Zdaňovanie príjmov zo zamestnania v zahraničí za rok 2014

Zdaňovanie príjmov zo zamestnania v zahraničí za rok 2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kedy a akým spôsobom zdaňujú Slováci pracujúci v zahraničí celosvetové príjmy na Slovensku.

Kedy sa v Slovenskej republike zdaňujú aj zahraničné príjmy

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sa daňovníci delia na daňovníkov z neobmedzenou daňovou povinnosťou (ďalej len „rezidenti“) a daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou. Jedným zo základných pravidiel zdaňovania príjmov je, že rezidenti zdaňujú v Slovenskej republike celosvetové príjmy, t. j. príjmy plynúce zo zdrojov v Slovenskej republike (ďalej len „tuzemské príjmy“) a príjmy plynúce zo zdrojov mimo Slovenskej republiky (ďalej len „zahraničné príjmy“).

Pokiaľ ide o fyzickú osobu, rezidentom je taká fyzická osoba, ktorá:

  • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo
  • sa zdržiava na území Slovenskej republiky aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach.

Môže dôjsť k situácii, kedy sa na určenie rezidencie aplikujú aj ustanovenia príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Ak je fyzická osoba rezidentom oboch štátov, použijú sa rozhodovacie kritériá podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (spravidla článok IV - Rezident).

Príklad: Peter má trvalý pobyt v Slovenskej republike a v roku 2014 pracoval v Českej republike. Podľa českého zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v znení neskorších predpisov (ďalej len “český zákon o dani z príjmov”) ale nie je daňovým rezidentom v Česku. Keďže má v SR trvalý pobyt, tak spĺňa jedno z vyššie uvedených kritérií a je daňovým rezidentom na Slovensku.

Príklad: Peter má trvalý pobyt v Slovenskej republike. V Slovenskej republike má manželku, dieťa a je spoluvlastníkom nehnuteľnosti. V roku 2014 pracoval v Českej republike 200 dní. Z ustanovení českého zákona o dani z príjmov vyplýva, že bude rezidentom v Česku. Rezidencia sa určí podľa čl. IV – Rezident ods. 2 písm. a) zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (v Zbierke zákonov predpis č. 238/2003). Na základe tejto zmluvy sa daňová rezidencia určí podľa toho, kde má Peter stredisko životných záujmov. Vzhľadom na jeho situáciu, to bude v Slovenskej republike, a preto bude daňovým rezidentom v SR.

Čo je daňová rezidencia a prečo sa ňou zaoberať približujeme aj v článku Posudzovanie daňovej rezidencie fyzickej a právnickej osoby.

Kedy vznikne povinnosť podať daňové priznanie za rok 2014 v Slovenskej republike

Pri tuzemských a zahraničných príjmoch zo zamestnania (závislej činnosti) daňovník “testuje”, či tieto príjmy presiahli 50 % nezdaniteľnej časti základu dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pre rok 2014 sa príjmy zo zamestnania (tuzemské príjmy a zahraničné príjmy) testujú (porovnávajú) voči sume 1 901,67 €.

Príklad: Vychádzajme zo situácie, že Peter bude daňovým rezidentom v SR. V Slovenskej republike mal príjmy zo závislej činnosti 1 000 eur. V Českej republike mal príjmy zo závislej činnosti v prepočte na menu euro 9 000 eur. Súčet tuzemských príjmov a zahraničných príjmov (10 000 eur) je vyšší ako 1 901,67 eur, a preto je povinný podať daňové priznanie v Slovenskej republike.

Prečítajte si tiež

Príklad: Vychádzajme zo situácie, že Peter bude daňovým rezidentom v SR. V Slovenskej republike mal príjmy zo závislej činnosti 1 000 eur. V Českej republike mal príjmy zo závislej činnosti v prepočte na menu euro 900 eur (prepočet sa vykoná podľa § 31 ods. 2 zákona o dani z príjmov). Súčet tuzemských príjmov a zahraničných príjmov (1 900 eur) je nižší ako 1901,67 eur, preto nie je povinný podať daňové priznanie v Slovenskej republike.

Metódy pre zamedzenia dvojitého zdanenia pri zdaňovaní zahraničných príjmov

Pri zdaňovaní príjmov zo zahraničia sa uplatňujú metódy zamedzenia dvojitého zdanenia v príslušných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia. Používajú sa tieto dve metódy:

  • metóda zápočtu dane,
  • metóda vyňatia príjmov.

Pri metóde započítania dane sú pre daňovníka s príjmami zo závislej činnosti rozhodujúce:

  • základ dane z celosvetových príjmov,
  • základ dane zo zahraničných príjmov,
  • daň zaplatená v zahraničí (na prepočet sa použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie a suma za zaokrúhli na dve desatinné miesta matematicky),
  • daň uznaná na zápočet (vypočítaná v daňovom priznaní).

Daňovník znižuje daň z príjmov vypočítanú zo základu dane z celosvetových príjmov o daň uznanú na zápočet, ktorá sa uznáva najviac do výšky dane zaplatenej v zahraničí.

Pri metóde vyňatia príjmov sú pre daňovníka s príjmami zo závislej činnosti rozhodujúce:

  • základ dane z celosvetových príjmov,
  • základ dane zo zahraničných príjmov.

Daňovník od základu dane z celosvetových príjmov odpočíta základ dane zo zahraničných príjmov a tak zdaňuje len tuzemské príjmy.

Akú metódu pre zamedzenie dvojitého zdanenia použiť?

Daňovník použije metódu, ktorú vyžaduje konkrétna zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Prípadne môže použiť metódu vyňatia príjmov aj keď zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia vyžaduje uplatnenie metódy zápočtu dane, ak je uplatnenie metódy vyňatia príjmov pre daňovníka výhodnejšie a zároveň boli príjmy v zahraničí preukázateľne zdanené.

Zdanenie príjmov v zahraničí sa preukazuje obdobným dokladom ako je potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, ktorý vyhotoví zahraničný zamestnávateľ. Tento doklad je povinnou prílohou daňového priznania v Slovenskej republike.

Prečítajte si aj článok Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2014 pri príjmoch zo zahraničia.

Pracovali ste v roku 2015 Rakúsku? Ako vyplniť daňové priznanie sa dozviete v článku Daňové priznanie Slováka pracujúceho v Rakúsku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky