Ste neplatiteľ DPH a nakupujete služby z EÚ? Aké máte povinnosti?

Neplatiteľ DPH, ktorý nakupuje vybrané služby z EÚ, je povinný registrovať sa pre daň z pridanej hodnoty. Po registrácii pre daň z pridanej hodnoty pribudnú neplatiteľovi DPH nové povinnosti. O aké povinnosti ide, si môžete prečítať v tomto článku.

Neplatiteľ DPH podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) je povinný zaregistrovať sa pred prijatím služby za protihodnotu z iného členského štátu od zahraničnej zdaniteľnej osoby, ak miestom dodania je tuzemsko (napríklad neplatiteľ DPH je povinný sa zaregistrovať pred prijatím služby ako je reklama prostredníctvom Facebooku, či Googlu, nákupom softvérových balíkov či licencií ako je napríklad Office 365, Eset a pod.).

Neplatiteľ DPH je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 7a zákona o DPH, a to bez ohľadu na cenu služby, ktorú prijíma v tuzemsku.

Príklad na registráciu pre DPH podľa § 7a

Neplatiteľ DPH so sídlom na Slovensku chce svoju spoločnosť propagovať prostredníctvom reklamy na Facebooku, táto sociálna sieť má sídlo a je registrovaná pre daň v Írsku a tým pádom je zdaniteľnou osobu v rámci krajín EÚ. Miestom dodania je miesto, kde má príjemca služby sídlo alebo miesto podnikania, t. j. v tomto prípade je to Slovensko. Spoločnosť Facebook vystaví faktúru za reklamné služby bez DPH a daň je povinný platiť príjemca služby, t. j. podnikateľ so sídlom na Slovensku. Dodanie služby uvedie podnikateľ na Slovensku v daňovom priznaní a je povinný túto prijatú službu zdaniť.

Viac informácií nájdete aj v článku Donúti vás Facebook stať sa platiteľom DPH?

V prípade, ak ste neplatiteľ DPH a poskytujete služby do iného členského štátu osobe, ktorá je povinná platiť daň, máte povinnosť sa taktiež registrovať podľa § 7a zákona o DPH. Viac informácií si prečítajte v článku Ste neplatiteľ DPH a predávate služby do EÚ? Aké máte povinnosti?

Kedy sa neplatiteľ DPH nemusí registrovať pre daň podľa § 7a zákona o DPH?

Žiadosť o registráciu pre daň neplatiteľ DPH nepodáva, ak:

  • už je registrovaný podľa § 7 zákona o DPH (z dôvodu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu),
  • prijme službu, ktorá je oslobodená od dane v tuzemsku,
  • prijme službu od osoby z tretieho štátu,
  • prijme službu od osoby inej ako zdaniteľnej osoby (napr. občanovi),
  • prijme službu, ktorej miesto dodania sa neurčí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH (napr. služby, ktorých miesto dodania sa vzťahuje na nehnuteľnosť – realitná činnosť, činnosť znalcov, stavebný dozor, a pod.)..

Ako má neplatiteľ DPH požiadať o registráciu pre daň z pridanej hodnoty podľa § 7a zákona o DPH?

Ak sa chce neplatiteľ DPH zaregistrovať podľa § 7a zákona o DPH pre daň, je povinný urobiť tak prostredníctvom podania žiadosti o registráciu pre DPH na tlačive „Žiadosť o registráciu, oznámenie, zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty “.

Túto žiadosť neplatiteľ DPH doručí miestne príslušnému daňovému úradu, ktorý po prijatí žiadosti o registráciu neplatiteľa DPH zaregistruje pre daň a vydá mu osvedčenie o registrácii a taktiež mu pridelí identifikačné číslo pre daň (IČ DPH). Daňový úrad je povinný zaregistrovať neplatiteľa DPH a prideliť mu IČ DPH najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.

Osoba, ktorá sa registruje podľa § 7a zákona o DPH dostane od Daňového úradu osvedčenie o registrácii, tzv. bielu kartičku. To aký je rozdiel medzi osvedčeniami (kartičkami), ktoré vydáva Daňový úrad si môžete prečítať v článku Biela, ružová, modrá kartička z daňového úradu – v čom sa líšia?

Je dôležité upozorniť na to, že aj keď neplatiteľ DPH bude mať pridelené IČ DPH a bude registrovaný pre daň podľa § 7a neznamená to, že má postavenie platiteľa DPH. Uvedené znamená, že nemá nárok na odpočet DPH z prijatého tovaru alebo služby a taktiež aj pri predaji tovaru alebo služby si nemôžeme k cene uplatniť DPH.

V žiadosti o registráciu pre daň je potrebné vyplniť okrem identifikačných údajov, aj prílohu č. 1: daň z pridanej hodnoty, kde je potrebné vyznačiť „x“ poslednú kolónku, a to „registrácia pre prijatím služby z iného členského štátu alebo pred dodaním služby do iného členského štátu podľa § 7a zákona.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké povinnosti má neplatiteľ DPH pri nákupe služieb z EÚ, ktorý je registrovaný podľa § 7a zákona o DPH?

Neplatiteľ DPH registrovaný podľa § 7a zákona o DPH, ktorý nakupuje služby z iného členského štátu má tieto povinnosti:

  1. viesť záznamy o prijatých službách z iných členských štátov (podľa § 70 ods. 4 písm. c)),
  2. z prijatej služby odviesť daň v sadzbe dane 20 % (výnimkou je prijatie služby oslobodenej od dane),

Znamená to, že slovenský neplatiteľ DPH, ktorý je registrovaný podľa § 7a zákona o DPH dostane od dodávateľa z iného členského štátu faktúru bez DPH. Dodávateľ z iného členského štátu (napr. Maďarsko) prenesie svoju daňovú povinnosť na slovenského neplatiteľa DPH, to znamená, že v tomto prípade zaplatí neplatiteľ DPH na Slovensku daň vo výške 20 % - a nie je povinný zaplatiť daň, ktorá je platná v Maďarsku a ktorú by mu fakturoval dodávateľ vo výške 27 %.

  1. zo zaplateného preddavku, ktorý zaplatil pre prijatím služieb odviesť daň v sadzbe 20 % (výnimkou je taktiež zaplatenie preddavku na službu, ktorá je oslobodená od dane),
  2. podať daňové priznanie k DPH, a to do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť a v tomto termíne aj daň zaplatiť (ak suma dane nepresiahne 5 eur, daň nie je potrebné uhrádzať). Osoba registrovaná pre daň podľa § 7a vyplní v daňovom priznaní k DPH riadky 11 a 12, resp. 09 a 10. V prípade, ak v kalendárnom mesiaci nevznikne osobe registrovanej podľa § 7a daňová povinnosť, nie je povinná podať daňové priznanie,

Ak má osoba registrovaná pre daň podľa § 7a povinnosť komunikovať s daňovým úradom len elektronicky, je povinná daňové priznanie k DPH podať taktiež elektronicky. Kto má povinnosť komunikovať elektronicky s daňovým úradom si prečítajte v článku Elektronická komunikácia živnostníkov a firiem s daňovými úradmi od roku 2018

  1. uchovávať prijaté faktúry, ktoré sa vzťahujú na nákup služieb z iného členského štátu EÚ, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň, a to po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Kedy má neplatiteľ DPH registrovaný podľa § 7a zákona o DPH povinnosť zrušiť registráciu pre daň?

V prípade, že osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH skončí svoje podnikanie v tuzemsku, je povinná bezodkladne požiadať o zrušenie registrácie pre DPH.

Zrušením registrácie pre daň, neplatiteľovi DPH zaniká platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a taktiež aj platnosť IČ DPH.

Neplatiteľ DPH je povinný do desiatich dní od zrušenia registrácie odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii pre daň.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby DPH v roku 2024

Na Slovensku je platná základná sadzba DPH vo výške 20 %. Na vybrané tovary a služby sa uplatňujú dve znížené sadzby, a to 10 % a 5 %. Kedy ktorú sadzbu použiť a čo sa mení od roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky