Ako vyplniť daňové priznanie živnostníka s preukázateľnými výdavkami za rok 2014

Tento článok je sprievodcom na vyplnenie daňového priznania živnostníka, ktorý si uplatňuje preukázateľné výdavky vedením daňovej evidencie za rok 2014. Priložený je tiež vzor vyplneného daňového priznania za rok 2014.

Príklad na vyplnenie daňového priznania pri príjmoch z podnikania

Vladimír Podnikavý dosahoval v roku 2014 príjmy z podnikania. Je držiteľom osvedčenia o živnostenskom oprávnení a predmetom jeho činnosti sú zváračské práce, zámočnícke práce, kovoobrábacie práce. Daňovník sa rozhodol uplatňovať skutočné výdavky vedením daňovej evidencie, pretože je to pre neho výhodnejšie, ako uplatňovanie paušálnych výdavkov. Na základe údajov z daňovej evidencie dosiahol za rok 2014 príjmy vo výške 20 000 eur a výdavky vo výške 10 000 eur.

V úhrne zdaniteľné príjmy Vladimíra Podnikavého za rok 2014 prekročili sumu 1 901,67 eura a preto je povinný podať daňové priznanie typ B.

Postup na vyplnenie daňového priznania typ B pri príjmoch z podnikania

Pri vypĺňaní daňového priznania je potrebné si pozorne všímať celú predtlač vrátane číselných odkazov, ktoré odkazujú daňovníka na doplňujúce a vysvetľujúce informácie k vypĺňaniu príslušných riadkov daňového priznania. Všeobecnými zásadami pri vypĺňaní daňového priznania je, že číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, slovné údaje sa píšu tlačenými písmenami zľava a riadky, pre ktoré daňovník nemá náplň, sa ponechávajú prázdne . Pri vypĺňaní daňového priznania Vám môže značne pomôcť aj poučenie na vypĺňanie daňového priznania.

V úvode daňového priznania sa najskôr krížikom označí, že sa podáva riadne daňové priznanie (prvá možnosť) a uvedie sa rok 2014, za ktorý sa daňové priznanie podáva. V riadku 1 sa uvedie DIČ daňovníka (v našom prípade 0123456789), ktoré mu bolo pridelené daňovým úradom. DIČ sa uvádza aj v hornej časti každej strany tlačiva daňového priznania. Pokračuje sa riadkom 3, na ktorom sa uvedie kód klasifikácie ekonomických činností SK NACE. Predmetom činnosti nášho daňovníka sú zváračské práce, zámočnícke práce, kovoobrábacie práce, preto vypĺňame kód 25.61.0. V textovej časti „Hlavná, prevažná činnosť“ sa uvedie názov činnosti, z ktorej daňovník v zdaňovacom období daňovník dosiahol najvyšší príjem. V našom prípade napíšeme OPRACOVANIE A POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOV.

I. Oddiel – Údaje o daňovníkovi

Riadok Obsahová náplň riadku
4 uvedieme priezvisko daňovníka PODNIKAVÝ
5 uvedieme meno daňovníka VLADIMÍR
V riadkoch 7 až 11 sa uvádza adresa trvalého pobytu daňovníka v deň podania daňového priznania.
7 uvedieme ulicu NÁDHERNÁ
8 uvedieme súpisné/orientačné číslo 1111/22
9 uvedieme poštové smerovacie číslo 93401
10 uvedieme obec LEVICE
11 uvedieme štát SR
Riadky 14 až 17 vypĺňa len ten daňovník, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a teda v našom prípade ich nevypĺňame.

II. Oddiel – Údaje o zákonnom zástupcovi alebo dedičovi alebo zástupcovi, ktorý podáva daňové priznanie

Riadky 18 až 26 tohto oddielu sa vypĺňajú len vtedy, ak daňovník nepodáva daňové priznanie sám, ale podáva ho za neho iná osoba (uvádzajú sa jej identifikačné údaje a adresa). Pán Vladimír si daňové priznanie podá sám, preto v našom príklade tieto polia ponecháme prázdne. Riadok 27 je vyhradený pre telefónne číslo daňovníka (uvádzame 0912345678) a riadok 28 pre e-mailovú adresu daňovníka (uvádzame [email protected]). V prípade, že za daňovníka podáva daňové priznanie niekto iný, uvedie svoje telefónne číslo a e-mail, ak sa nedohodol s daňovníkom inak.

III. Oddiel – Údaje na uplatnenie zníženia základu dane (§ 11 zákona)

V našom prípade v tomto oddiele nebudeme uvádzať žiadne údaje, pretože pán Vladimír počas celého roka 2014 nepretržite vykonával podnikateľskú činnosť a nepoberal žiadny druh dôchodku uvedený v § 11 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Zároveň daňovník tiež nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, pretože tá počas celého roka 2014 dosahovala vysoké príjmy a nie sú splnené podmienky podľa § 11 ods. 3 a 4 zákona o dani z príjmov (nestarala sa o maloleté vyživované dieťa, nepoberala príspevok na opatrovanie, nebola evidovaná na úrade práce, nie je zdravotne postihnutá).

IV. Oddiel – Údaje na uplatnenie daňového bonusu (§ 33 zákona)

Vladimír má dve deti, na jedno si uplatňuje daňový bonus jeho manželka, na druhé si uplatňuje daňový bonus on. Na riadku 32 sa uvedie priezvisko a meno dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje daňový bonus PODNIKAVÁ GABRIELA, rodné číslo 950323/1234 a krížikom sa označí prvé políčko „1-12“ na znak toho, že podmienky na uplatnenie daňového bonusu boli splnené počas celého roka 2014. Povinnou prílohou daňového priznania bude potvrdenie o návšteve školy, kópia rodného listu alebo výpis z rodného listu (v iných prípadoch môže byť prílohou potvrdenie o poberaní prídavku na vyživované dieťa, potvrdenie o tom, že dieťa nemôže študovať alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz).

V. Oddiel – Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona)

Pre Vladimíra je tento oddiel bezpredmetný, pretože počas roka 2014 nepretržite podnikal a žiadne príjmy zo závislej činnosti nepoberal (napríklad príjmy z pracovného pomeru, na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, príjmy zo služobného alebo štátnozamestnaneckého pomeru, príjmy za výkon funkcie vo volebnej komisii a podobne).

VI. Oddiel – Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona)

Tento oddiel je pre daňovníka s príjmami zo živnosti kľúčový. V jednotlivých riadkoch a tabuľkách sa tu uvedú príjmy a výdavky z podnikania a vypočíta sa základ dane z príjmov z podnikania. Budeme vypĺňať tabuľku č. 1, ktorá je určená pre daňovníkov, ktorý vedú jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo uplatňujú výdavky percentom z príjmov (daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva pokračuje až na riadku 39).

Tabuľka č. 1 - prehľad príjmov a výdavkov podľa § 6 zákona
R 2 uvádzame výšku príjmov a výdavkov zo živnosti z údajov daňovej evidencie. V stĺpci 1 uvedieme výšku príjmov v sume 20 000 eur. V stĺpci 2 uvedieme výšku výdavkov v sume 10 000 eur.
R 3 v tejto tabuľke je potrebné ešte vyplniť riadok 9, ktorý je súčtovým riadkom pre všetky príjmy a výdavky spadajúce pod § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Keďže Vladimír poberal len príjmy zo živnosti, odpíšeme sumu z riadku 2, stĺpca 1 príjmy vo výške 20 000 eur a stĺpca 2 výdavky vo výške 10 000 eur (tieto súhrnné údaje sa prenášajú na riadky 37 a 38).
- Bezprostredne pod touto tabuľkou sa ešte krížikom označí prvá možnosť, že pri svojich príjmoch zo živnosti si daňovník uplatňuje preukázateľné výdavky vedením daňovej evidencie: „Uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 11 zákona x pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“.

- O niečo nižšie je potrebné ešte uviesť výšku preukázateľne zaplateného zdravotného a sociálneho poistenia. V našom prípade zjednodušene predpokladajme, že v roku 2014 bola výška zaplatených zdravotných odvodov 1 500 eur a výška sociálnych odvodov 3 500 eur, čo je spolu 5 000 eur.

Pokračujeme vypĺňaním tabuľky č. 1a, v ktorej sa uvádzajú ostatné informácie z daňovej evidencie o zostatkovej cene hmotného majetku a nehmotného majetku zaradeného do obchodného majetku, zásobách, pohľadávkach a záväzkoch v členení na ich stav na začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1. januáru 2014) a na jeho konci (k 31. decembru 2014). V našom príklade sme tieto údaje vyplnili a môžete si ich pozrieť v prílohe na konci tohto článku vo formulári daňového priznania (tieto čísla neovplyvňujú výšku základu dane z príjmov).

R37 uvedieme úhrnnú výšku príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti z  tabuľky č. 1, riadku 9, stĺpca 1 príjmy. V našom prípade je to suma 20 000 eur.
R38 uvedieme úhrnnú výšku výdavkov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti z  tabuľky č. 1, riadku 9, stĺpca 2 výdavky. V našom prípade je to suma 10 000 eur.
R39 v tomto riadku sa uvádza základ dane z príjmov ako rozdiel príjmov a výdavkov uvádzaných v predchádzajúcich dvoch riadkoch (riadok 37 – 38), ak je výsledkom kladné číslo. V našom prípade je výška základu dane 10 000 eur (20 000 – 10 000).
Odkaz na poznámku číslo 14 nás upozorňuje, že riadky 41 až 42, 48 až 51 nevypĺňa daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu. Položky, ktoré zvyšujú a znižujú základ dane z príjmov sú u neho súčasťou príjmov alebo výdavkov v daňovej evidencii a teda už sú obsiahnuté, v našom prípade, na riadku 2 tabuľky č. 1.
R43 ak bol dosiahnutý základ dane (kladný rozdiel príjmov a výdavkov), do tohto riadku sa v prípade vedenia daňovej evidencie vždy uvedie rovnaké číslo, ako je uvedené na riadku 39. V našom prípade teda opíšeme sumu 10 000 eur, ktorá predstavuje základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.


VII. Oddiel a VIII. Oddiel – Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z kapitálového majetku (§ 7 zákona) a ostatných príjmov (§ 8 zákona)

Pán Vladimír v roku 2014 nedosahoval žiadne príjmy, ktoré by patrili medzi príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 a ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Všetky riadky týchto oddielov preto ponechávame prázdne a nebudeme v nich uvádzať žiadne údaje.

IX. Oddiel – Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

Tento oddiel slúži na odpočítanie daňovej straty dosiahnutej v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach od základu dane z príjmov. Vladimír Podnikavý dosahoval z podnikania vždy základ dane a nikdy žiadnu daňovú stratu nedosiahol. Riadky 59 až 65 tohto oddielu preto ponecháme prázdne a v zvyšnej časti tohto oddielu vyplníme len riadky 66 a 68.

R66 v tomto riadku uvedieme čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov a jeho sumu opíšeme z riadku 43, to znamená uvedieme sumu 10 000 eur.
R68 v tomto riadku uvedieme rovnakú sumu ako v riadku 66, pretože základ dane daňovníka nebol upravený o žiadnu daňovú stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období. Uvedieme teda opäť sumu 10 000 eur.
Článok pokračuje pod reklamou

X. Oddiel - Výpočet dane podľa § 15 zákona

V tomto oddiele sa vypočíta daňová povinnosť daňovníka vychádzajúc z jeho čiastkových základov dane z príjmov, ktoré sa ešte predtým znižujú o nezdaniteľné časti základu dane. Daňová povinnosť sa nakoniec zníži o uplatnený daňový bonus a vypočíta sa daň na úhradu alebo daňový preplatok.

R73 v tomto riadku sa v našom prípade uvedie základ dane z príjmov z podnikania, ktorý sa opíše z riadku 68, čo je suma 10 000 eur.
R74 uvedieme nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá je pre rok 2014 vo výške 3 803,33 eura. Poznámka: Ak je suma na riadku číslo 73 vyššia ako 19 809 eur, táto nezdaniteľná časť základu dane sa musí znížiť podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov.
R78 tento riadok je súčtovým riadkom pre všetky nezdaniteľné časti základu dane, avšak v našom prípade sem len opíšeme sumu z riadku 74, to znamená 3803,33 eura.
R79 vypočítame základ dane z príjmov znížený o nezdaniteľné časti základu dane. Ide o rozdiel riadkov 73 a 78. V našom prípade je výsledkom suma 6 196,67 eura (10 000 – 3803,33).
R80 tento riadok slúži na výpočet celkového základu dane zo všetkých príjmov po uplatnení nezdaniteľných častí základu dane (pripočítavajú sa čiastkové základy dane z tzv. neaktívnych príjmov). V našom prípade iba opíšeme sumu 6 196,67 eura z riadku 79.
R81 zo sumy z predchádzajúceho riadku vypočítame daň z príjmov ako 19 % z 6 196,67 eura (výsledok zaokrúhľujeme na eurocenty nadol). Výsledkom je suma 1 177,36 eura. Poznámka: V prípade vysokých príjmov je z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 35 022,31 eura, sadzba dane z príjmov 25 %.
R90 na riadku 90 opíšeme sumu 1 177,36 eura z riadku 81, pretože pre riadky 82 až 89 nemáme náplň, nakoľko pán Vladimír nemal príjmy zo zdrojov v zahraničí, ktoré podliehali zdaneniu v zahraničí.
R94 opíšeme sumu daňovej povinnosti z riadku 90, čo je v našom prípade 1 177,36 eura.
R95 v tomto riadku sa uvedie výška nároku na daňový bonus za celý rok 2014. V roku 2014 sa výška daňového bonusu na prelome polrokov nemenila, takže výsledná suma ročného daňového bonusu na jedno vyživované dieťa je dvanásťnásobok sumy mesačnej výšky daňového bonusu, čo je spolu 256,92 eura (12 x 21,41). Pán Vladimír si uplatňuje daňový bonus za celý rok na jedno svoje dieťa (viď IV. Oddiel daňového priznania), takže uvedieme sumu 256,92 eura.
R96 v tomto riadku sa vypočíta daňová povinnosť znížená o daňový bonus ako rozdiel súm uvedených v riadkoch 94 a 95. Výsledkom je suma 920,44 eura (1 177,36 - 256,92).
R98 do tohto riadku uvedieme rozdiel súm uvedených na riadkoch 95 a 97, čo je 256,92 eura. Riadok 97 nemáme vyplnený, pretože daňovník nebol zamestnancom a daňový bonusu mu nebol zamestnávateľom priznaný ani vyplatený (kalkulujeme s nulou).
R106 v našom prípade sa tento riadok vypĺňať nebude, pretože daňovník nebol povinný platiť preddavky na daň z príjmov. V inom prípade by sa tu uvádzala výška preddavkov zaplatených od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.
R109,110 posledné dva riadky slúžia na výpočet výsledného zúčtovacieho vzťahu daňovníka voči daňovému úradu, ktorým môže byť daň na úhradu alebo daňový preplatok. Je potrebné postupovať podľa výpočtu uvedeného v riadkoch 109 a 110 a podľa toho, či je výsledkom kladné alebo záporné číslo sa výsledná suma uvedie v riadku 109 alebo 110. V našom prípade je výsledkom daň na úhradu vo výške 920,44 eura ako rozdiel riadkov 94 a 95 (1 177,36 - 256,92). Výsledok je kladné číslo, preto ho uvedieme v riadku 109.

XI. Oddiel – Rozdiely z dodatočného daňového priznania

V našom prípade ide o riadne daňové priznanie, preto je tento oddiel pre nás bez predmetný a nevypĺňame v ňom žiadne riadky.

XII. Oddiel – Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentovi)

V tomto oddiele tiež neuvádzame žiadne údaje, pretože pán Vladimír je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou – má trvalý pobyt na území SR a v roku 2014 sa tu zdržiaval aspoň 183 dní.

XIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

Prostredníctvom tohto oddielu môže daňovník poukázať 2 % zaplatenej dane na osobitné účely. 3 % zaplatenej dane môže poukazovať fyzická osoba, ktorá vykonávala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu aspoň 40 hodín a k daňovému priznaniu priloží o tom potvrdenie. Pán Vladimír sa rozhodol podporiť Združenie mladých podnikateľov Slovenska a preto vyplnil v riadku 121 údaje o tomto prijímateľovi dane. Následne v riadku 120 vyčíslil výšku 2 % z dane uvedenej na riadku 96, čo v jeho prípade bolo 18,40 eura (2 % z 920,44) (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol). Na predtlačené miesto je potrebné ešte pripojiť podpis. Zoznam všetkých prijímateľov, ktorým možno poukázať podiel zaplatenej dane, je uvedený na stránke Notárskej komory Slovenskej republiky . Ak sa daňovník nerozhodne poukázať podiel zaplatenej dane, vyznačí na predpísanom mieste krížikom, že x neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“.

XIV. Oddiel – Miesto na osobitné záznamy daňovníka

V tomto oddiele sa uvádzajú údaje, ktoré sú požadované na zverejnenie v tomto oddiele podľa poznámok pod čiarou jednotlivých oddielov pod tabuľkami č. 1, 2 a 3 daňového priznania. V tomto oddiele však bude pán Vladimír uvádzať na riadku 123 počet príloh daňového priznania.Jednou z príloh bude rodný list dieťaťa alebo potvrdenie o návšteve školy dieťaťa, na ktoré si pán Vladimír uplatňuje daňový bonus. Ďalšou prílohou bude príloha uvedená na strane 12 daňového priznania (do celkového počtu príloh sa započítava aj vtedy, ak sa nevypĺňa). Na riadku 123 sa tak uvedie číslo 2, pripojí sa dátum a podpis daňovníka alebo jeho zástupcu, ktorý za neho podáva daňové priznanie.

XV. Oddiel – Žiadosť o vrátenie daňového preplatku a o vyplatenie daňového bonusu

Daňovník nežiada o vyplatenie daňového bonusu (nevypĺňal riadok 99 daňového priznania). Daňový bonus si uplatnil v daňovom priznaní a znížil si oň daňovú povinnosť. Daňovníkovi bola v daňovom priznaní vypočítaná daň na úhradu a preto nežiada ani o vrátenie daňového preplatku (nevypĺňal riadok 110 daňového priznania). Všetky riadky tohto oddielu preto ponechávame prázdne.

Príloha – Údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia

Riadky 1 až 7 tejto prílohy ponechávame prázdne, pretože daňovník nevykonával osobnú asistenciu podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov. Pre pána Vladimíra však budú mať náplň riadky 12 až 15 tejto prílohy, nakoľko dosahuje príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pri ktorých si uplatňuje ako daňový výdavok povinne platené poistné na sociálne a zdravotné poistenie. Na konci prílohy sa ešte uvedie dátum a pripojí podpis daňovníka alebo jeho zástupcu.

R12 v tomto riadku sa uvedie zaplatené poistné na sociálne poistenie v roku 2014 vrátane prípadných nedoplatkov na poistnom za predchádzajúce obdobie. Je to časť poistného uvedeného pod tabuľkou č. 1. Zaplatené sociálne poistenie v našom prípade bolo vo výške 3 500 eur.
R13 - dobrovoľné sociálne poistenie daňovník neplatil a preto nie je súčasťou poistného uvedeného na riadku 12 - ponechávame tento riadok prázdny.
R14 v tomto riadku sa uvedie zaplatené poistné na zdravotné poistenie v roku 2014 vrátane prípadných nedoplatkov na poistnom za predchádzajúce obdobie. Táto suma je súčasť sumy poistného uvedeného pod tabuľkou č. 1. Zaplatené zdravotné poistenie v našom prípade bolo vo výške 1 500 eur.
R15 na tomto riadku sa uvádza suma preukázateľne zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie v roku 2014 bez zaplatených nedoplatkov z ročného zúčtovania  zdravotného  poistenia. Žiadne nedoplatky na zdravotnom poistení pán Vladimír v roku 2014 neuhrádzal, preto znova napíšeme sumu 1 500 eur z predchádzajúceho riadku.

Príloha: Vzorovo vyplnené daňové priznanie typ B k dani z príjmov s príjmami živnostníka s preukázateľnými výdavkami.

Príloha: Vzorovo vyplnené potvrdenie o podaní daňového priznania typ B k dani z príjmov živnostníka s preukázateľnými výdavkami.

Informácie k vpylneniu daňového priznania za rok 2016 nájdete v článku Daňové priznanie živnostníka s preukázateľnými výdavkami za rok 2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky