Možnosti preukazovania výdavkov na účely zistenia základu dane v roku 2014

Z ktorých možností preukazovania výdavkov si môže podnikateľ – fyzická osoba v roku 2014 vybrať?

Daň, ktorú odvádza podnikateľ – fyzická osoba (ďalej len „podnikateľ“) do štátneho rozpočtu, je vyčíslená zo základu dane. Väčšina podnikateľov každoročne stojí pred rozhodnutím, akým spôsobom budú preukazovať svoje daňové výdavky, t. j. akým spôsobom budú vyčíslovať základ dane z príjmov. V podmienkach Slovenskej republiky má podnikateľ možnosť pri určení svojho základu dane a určení svojej daňovej povinnosti vybrať si jeden z dvoch spôsobov uplatňovania výdavkov. Ide o výber medzi uplatňovaním preukázateľných výdavkov vedením jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva alebo daňovej evidencie a uplatňovaním paušálnych výdavkov.

Podiel fyzických osôb podnikateľov využívajúcich jednotlivé formy preukazovania výdavkov na účely zistenia základu dane z príjmov za časové obdobie 2010 – 2013.

  2010 2011 2012 2013
Celkový počet podnikateľov fyzických osôb 410 308 402 325 387 452 382 213
Podnikateľ uplatňuje preukázateľné daňové  výdavky formou daňovej evidencie (§ 6 ods. 14) 109 237 99 946 112 110 107 223
Podnikateľ uplatňuje paušálne výdavky (§ 6 ods. 10) 192 141 156 807 217 586 180 023
Podnikateľ uplatňuje preukázateľné daňové výdavky formou jednoduchého alebo podvojného účtovníctva (podnikatelia  nezapísaní v Obchodnom registri) 108 930 145 572 57 756 94 967
Fyzické osoby zapísané v Obchodnom registri (povinné účtovať v podvojnom účtovníctve)  1 721 1576 1625 2 380

Zdroj: Finančná správa Slovenská republika

Porovnanie možností preukazovania daňových výdavkov

Porovnávací faktor Jednoduché účtovníctvo Daňová evidencia Paušálne výdavky Podvojné účtovníctvo
Právna úprava (povinnosť riadiť sa právnymi predpismi)* Zákon o účtovníctve
Zákon o dani z príjmov
Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve
Zákon o dani z príjmov Zákon o dani z príjmov Zákon o účtovníctve
Zákon o dani z príjmov
Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve
Podnikateľ uplatňuje výdavky Preukázateľné Preukázateľné Paušálne Preukázateľné
Povinnosť otvárať a uzatvárať  účtovné knihy Áno Nie Nie Áno
Povinnosť vykonávať inventarizáciu Áno Nie Nie Áno
Povinnosť vyčísľovať kurzové rozdiely Áno Nie Nie Áno
Povinnosť zostavovať účtovnú závierku Áno Nie Nie Áno
Povinnosť tvorby rezerv Áno Nie Nie Áno
Možnosť byť platiteľom DPH Áno Áno Nie Áno

*prípadne povinnosť riadiť sa zákonom o dani z pridanej hodnoty, ak ide o platiteľa DPH

Vedenie jednoduchého účtovníctva ako spôsob preukazovania výdavkov na účely zistenia základu dane

Jednoduché účtovníctvo
Sledovanie peňažných tokov Sledujú sa príjmy a výdavky. Pre podnikateľa je preto dôležité, kedy nastalo inkaso alebo úhrada faktúry, nie kedy bola faktúra vystavená alebo prijatá.
Výsledok hospodárenia Vyčíslený ako rozdiel dosiahnutých príjmov a výdavkov.
Základ dane Vo väčšine prípadov sa rovná výsledku hospodárenia.
Sledovanie príjmov a výdavkov z daňového hľadiska Jednoduché účtovníctvo je orientované predovšetkým daňovo. Už počas obdobia sleduje podnikateľ zdaniteľné príjmy a daňové výdavky.
Účtovný zápis Jednoduchý účtovný zápis.
V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať - podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v obchodnom registri,
- fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť,
- občianske združenia, organizačné zložky Matice slovenskej, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, a to ak vyššie uvedené subjekty nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 Eur,
- cirkev, náboženské spoločnosti a cirkevné inštitúcie, ak nepodnikajú.

Vedenie podvojného účtovníctva ako spôsob preukazovania výdavkov na účely zistenia základu dane

Podvojné účtovníctvo
Sledovanie výnosov a nákladov Sledujú sa výnosy a náklady.

Pre podnikateľa je preto dôležité, kedy bola faktúra vystavená alebo prijatá, nie kedy bola faktúra uhradená alebo zinkasovaná.
Výsledok hospodárenia Vypočítaný ako rozdiel výnosov a nákladov za dané účtovné obdobie.
Základ dane Základ dane sa vyčísli z výsledku hospodárenia; výsledok hospodárenia sa upraví o položky zvyšujúce základ dane (inak povedané pripočítateľné položky) a o položky znižujúce základ dane (inak povedané odpočítateľné položky)
Účtovný zápis Podvojný účtovný zápis. Podnikateľ zapisuje každú hospodársku operáciu na minimálne dvoch účtoch.
V sústave podvojného účtovníctva môže účtovať - podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v obchodnom registri, pokiaľ sa takto sám rozhodne; v sústave podvojného účtovníctva však musí účtovať počas celého účtovného obdobia.
V sústave podvojného účtovníctva musí účtovať - podnikateľ, ktorý je  zapísaný v obchodnom registri (ide napr. o akciovú spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo, ale aj o podnikateľa fyzickú osobu, ktorý je zapísaný v OR).

Vedenie daňovej evidencie ako spôsob preukazovania výdavkov na účely zistenia základu dane

Daňová evidencia
Sledovanie peňažných tokov Sledujú sa príjmy a výdavky. Podnikateľ môže uplatniť všetky preukázané daňové výdavky v súvislosti s podnikaním.
Základ dane Podnikateľ sleduje počas obdobia zdaniteľné príjmy a daňové výdavky, ktorých rozdielom vypočíta základ dane.
Forma evidencie Ide o zjednodušenú formu jednoduchého účtovníctva, t. j. nižšia administratívna záťaž. Forma daňovej evidencie nie je predpísaná, podnikateľ sa rozhodne, ako ju bude viesť (môže to byť tabuľka, zošit alebo softvér).
Daňovú evidenciu môže viesť podnikateľ, ktorý podniká, vykonáva inú samostatne zárobkovú činnosť, dosahuje príjmy z prenájmu alebo dosahuje príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu, môže namiesto účtovania v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve viesť daňovú evidenciu. Pri vedení daňovej evidencie musí podnikateľ uplatňovať preukázateľné daňové výdavky. Podnikateľ, ktorý uplatňuje tento spôsob uplatňovania výdavkov pri zisťovaní základu dane, nemôže tento spôsob zmeniť prostredníctvom dodatočného daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie.

Uplatňovanie paušálnych výdavkov ako spôsob preukazovania výdavkov na účely zistenia základu dane

Paušálne výdavky
Výdavky vypočítané percentom z príjmu Paušálne výdavky, ktoré si môže podnikateľ uplatniť sú vo výške 40 % z úhrnu príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a 40 % z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, najviac však do výšky 5 040 Eur ročne (420 Eur mesačne).
Základ dane Vyčíslený ako rozdiel príjmov a výdavkov stanovených percentom z príjmov.
Suma paušálnych výdavkov V sumách paušálnych výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky podnikateľa, okrem zaplateného poistného a príspevkov (pokiaľ toto poistné a príspevky už nezahrnul do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.
Paušálne výdavky si môže uplatniť podnikateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, pričom si neuplatňuje preukázateľné výdavky vedením účtovníctva alebo daňovej evidenie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky