Dovoz tovaru zo zahraničia

Pri dovoze tovaru zo zahraničia musí podnikateľ prejsť colným konaním, vysporiadať clo, daň z pridanej hodnoty, prípadne spotrebnú daň. V článku sa dozviete, kedy je dovoz tovaru zo zahraničia oslobodený od cla, od DPH a ako vybaviť colné formality.

Rozdiel medzi dovozom tovaru zo zahraničia a nadobudnutím tovaru z iného členského štátu Európskej únie

Niekedy podnikatelia mylne označujú nadobudnutie tovaru z iného členského štátu Európskej únie ako dovoz tovaru. Dovoz tovaru sa môže uskutočniť len z krajín mimo colného územia Európskej únie. Keď podnikateľ nakupuje tovar z Českej republiky, nejde o dovoz tovaru, ale o nadobudnutie tovaru z iného členského štátu EÚ. O dovoz tovaru ide napríklad pri tovare z USA, Číny.

Medzi dovozom tovaru a nadobudnutím tovaru z iného členského štátu EÚ existuje niekoľko zásadných rozdielov:

 • na dovoz tovaru z tretích krajín sa vzťahujú colné predpisy, pri nadobudnutí (kúpe) tovaru z iného členského štátu EÚ sa colné predpisy neuplatňujú,
 • pri dovoze tovaru z tretích krajín musí vo väčšine prípadov podnikateľ platiť clo, pri nadobudnutí (kúpe) tovaru z iného členského štátu sa clo neplatí,
 • DPH vzťahujúca sa k dovozu tovaru sa platí colným úradom, DPH z tovarov nadobudnutých z iných štátov EÚ sa u zdaniteľných osôb (napr. živnostníkov, firmách) platí daňovým úradom, respektíve priamo dodávateľovi (v závislosti od toho, v ktorom štáte je miesto dodania tovaru, tzn. v ktorom štáte EÚ sa má odviesť DPH),
 • pri dovoze tovaru musí tovar prejsť colným konaním, pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu EÚ tovar colným konaním neprechádza, atď.

Štáty colného územia EÚ

Územie Európskej únie nie je totožné s colným územím EÚ. Členských štátov EÚ je 28 štátov. Colné územie EÚ zahŕňa 28 členských štátov EÚ s výnimkou určitých oblastí. Do colného územia EÚ patria aj niektoré krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ.

Do colného územia EÚ napríklad patrí územie Talianskej republiky okrem obcí Livigno a Campione d’Italia a pobrežných vôd jazera Lugano nachádzajúcich sa medzi brehom a politickou hranicou územia medzi obcami Ponte Tresa a Porto Ceresio. Do colného územia Európskej únie patrí napríklad aj Monako, aj keď nie je členom Európskej únie.

Zoznam všetkých území, ktoré patria do colného územia Európskej únie je možné nájsť v článku 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len “nariadenie EÚ, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie”).

Colné režimy v dovoze tovaru zo zahraničia

V súvislosti s dovozom tovaru existuje niekoľko colných režimov:

 • voľný obeh,
 • colné uskladňovanie,
 • slobodné pásma,
 • dočasné použitie,
 • konečné použitie,
 • aktívny zušľachťovací styk,
 • tranzit (súvisí aj s vývozom).

O všetkých colných režimoch v dovoze tovaru stručne informuje Finančná správa Slovenskej republiky na svojej webovej stránke. V nasledujúcom článku sa budeme bližšie venovať prepusteniu tovaru do colného režimu voľný obeh.

Čo vstupuje do hodnoty dovážaného tovaru pri výpočte cla a DPH

V kapitole 3 Nariadenia EÚ, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie sa uvádza stanovenie hodnoty tovaru na colné účely. Colná hodnota tovaru sa stanoví ako skutočne zaplatená cena, resp. cena, ktorá sa má za tovar zaplatiť. Podľa bodu 2 článku 70 Nariadenia EÚ, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie sa do skutočne zaplatenej ceny alebo ceny, ktorá sa má za tovar zaplatiť zahŕňajú všetky platby, ktoré sa zaplatili alebo majú zaplatiť ako podmienka predaja dovezeného tovaru.

Do colnej hodnoty tovaru vstupujú:

 • provízie a odmeny za sprostredkovanie okrem nakúpených provízií,
 • cena kontajnerov, ktoré sa na colné účely považujú s príslušným tovarom za jeden celok,
 • cena obalu, ktorá zahŕňa prácu a materiál,
 • náklady na dopravu a poistenie tovaru,
 • poplatky za nakládku a manipuláciu s tovarom spojené s prepravou dovážaného tovaru.

Clo sa určí nasledovným výpočtom: Clo = colná hodnota tovaru x sadzba cla podľa colného sadzobníka. Každý tovar má určenú inú colnú sadzbu. Pri niektorých druhoch tovarov nie je stanovené žiadne clo, tzn. dovozca neplatí clo pri dovoze daného druhu tovaru.

V súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”) je základom dane pri dovoze tovaru colná hodnota tovaru. Podľa § 24 ods. 2 zákona o DPH ak nie sú do colnej hodnoty tovaru zahrnuté nasledovné položky, zahŕňajú sa do základu dane:

 1. dane, clá a iné platby splatné v zahraničí a splatné pri dovoze tovaru okrem dane, ktorá sa má vymerať,
 2. súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia vzniknuté do prvého miesta určenia v tuzemsku.

Do základu dane na účely DPH sa zahŕňajú aj náklady (výdavky) podľa § 24 odseku 2 písm. b) zákona o DPH, ktoré sa týkajú prepravy tovaru na iné miesto určenia na území Európskej únie, ako je tuzemsko, ak toto miesto je pri dovoze tovaru známe.

DPH sa určí ako základ dane x sadzba dane (20 %, 10 %). Do základu dane vstupuje colná hodnota tovaru, súvisiace náklady s dovozom tovaru, prípadne spotrebná daň, ak sa spotrebná daň vzťahuje na dovážaný tovar.

Dovoz tovaru v hodnote do 22 eur

Podľa § 48 ods. 2 písm. b) zákona o DPH je od dane z pridanej hodnoty oslobodený tovar, ktorý je prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodením od cla podľa Nariadenia Rady ES č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (ďalej len “nariadenie EÚ o oslobodení od cla”), ak ide o zásielky, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur.

V súlade s článkom 23 nariadenia EÚ o oslobodení od cla sú od cla oslobodené zásielky nepatrnej hodnoty, pričom zásielkou nepatrnej hodnoty sa rozumie tovar, ktorého vnútorná hodnota nepresahuje 150 eur na jednu zásielku. Oslobodenie sa nevzťahuje na alkoholické nápoje, parfumy, toaletné vody, tabak a tabakové výrobky.

Pokiaľ podnikateľ dováža tovar v hodnote zásielky do 22 eur z krajín mimo colného územia EÚ prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prostredníctvom prepravnej spoločnosti, tovar mu bude doručený bez toho, aby musel zaplatiť DPH alebo dovozné clo. Slovenská pošta, resp. prepravca vybavia za podnikateľa všetky colné formality. Pokiaľ na dovezený tovar nie sú žiadne obmedzenia ani zákazy, tak ho colný úrad prepustí do colného režimu voľný obeh.

Článok pokračuje pod reklamou

Dovoz tovaru v hodnote od 22 eur do 150 eur

Zásielky v hodnote do 150 eur sú oslobodené od dovozného cla. Na účely DPH sú oslobodené len zásielky v hodnote do 22 eur. V prípade, že podnikateľ dovezie tovar v hodnote nad 22 eur, ale jeho cena nepresiahne sumu 150 eur, bude platiť DPH, prípadne spotrebnú daň (ak ide o tovar, ktorý podlieha spotrebnej dani).

Pokiaľ sú zásielky doručované prostredníctvom Slovenskej pošty, tak colné konanie vyrieši Slovenská pošta. Za túto službu si Slovenská pošta účtuje poplatok v súlade s Cenníkom služieb colnej deklarácie Slovenskej pošty, ktorý je možné nájsť na stránke Slovenskej pošty. V prípade, že sú k zásielke pripojené všetky doklady na výpočet colnej hodnoty tovaru, DPH a spotrebnej dane, colný úrad vydá rozhodnutie a Slovenská pošta doručí tovar dovozcovi po zaplatení poplatku za službu a colného dlhu. V prípade, že k zásielke nie sú pripojené všetky potrebné doklady, tak Slovenská pošta vyzve dovozcu, aby doplnil chýbajúce doklady v stanovenej lehote.

Prečítajte si tiež

Pri zásielkach doručovaných prostredníctvom kuriéra si môže colné konanie zúradovať podnikateľ sám alebo sa môže dať zastupovať colným deklarantom. Väčšina kuriérskych spoločností poskytuje aj služby colného deklaranta. Pokiaľ podnikateľ dováža tovar z územia mimo colného územia EÚ len sporadicky, odporúčame využiť služby colného deklaranta. Kuriérska spoločnosť informuje dovozcu, že dovážaný tovar treba precliť, aké dokumenty sú potrebné, koľko zaplatí za službu colného deklaranta, prípadne ďalšie potrebné informácie.

Poznámka: V článku sa venujeme dovozu tovaru obchodnej povahy medzi podnikateľmi. Pri dovoze tovaru neobchodnej povahy je hranica oslobodenia od cla a DPH vo výške 45 eur na zásielku. Za zásielku neobchodnej povahy sa považuje príležitostný dovoz tovaru medzi fyzickými osobami, ktorý je určený výlučne na osobné použitie. Zároveň platí podmienka, že odosielateľ zasiela príjemcovi tovar bezodplatne. Na tabakové výrobky, alkoholické nápoje a parfumy sa vzťahuje aj množstevné obmedzenie na oslobodenie od cla a DPH v súlade s nariadením EÚ o oslobodení od cla.

Oslobodenia od DPH pre dovoz zásielok do 22 eur sa ruší. Čo to znamená, si prečítate v článku Zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze zásielok do 22 eur.

Dovoz tovaru v hodnote nad 150 eur

Zásielky tovarov v hodnote nad 150 eur nie sú vo všeobecnosti oslobodené od cla ani od DPH. Podľa Colného sadzobníka môžu byť niektoré druhy tovarov oslobodené od cla, aj keď súhrnná hodnota zásielky presahuje 150 eur. Od druhu dovážaného tovaru závisí, či bude zásielka nad 150 eur oslobodená od cla alebo nie.

Zo zásielok tovarov v hodnote nad 150 eur sa odvádza DPH s výnimkou tovarov uvedených v § 48 zákona o DPH, na ktoré sa pri dovoze vzťahuje oslobodenie od DPH (napr. poľnohospodárske výrobky, reklamné tlačoviny).

Colné formality vybaví Slovenská pošta alebo kuriérska spoločnosť za podnikateľa za určitý poplatok. Pokiaľ sa podnikateľ rozhodne podávať colné vyhlásenie sám, môže tak urobiť len elektronicky.

Vybavenie colných formalít vo vlastnej réžii

Od 1.5.2017 sa colné vyhlásenie podáva len elektronicky. V prípade havarijného stavu elektronického systému môže podnikateľ podať colné vyhlásenie v papierovej podobe.

Pred samotným podaním colného vyhlásenia musí podnikateľ mať splnených niekoľko podmienok, aby mohol colné vyhlásenie podať:

 • musí mať elektronický občiansky preukaz,
 • musí mať aktivované elektronické podpisovanie prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu, tzn. musí mať aktívny a zároveň aktuálny kvalifikovaný elektronický podpis,
 • musí mať zriadenú elektronickú schránku na stránke www.slovensko.sk. Kvôli zriadeniu elektronickej schránky, potrebuje podnikateľ nainštalovať niekoľko aplikácií, aby sa vôbec vedel dostať do elektronickej schránky,
 • musí byť zaregistrovaný v Centrálnom elektronickom priečinku (čo nie je totožné s elektronickou schránkou na www.slovensko.sk) - do Centrálneho elektronického priečinka sa podnikateľ dostane prostredníctvom stránky cep.financnasprava.sk,
 • musí mať pridelené EORI číslo.

Po splnení vyššie uvedených technických podmienok môže podnikateľ vyplniť a podať niekoľko stranové colné vyhlásenie. Pokiaľ podnikateľ ešte nevypĺňal colné vyhlásenie, na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky nájde 80-stranovú príručku, ako vyplniť jednotný colný doklad (colné vyhlásenie v papierovej forme). Prípadne na stránke Centrálneho elektronického priečinka nájde informácie, ako vyplniť colné vyhlásenie elektronicky.

Vysporiadanie cla, spotrebnej dane a DPH pri dovoze tovaru zo zahraničia

Clo, spotrebnú daň a DPH musí podnikateľ zaplatiť colnému úradu na základe výmeru platieb z colného úradu, v ktorom budú uvedené všetky informácie pre uskutočnenie platby, ako aj lehota splatnosti.

Clo vstupuje do obstarávacej ceny dovezeného tovaru. V prípade, že podnikateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej spotrebnej dane, resp. nemá nárok na odpočet DPH z dovezeného tovaru, vstupuje zaplatená spotrebná daň, prípadne zaplatená DPH do obstarávacej ceny tovaru.

Podnikateľ, ktorý má nárok na vrátenie spotrebnej dane, môže požiadať o vrátenie spotrebnej dane prostredníctvom daňového priznania k spotrebnej dani. Nárok na odpočet DPH z dovezeného tovaru si podnikateľ môže uplatniť prostredníctvom daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. Podmienkou na vrátenie spotrebnej dane a na uplatnenie nároku na odpočet DPH je, že spotrebná daň aj DPH z dovezeného tovaru musia byť zaplatené colnému úradu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nekalé praktiky a podvody pri obchodovaní s ázijskými firmami

Na čo si dať pozor pri obchodných partneroch a výrobcoch z Ázie, ako spoznať podvodného dodávateľa a neprísť o financie, čas aj nervy?

Ako vyrábať pod vlastnou značkou v Ázii: postup z praxe

Na čo sa pripraviť pred rozbehnutím výroby tovarov vlastnej značky v ázijských krajinách, praktický príklad s postupom krok po kroku aj praktické rady, čo nepodceniť.

Ako sa pripraviť na obchodnú cestu do Ázie?

Aby mala účasť na veľtrhu či výstave v Ázii pre firmu zmysel, je vhodné sa na účasť poriadne pripraviť. Súhrn podstatných krokov aj tipy, na čo nezabudnúť.

Výroba tovaru pod vlastnou značkou v Ázii

Ak sa podnikateľ rozhodne vyrábať produkty vlastnej značky, môže spolupracovať aj s ázijskými firmami. Aké sú výhody a ako taká výroba v praxi funguje?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky