Kontrolný výkaz k DPH

Kontrolný výkaz k DPH
Zdroj: Pexels.com
Monika Gajdošová

Vyštudovaná angličtinárka, ktorá našla záľubu v účtovníctve. Venuje sa prevažne spracovaniu účtovníctva a miezd právnických osôb.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kto je povinný podať kontrolný výkaz k DPH? Aká je lehota na jeho podanie? Má platiteľ dane vždy povinnosť podať kontrolný výkaz? Aké údaje a časti obsahuje kontrolný výkaz?

Čo je kontrolný výkaz k DPH?

Kontrolný výkaz k DPH sa zaviedol od 1.1.2014 ako jeden zo spôsobov detailnejšej kontroly zo strany Finančnej správy proti daňovým podvodom. Tento druh výkazu predstavuje detailné informácie o vystavených a prijatých dokladoch za dané obdobie k daňovému priznaniu k DPH. Má pomôcť odhaliť napríklad dvakrát uplatnené odpočty z tej istej faktúry, nepriznané vystavené faktúry a podobne.

Kto a kedy je povinný podať kontrolný výkaz?

Kontrolný výkaz podávajú osoby povinne a dobrovoľne registrované pre DPH podľa § 4 zákona o DPH, osoby registrované ako skupina za platiteľa DPH podľa § 4a zákona o DPH a zahraničné osoby registrované za platiteľa DPH podľa § 5 alebo § 6 zákona o DPH.

Nepodávajú ho osoby registrované pre DPH podľa § 7 zákona o DPH pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu ani osoby registrované podľa § 7a zákona o DPH, ktoré prijali alebo dodali služby z alebo do iného členského štátu.

Kontrolný výkaz je povinný podať platiteľ za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom mu vznikla aj povinnosť podať daňové priznanie k DPH. Kontrolný výkaz sa tak, ako aj daňové priznanie, podáva elektronicky, najneskôr do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia.

V prípade mesačného platiteľa DPH je to do 25. dňa nasledujúceho po mesiaci, za ktorý podáva daňové priznanie, v prípade štvrťročného platiteľa DPH je to do 25. dňa nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý sa podáva daňové priznanie. Kontrolný výkaz nie je potrebné podať skôr ako daňové priznanie k DPH (ako to odporúčala Finančná správa minulé roky). Stačí, ak ho platiteľ DPH odošle v určenom termíne.

Platiteľ podáva kontrolný výkaz cez elektronické formuláre na portáli Finančnej správy. V časti Správa daní vyberie možnosť Daň z pridanej hodnoty a následne tlačivo Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty.

Kedy nie je platiteľ DPH povinný podať kontrolný výkaz?

Kontrolný výkaz nie je povinný podať ten platiteľ, ktorý:

 • nie je povinný uviesť žiadne údaje o plneniach (napríklad ak podáva ,,nulové" daňové priznanie k DPH a do kontrolného výkazu nič nevstupuje),
 • uvádza len údaje o dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 (dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu) alebo § 47 (dodanie tovaru na územie tretieho štátu) alebo údaje o dodaní tovaru podľa § 45 zákona o DPH (trojstranný obchod, v ktorom je druhým dodávateľom) a súčasne neuvádza údaje o odpočítaní dane alebo uvádza len odpočítanie dane pri dovoze tovaru do tuzemska podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona o DPH.

Opravný a dodatočný kontrolný výkaz

Opravný kontrolný výkaz sa podáva pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného výkazu v prípade, ak platiteľ zistí, že riadny kontrolný výkaz, ktorý odoslal, nie je úplný alebo obsahuje nesprávne údaje. Po odoslaní opravného kontrolného výkazu sa na pôvodne podaný kontrolný výkaz neprihliada. Opravný kontrolný výkaz sa podáva celý, so všetkými údajmi.

Dodatočný kontrolný výkaz podáva platiteľ po uplynutí lehoty na podanie riadneho kontrolného výkazu taktiež v prípade, že odoslaný kontrolný výkaz obsahuje neúplné alebo nesprávne údaje. Dodatočný kontrolný výkaz sa nepodáva so všetkými údajmi, obsahuje len opravené a doplnené údaje.

Príklad, kedy sa podáva opravný kontrolný výkaz a kedy sa podáva dodatočný kontrolný výkaz:

Platiteľ zistil dňa 23. júla, že kontrolný výkaz, ktorý odoslal dňa 18. júla, nie je vyplnený správne. Keďže ešte neuplynula lehota na podanie kontrolného výkazu, má možnosť poslať opravný kontrolný výkaz do 25. júla. Pokiaľ by už správny kontrolný výkaz odoslal až 26. júla a neskôr, musel by odoslať dodatočný kontrolný výkaz, keďže už by prekročil lehotu na podanie kontrolného výkazu.

Ak platiteľ nepodal v stanovenej lehote kontrolný výkaz, daňový úrad vyzve platiteľa na jeho podanie. Pokiaľ daňový úrad zistí pochybnosti, nedostatky alebo iné nejasnosti v podanom kontrolnom výkaze, taktiež vyzve platiteľa, aby ich odstránil alebo opravil. Platiteľ má povinnosť opraviť podaný kontrolný výkaz do piatich pracovných dní odo dňa doručenia výzvy daňovým úradom.

Prečítajte si tiež

V praxi sa napríklad stáva, že identifikačné číslo pre daň odberateľa alebo dodávateľa nie je uvedené správne, dobropisy nie sú v správnej časti kontrolného výkazu, prípadne nie je uvedená správna suma základu DPH alebo samotnej DPH.

Ak platiteľ nedoručí daňovému úradu kontrolný výkaz alebo neopraví údaje z kontrolného výkazu na základe výzvy z daňového úradu, môže mu daňový úrad uložiť pokutu do výšky 10 000 €. Ak platiteľ opakovane poruší povinnosti uvedené vyššie, daňový úrad mu uloží pokutu do výšky 100 000 €. Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.

Obsah kontrolného výkazu

Kontrolný výkaz obsahuje údaje z vyhotovených a prijatých faktúr (vrátane zjednodušených faktúr a iných dokladov) o dodaní tovarov alebo služieb, na základe ktorých vznikne platiteľovi v tuzemsku povinnosť platiť daň a z ktorých mu vznikne právo na odpočítanie dane. Všetky potrebné údaje sa uvádzajú v tabuľkách A.1. až D.2..

V kontrolnom výkaze sa neuvádzajú:

 • údaje uvedené v súhrnnom výkaze,
 • údaje o tovaroch vyvezených do tretích štátov,
 • údaje z prijatých faktúr na tovar alebo služby, pri ktorých sa neuplatňuje odpočítanie DPH alebo sú od DPH oslobodené,
 • údaje zo zjednodušených faktúr bez nároku na odpočet DPH,
 • údaje z vystavených faktúr na tovar alebo služby oslobodených od DPH s miestom dodania v tuzemsku,
 • údaje z vystavených faktúr nad 5 000 € na kovový odpad a emisné kvóty.
Prečítajte si tiež

Z každej faktúry alebo dokladov, ktoré vstupujú do kontrolného výkazu, sa uvádza:

 • identifikačné číslo pre daň odberateľa alebo dodávateľa,
 • poradové číslo faktúry alebo číselnú identifikáciu dokladu presne tak, ako je uvedené na faktúre alebo na doklade (so všetkými písmenami, číslami, lomkami),
 • dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby v prípade, že prijatím platby vznikla daňová povinnosť,
 • základ dane, suma dane v eurách,
 • sadzba dane,
 • výška odpočítanej dane,
 • druh a množstvo tovaru, ak je faktúra vyhotovená na dodanie tovaru, z ktorého platí daň príjemca (§ 69 ods. 12 písm. h) a i)).
Článok pokračuje pod reklamou

Do ktorej časti kontrolného výkazu patria jednotlivé doklady?

Ako sme spomínali vyššie, kontrolný výkaz obsahuje všetky údaje rozčlenené do tabuliek A.1. až D.2..

Vyhotovené doklady sa uvádzajú v nasledovných častiach kontrolného výkazu:

 • časť A.1. obsahuje údaje z vyhotovených faktúr s DPH pre zdaniteľné osoby alebo pre právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami. Časť A.1. obsahuje aj údaje z vyhotovených faktúr s DPH, ktoré sa týkajú zásielkového predaja podľa § 6 zákona o DPH (podrobnejšie sa o registrácii na DPH pri zásielkovom predaji dočítate v článku Registrácia na DPH),
 • časť A.2. obsahuje údaje z vyhotovených faktúr za dodávky tovarov a služieb, z ktorých platí daň odberateľ (§ 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona o DPH, napríklad dodané stavebné práce podľa sekcie F CPA, viac v článku Tuzemské samozdanenie stavebných prác), faktúry za dodané mobilné telefóny a integračné obvody v prípade, že základ dane pri jednej faktúre je 5 000 € a viac,
 • časť C.1. obsahuje údaje z vyhotovených opravných faktúr - dobropisov a ťarchopisov k faktúram, ktoré sú uvedené v časti A.1. a A.2. príslušného kontrolného výkazu. Tu je potrebné, okrem iného, vyplniť aj poradové číslo pôvodnej vyhotovenej faktúry, ku ktorej sa vyhotovený dobropis alebo ťarchopis viaže. Ak sa viaže na niekoľko vyhotovených faktúr, udáva sa poradové číslo poslednej faktúry z príslušných faktúr,
 • časť D.1. obsahuje údaje v sumárnej výške z dokladov z elektronickej registračnej pokladnice, resp. pokladnice eKasa klient (ďalej len „ERP“) platiteľa, ktorý má povinnosť evidovať tržby prostredníctvom ERP, vrátane opráv základu dane,
 • časť D.2. obsahuje údaje v sumárnej výške z ostatných vyhotovených dokladov, ktoré nie sú uvedené v častiach A.1., A.2., C.1. alebo D.1., napríklad vyhotovené faktúry pre občanov - nepodnikateľov.

Prijaté doklady sa uvádzajú v nasledovných častiach kontrolného výkazu:

 • časť B.1. obsahuje údaje z prijatých dokladov (faktúr, interných dokladov) na dodané tovary a služby, pri ktorých platí daň odberateľ, takzvaný prenos daňovej povinnosti alebo aj ,,samozdanenie". Ide o prijaté doklady za dodaný tovar a služby z iných členských štátov, prijaté doklady za tovary alebo služby z tuzemska, pri ktorých platí prenos daňovej povinnosti (napríklad poľnohospodárske plodiny, kovy, mobilné telefóny a iné podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH). Taktiež sa tu uvádzajú údaje z prijatých faktúr za dodanie stavebných prác sekcie F CPA podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH.
 • časť B.2. obsahuje údaje z prijatých faktúr od tuzemských platiteľov dane na dodané tovary a služby, pri ktorých si platiteľ uplatňuje odpočítanie dane (klasické prijaté faktúry od slovenských dodávateľov, platiteľov DPH, s vyčísleným základom dane a sumou DPH, ktorú si platiteľ dane odpočítava od vlastnej daňovej povinnosti),
 • časť B.3.1. obsahuje údaje z prijatých zjednodušených faktúr, z ktorých si platiteľ dane uplatňuje odpočet dane (doklady z ERP, cestovné lístky, parkovacie lístky, doklady za platbu diaľničnej známky a podobne). Celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr musí byť za príslušné zdaňovacie obdobie menšia ako 3 000 €. V tejto časti sa uvádzajú údaje sumárne zo všetkých zjednodušených faktúr, to znamená, že sa uvádza celková suma základu dane, celková suma dane bez členenia podľa sadzieb dane a celková suma odpočítanej dane. Neuvádzajú sa jednotlivé identifikačné čísla pre daň dodávateľov, keďže ide o sumár všetkých zjednodušených faktúr od dodávateľov za príslušné zdaňovacie obdobie,
 • časť B.3.2. sa vypĺňa v prípade, že celková suma odpočítanej dane z prijatých zjednodušených faktúr, z ktorých si platiteľ dane uplatňuje odpočet dane, je za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 € a viac. V tomto prípade sa jednotlivé zjednodušené faktúry členia podľa identifikačného čísla pre daň odberateľov. To znamená , že sa uvedie sumárne základ dane, daň a celková suma odpočítanej dane za každého odberateľa osobitne,
 • časť C.2. obsahuje údaje z prijatých opravných faktúr - dobropisov a ťarchopisov uvedených v častiach B.1., B.2., B.3.1., B.3.2.. Tu je potrebné vyplniť aj poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry, ku ktorej sa prijatý dobropis alebo ťarchopis viaže.

Vzor kontrolného výkazu si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Monika Gajdošová
Monika Gajdošová

Vyštudovaná angličtinárka, ktorá našla záľubu v účtovníctve. Venuje sa prevažne spracovaniu účtovníctva a miezd právnických osôb.


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky