Zdaňovanie príjmov z predaja auta u podnikateľa

Ako správne zdaniť príjem z predaja auta u podnikateľa – fyzickej osoby a právnickej osoby. U fyzickej osoby je kľúčové to, či auto je zaradené v obchodnom majetku.

Príjem z predaja auta u podnikateľa – fyzickej osoby a príjem z predaja auta u právnickej osoby (napr. s. r. o.), ktoré bolo zaradené v obchodnom majetku podlieha dani z príjmov. V prípade, ak podnikateľ – fyzická osoba predáva auto, ktoré zaradené v obchodnom majetku v čase jeho predaja nebolo, je potrebné skúmať, či tento príjem podlieha dani z príjmov, alebo je od dane oslobodený.

V tomto článku sa budeme venovať zdaňovaniu príjmov z predaja auta:

  • u podnikateľa – fyzickej osoby, ak v čase predaja auto bolo zaradené v obchodnom majetku,
  • u podnikateľa – fyzickej osoby, ak v čase predaja auto nebolo zaradené v obchodnom majetku, ale v minulosti v obchodnom majetku zaradené bolo,
  • u právnickej osoby.

Príjem z predaja auta u podnikateľa – fyzickej osoby, ak auto bolo zaradené v obchodnom majetku

V prípade, ak sa podnikateľ – fyzická osoba rozhodne predať auto, ktoré je ku dňu predaja zaradené v obchodnom majetku, bude tento príjem podliehať dani z príjmov, a preto sa fyzická osoba musí riadiť zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Podľa § 6 ods. 5 písm. a) zákona o dani z príjmov sa takýto príjem považuje za príjem z podnikania (podľa § 6 ods. 1 zákona) alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 2 zákona).

Pri predaji auta je potrebné, aby fyzická osoba (podnikateľ) tento majetok vyradila z obchodného majetku, a to ku dňu predaja. Ak tento automobil ešte nie je odpísaný a uplatňujú sa z neho v čase predaja ešte odpisy, daňovým výdavkom sú odpisy za celé ukončené mesiace, počas ktorých bolo auto zaradené v majetku podnikateľa (napr. auto predané v auguste 2019, daňové odpisy je možné uplatniť za január až august 2019).

Ako postupovať pri odpisovaní automobilu a do ktorej odpisovej skupiny ho zaradiť v roku 2020, nájdete v článku Odpisovanie auta v roku 2020.

Veľmi dôležité je zistiť pri predaji auta tzv. daňovú zostatkovú cenu (t. j. rozdiel medzi vstupnou cenou vozidla a celkovou výškou odpisov z tohto majetku, ktoré boli zahrnuté do daňových výdavkov). Nakoľko pri predaji auta (myslíme osobný automobil zatriedený do Klasifikácie produktov 29.10.2) podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov platí, že daňovým výdavkom je daňová zostatková cena len do výšky príjmu z predaja automobilu. To znamená, že ak je predajná cena auta vyššia ako daňová zostatková cena, fyzická osoba – podnikateľ si môže do daňových výdavkov uplatniť celú výšku daňovej zostatkovej ceny. V prípade, ak by podnikateľ – fyzická osoba predala auto v cene nižšej ako je daňová zostatková cena, môže si do daňových výdavkov uplatniť len daňovú zostatkovú cenu do výšky príjmu z tohto predaja.

Príklad na uplatnenie celej výšky daňovej zostatkovej ceny do daňových výdavkov pri predaji auta u podnikateľa – fyzickej osoby:

Fyzická osoba (podnikateľ) sa rozhodla predať osobný automobil zaradený v obchodnom majetku za 10 000 €. Tento automobil však ešte nie je odpísaný a jeho daňová zostatková cena ku dňu predaja je vo výške 8 300 €. Akú výšku daňovej zostatkovej ceny si môže podnikateľ uplatniť do daňových výdavkov?

Prečítajte si tiež

Nakoľko je príjem z predaja auta (10 000 €) vyšší ako daňová zostatková cena (8 300 €), podnikateľ si môže uplatniť do daňových výdavkov celú výšku daňovej zostatkovej ceny.

Príklad na uplatnenie pomernej výšky daňovej zostatkovej ceny do daňových výdavkov pri predaji auta u podnikateľa – fyzickej osoby:

Fyzická osoba (podnikateľ) sa rozhodla predať osobný automobil zaradený v obchodnom majetku za 8 000 €. Tento automobil však ešte nie je odpísaný a jeho daňová zostatková cena ku dňu predaja je vo výške 8 300 €. Akú výšku daňovej zostatkovej ceny si môže podnikateľ uplatniť do daňových výdavkov?

Nakoľko je príjem z predaja auta (8 000 €) nižší ako daňová zostatková cena (8 300 €), podnikateľ si môže uplatniť do daňových výdavkov len pomernú výšku daňovej zostatkovej ceny, a to do výšky príjmu z predaja auta (t. j. 8 000 €).

Príjem z predaja auta u fyzickej osoby, ak auto nebolo zaradené v obchodnom majetku

Ak fyzická osoba predá auto, ktoré nebolo nikdy zaradené v obchodnom majetku, takýto príjem sa považuje za príjem podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov, a je od dane oslobodený v plnej výške.

Predaj auta, ktoré nebolo nikdy zaradené v obchodnom majetku sa môže týkať aj fyzickej osoby – podnikateľa, a to napríklad v prípadoch, ak sa rozhodol tento automobil nepreradiť z osobného užívania do podnikania a používal svoje súkromné motorové vozidlo na podnikateľskú činnosť (mohol si vyplácať cestovné náhrady alebo uplatňovať tzv. paušálne výdavky – percentom z príjmov).

Príjem z predaja auta u podnikateľa – fyzickej osoby, ak auto nie je zaradené v obchodnom majetku, ale v minulosti bolo

V prípade, ak fyzická osoba – podnikateľ predá auto, ktoré v čase predaja nie je zaradené v obchodnom majetku, ale v minulosti v ňom zaradené bolo, je potrebné sledovať to, aké obdobie uplynulo od jeho vyradenia z obchodného majetku. Platí, že príjem z predaja majetku, ktorý bol v minulosti zaradený v obchodnom majetku podlieha dani z príjmov, a to do piatich rokov odo dňa jeho vyradenia z obchodného majetku.

Za deň vyradenia auta z obchodného majetku sa rozumie deň, v ktorom sa posledný raz o ňom účtovalo v účtovníctve (jednoduchom alebo podvojnom) alebo ktoré sa posledný raz viedlo v daňovej evidencii.

Prečítajte si tiež

Príklad na možnosť uplatnenia oslobodenia od dane pri príjme z predaja auta, ktoré bolo zahrnuté v obchodnom majetku:

Podnikateľ – fyzická osoba v roku 2012 kúpil auto, ktoré zahrnul do obchodného majetku. V roku 2013 toto auto z obchodného majetku vyradil a v roku 2019 toto auto predal. Zdaňuje podnikateľ tento príjem vo svojom daňovom priznaní alebo je tento príjem od dane oslobodený?

Nakoľko odo dňa vyradenia auta z obchodného majetku uplynulo viac ako 5 rokov, tento príjem podnikateľa je oslobodený od dane z príjmov.

Príklad na nemožnosť uplatnenia oslobodenia od dane pri príjme z predaja auta, ktoré bolo zahrnuté v obchodnom majetku:

Podnikateľ – fyzická osoba v roku 2014 kúpil auto, ktoré zahrnul do obchodného majetku. V roku 2016 toto auto z obchodného majetku vyradil a v roku 2019 toto auto predal. Zdaňuje podnikateľ tento príjem vo svojom daňovom priznaní alebo je tento príjem od dane oslobodený?

Podnikateľ tento príjem zdaňuje daňou z príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. c), nakoľko odo dňa vyradenia auta z obchodného majetku neuplynulo viac ako 5 rokov.

Ak príjem z predaja auta, ktorý bol zaradený v obchodnom majetku podlieha dani z príjmov, podnikateľ si môže uplatniť do daňových výdavkov:

  • zostatkovú cenu podľa § 25 ods. 3 zákona o dani z príjmov, t. j. rozdiel medzi vstupnou cenou majetku a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov (napr. auto zaradené 1.1.2017 so vstupnou cenou 12 000 € - odpisy v roku 2017 vo výške 3 000 € a rovnaká výška odpisov aj v roku 2018: 3000 €, t. j. spolu 6 000 €, dátum vyradenia z obchodného majetku 31.12.2018, by malo zostatkovú cenu 6 000 €),
  • preukázateľne vynaložené výdavky na technické zhodnotenie, opravu a údržbu ako aj výdavky v súvislosti s predajom tohto majetku.

Je potrebné upozorniť, že takýto príjem sa považuje za pasívny, a preto nie je možné pri ňom uplatniť nezdaniteľné časti základu dane, či nárok na daňový bonus na dieťa. Čo je veľmi dôležité je to, že pri tomto príjme nemôže fyzická osoba vykázať daňovú stratu, to znamená, že si môže uplatniť daňové výdavky len do výšky príjmu z predaja tohto majetku.

Viac informácií o aktívnych a pasívnych príjmoch si môžete prečítať v článku Aktívne a pasívne príjmy fyzickej osoby

Článok pokračuje pod reklamou

Príjem z predaja auta u právnickej osoby (napr. s. r. o., a. s.)

Príjem z predaja auta u právnickej osoby sa považuje vždy za zdaniteľný príjem a je jedným z najčastejších spôsobov vyradenia auta z majetku spoločnosti.

Rovnako ako u fyzickej osoby – podnikateľa aj tu platí, že právnická osoba pri predaji neodpísaného auta, má nárok na uplatnenie odpisov do daňových výdavkov len za tie celé ukončené mesiace, počas ktorých bolo auto zaradené v majetku spoločnosti.

Právnická osoba pri vyradení auta z majetku spoločnosti taktiež sleduje tzv. daňovú zostatkovú cenu, nakoľko platí pri predaji auta skutočnosť, že daňovým výdavkom je daňová zostatková cena len do výšky príjmu z predaja tohto automobilu. V prípade, ak:

  • predajná cena je vyššia ako daňová zostatková cena: do daňových výdavkov si môže právnická osoba uplatniť celú výšku daňovej zostatkovej ceny,
  • predajná cena je nižšia ako daňová zostatková cena: do daňových výdavkov si môže právnická osoba uplatniť výšku daňovej zostatkovej ceny do výšky predajnej ceny auta.

Výška rozdielu, o ktorú bude daňová zostatková cena prevyšovať príjem z predaja tohto auta, bude pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia.

Viac o úprave základu dane a pripočítateľných položkách si môžete prečítať v článku Úprava výsledku hospodárenia na základ dane za rok 2018

Daň z motorových vozidiel a DPH pri predaji auta

Daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel pri predaji zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k zmene držiteľa vozidla (napr. ak podnikateľ – fyzická osoba predá automobil inej fyzickej osobe a zmena držiteľa vozidla nastane 5. augusta 2019, daňová povinnosť predávajúcemu podnikateľovi zanikne 31. augusta 2019).

Nakoľko sa daň z motorových vozidiel platí spätne, podnikateľ, ktorý v roku 2019 predá auto je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a zaplatiť daň z motorových vozidiel za príslušný počet mesiacov. V podanom daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel, uvedie podnikateľ aj zánik svojej daňovej povinnosti.

Viac informácií o tom, ako vypočítať daň z motorových vozidiel, či termín splatnosti dane nájdete v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2018

V prípade, ak je podnikateľ, ktorý predáva auto platiteľom dane z pridanej hodnoty, je povinný predať auto s 20 % sadzbou DPH a odviesť tak DPH na výstupe. Uvedené platí aj napriek tomu, ak auto do majetku kúpil od neplatiteľa DPH.

Výnimkou pre odvod DPH na výstupe je predaj staršieho ojazdeného auta, ktoré podnikateľ kúpil v období do 31.12.2009, pri ktorom platiteľ dane nemal nárok na odpočet DPH podľa § 49 ods. 7 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade predaja takéhoto auta, podnikateľ k predajnej cene neuplatní 20 % sadzbu DPH.

Kedy je fyzická osoba povinná zdaniť príjem z predaja hnuteľných vecí, nájdete v článku Zdaňovanie príjmov z predaja hnuteľných vecí.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky