Auto v podnikaní v roku 2020 (daňové výdavky)

Aké výdavky vynaložené na auto v podnikaní si môže fyzická alebo právnická osoba uplatniť do daňových výdavkov v roku 2020 v závislosti od spôsobu jeho obstarania?

Fyzická osoba môže využívať auto na svoje podnikateľské účely, ktoré má alebo nemá zaradené v obchodnom majetku. V prípade, ak ide o využívanie auta na podnikanie, ktoré nemá zaradené v obchodnom majetku, ide o využívanie jeho vlastného – súkromného auta.

Právnická osoba spravidla využíva auto na podnikateľské účely, ktoré má zaradené v obchodnom majetku. Môžu však nastať situácie, kedy na podnikateľské účely využije zamestnanec (či konateľ) svoje auto, t. j. nezaradené v majetku právnickej osoby, a to v prípade pracovnej cesty.

Daň z motorových vozidiel za rok 2020

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá v roku 2020 využíva auto evidované v Slovenskej republike, ktoré je zaradené alebo nezaradené v obchodnom majetku na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, musí zaplatiť daň z motorových vozidiel.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel musí fyzická alebo právnická osoba podať za kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka (t. j. daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020, podá fyzická alebo právnická osoba do 1.2.2021, pretože 31. január 2021 pripadá na nedeľu).

Zaplatená daň z motorových vozidiel je vždy daňovým výdavkom fyzickej alebo právnickej osoby, a to bez ohľadu na spôsob obstarania vozidla.

Viac informácií o tom, ktoré autá sú predmetom dane z motorových vozidiel a aká je výška dane v roku 2019 si môžete prečítať v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2019

Auto v podnikaní v roku 2020 – obstarané kúpou, zaradené v obchodnom majetku

Ak si fyzická alebo právnická osoba obstará auto do podnikania kúpou, či už z vlastných finančných prostriedkov alebo pomocou úveru, môže si do daňových výdavkov tieto uplatniť náklady (výdavky):

 • odpisy,
 • výdavky na pohonné látky,
 • daň z motorových vozidiel,
 • výdavky na udržiavanie a prevádzku auta,
 • výdavky na poistenie (povinné zmluvné, havarijné a pod.),
 • výdavky na technickú a emisnú kontrolu,
 • výdavky súvisiace s úverom na obstaranie auta (napr. úroky),
 • iné výdavky (napr. diaľničná známka, parkovné).

Odpisy auta v podnikaní v roku 2020

Ak auto, ktoré fyzická alebo právnická osoba obstará do svojho podnikania má vstupnú cenu vyššiu ako 1 700 € a dobu použiteľnosti dlhšiu ako jeden rok, musí takéto auto zaradiť do dlhodobého hmotného majetku a odpisovať. Upozorňujeme však, že ak vstupná cena auta je menej ako 1 700 €, ale doba použiteľnosti bude viac ako jeden rok, fyzická alebo právnická osoba sa môže rozhodnúť, že takéto auto bude odpisovať alebo si náklad na kúpu auta zaradí jednorazovo do daňových výdavkov v plnej sume.

Odpisovaním fyzická alebo právnická osoba postupne zahrňuje odpisy auta do svojich daňových výdavkov, pričom o aute musí byť účtované (v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva) alebo musí byť o ňom evidované (v daňovej evidencii), to znamená, že auto musí byť zahrnuté do obchodného majetku podnikateľa.

Pri odpisovaní auta musí fyzická alebo právnická osoba vedieť, že existujú účtovné a daňové odpisy. Zatiaľ čo účtovné odpisy vyjadrujú reálne opotrebenie majetku, tak daňové odpisy sú stanovené zákonom a ich výšku si nemôže fyzická alebo právnická osoba určiť sama. Viac o rozdiele medzi daňovými a účtovnými odpismi si môžete prečítať v článku Daňové a účtovné odpisy hmotného a nehmotného majetku v roku 2020.

Prečítajte si tiež

Fyzická alebo právnická osoba musí pre správne určenie daňových odpisov zaradiť auto do určitej odpisovej skupiny. Od roku 2020 poznáme 7 odpisových skupín, pričom autá odpisujeme v skupine 0, t. j. 2 roky (v prípade „elektromobilov“) alebo v odpisovej skupine 1, t. j. 4 roky, a to rovnomerne. Taktiež si fyzická alebo právnická osoba musí dať pozor aj v prípade obstarania tzv. luxusných automobilov, t. j. áut so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 €, nakoľko je zavedené obmedzenie zahrňovania ich daňových odpisov do základu dane. Viac informácií si môžete prečítať v článku Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2020 alebo Odpisovanie automobilu v roku 2019 alebo Obmedzenie odpisovania luxusných automobilov od roku 2015

Výdavky na pohonné látky v daňových výdavkoch v roku 2020

Podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov si môže fyzická alebo právnická osoba pri aute zahrnutom do obchodného majetku vybrať jeden z troch spôsobov uplatnenia výdavkov (nákladov) na spotrebu pohonných látok do daňových výdavkov:

 • výdavky na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu v nadväznosti na počet najazdených kilometrov (je potrebná evidencia o jazdách, tzv. kniha jázd),
 • výdavky na základe dokladov o nákupe pohonných látok, najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel,
 • výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie (nie je potrebná kniha jázd).

V prípade, ak má fyzická alebo právnická osoba zaradené v obchodnom majetku viacero áut, môže si vybrať pre každé jedno auto iný spôsob uplatňovania spotreby pohonných látok do daňových výdavkov.

Viac informácií o uplatňovaní pohonných látok si môžete prečítať v článku Pohonné látky ako daňové výdavky v roku 2019

Auto v podnikaní v roku 2020 – obstarané formou finančného prenájmu (lízingu), zaradené v obchodnom majetku

V prípade, ak sa fyzická alebo právnická osoba rozhodne pre kúpu auta do podnikania formou lízingu, t. j. finančného prenájmu, má nárok na rovnaké uplatnenie výdavkov (nákladov) do daňových výdavkov, ako je to pri obstaraní auta kúpou z vlastných finančných prostriedkov alebo pomocou úveru, t. j. taktiež si môže uplatniť do daňových výdavkov či už odpisy, výdavky na pohonné látky, výdavky na poistenie, úrok a pod.

Auto v podnikaní v roku 2020 – obstarané formou operatívneho prenájmu

Ak sa fyzická alebo právnická osoba rozhodne obstarať auto do svojho podnikania prostredníctvom operatívneho prenájmu, platí to, že podnikateľ je v tomto prípade len užívateľom automobilu. Fyzická alebo právnická osoba takýto automobil nezaradí do svojho obchodného majetku, nakoľko vlastníkom a držiteľom je stále prenajímateľ auta, ktorému za prenájom vozidla zaplatí vopred dohodnutú odplatu.

Do daňových výdavkov si môže fyzická alebo právnická osoba uplatniť tieto výdavky (náklady) pri aute, ktoré obstaral formou operatívneho prenájmu:

 • nájomné:

v tomto prípade musíme upozorniť na skutočnosť, že nájomné je možné uplatniť do daňových výdavkov len v tom prípade, ak je zaplatené. Ak je nájomné uhrádzané fyzickej osobe, uhradené nájomné je možné uplatniť do daňových výdavkov najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na príslušné zdaňovacie obdobie. Viac informácií si môžete prečítať v článku Daňové výdavky po zaplatení v roku 2019 a zmeny od roku 2020,

 • výdavky na pohonné látky,
 • výdavky na diaľničnú známku,
 • iné výdavky vyplývajúce zo zmluvy o operatívnom prenájme vozidla (napr. výdavky za udržiavanie auta).

Ak si fyzická alebo právnická osoba prenajme do podnikania osobný automobil so vstupnou cenou 48 000 € a viac, môže dôjsť k stavu, kedy si bude musieť zvýšiť svoj základ dane. Viac informácií si môžete prečítať v článku Daňové výdavky a operatívny prenájom (lízing) osobných automobilov od 1.1.2015

Článok pokračuje pod reklamou

Auto v podnikaní v roku 2020 – nezaradené do obchodného majetku

Fyzická osoba – podnikateľ môže využívať na výkon svojej podnikateľskej činnosti aj automobil nezaradený do obchodného majetku, pričom môže ísť o využívanie:

 • súkromného auta, t. j. ktorého vlastníkom je fyzická osoba alebo je vlastníkom jeho manželka a auto patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • vypožičaného auta (napr. od otca) alebo prenajatého auta.

Fyzická osoba, ktorá chce využívať súkromné auto nezaradené do obchodného majetku na podnikanie, využíva auto najmä v prípade pracovnej cesty, t. j. v prípade, ak vykonáva podnikateľskú činnosť, ktorou si zabezpečuje a udržuje príjem v inom mieste, než ju pravidelne vykonáva.

V súvislosti s výkonom pracovnej cesty si môže fyzická osoba uplatniť do daňových výdavkov tieto výdavky súvisiace s používaním súkromného automobilu:

 • základnú náhradu za každý jeden km jazdy (iba ak auto nebolo zaradené v obchodnom majetku ani v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach),
 • náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu alebo náhrady vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra,
 • daň z motorových vozidiel,
 • iné výdavky, ktoré súvisiac s výkonom pracovnej cesty (napr. diaľničná známka).
Prečítajte si tiež

Opätovne upozorňujeme, že ak fyzická osoba využíva na výkon svojej podnikateľskej činnosti súkromné auto, ktoré mala v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach zaradené do obchodného majetku, nemá nárok na uplatnenie základnej náhrady za každý jeden km jazdy do daňových výdavkov.

Ak na výkon pracovnej cesty použije fyzická osoba auto vypožičané alebo prenajaté, môže si uplatniť do daňových výdavkov spotrebu pohonných látok podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov, ktoré sme uviedli v časti článku „Výdavky na pohonné látky v daňových výdavkoch v roku 2020“.

Viac informácií o cestovných náhradách si môžete prečítať v článku Cestovné náhrady v roku 2019 a 2020.

Ako postupovať pri uplatňovaní výdavkov a zdaňovaní, ak používate firemné auto aj na súkromné účely, nájdete v článku Firemný automobil používaný aj na súkromné účely a dane.

Odpočet DPH pri kúpe auta do podnikania u platiteľa DPH v roku 2020

Ak bude fyzická alebo právnická osoba, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) používať auto nadobudnuté kúpou z vlastných finančných prostriedkov alebo pomocou úveru, ktoré obstarala len na podnikateľské účely, môže si pri nákupe auta aj pri iných výdavkoch s ním súvisiacich uplatniť odpočet DPH. Ak bude fyzická alebo právnická osoba, ktorá je platiteľom DPH používať auto aj na iné účely, než podnikateľské, môže si odpočítať DPH len časť dane, a to v pomere zodpovedajúcom rozsahu použitia automobilu na podnikanie (§ 49 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

Prečítajte si tiež

Pozor pri odpočte DPH si musí dať fyzická alebo právnická osoba, ktorá obstarala auto do podnikania pomocou finančného prenájmu (lízingu). Spravidla si môže fyzická alebo právnická osoba uplatniť odpočet DPH podľa vydaného splátkového kalendára každý mesiac, a to najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, na ktorý sa mesačná splátka lízingu vzťahuje. Uvedené platí, ak je zmluvne uvedené právo kúpiť a právo predať predmet nájmu, t. j. auto.

Ak je však zmluvne uvedená povinnosť kúpiť a predať predmet nájmu, t. j. auto, zaplatením poslednej splátky, právo na odpočet DPH má fyzická alebo právnická osoba dňom odovzdania auta podnikateľovi.

Prečítajte si tiež

V prípade obstarania auta do podnikania formou operatívneho prenájmu, fyzická alebo právnická osoba si môže uplatniť odpočet DPH z nájomného (ak je jeho súčasťou), ako aj odpočet pri iných výdavkoch, ktoré súvisia s týmto prenájom (napr. pri nákupe pohonných látok a pod.)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky