Daňové a účtovné odpisy hmotného a nehmotného majetku v roku 2020

Daňové a účtovné odpisy hmotného a nehmotného majetku v roku 2020
Zdroj: Pexels.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako sa vypočítajú účtovné a daňové odpisy v roku 2020 a aké zmeny v odpisovaní priniesla novela zákona o dani z príjmov, sa dočítate v článku.

Účtovne verzus daňové odpisy majetku

Pri odpisovaní rozlišujeme účtovné a daňové odpisy. Aj keď sa môže v niektorých prípadoch zdať, že medzi nimi nie je nijaký rozdiel, opak je pravdou. Účtovne odpisy upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), ako aj ďalšie opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky. Daňové odpisy sú upravené v zákone č. zákone 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Účtovné odpisy vyjadrujú reálne opotrebenie majetku a vypočítavajú sa pri každom druhu majetku individuálne na základe odpisového plánu, zatiaľ čo daňové odpisy sú zákonne stanovené a účtovná jednotka si ich nemôže určovať sama.

Účtovné odpisy nie je možné prerušiť, podnikatelia však majú možnosť prerušiť daňové odpisy. Vo väčšine prípadov vzniká rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi a tento rozdiel sa prejavuje pri transformácii účtovného výsledku hospodárenia na základ dane. Odpisy, ktoré ovplyvňujú výšku základu dane, sú práve daňové odpisy.

Všetko o účtovných a daňových odpisoch majetku v roku 2021 nájdete v článku Daňové a účtovné odpisy majetku v roku 2021.

Podstata odpisovania hmotného a nehmotného majetku

Odpisovaný hmotný a nehmotný majetok sa pri jeho využívaní v rámci podnikateľskej činnosti postupne opotrebováva. Toto postupné opotrebenie majetku v peňažnom vyjadrení predstavujú práve odpisy. Pri dlhodobom majetku sa predpokladá dlhšia doba životnosti, a preto sa jeho obstarávacia cena nepremietne do nákladov jednorazovo v roku obstarania majetku, ale postupne počas viacerých rokov.

Účtovné odpisy dlhodobého majetku v roku 2020

Pri účtovných odpisoch si účtovná jednotka sama určuje výšku odpisov v odpisovom pláne. Prihliadať by však mala na očakávané opotrebenie majetku a intenzitu jeho využívania. Pokiaľ v priebehu odpisovania majetku nastanú zmeny podmienok využívania majetku, účtovná jednotka by tieto zmeny mala zohľadniť v odpisovom pláne, napríklad úpravou zostatkovej doby odpisovania alebo sadzby odpisovania.

Účtovné odpisy sa účtujú na účte 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku. O účtovných odpisoch je účtovná jednotka povinná účtovať mesačne. Začiatok odpisovania, počet desatinných miest a spôsob zaokrúhľovania si určuje účtovná jednotka sama v internom predpise.

Pri účtovných odpisoch rozoznávame viaceré metódy odpisovania. Viac o týmto metódach sa dočítate v článku Odpisovanie majetku v roku 2019 (účtovné, daňové odpisy).

Príklad na stanovenie začiatku odpisovania majetku v odpisovom pláne:

Spoločnosť X zakúpila stroj do výroby dňa 19.11.2019. Do používania ho zaradila dňa 18.12.2019. Kedy spoločnosť začne s účtovnými odpismi majetku?

Spoločnosť X je povinná vychádzať z toho, čo má stanovené v odpisovom pláne. V ňom je určené, že majetok začne odpisovať až od nasledujúceho mesiaca po zaradení majetku do používania. V tomto prípade začne s účtovnými odpismi prvýkrát až od januára 2020.

Aký je postup zaraďovania majetku do odpisových skupín nájdete v článku Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2020.

Daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku v roku 2020

Na rozdiel od účtovných odpisov, daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku si nemôžu podnikatelia určovať sami. Daňové odpisy vyjadrujú, koľko zo vstupnej ceny majetku si môžu podnikatelia v danom roku uplatniť do daňových výdavkov. Nevyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia majetku.

Prečítajte si tiež

Odpisovaný majetok musia zaradiť do jednej z odpisových skupín podľa zákona o dani z príjmov. Na výber majú metódu rovnomerného odpisovania alebo zrýchleného odpisovania, to však platí len pre majetok, ktorý sa zaradí do odpisovej skupiny 2 alebo 3. Pri ostatných odpisových skupinách je možné používať len rovnomernú metódu. Podnikatelia sa môžu pre jednu z metód rozhodnúť hneď pri novoobstaranom majetku a vybranú metódu už nemôžu zmeniť po celú dobu jeho odpisovania.

Na rozdiel od účtovných odpisov, však môžu podnikatelia daňové odpisy prerušiť a neskôr v odpisovaní pokračovať, akoby k prerušeniu nedošlo. Táto možnosť predstavuje zároveň jeden z legálnych nástrojov daňovej optimalizácie. Pri správnom nastavení je tak napríklad možné vykázať vyšší základ dane a odpočítať daňovú stratu. Pri daňovej strate vykázanej za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr v roku 2020 však už bude platiť, že sa nemusí umorovať rovnomerne, no staršie vykázané straty sa budú umorovať po starom.

Novozaradený majetok sú podnikatelia povinní zaradiť do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov. Pri zatrieďovaní majetku okrem budov a stavieb sa vychádza z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010Z.z. Majetok, ktorý nie je možné zaradiť do žiadnej z odpisových skupín uvedených v prílohe zákona sa zaradí do druhej odpisovej skupiny.

V prvom roku odpisovania sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania.

Novinky v daňových odpisoch od 1.1.2020 – nová odpisová skupina a zaokrúhľovanie

S rokom 2020 pribudla do zákona nová odpisová skupina označená ako odpisová skupina „0“ ako reakcia na schválený Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike. Týmto krokom sa zvýhodňuje odpisovanie elektromobilov na Slovensku. Doba odpisovania pre odpisovú skupinu 0 sú 2 roky.

Do novej odpisovej skupiny patria osobné automobily s kódom Klasifikácie produktov 29.10.2, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené „BEV“ alebo „PHEV“ v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie.

Od 1.1.2020 tak doba odpisovania pre jednotlivé odpisové skupiny vyzerá nasledovne:

Odpisová skupina Doba odpisovania
0 2 roky
1 4 roky
2 6 rokov
3 8 rokov
4 12 rokov
5 20 rokov
6 40 rokov

Zmeny týkajúce sa novej odpisovej skupiny sa prvýkrát použijú už pri podaní daňového priznania po 31.12.2019. Podnikatelia sú povinní nové pravidlá uplatniť aj na automobily, ktoré odpisovali ešte podľa starých pravidiel účinných do 31.12.2018. Odpisy, ktoré však už boli uplatnené, sa spätne neupravujú.

Ďalšou zmenou, ktorá ovplyvní výpočet daňových odpisov v roku 2020 je zmena zaokrúhľovania. Od roku 2020 sa výška ročného odpisu ako aj pomerná časť ročného odpisu zaokrúhľujú matematicky a nie ako platilo do 31.12.2019, na celé eurá nahor.

Článok pokračuje pod reklamou

Výpočet daňových odpisov hmotného majetku v roku 2020

Ročný odpis hmotného majetku sa určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a stanovenej doby odpisovania pre danú odpisovú skupinu. Uvedené však platí len pre rovnomerné odpisovanie. Ak si podnikateľ zvolí zrýchlený spôsob odpisovania, je výpočet pomerne zložitejší.

Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa odpisovým skupinám 2 a 3 priraďujú tieto koeficienty pre zrýchlené odpisovanie :

Koeficient pre zrýchlené odpisovanie
Odpisová skupina Prvý rok odpisovania V ďalších rokoch odpisovania Pre zvýšenú zostatkovú cenu
2 6 7 6
3 8 9 8

Pri zrýchlenom odpisovaní sa určia odpisy z hmotného majetku nasledovne:

 • v prvom roku odpisovania len pomerná časť z ročného odpisu určeného ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku odpisovania v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia,
 • v ďalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku jeho zostatkovej ceny a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už odpisoval.
 • Zostatková cena len na účely výpočtu ročných odpisov sa určí:
 1. v druhom roku odpisovania ako rozdiel medzi vstupnou cenou a podielom jeho vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného v prvom roku odpisovania neskráteným o pomernú časť ročného odpisu neuplatnenú v daňových výdavkoch v prvom roku odpisovania,
 2. v ďalších rokoch odpisovania sa zostatková cena určená podľa prvého bodu zníži o daňové odpisy z tohto majetku  zahrnuté do daňových výdavkov počnúc druhým rokom odpisovania.

V podnikateľskej praxi sa však zrýchlené odpisy nevyužívajú tak často ako rovnomerné.

Ako už bolo spomenuté vyššie, pri zaradení majetku sa v prvom roku uplatní len pomerná časť z ročného odpisu, a to len za mesiace od zaradenia tohto majetku do konca zdaňovacieho obdobia.  Ak sa napríklad stroj zaradí do dlhodobého hmotného majetku v novembri roku 2020, jeho odpisy sa uplatnia v roku 2020 len za dva mesiace.

Prečítajte si tiež

Čo sa však stane s neuplatnenou časťou ročného odpisu? Pokiaľ sa na majetku nevykoná technické zhodnotenie, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku. Technické zhodnotenie navyšuje vstupnú cenu majetku a predlžuje dobu odpisovania.  Ak je na majetku vykonané technické zhodnotenie počas doby jeho odpisovania, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní s ohľadom na vyššiu vstupnú cenu a predĺženú dobu odpisovania podľa § 26 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

Príklad na výpočet daňových odpisov rovnomerným spôsobom:

Spoločnosť Y zakúpila vo februári 2019 osobný automobil v cene 10 000 eur. Zaradený do majetku bol až v apríli 2019. Aké daňové odpisy si bude môcť spoločnosť za automobil uplatniť v roku 2019?

Osobný automobil patrí do odpisovej skupiny 1 s dobou odpisovania 4 roky. V prvom roku odpisovania si môže uplatniť iba pomernú časť z ročného odpisu počnúc mesiacom apríl 2019 (mesiac zaradenia). V roku 2019 si tak bude môcť spoločnosť Y uplatniť daňový odpis vo výške 1 875 eur. Výpočet je nasledovný : (10 000 / 4 / 12) x 9 ).

Ktorý hmotný majetok sa odpisuje a ako je to s nehmotným majetkom?

Odpisovaný hmotný majetok je definovaný podľa § 22 ods. 2 zákona o dani z príjmov ako:

 • samostatné hnuteľné veci alebo súbor hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ktorých vstupná cena je vyššia ako 1700 eur a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok,
 • budovy a iné stavby (okrem prevádzkových banských diel, drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva)
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky (napr. chmeľnice a vinice a iné),
 • zvieratá uvedené v prílohe č. 1 zákona (napr. živé dojnice, živé husi a pod.),
 • otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov, ak sa nezahrňujú do vstupnej ceny alebo zostatkovej ceny hmotného majetku,
 • technické rekultivácie,
 • technické zhodnotenia.

Pri hmotnom majetku, ktorého vstupná cena je nižšia ako 1 700 eur, ale doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok sa môžu podnikatelia rozhodnúť, že ho zaradia do dlhodobého hmotného majetku a budú odpisovať.

Odpisuje sa aj nehmotný majetok, ktorý spĺňa vymedzené podmienky. Musí ísť o dlhodobý nehmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok. Nehmotný odpisovaný majetok sa však na rozdiel od hmotného majetku nezaraďuje do odpisových skupín, ale daňovo sa odpisuje v súlade s účtovnými odpismi.

Porovnanie účtovných a daňových odpisov po skončení zdaňovacieho obdobia a vyplnenie daňového priznania

Po skončení zdaňovacieho obdobia je potrebné porovnať, či účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku neprevyšujú daňové odpisy. O účtovné odpisy je už totiž znížený účtovný výsledok hospodárenia v rámci ich účtovania na nákladovom účte 551. Po skončení zdaňovacieho obdobia však môže nastať situácia, že daňové odpisy prevyšujú účtovné alebo naopak, účtovné sú vyššie ako daňové.

Do základu dane je možné zahrnúť len odpisy do výšky daňových, čiže tak, ako to povoľuje zákon o dani z príjmov. Pokiaľ účtovné odpisy sú vyššie ako daňové, o tento rozdiel je potrebné zvýšiť výsledok hospodárenia (pripočítateľná položka na riadku č. 150 daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb). Ak sú daňové odpisy naopak vyššie ako účtovné, podnikateľ si môže výsledok hospodárenia znížiť ešte viac cez odpočítateľnú položku (riadok č. 250 daňového priznania). 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Daňové výdavky po zaplatení v roku 2023

Niektoré výdavky vymedzené v zákone o dani z príjmov znížia daň z príjmov až v momente ich zaplatenia. Aké to sú, sa dočítate v článku.

Daňové a účtovné odpisy v roku 2022 a 2023

Ako sa vypočítajú účtovné a daňové odpisy majetku? Aký je medzi nimi rozdiel a kedy je potrebné upraviť základ dane? Ako odpisuje majetok mikrodaňovník? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky