Zdaňovanie príjmov zo zamestnania v zahraničí za rok 2014

Zdaňovanie príjmov zo zamestnania v zahraničí za rok 2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kedy a akým spôsobom zdaňujú Slováci pracujúci v zahraničí celosvetové príjmy na Slovensku.

Kedy sa v Slovenskej republike zdaňujú aj zahraničné príjmy

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sa daňovníci delia na daňovníkov z neobmedzenou daňovou povinnosťou (ďalej len „rezidenti“) a daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou. Jedným zo základných pravidiel zdaňovania príjmov je, že rezidenti zdaňujú v Slovenskej republike celosvetové príjmy, t. j. príjmy plynúce zo zdrojov v Slovenskej republike (ďalej len „tuzemské príjmy“) a príjmy plynúce zo zdrojov mimo Slovenskej republiky (ďalej len „zahraničné príjmy“).

Pokiaľ ide o fyzickú osobu, rezidentom je taká fyzická osoba, ktorá:

  • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo
  • sa zdržiava na území Slovenskej republiky aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach.

Môže dôjsť k situácii, kedy sa na určenie rezidencie aplikujú aj ustanovenia príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Ak je fyzická osoba rezidentom oboch štátov, použijú sa rozhodovacie kritériá podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (spravidla článok IV - Rezident).

Príklad: Peter má trvalý pobyt v Slovenskej republike a v roku 2014 pracoval v Českej republike. Podľa českého zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v znení neskorších predpisov (ďalej len “český zákon o dani z príjmov”) ale nie je daňovým rezidentom v Česku. Keďže má v SR trvalý pobyt, tak spĺňa jedno z vyššie uvedených kritérií a je daňovým rezidentom na Slovensku.

Príklad: Peter má trvalý pobyt v Slovenskej republike. V Slovenskej republike má manželku, dieťa a je spoluvlastníkom nehnuteľnosti. V roku 2014 pracoval v Českej republike 200 dní. Z ustanovení českého zákona o dani z príjmov vyplýva, že bude rezidentom v Česku. Rezidencia sa určí podľa čl. IV – Rezident ods. 2 písm. a) zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (v Zbierke zákonov predpis č. 238/2003). Na základe tejto zmluvy sa daňová rezidencia určí podľa toho, kde má Peter stredisko životných záujmov. Vzhľadom na jeho situáciu, to bude v Slovenskej republike, a preto bude daňovým rezidentom v SR.

Čo je daňová rezidencia a prečo sa ňou zaoberať približujeme aj v článku Posudzovanie daňovej rezidencie fyzickej a právnickej osoby.

Kedy vznikne povinnosť podať daňové priznanie za rok 2014 v Slovenskej republike

Pri tuzemských a zahraničných príjmoch zo zamestnania (závislej činnosti) daňovník “testuje”, či tieto príjmy presiahli 50 % nezdaniteľnej časti základu dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pre rok 2014 sa príjmy zo zamestnania (tuzemské príjmy a zahraničné príjmy) testujú (porovnávajú) voči sume 1 901,67 €.

Príklad: Vychádzajme zo situácie, že Peter bude daňovým rezidentom v SR. V Slovenskej republike mal príjmy zo závislej činnosti 1 000 eur. V Českej republike mal príjmy zo závislej činnosti v prepočte na menu euro 9 000 eur. Súčet tuzemských príjmov a zahraničných príjmov (10 000 eur) je vyšší ako 1 901,67 eur, a preto je povinný podať daňové priznanie v Slovenskej republike.

Prečítajte si tiež

Príklad: Vychádzajme zo situácie, že Peter bude daňovým rezidentom v SR. V Slovenskej republike mal príjmy zo závislej činnosti 1 000 eur. V Českej republike mal príjmy zo závislej činnosti v prepočte na menu euro 900 eur (prepočet sa vykoná podľa § 31 ods. 2 zákona o dani z príjmov). Súčet tuzemských príjmov a zahraničných príjmov (1 900 eur) je nižší ako 1901,67 eur, preto nie je povinný podať daňové priznanie v Slovenskej republike.

Metódy pre zamedzenia dvojitého zdanenia pri zdaňovaní zahraničných príjmov

Pri zdaňovaní príjmov zo zahraničia sa uplatňujú metódy zamedzenia dvojitého zdanenia v príslušných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia. Používajú sa tieto dve metódy:

  • metóda zápočtu dane,
  • metóda vyňatia príjmov.

Pri metóde započítania dane sú pre daňovníka s príjmami zo závislej činnosti rozhodujúce:

  • základ dane z celosvetových príjmov,
  • základ dane zo zahraničných príjmov,
  • daň zaplatená v zahraničí (na prepočet sa použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie a suma za zaokrúhli na dve desatinné miesta matematicky),
  • daň uznaná na zápočet (vypočítaná v daňovom priznaní).

Daňovník znižuje daň z príjmov vypočítanú zo základu dane z celosvetových príjmov o daň uznanú na zápočet, ktorá sa uznáva najviac do výšky dane zaplatenej v zahraničí.

Pri metóde vyňatia príjmov sú pre daňovníka s príjmami zo závislej činnosti rozhodujúce:

  • základ dane z celosvetových príjmov,
  • základ dane zo zahraničných príjmov.

Daňovník od základu dane z celosvetových príjmov odpočíta základ dane zo zahraničných príjmov a tak zdaňuje len tuzemské príjmy.

Akú metódu pre zamedzenie dvojitého zdanenia použiť?

Daňovník použije metódu, ktorú vyžaduje konkrétna zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Prípadne môže použiť metódu vyňatia príjmov aj keď zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia vyžaduje uplatnenie metódy zápočtu dane, ak je uplatnenie metódy vyňatia príjmov pre daňovníka výhodnejšie a zároveň boli príjmy v zahraničí preukázateľne zdanené.

Zdanenie príjmov v zahraničí sa preukazuje obdobným dokladom ako je potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, ktorý vyhotoví zahraničný zamestnávateľ. Tento doklad je povinnou prílohou daňového priznania v Slovenskej republike.

Prečítajte si aj článok Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2014 pri príjmoch zo zahraničia.

Pracovali ste v roku 2015 Rakúsku? Ako vyplniť daňové priznanie sa dozviete v článku Daňové priznanie Slováka pracujúceho v Rakúsku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky