zvolenia zdaňovania príjmov autora zrážkovou daňou sú zákonné povinnosti autora a vydavateľa uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Povinnosti autora Povinnosti vydavateľa
- vyčísliť a odviesť príspevok do literárneho fondu zistiť základ dane vyčísliť daň z príjmov zraziť daň z príjmov odviesť daň z príjmov vykázať odvedenie dane z príjmov

 

Ako je zrejmé z uvedenej tabuľky, výhodou pre autora je skutočnosť, že všetky povinnosti v súvislosti s daňovými predpismi a inými predpismi sú prenesené na vydavateľa. V dohodnutý termín výplaty honorára autor inkasuje čistý honorár, t. j. honorár znížený o príspevok do literárneho fondu a znížený o daň z príjmov vyberanú zrážkou. Daň z príjmov vyberaná zrážkou sa považuje zrazením za vysporiadanú. Zodpovednosť za zrazenie dane z príjmov v správnej výške nesie vydavateľ.

Nevýhodou tohto daňového režimu je nemožnosť uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane v súvislosti s autorskými príjmami. Rovnako to platí aj v prípade daňového bonusu.

Príklad: Autorovi bol priznaný za január 2015 honorár za príspevky do časopisu vo výške 500 eur. Vydavateľ v prvom kroku vyčísli príspevok do literárneho fondu vo výške 2 % z priznaného honoráru, t. j. vo výške 10,00 eur. Priznaný honorár znížený o príspevok do literárneho fondu predstavuje pre daňové účely základ dane z príjmov, t. j. základ dane z príjmov je vo výške 490,00 eur. Pri výpočte dane z príjmov vyberanej zrážkou sa použije sadzba dane 19 %. Daň z príjmov je vo výške 93,10 eur (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol). Vydavateľ odvedie čistý honorár (priznaný honorár znížený o príspevok do literárneho fondu a daň z príjmov vyberanú zrážkou) vo výške 396,90 eur na bankový účet autora, prípadne čistý honorár vyplatí iným dohodnutým spôsobom. Následne vydavateľ splní povinnosti v súvislosti s odvedením a vykázaním dane z príjmov vybranej zrážkou, a to do pätnásteho dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac (ak nie je určené inak). V tomto prípade je vydavateľ povinný zrážkovú daň z príjmov odviesť na účet daňového úradu miestne príslušnému podľa sídla vydavateľa v lehote najneskôr do 16. februára 2015. Vydavateľ je rovnakému daňovému úradu a v rovnakej lehote povinný predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane. Ak je vydavateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty, oznámenie je povinný predložiť elektronicky.

Zdaňovanie príjmov autora v daňovom priznaní za rok 2015 (v roku 2016)

Autor sa môže rozhodnúť, že nadobudne status samostatne zárobkovo činnej osoby a s vydavateľom sa dohodne, že pri výplate autorského honorára mu nebude daň z príjmov zrazená. Táto dohoda musí byť uzatvorená písomne a vopred (teda nie po skončení zdaňovacieho obdobia, pretože ak dohoda nebola uzatvorená, vydavateľ uplatňuje postup zrazenia dane) . Vydavateľ tak autorovi vyplatí honorár znížený len o príspevok do literárneho fondu (nezdanený). V tomto prípade sa povinnosti a zodpovednosť voči daňovému úradu takmer úplne prenášajú na autora, pričom autorovi vznikajú, resp. môžu vzniknúť aj ďalšie povinnosti a zodpovednosť v súvislosti s povinným zdravotným poistením a sociálnym poistením.

Z uvedených dôvodov spočívajúcich najmä v náraste administratívnych úkonov autora a zodpovednosti autora za tieto úkony (riziko nesprávneho vykonania úkonu, riziko nevykonania úkonu, riziká vyplývajúce zo zmeny v právnych predpisoch a pod.) by si mal autor zodpovedať otázku, či je pre neho nezdaňovanie príjmov zrážkovou daňou prínosom.

Autor môže uplatňovať daňové výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v podobe:

 • paušálnych výdavkov,
 • preukázateľných výdavkov (účtovníctvom alebo daňovou evidenciou).

Upozornenie: Ak sa autor rozhodne viesť účtovníctvo, považuje sa za účtovnú jednotku. Súvisia s tým najmä povinnosti: viesť účtovníctvo v súlade s právnymi predpismi, zostavovať účtovnú závierku, zverejňovať účtovnú závierku, uchovávať a vyraďovať účtovnú dokumentáciu.

Ako vyplniť oznámenie o nezdaňovaní autorských odmien, ako aj vzor dohodyo nezdaňovaní autorských odmien nájdete v článku Dohoda o nezdaňovaní autorských odmien a oznámenie pre daňový úrad (vzory).

Získanie postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby pre účely dane z príjmov v roku 2015

Autor získava postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby dňom, začiatkom ktorého nemôžu byť jeho honoráre zdaňované zrážkovou daňou. Týmto dňom autor začína vykonávať na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú činnosť. Autor a vydavateľ môžu dohodu o nezdaňovaní príjmov zrážkovou daňou uzavrieť už pri uzatváraní autorskej zmluvy alebo neskôr počas doby trvania autorskej zmluvy.

Do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom autor začal vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, je povinný požiadať daňový úrad o registráciu (pridelenie DIČ). Následne možno momentom vzniku povinnosti registrácie pre účely dane z príjmov považovať:

 • deň nadobudnutia účinnosti autorskej zmluvy alebo
 • deň nadobudnutia účinnosti dohody o nezdaňovaní príjmov zrážkovou daňou.

Autor, ktorý si nesplní registračnú povinnosť včas, vystavuje sa uloženiu pokuty daňovým úradom za správny delikt nesplnenia registračnej povinnosti v ustanovenej lehote vo výške od 60 eur do 20 000 eur.

Žiadosť o registráciu autor podáva spravidla v listinnej podobe na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Úkony nadväzujúce na získanie postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby pre účely dane z príjmov v roku 2015

Získanie postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby (v našom prípade autora) pre účely dane z príjmov zakladá zmenu platiteľa poistného pre účely povinného verejného zdravotného poistenia. Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) je autor povinný oznámiť zmenu platiteľa poistného. Lehota je osem dní odo dňa, od ktorého sa autor považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu. Autor je samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 11 ods. 4 zákona o zdravotnom poistení. Musí splniť dve podmienky: dovŕšil vek 18 rokov a má (nárok na) príjem z autorskej činnosti, ktorý zdaňuje v daňovom priznaní.

Samostatne zárobkovo činné osoby (spravidla) platia preddavky na povinné verejné zdravotné poistenie. Ak má takýto autor súbeh napríklad so zamestnaním, alebo ide o študenta, ktorý je zároveň poistencom štátu, preddavky môže určiť zdravotná poisťovňa v nulovej výške. Konečná suma poistného za príslušný kalendárny rok sa určí v ročnom zúčtovaní, ktoré vykoná príslušná zdravotná poisťovňa (aj v prípade, ak autor platil preddavky – tie sa započítajú na poistné, ktoré vyjde podľa ročného zúčtovania a autorovi môže vzniknúť preplatok, príp. nedoplatok).

Prečítajte si tiež

Príklad: Autor a vydavateľ uzatvoria autorskú zmluvu s účinnosťou od 1. marca 2015. Zároveň sa od rovnakého dátumu dohodnú na tom, že príjmy nebude vydavateľ zdaňovať zrážkovou daňou. Autor sa od 1. marca 2015 považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu.

Poistné na povinné verejné zdravotné poistenie na základe ročného zúčtovania (doplatenie nedoplatku) autor skutočne zaplatí až v zdaňovacom období, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonáva (napr. v roku 2016 za rok 2015). Vzniká tak časový nesúlad vynaloženia výdavku a dosiahnutia príjmov. Zákon o dani z príjmov umožňuje zahrnutie tohto výdavku do základu dane:

 • podaním dodatočného daňového priznania bez uloženia sankcie,
 • zahrnutím do daňového priznania bežného zdaňovacieho obdobia (ak je to pre daňovníka výhodnejšie).

Autorovi môže vzniknúť povinnosť platiť poistné pre účely sociálneho poistenia, pretože aj na účely sociálneho poistenia sa považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu. Samostatne zárobkovo činná osoba môže mať povinnosť platiť poistné na účely sociálneho poistenia.

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie autora vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom priznaný honorár presiahol šesť násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom priznaný honorár nepresiahol šesť násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. V prípade, ak si autor predĺžil lehotu na podanie daňového priznania, povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie vzniká od 1. októbra a zaniká 30. septembra. Vznik a zánik povinnosti platieb povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia sa testuje každý rok.

Príklad: Autor mal v roku 2014 príjmy z autorskej činnosti vo výške 5 000 eur a zisťuje, či od 1. júla 2015 musí platiť poistné na účely sociálneho poistenia. Šesť násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2013 je vo výške 4 944 eur. Príjem z autorskej činnosti (5 000 eur) prevýšil šesť násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2014 (4 944 eur), preto je autor povinný od 1. júla 2015 platiť poistné na účely sociálneho poistenia.

Autorovi zaniká povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie aj odo dňa, od ktorého podľa čestného vyhlásenia nevykonáva autorskú činnosť, najskôr odo dňa doručenia čestného vyhlásenia Sociálnej poisťovni. Na základe čestného vyhlásenie môže povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie taktiež vzniknúť (ak by vzniklo zo zákona o sociálnom poistení), a to dňom, od ktorého autor opäť vykonáva autorskú činnosť (najskôr odo dňa doručenia čestného vyhlásenia Sociálnej poisťovni).

Prečítajte si tiež

Príklad: Autorovi vznikla povinnosť platiť poistné na účely sociálneho poistenia od 1. júla 2015. Autorskú činnosť bude vykonávať len do 31. augusta 2015. Sociálnej poisťovni doručí v priebehu augusta 2015 čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlási, že autorskú činnosť bude vykonávať do 31. augusta 2015. Dňom určeným v čestnom vyhlásení (31. august 2015) zaniká povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie.

Autor sa rozhodol opäť vykonávať autorskú činnosť od 1. februára 2016. V priebehu januára 2016 doručí Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlási, že od 1. februára 2016 bude vykonávať autorskú činnosť. Dňom určeným v čestnom vyhlásení (1. február 2016) vzniká povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie.

Prehľad povinností v súvislosti autora a vydavateľa obsahuje nasledujúca tabuľka.

Povinnosti autora Povinnosti vydavateľa
zistiť výšku zdaniteľných príjmov povinnosť podať daňové priznanie zistiť základ dane z príjmov vyčísliť daň z príjmov zaplatiť daň z príjmov povinnosti v súvislosti so zdravotným poistením povinnosti v súvislosti so sociálnym poistením oznámiť uzavretia dohody o nezdanení dane pri výplate príjmov vyčísliť a odviesť príspevok do literárneho fondu

Príklad na zdaňovanie autorských príjmov

Autor mal príjmy z autorskej činnosti za rok 2014 vo výške 2 500 eur, ktorý bol pre zjednodušenie vyplatený naraz na konci roka 2014. Ak autor zdaňuje príjmy:

 • zrážkovou daňou, zaplatí príspevok do literárneho fondu vo výške 50 eur, vydavateľ mu zrazí daň z príjmov vo výške 465,50 eur. Čistý príjem zodpovedá sume 1 984,50 eur.
 • v daňovom priznaní, zaplatí príspevok do literárneho fondu vo výške 50 eur (preukázateľný výdavok), vyčísli základ dane z príjmov vo výške 2 450 eur. Uplatní nezdaniteľnú časť na daňovníka do výšky základu dane (t. j. 2 450 eur), daňová povinnosť bude vo výške 0 eur. V priebehu roka 2015 zaplatí na základe ročného zúčtovania za rok 2014 poistné na povinné verejné zdravotné poistenie vo výške 214,37 eur. Čistý príjem zodpovedá sume 2 235,63 eur.
  Poznámka: Autor môže uplatniť aj paušálne výdavky (1 000 eur). Príspevok do literárneho fondu je pre účely výpočtu základu dane už zahrnutý v paušálnych výdavkoch. Daňová povinnosť bude taktiež vo výške 0 eur.

Ktoré príjmy sa považujú za aktívne príjmy autorov v roku 2020 a aký spôsob zdanenia je pre autorov najvýhodnejší nájdete v článku Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky