Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2014 pri príjmoch zo zahraničia

Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2014 pri príjmoch zo zahraničia
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Príklad na zdaňovanie zahraničných príjmov spolu s vyplneným daňovým priznaním zamestnanca (fyzickej osoby), ktorý mal v roku 2014 príjmy doma aj v zahraničí.

Článok sa bude zaoberať riešením situácie, kedy má fyzická osoba príjmy zo zamestnania (závislej činnosti) od zamestnávateľa v Slovenskej republike a taktiež má príjmy zo zamestnania (závislej činnosti) od zamestnávateľa v Rakúskej republike.

Príklad

Ing. Marek Šikovný pracoval v Slovenskej republike v období január 2014 až október 2014. V novembri 2014 si našiel prácu v Rakúskej republike a pracoval tam aj v decembri 2014.

Zdroj príjmov Príjem (hrubá mzda) v € Zdravotné poistenie v € Sociálne poistenie v € Preddavky na daň z príjmov v €
Slovenská republika 10 000,00 400,00 940,00 1 043,20
Rakúska republika 4 000,00 0,00 722,80 457,84
Spolu 14 000,00 400,00 1 662,80 1 501,04

V Slovenskej republike má manželku a jedno dieťa, ktoré navštevuje základnú školu. Manželka je zamestnaná v Slovenskej republike a jej ročný príjem (hrubá mzda) bol vo výške 15 000 eur. Daňový bonus si uplatňuje manželka.

Hlavička daňového priznania

Riadok 01 – daňovník vyplní rodné číslo. Pre potreby článku bude vymyslené rodné číslo 999999/999.

Riadok 02 – zostáva prázdny. Daňovník, ktorý nemá rodné číslo, vyplní dátum narodenia. Druh daňového priznania sa označí daňové priznanie. Ide o prvé daňové priznanie – tzv. riadne. Za rok 2014 (doplní sa 14). Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania sa nevypĺňa.

I. Oddiel – Údaje o daňovníkovi

Riadok 03 – uvedie sa priezvisko „Šikovný“.

Riadok 04 – uvedie sa meno „Marek“.

Riadok 05 – uvedie sa titul „Ing.“.

Riadok 06 – uvedie sa ulica „Ulica“.

Riadok 07 – uvedie sa súpisné a/alebo orientačné číslo „14“.

Riadok 08 – uvedie sa poštové smerovacie číslo „02476“.

Riadok 09 – uvedie sa obec „Obec“.

Riadok 10 – uvedie sa štát „SK“.

Riadky 11 až 15 – zostávajú prázdne.

II. Oddiel – Údaje o zákonnom zástupcovi alebo dedičovi alebo zástupcovi, ktorý podáva daňové priznanie

Riadky 16 až 24 – zostávajú prázdne.

Riadok 25 – uvedie sa telefónne číslo „0900654321“.

Riadok 26 – uvedie sa [email protected]. Ak by pán Šikovný nemal emailovú adresu, riadok 26 zostáva prázdny.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť rodné číslo v hlavičke.

III. Oddiel – Údaje na uplatnenie zníženia základu dane

Riadok 27 – zostáva neoznačené. Ak by daňovník poberal napr. starobný dôchodok, označí (krížikom) „Áno“.

Riadok 28 – zostáva neoznačené. Ak by daňovník poberal napr. starobný dôchodok, uvedie úhrnnú sumu za rok 2014.

Riadok 29 – zostáva prázdne. Ak by daňovník uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, uvedie požadované údaje.

IV. Oddiel – Údaje na uplatnenie daňového bonusu (§ 33 zákona)

Riadky 30 a 31 – zostávajú nevyplnené a neoznačené. V prípade tohto príkladu si daňový bonus si uplatňuje manželka.

V. Oddiel – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona)

Riadok 32 – uvedie sa výška príjmov od všetkých zamestnávateľov (tuzemské príjmy + zahraničné príjmy), t. j. 14 000,00.

Riadok 32a – zostáva prázdny.

Riadok 33 – uvedie sa úhrn povinného poistného vzťahujúceho sa k tuzemským príjmov aj zahraničným príjmom, t. j. 2 062,80.

Prečítajte si tiež

Riadok 33a – uvedie sa úhrn poistného na sociálne poistenie vzťahujúceho sa k tuzemským príjmom aj zahraničným príjmom, t. j. 1 662,80.

Riadok 33b – uvedie sa úhrn poistného na zdravotné poistenie vzťahujúceho sa k tuzemským príjmom aj zahraničným príjmom, t. j. 400,00.

Riadok 34 – uvedie sa základ dane ako rozdiel úhrnu príjmov a úhrnu povinného poistného (14 000 – 2 062,80), t. j. 11 937,20.

Riadok 35 – zostáva prázdny.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť rodné číslo v hlavičke.

VI. Oddiel – Výpočet dane podľa § 15 zákona

Riadok 36 – uvedie sa základ dane. V prípade pána Ing. Mareka je to suma zhodná so sumou na riadku 34, t. j. 11 937,20.

Riadok 37 – uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane, t. j. 3 803,33.

Riadky 38 až 40 – zostávajú prázdne. Ak by vznikol daňovníkovi nárok aj na ďalšie nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 zákona o dani z príjmov, uvedú sa v príslušnom riadku.

Riadok 41 – uvedie sa súčet jednotlivých nezdaniteľných častí, t. j. 3 803,33. Táto suma nemôže byť vyššia ako základ dane (riadok 36). Ak vyššia bude, uvedie sa suma z riadku 36.

Riadok 42 – uvedie sa základ dane upravený o nezdaniteľnú časť (11 937,20 – 3 803,33), t. j. 8 133,87.

Riadok 43 – uvedie sa daň z príjmov zaokrúhlená na eurocenty nadol (8 133,87 x 0,19), t. j. 1 545,43.

Riadky 44 až 47 – zostávajú prázdne. Daňovník nemá nárok na zamestnaneckú prémiu.

Riadok 48 – uvedie sa úhrn vyňatých základov dane (4 000 – 722,80), t. j. 3 277,20.

Riadok 49 – uvedie sa základ dane znížený o úhrn vyňatých základov dane (8 133,87 – 3 277,20), t. j. 4 856,67.

Riadok 50 – uvedie sa daň po vyňatí základu dane zo zahraničných príjmov, (4 856,67 x 0,19) t. j. 922,76.

Riadky 51 až 55 – zostávajú prázdne. Daňovník uplatnil metódu vyňatia príjmov.

Riadok 56 – uvedie sa daňová povinnosť (suma z riadku 50), t. j. 922,76.

Riadok 57 – zostáva prázdny. Daňový bonus si uplatňuje manželka daňovníka.

Riadok 58 – uvedie sa daň z príjmov znížená o daňový bonus (1 646,74 – 0), t. j. 922,76.

Riadky 59 až 63 – zostávajú prázdne. Daňový bonus si uplatňuje manželka daňovníka.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť rodné číslo v hlavičke.

Riadok 64 – uvedie sa suma preddavkov zrazených počas zdaňovacieho obdobia neznížená o daňový bonus (len vo vzťahu k tuzemským príjmom), t. j. 1 043,20.

Riadok 65 a 66 – vypĺňa sa vždy len jeden a to podľa charakteru výsledku. V tomto prípade sa uvedie suma 120,44 na riadok 66 (922,76 – 1 043,20).

Článok pokračuje pod reklamou

VII. Oddiel – Rozdiely z dodatočného daňového priznania

Tento oddiel (riadky 67 až 74) sa vypĺňa len v prípade podávania dodatočného daňového priznania.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť rodné číslo v hlavičke.

VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

V tomto oddiele je možné poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vybranému subjektu. Ak sa daňovník rozhodne nepoukázať podiel zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, označí (krížikom) „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“. V opačnom prípade vypočíta 2 % (minimálne 3 eurá) zo zaplatenej dane (riadok 58). Suma za zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Ak daňovník spĺňa podmienky podľa § 50 ods. 1 písm. a), môže poukázať aj 3 %.

Riadok 75 – uvedie sa suma podielu zaplatenej dane (922,76 x 0,02), t. j. 18,45.

Riadok 76 – uvedú sa údaje o prijímateľovi. Môžete podporiť napríklad Združenie mladých podnikateľov Slovenska.

IX. Oddiel – Miesto na osobitné záznamy daňovníka

Označí sa (krížikom) „Uvádzam osobitné záznamy“. Číselný kód Rakúskej republiky je 040. Príjmy sa uvedú vo výške 4 000 eur a výdavky vo výške 722,80.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť rodné číslo v hlavičke.

X. Oddiel – Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentovi)

Riadky 77 a 78 – zostávajú prázdne.

Riadok 79 – uvedie sa počet príloh k daňovému priznaniu fyzickej osoby typ A.

Daňovník uvedie dátum vyplnenia daňového priznania, ktorý môže byť zhodný aj s dátumom podania daňového priznania a pripojí svoj podpis. Tým potvrdí, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné.

XI. Oddiel – Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie

V tomto oddiele daňovník žiada o vyplatenie daňového bonusu, zamestnaneckej prémie prípadne daňového preplatku. Daňový preplatok v prípade pána Ing. Mareka reprezentuje sumu 120,44 eur. Vyberie si formu, prostredníctvom ktorej žiada vrátiť peňažné prostriedky a vyplní potrebné údaje. Pripojí dátum vyplnenia žiadosti, ktorý môže byť zhodný aj s dátumom podania daňového priznania a svoj podpis.

XII. Oddiel – Pomocné výpočty

V tomto oddiele môže daňovník uvádzať pomocné výpočty.

Na stiahnutie: Vzor daňového priznania daňovníka, ktorý mal v roku 2014 príjmy zo zamestnania v Slovenskej republike a v Rakúskej republike.

Pri podaní daňového priznania správca dane (daňový úrad) potvrdí prevzatie daňového priznania na potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A. Daňovník v ňom uvedie svoje identifikačné údaje, ako aj vybrané údaje z daňového priznania (aby bola zaručená prepojenosť týchto dvoch tlačív), ktorými sú základ dane (riadok 42), zamestnanecká prémia (riadok 46), daň na úhradu (riadok 65) a daňový preplatok (riadok 66).

Potvrdenie podpíše daňovník, ako aj pracovník daňového úradu, ktorý daňové priznanie prijme. Tento pracovník taktiež pripojí odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu.

Na stiahnutie: Vzor potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A daňovníka, ktorý mal v roku 2014 príjmy zo zamestnania v Slovenskej republike a v Rakúskej republike.

Prečítajte si aj:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2023

Predali ste v roku 2023 nehnuteľnosť? V článku nájdete, za akých podmienok nemusíte platiť daň z jej predaja a mnoho ďalších užitočných informácií týkajúcich sa zdaňovania tohto príjmu.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ B (vzor)

Na vzorovom príklade uvedieme, ako správne vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby – typ B, ktorá v roku 2022 dosahovala rôzne druhy príjmov. Súčasťou článku je aj vyplnené daňové priznanie.

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2023

Podnikatelia podávajú daňové priznanie v roku 2023 výlučne elektronicky. Podrobný postup podania daňového priznania nájdete v článku.

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2022 (v roku 2023)

Mali ste v roku 2022 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Prinášame postup, ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov – typ A v roku 2023 (za rok 2022), ak ste daňovým rezidentom SR.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky