Slobodné (regulované) povolania

Čo sú slobodné (regulované) povolania a aká legislatíva upravuje výkon konkrétnych profesií, ak v nich chcete podnikať.

Definícia slobodného povolania

Definícia pojmu slobodné povolanie v slovenskej legislatíve neexistuje a predsa sa s ním bežne stretávame. Slobodné povolania by sme mohli definovať ako povolania, na výkon ktorých sa požaduje splnenie určitých požiadaviek podľa príslušných právnych predpisov, bez ktorých sa nemôže toto povolenie vykonávať. Z uvedeného dôvodu sa často slobodné povolania označujú aj ako regulované povolania, a môžeme teda oba pojmy považovať za synonymá. 

Znaky slobodného povolania

Požiadavky pre slobodné povolania sa najčastejšie viažu na dosiahnutie vzdelania a kvalifikácie, niekoľkoročnú prax pod dohľadom certifikovaných osôb z príslušnej oblasti, absolvovanie odborných skúšok, dôveryhodnosť, nezávislosť, bezúhonnosť atď. Ďalší typický znak slobodných povolaní, ktorý možno postrehnúť je, že ich výkon má značný význam pre spoločnosť ako celok. Nesprávny výkon týchto profesií by mohol mať pre verejnosť vážne následky. Z objektívnych dôvodov vzťahujúcich sa na vysokú mieru zodpovednosti majú tieto osoby častokrát uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

Pre mnohé slobodné povolania je charakteristické členstvo v príslušných profesijných organizáciách, resp. komorách. Pre niektoré z nich je toto členstvo povinné (napr. notár, audítor, stavebný inžinier), pre iné zas dobrovoľné (napr. herec, spevák, novinár). Niektoré profesijné organizácie sú zriadené zákonom a mnohokrát plnia aj úlohu overovateľa splnenia požiadaviek na výkon príslušných povolaní. Zvládnutie tejto činnosti by bolo pre štát náročné, preto tieto kompetencie delegoval úplne alebo sčasti na tieto organizácie.

Regulované povolania vykonáva konkrétna fyzická osoba individuálne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (napr. notár). V niektorých prípadoch sa pripúšťa aj ich združovanie. Existujú aj povolania, ktoré umožňujú vykonávať túto činnosť aj ako právnická osoba vo forme obchodnej spoločnosti (napr. audítorská spoločnosť), v jej štatutárnom orgáne však musí byť fyzická osoba s požadovaným oprávnením.,


Slobodné povolania a právna úprava

Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR rozlišuje v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník tieto druhy fyzických osôb – podnikateľov:

 • fyzická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 
 • fyzická osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (slobodné povolania), 
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie 
 • podľa osobitného predpisu.

Niektoré činnosti, ktoré sa považujú za slobodné povolania môžeme nájsť preto priamo vymenované aj v § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, kde ich zákon uvádza ako činnosti, ktoré nie sú živnosťou. Okrem iných ide predovšetkým o:
a)    využívanie  výsledkov  duševnej  tvorivej  činnosti (využívanie vynálezov, priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov),
b)    vydávanie, rozmnožovanie a rozširovanie literárnych a iných diel na vlastné náklady (napr. autor, umelec, hudobník),
c)    činnosť pri výkone povolaní:

 1. psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov (okrem očných optikov a zubných technikov),
 2. veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,
 3. advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov,
 4. znalcov a tlmočníkov,
 5. overovateľov (audítorov)  a daňových poradcov,
 6. burzových  dohodcov,  samostatných  finančných  agentov, finančných  poradcov  a  iných osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a poradenstvo podľa osobitného predpisu,
 7. sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov,
 8. autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,
 9. autorizovaných geodetov a kartografov,
 10. reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
 11. audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií.

Fyzické osoby, ktoré vykonávajú slobodné povolania sa preto nezapisujú do živnostenského registra, ale sa zaevidujú v štatistickom registri na miestne príslušnom Štatistickom úrade. Príjmy týchto osôb sú klasifikované podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ako príjmy z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti. Osoba, ktorá vykonáva slobodné povolanie sa v tomto kontexte musí prihlásiť na miestne príslušný daňový úrad na účel pridelenia DIČ (daňového identifikačného čísla) pre odvod dane z príjmov. Na tomto mieste možno spomenúť, že osoby vykonávajúce slobodné povolania majú v oblasti daní a odvodov podobné postavenie ako živnostníci.

Zoznam slobodných povolaní, predpisov a podmienok na ich vykonávanie

V SR v súčasnosti nie je k dispozícii komplexný zoznam všetkých slobodných povolaní. Tieto povolania sú rozmiestnené v mnohých právnych predpisoch a združené vo viacerých profesijných organizáciách. Prinášame zoznam tých slobodných (regulovaných) povolaní, s ktorými sa možno najčastejšie stretnúť. Pri každom uvádzame aj legislatívu upravujúcu ich vykonávanie vrátane podmienok, ktorých splnenie je potrebné na výkon danej činnosti.

 1. Zdravotnícke slobodné povolania a podmienky na ich výkon
 2. Technické a prírodovedné regulované (slobodné) povolania a podmienky na ich výkon
 3. Právnické a ekonomické regulované (slobodné povolania) a podmienky na ich výkon
 4. Ostatné regulované (slobodné) povolania

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie príjmov športových odborníkov od 1.1.2024

Od roku 2024 bude možné zdaniť príjmy športových odborníkov aj zrážkou, podobne ako to v platí pre autorov. Úprava má znížiť administratívu, avšak nie je zrejmé, koľko športových odborníkov ju využije.

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2022

Ako sa zdaňujú príjmy autorov v roku 2022? Kedy budú vysporiadané zrážkovou daňou a kedy sa naopak uvádzajú v daňovom priznaní? Aké sú výhody a nevýhody týchto spôsobov?

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2021

Autori môžu svoje príjmy zdaňovať dvomi spôsobmi, a to zrážkovou daňou alebo v podanom daňovom priznaní. Ktorý je pre nich výhodnejší v roku 2021?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky