Tuzemské samozdanenie v roku 2018

Aké zmeny nastali pre podnikateľov pri tuzemskom samozdanení v roku 2018 a čo vlastne tuzemské samozdanenie je?

Pojem tuzemské samozdanenie sa spája s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), ktorú upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Čo je tuzemské samozdanenie?

O tuzemskom samozdanení hovoríme vtedy, keď dodávateľ – platiteľ DPH prenesie daňovú povinnosť na odberateľa – platiteľa DPH. Odberateľovi tak vznikne povinnosť odviesť DPH z dodaných tovarov a služieb a zároveň má nárok na odpočet tejto DPH (pri splnení podmienok v § 49 až 51 zákona o DPH). Prenos daňovej povinnosti z odberateľa na dodávateľa (tuzemské samozdanenie) je možný len za podmienky, že dodávateľ aj odberateľ sú platiteľmi DPH.

V § 69 ods. 12 zákona o DPH sú uvedené situácie, kedy platiteľ, ktorý je zároveň aj príjemcom plnenia od iného platiteľa, musí platiť daň vzťahujúcu sa na:

 1. dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku (ide o kovový odpad a šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné kvôli ich zlomeniu, rozrezaniu, opotrebeniu alebo z podobných dôvodov),
 2. prevod emisných kvót skleníkových plynov v tuzemsku,
 3. dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ak sa jej dodanie uskutočňuje po piatich rokoch od prvej kolaudácie stavby alebo jej časti alebo odo dňa začatia prvého užívania stavby alebo jej časti, ak sa dodávateľ rozhodol zdaniť dodanie tejto nehnuteľnosti,
 4. dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji,
 5. dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva z tejto záruky,
 6. dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu, napríklad obilniny, olejnaté semená, priemyselné alebo liečivé rastliny,
 7. dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka okrem kovového odpadu a šrotu, t. j. napríklad dodanie železa a ocele alebo predmetov zo železa a ocele,
 8. dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú iné využitie, ak základ dane vo faktúre za dodanie mobilných telefónov je 5 000 € a viac,
 9. dodanie integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ak základ dane vo faktúre za dodanie integrovaných obvodov je 5 000 € a viac,
 10. dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie, a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F štatistickej klasifikácie.

Okrem vyššie uvedených skutočností uvádzaných v § 69 ods. 12 sa tuzemské samozdanenie vykonáva aj pri dodaní zlata vo forme suroviny alebo polotovaru o rýdzosti 325 tisícin, resp. vyššej, ktoré je upravené v § 69 ods. 10 zákona o DPH a pri dodaní investičného zlata, ak sa platiteľ rozhodol dodanie investičného zlata zdaňovať a je upravené v § 69 ods. 11 zákona o DPH.

Tuzemské samozdanenie v roku 2018

Zákon o DPH bol 1.1.2018 novelizovaný zákonom č. 334/2017 Z. z., ktorý okrem iného mení aj úpravu prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa z ustanovení § 69 ods. 12 písm. f) a g) vypúšťa podmienka platná pre prenos daňovej povinnosti, ktorú predstavovala suma základu dane vo faktúre za dodanie tovarov vo výške minimálne 5 000 €. Od 1.1.2018 sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z dodávateľa na odberateľa na:

 • dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, t. j. napríklad obilniny, olejnaté semená, priemyselné alebo liečivé rastliny,
 • dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka okrem kovového odpadu a šrotu, t. j. napríklad dodanie železa a ocele alebo predmetov zo železa a ocele,

bez ohľadu na výšku základu dane uvedeného na faktúre.

Pri dodaní poľnohospodárskych plodín, ktoré sú určené a uvedené v kapitole 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, sa nebude posudzovať, či bol tovar dodaný za účelom jeho ďalšieho predaja alebo na jeho konečnú spotrebu, pretože tovary v kapitole 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka sú tovary, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu. Ak teda pri kúpe týchto poľnohospodárskych plodín uvedie odberateľ svoje IČ DPH (ktoré má pridelené aj dodávateľ), znamená to, že nejde o kúpu týchto plodín na spotrebu odberateľom, ale na jeho podnikanie, a preto je daň povinný platiť kupujúci.

Prečítajte si tiež

Medzi poľnohospodárske plodiny, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu (sú uvedené v iných kapitolách Spoločného colného sadzobníka než je kapitola 10 a 12) patrí napríklad múka, káva, čaj, ovocie, orechy alebo zelenina.

Spoločný colný sadzobník platný v roku 2018 nájdete na stránkach Finančnej správy.

Pri nových zmenách v tuzemskom samozdanení si treba dávať hlavne pozor na to, aké tovary patria do kapitoly 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, aby bolo možné rozlíšiť, či treba uplatniť 20 % DPH alebo preniesť daňovú povinnosť na odberateľa.

Tuzemské samozdanenie na faktúre v roku 2018

Dodávateľ môže preniesť svoju daňovú povinnosť na odberateľa iba po splnení nasledujúcich podmienok:

 • miesto dodania tovarov a služieb uvedených v § 69 ods. 10 - 12 zákona o DPH je v tuzemsku,
 • dodávateľ aj odberateľ sú platiteľmi DPH registrovanými v tuzemsku podľa § 4, § 4b, § 5 a § 6,
 • ide o dodanie tovaru alebo služieb, ktoré sú vyššie uvedené,
 • v prípade, že ide o dodanie tovarov podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) musí byť základ dane na faktúre najmenej 5 000 €.

Vystavená faktúra v režime tuzemského samozdanenia musí obsahovať informáciu uvedenú dodávateľom „Prenesenie daňovej povinnosti“.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad

Firma ABC, s. r. o. platiteľ DPH vystavila faktúru odberateľovi XYZ, s. r. o., ktorý je tiež platiteľom DPH, za dodanie mobilných telefónov a taktiež za dodanie integrovaných obvodov. Miesto dodania tovarov je v tuzemsku, ide o dodanie tovarov uvedených v § 69 ods. 12 a základ dane na faktúre je 5 500 €. Suma mobilných telefónov uvedená na faktúre je 450 € a suma integrovaných obvodov je 5 050 €. Síce je základ dane na faktúre vyšší ako 5 000 €, ale posudzuje sa za každú skupinu tovarov v § 69 ods. 12 písm. h) a i) samostatne. Znamená to, že tuzemské samozdanenie môže byť uskutočnené pri dodaní integrovaných obvodov, pretože ich základ dane je 5 050 €, ale nemôže byť uskutočnené pri dodaní mobilných telefónov, ktorých základ dane je nižší ako 5 000 €.

Prečítajte si tiež

Odberateľ si musí dávať pozor, či bola na faktúre alebo doklade z ERP správne uplatnená DPH na tovar, ktorý podlieha prenosu daňovej povinnosti. Ak by na faktúre alebo doklade z ERP bola nesprávne uplatnená DPH na dodávku takéhoto tovaru, odberateľ si nemôže odpočítať daň, ktorú dodávateľ nesprávne uplatnil. Odberateľ sa v takejto situácií musí samozdaniť, t. j. k základu dane uvedenom na faktúre alebo doklade z ERP „prirazí“ 20 % DPH a zároveň si môže túto daň odpočítať (po splnení podmienok § 49 - § 51 zákona o DPH).

Príklad na zle uplatnenú DPH na bločku z ERP

Reštaurácia Lodenica, s. r. o. používa pri svojej prevádzke pohánku, ktorá patrí do kapitoly 10 Spoločného colného sadzobníka, t. j. možno pri nej uplatniť tuzemské samozdanenie bez ohľadu na výšku základu dane. Pohánka sa v reštaurácií minula, a tak ju museli ísť rýchlo kúpiť do miestneho supermarketu. Reštaurácia v supermarkete nemá uvedené svoje fakturačné údaje. Celková suma na doklade z elektronickej registračnej pokladnice (ďalej lej „ERP“) bola 12 €, z toho 10 € suma múky z pšenice a DPH vo výške 2 €. Tento doklad z ERP si reštaurácia chce dať do účtovníctva. Reštaurácia si v takomto prípade nemôže uplatniť 2 € na odpočte z dokladu z ERP, pretože daň bola zle vypočítaná. Podľa zákona o DPH by v takejto situácií mal nastať prenos daňovej povinnosti a odberateľ by zo základu dane odviedol 20 % DPH, zároveň by si odpočítal 20 % DPH, ktorú uplatnil pri tovare. DPH v sume 2 €, uvedenú na doklade z ERP, zaplatil navyše. Ak by Lodenica, s. r. o. išla nakúpiť pohánku napríklad do METRO Cash & Carry SR s. r. o. a pri nákupe by uviedla svoje fakturačné údaje, tak by faktúra bola vyhotovená na pohánku bez DPH, a teda prenosom daňovej povinnosti na odberateľa a reštaurácia by nezaplatila žiadnu DPH navyše.

Tuzemské samozdanenie a kontrolný výkaz k DPH v roku 2018

Dodávateľ neuvádza v kontrolnom výkaze k DPH údaje o tých dodaniach tovarov a služieb, pri ktorých je odberateľ povinný platiť daň okrem dodaní tovarov uvedených v § 69 ods. 12 písm. f) až j), pri ktorých platí daň odberateľ. V takomto prípade vyplní dodávateľ časť A.2. kontrolného výkazu, kde uvedenie údaje z ním vyhotovenej faktúry alebo dokladu z ERP alebo virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej len „VRP“). Odberateľ uvedie údaje z prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb, pri ktorej má povinnosť platiť daň v časti B.1. kontrolného výkazu.

Dodávateľ, ktorý pri predaji vyššie spomínaných tovarov využíva ERP alebo VRP, môže disponovať softvérom, ktorý:

 1. neumožňuje na doklad z ERP doplniť meno a priezvisko odberateľa DPH alebo jeho názov, adresu jeho sídla a IČ DPH, jednotkové ceny tovarov a text „prenesenie daňovej povinnosti“. V takomto prípade musí dodávateľ na dodané tovary vystaviť faktúru, ktorá bude spĺňať všetky požiadavky na faktúru podľa zákona o DPH. Pri inkase v hotovosti za vystavenú faktúru vystaví doklad z ERP, na ktorom bude uvedený text „Úhrada faktúry č. ...“.
 2. umožňuje na doklad z ERP doplniť meno a priezvisko odberateľa DPH alebo jeho názov, adresu jeho sídla a IČ DPH, jednotkové ceny tovarov a text „prenesenie daňovej povinnosti“. V takomto prípade dodávateľ vyhotoví namiesto vystavenej faktúry doklad z ERP, ktorý musí taktiež spĺňať všetky náležitosti faktúry podľa zákona o DPH.

Príklad na faktúru s položkami, na ktoré sa vzťahuje prenos daňovej povinnosti a položkami v bežnom režime DPH:

Dodávateľ ABC, s. r. o. vystavil faktúru odberateľovi XYZ, s. r. o. za kukuricu na siatie, ktorá patrí do kapitoly 10 Spoločného colného sadzobníka, a teda sa na ňu vzťahuje možnosť uplatniť tuzemské samozdanenie pri splnení vyššie uvedených podmienok, ktoré boli pri tomto predaji splnené. Na faktúre sa nachádzala aj položka kukurica cukrová, ktorá patrí do kapitoly 7 Spoločného colného sadzobníka, a tak na ňu tuzemské samozdanenie nemožno uplatniť. Odberateľ zaplatil faktúru v hotovosti a dodávateľ mu vystavil doklad z ERP. Dodávateľ uvedenie informácie o kukurici na siatie v kontrolnom výkaze v časti A.2. a o kukurici cukrovej v časti A.1. Odberateľ uvedie údaje z faktúry v časti B.1. V časti B.2. uvedie údaje iba ak spĺňa podmienky na odpočítanie dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky