Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2014 pri príjmoch zo zahraničia

Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2014 pri príjmoch zo zahraničia
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Príklad na zdaňovanie zahraničných príjmov spolu s vyplneným daňovým priznaním zamestnanca (fyzickej osoby), ktorý mal v roku 2014 príjmy doma aj v zahraničí.

Článok sa bude zaoberať riešením situácie, kedy má fyzická osoba príjmy zo zamestnania (závislej činnosti) od zamestnávateľa v Slovenskej republike a taktiež má príjmy zo zamestnania (závislej činnosti) od zamestnávateľa v Rakúskej republike.

Príklad

Ing. Marek Šikovný pracoval v Slovenskej republike v období január 2014 až október 2014. V novembri 2014 si našiel prácu v Rakúskej republike a pracoval tam aj v decembri 2014.

Zdroj príjmov Príjem (hrubá mzda) v € Zdravotné poistenie v € Sociálne poistenie v € Preddavky na daň z príjmov v €
Slovenská republika 10 000,00 400,00 940,00 1 043,20
Rakúska republika 4 000,00 0,00 722,80 457,84
Spolu 14 000,00 400,00 1 662,80 1 501,04

V Slovenskej republike má manželku a jedno dieťa, ktoré navštevuje základnú školu. Manželka je zamestnaná v Slovenskej republike a jej ročný príjem (hrubá mzda) bol vo výške 15 000 eur. Daňový bonus si uplatňuje manželka.

Hlavička daňového priznania

Riadok 01 – daňovník vyplní rodné číslo. Pre potreby článku bude vymyslené rodné číslo 999999/999.

Riadok 02 – zostáva prázdny. Daňovník, ktorý nemá rodné číslo, vyplní dátum narodenia. Druh daňového priznania sa označí daňové priznanie. Ide o prvé daňové priznanie – tzv. riadne. Za rok 2014 (doplní sa 14). Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania sa nevypĺňa.

I. Oddiel – Údaje o daňovníkovi

Riadok 03 – uvedie sa priezvisko „Šikovný“.

Riadok 04 – uvedie sa meno „Marek“.

Riadok 05 – uvedie sa titul „Ing.“.

Riadok 06 – uvedie sa ulica „Ulica“.

Riadok 07 – uvedie sa súpisné a/alebo orientačné číslo „14“.

Riadok 08 – uvedie sa poštové smerovacie číslo „02476“.

Riadok 09 – uvedie sa obec „Obec“.

Riadok 10 – uvedie sa štát „SK“.

Riadky 11 až 15 – zostávajú prázdne.

II. Oddiel – Údaje o zákonnom zástupcovi alebo dedičovi alebo zástupcovi, ktorý podáva daňové priznanie

Riadky 16 až 24 – zostávajú prázdne.

Riadok 25 – uvedie sa telefónne číslo „0900654321“.

Riadok 26 – uvedie sa [email protected]. Ak by pán Šikovný nemal emailovú adresu, riadok 26 zostáva prázdny.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť rodné číslo v hlavičke.

III. Oddiel – Údaje na uplatnenie zníženia základu dane

Riadok 27 – zostáva neoznačené. Ak by daňovník poberal napr. starobný dôchodok, označí (krížikom) „Áno“.

Riadok 28 – zostáva neoznačené. Ak by daňovník poberal napr. starobný dôchodok, uvedie úhrnnú sumu za rok 2014.

Riadok 29 – zostáva prázdne. Ak by daňovník uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, uvedie požadované údaje.

IV. Oddiel – Údaje na uplatnenie daňového bonusu (§ 33 zákona)

Riadky 30 a 31 – zostávajú nevyplnené a neoznačené. V prípade tohto príkladu si daňový bonus si uplatňuje manželka.

V. Oddiel – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona)

Riadok 32 – uvedie sa výška príjmov od všetkých zamestnávateľov (tuzemské príjmy + zahraničné príjmy), t. j. 14 000,00.

Riadok 32a – zostáva prázdny.

Riadok 33 – uvedie sa úhrn povinného poistného vzťahujúceho sa k tuzemským príjmov aj zahraničným príjmom, t. j. 2 062,80.

Prečítajte si tiež

Riadok 33a – uvedie sa úhrn poistného na sociálne poistenie vzťahujúceho sa k tuzemským príjmom aj zahraničným príjmom, t. j. 1 662,80.

Riadok 33b – uvedie sa úhrn poistného na zdravotné poistenie vzťahujúceho sa k tuzemským príjmom aj zahraničným príjmom, t. j. 400,00.

Riadok 34 – uvedie sa základ dane ako rozdiel úhrnu príjmov a úhrnu povinného poistného (14 000 – 2 062,80), t. j. 11 937,20.

Riadok 35 – zostáva prázdny.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť rodné číslo v hlavičke.

VI. Oddiel – Výpočet dane podľa § 15 zákona

Riadok 36 – uvedie sa základ dane. V prípade pána Ing. Mareka je to suma zhodná so sumou na riadku 34, t. j. 11 937,20.

Riadok 37 – uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane, t. j. 3 803,33.

Riadky 38 až 40 – zostávajú prázdne. Ak by vznikol daňovníkovi nárok aj na ďalšie nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 zákona o dani z príjmov, uvedú sa v príslušnom riadku.

Riadok 41 – uvedie sa súčet jednotlivých nezdaniteľných častí, t. j. 3 803,33. Táto suma nemôže byť vyššia ako základ dane (riadok 36). Ak vyššia bude, uvedie sa suma z riadku 36.

Riadok 42 – uvedie sa základ dane upravený o nezdaniteľnú časť (11 937,20 – 3 803,33), t. j. 8 133,87.

Riadok 43 – uvedie sa daň z príjmov zaokrúhlená na eurocenty nadol (8 133,87 x 0,19), t. j. 1 545,43.

Riadky 44 až 47 – zostávajú prázdne. Daňovník nemá nárok na zamestnaneckú prémiu.

Riadok 48 – uvedie sa úhrn vyňatých základov dane (4 000 – 722,80), t. j. 3 277,20.

Riadok 49 – uvedie sa základ dane znížený o úhrn vyňatých základov dane (8 133,87 – 3 277,20), t. j. 4 856,67.

Riadok 50 – uvedie sa daň po vyňatí základu dane zo zahraničných príjmov, (4 856,67 x 0,19) t. j. 922,76.

Riadky 51 až 55 – zostávajú prázdne. Daňovník uplatnil metódu vyňatia príjmov.

Riadok 56 – uvedie sa daňová povinnosť (suma z riadku 50), t. j. 922,76.

Riadok 57 – zostáva prázdny. Daňový bonus si uplatňuje manželka daňovníka.

Riadok 58 – uvedie sa daň z príjmov znížená o daňový bonus (1 646,74 – 0), t. j. 922,76.

Riadky 59 až 63 – zostávajú prázdne. Daňový bonus si uplatňuje manželka daňovníka.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť rodné číslo v hlavičke.

Riadok 64 – uvedie sa suma preddavkov zrazených počas zdaňovacieho obdobia neznížená o daňový bonus (len vo vzťahu k tuzemským príjmom), t. j. 1 043,20.

Riadok 65 a 66 – vypĺňa sa vždy len jeden a to podľa charakteru výsledku. V tomto prípade sa uvedie suma 120,44 na riadok 66 (922,76 – 1 043,20).

Článok pokračuje pod reklamou

VII. Oddiel – Rozdiely z dodatočného daňového priznania

Tento oddiel (riadky 67 až 74) sa vypĺňa len v prípade podávania dodatočného daňového priznania.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť rodné číslo v hlavičke.

VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

V tomto oddiele je možné poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vybranému subjektu. Ak sa daňovník rozhodne nepoukázať podiel zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, označí (krížikom) „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“. V opačnom prípade vypočíta 2 % (minimálne 3 eurá) zo zaplatenej dane (riadok 58). Suma za zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Ak daňovník spĺňa podmienky podľa § 50 ods. 1 písm. a), môže poukázať aj 3 %.

Riadok 75 – uvedie sa suma podielu zaplatenej dane (922,76 x 0,02), t. j. 18,45.

Riadok 76 – uvedú sa údaje o prijímateľovi. Môžete podporiť napríklad Združenie mladých podnikateľov Slovenska.

IX. Oddiel – Miesto na osobitné záznamy daňovníka

Označí sa (krížikom) „Uvádzam osobitné záznamy“. Číselný kód Rakúskej republiky je 040. Príjmy sa uvedú vo výške 4 000 eur a výdavky vo výške 722,80.

Poznámka: Pri prechode na nasledujúcu stranu je potrebné vyplniť rodné číslo v hlavičke.

X. Oddiel – Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentovi)

Riadky 77 a 78 – zostávajú prázdne.

Riadok 79 – uvedie sa počet príloh k daňovému priznaniu fyzickej osoby typ A.

Daňovník uvedie dátum vyplnenia daňového priznania, ktorý môže byť zhodný aj s dátumom podania daňového priznania a pripojí svoj podpis. Tým potvrdí, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné.

XI. Oddiel – Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie

V tomto oddiele daňovník žiada o vyplatenie daňového bonusu, zamestnaneckej prémie prípadne daňového preplatku. Daňový preplatok v prípade pána Ing. Mareka reprezentuje sumu 120,44 eur. Vyberie si formu, prostredníctvom ktorej žiada vrátiť peňažné prostriedky a vyplní potrebné údaje. Pripojí dátum vyplnenia žiadosti, ktorý môže byť zhodný aj s dátumom podania daňového priznania a svoj podpis.

XII. Oddiel – Pomocné výpočty

V tomto oddiele môže daňovník uvádzať pomocné výpočty.

Na stiahnutie: Vzor daňového priznania daňovníka, ktorý mal v roku 2014 príjmy zo zamestnania v Slovenskej republike a v Rakúskej republike.

Pri podaní daňového priznania správca dane (daňový úrad) potvrdí prevzatie daňového priznania na potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A. Daňovník v ňom uvedie svoje identifikačné údaje, ako aj vybrané údaje z daňového priznania (aby bola zaručená prepojenosť týchto dvoch tlačív), ktorými sú základ dane (riadok 42), zamestnanecká prémia (riadok 46), daň na úhradu (riadok 65) a daňový preplatok (riadok 66).

Potvrdenie podpíše daňovník, ako aj pracovník daňového úradu, ktorý daňové priznanie prijme. Tento pracovník taktiež pripojí odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu.

Na stiahnutie: Vzor potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A daňovníka, ktorý mal v roku 2014 príjmy zo zamestnania v Slovenskej republike a v Rakúskej republike.

Prečítajte si aj:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky