Auto v podnikaní s. r. o. v roku 2021

Výdavky na auto používané v podnikaní si môže s.r.o. uplatniť v závislosti od spôsobu obstarania. Využiť je možné okrem firemného auta aj súkromné, na pracovné cesty.

Kým fyzická osoba – napr. živnostník môže vo svojom podnikaní používať aj auto nezaradené do obchodného majetku, v prípade právnickej osoby – t. j. napr. spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len s. r. o.) môže ísť len o auto zaradené do obchodného majetku. Výnimkou je používanie súkromného auta zamestnanca, a to v prípade pracovnej cesty, kedy ide o používanie auta nezaradeného do obchodného majetku s. r. o.

V tomto článku sa budeme venovať výdavkom (nákladom) súvisiacich s autom, ktoré si môže s. r. o. uplatniť do daňových výdavkov, a to v závislosti od formy obstarania auta do podnikania.

Formy obstarania auta do podnikania s. r. o. v roku 2021

Spoločnosť s ručením obmedzeným spravidla využíva tieto formy obstarania auta do podnikania:

 • kúpu (z vlastných prostriedkov alebo pomocou úveru),
 • finančný prenájom – lízing,
 • operatívny prenájom,
 • iný spôsob (napr. vklad automobilu do základného imania a pod.).

S každou formou obstarania sa spája niekoľko výhod a nevýhod, ktoré sumarizujeme v článku 4 možnosti financovania firemného auta: Aké sú ich výhody a nevýhody?.

Používanie auta na podnikanie znamená povinnosť platiť daň z motorových vozidiel

Každá právnická osoba, t. j. aj s. r. o., ktorá v roku 2021 používa auto evidované v Slovenskej republike, ktoré je predmetom dane, na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, je povinná podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a zaplatiť aj daň z motorových vozidiel. Táto daň z motorových vozidiel je následne daňovým výdavkom spoločnosti.

Termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, t. j. za rok 2021 do 31.1.2022.

Daň z motorových vozidiel je s. r. o. povinná zaplatiť nielen za autá, ktoré používala na podnikanie a sú zaradené v obchodnom majetku, ale aj za súkromné auto zamestnanca, ktorý ho použil na výkon svojej pracovnej cesty u zamestnávateľa – s. r. o.

Viac informácií nájdete v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2020.

Firemné auto v podnikaní s. r. o. obstarané kúpou a daňové výdavky v roku 2021

Obstaranie auta kúpou je výhodné predovšetkým kvôli tomu, že s. r. o. sa stáva hneď jeho majiteľom, čím si môže do daňových výdavkov uplatniť tieto výdavky (náklady):

 • kúpnu cenu auta vo forme odpisov,
 • výdavky na pohonné látky,
 • výdavky na opravu a servis auta,
 • výdavky na poistenie (povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a iné),
 • daň z motorových vozidiel,
 • výdavky na technickú a emisnú kontrolu,
 • iné výdavky súvisiace s autom (napr. parkovné, diaľničná známka, umývanie auta a pod.).
Prečítajte si tiež

Ak je s. r. o. platiteľom DPH, má nárok pri kúpe firemného auta na odpočet DPH, nielen z kúpnej ceny, ale aj v prípade iných výdavkov, ktoré súvisia s používaním automobilu (napr. v prípade opravy auta, kúpy pohonných látok a pod.). Uvedené platí, ak bude s. r. o. používať daný automobil len na podnikateľské účely, nakoľko v prípade, ak pôjde o používanie auta aj na iné účely, ako na podnikanie, s. r. o. si môže odpočítať len pomernú časť dane, a to podľa § 49 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Viac informácií nájdete v článku Firemný automobil používaný aj na súkromné účely a dane.

Ďalej sa v článku budeme venovať samostatne uplatneniu výdavkov na kúpnu cenu vo forme odpisov a o tomu, ako je možné uplatniť spotrebu pohonných látok v s. r. o. a kedy nie je potrebné viesť evidenciu jázd, tzv. knihu jázd.

Odpisy auta v daňových výdavkoch s. r. o. v roku 2021 – obstaranie auta kúpou

V prípade, ak s. r. o. kúpi auto do podnikania, ktorého obstarávacia cena (t. j. kúpna cena + súvisiace výdavky) je vyššia ako 1 700 € a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok, zaradí toto auto do dlhodobého hmotného majetku a bude ho odpisovať rovnomerne 4 roky (ak ide o osobný automobil; v prípade elektromobilov ide o 2 roky). To, že bude s. r. o. auto odpisovať znamená, že výdavok (náklad), ktorý vynaložila na kúpu auta (t. j. obstarávaciu cenu) neuplatní do daňových výdavkov v jednej sume, ale bude ju postupne uplatňovať do daňových výdavkov.

Rovnomerné odpisovanie počas 4 rokov  znamená, že s. r. o. do daňových výdavkov uplatní v každom zdaňovacom období 1/4 vstupnej ceny auta. V prípade, ak s. r. o. zaradí auto do majetku v priebehu zdaňovacieho obdobia, má nárok na uplatnenie odpisov do daňových výdavkov len za počet mesiacov, v ktorých bol automobil v majetku zaradený.

Ak s. r. o. kúpi auto do podnikania, ktorého vstupná cena je nižšia ako 1 700 €, má 2 možnosti:

 • uplatní výdavok (náklad) na kúpu auta jednorazovo do daňových výdavkov,
 • automobil zaradí do majetku a bude ho odpisovať.
Prečítajte si tiež

Zvýšiť pozornosť pri odpisovaní by mali s. r. o., ktoré do podnikania kúpili tzv. luxusný automobil, t. j. automobil so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 €, nakoľko zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) za určitých okolností obmedzuje zahrňovanie odpisov týchto automobilov do základu dane.

Komplexné informácie o odpisovaní auta nájdete v článku Odpisovanie auta v roku 2021 alebo Daňové a účtovné odpisy majetku v roku 2021.

Výdavky na spotrebované pohonné látky v daňových výdavkoch s. r. o. v roku 2021 – obstaranie auta kúpou

Zákon o dani z príjmov ustanovuje v § 19 ods. 2 písm. l) tri možné spôsoby uplatnenia spotreby pohonných látok do daňových výdavkov. Ide o tieto spôsoby:

 1. uplatnenie výdavkov na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu a takáto spotreba sa zvyšuje o 20 % – v tomto prípade je potrebné viesť evidenciu jázd, tzv. knihu jázd,
 2. uplatnenie výdavkov na spotrebované pohonné látky na základe dokladov o nákupe pohonných látok, najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel,
 3. uplatnenie paušálnych výdavkov na spotrebované pohonné látky do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie – v tomto prípade nie je potrebné viesť tzv. knihu jázd.

Ak má s. r. o. v majetku viacero áut, môže si pre každé z nich vybrať iný spôsob uplatňovania spotreby pohonných látok do daňových výdavkov. Komplexné informácie spolu s príkladmi výpočtu spotreby pohonných látok nájdete v článku Spotreba pohonných látok v daňových výdavkov od 21.7.2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Firemné auto v podnikaní s. r. o. obstarané finančným prenájmom (lízingom) a daňové výdavky v roku 2021

Spoločnosť s ručením obmedzeným sa môže rozhodnúť aj pre kúpu firemného auta prostredníctvom finančného prenájmu, t. j. lízingu. V uvedenom prípade si môže uplatniť rovnaké výdavky (náklady) do daňových výdavkov, ako v prípade obstarania auta do podnikania kúpou, a teda môže si uplatniť napr. odpisy, spotrebované pohonné látky, výdavky na poistenie auta, výdavky na opravu a údržbu auta a pod..

Čo sa týka odpisovania auta obstaraného lízingom, tak s. r. o. postupuje nasledovne:

 1. auto zaradí do dlhodobého hmotného majetku so vstupnou cenou auta, do ktorej patrí napr. obstarávacia cena, poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy, či kúpna cena po skončení nájmu, a
 2. auto bude odpisovať rovnomerne počas 4 rokov (ak ide o osobný automobil), t. j. v každom zdaňovacom období uplatní do daňových výdavkov 1/4 vstupnej ceny automobilu.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že výška odpisu pri automobile, ktorý s. r. o. obstarala pomocou lízingu sa nerovná výške lízingovej splátky.

Prečítajte si tiež

Ak je s. r. o. platiteľom DPH má nárok na odpočet DPH podľa vydaného splátkového kalendára každý mesiac, a to najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, na ktorý sa mesačná splátka lízingu vzťahuje, Pozor, ak je zmluvne uvedené právo kúpiť a právo predať predmet nájmu, t. j. auto zaplatením poslednej splátky, právo na odpočet DPH s. r. o. vzniká až dňom odovzdania auta spoločnosti.

Firemné auto v podnikaní s. r. o. obstarané operatívnym prenájmom a daňové výdavky v roku 2021

Pre spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá sa rozhodne obstarať auto do podnikania formou operatívneho prenájmu znamená, že prenajímateľ dáva s. r. o. ako nájomcovi tento automobil do užívania, a to na základe uzavretého zmluvného vzťahu za vopred dohodnutú odplatu. Práve táto odplata, teda nájomné je výdavkom (nákladom), ktoré si môže s. r. o. uplatniť do daňových výdavkov. Upozorňujeme však, že daňovým výdavkom sa stáva nájomné až po jeho skutočnom zaplatení. S. r. o. musí predmetné zaplatené nájomné aj časovo rozlíšiť a teda uplatniť len tú časť zaplateného nájomného, ktoré pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie.

Financovanie auta formou operatívneho prenájmu znamená to, že s. r. o. uzatvorí s prenajímateľom zmluvu bez predkupného práva. Teda s. r. o. bude stále len užívateľom tohto automobilu, nikdy nie je ho vlastníkom. Po ukončení operatívneho prenájmu bude teda auto majetkom prenajímateľa.

Okrem nájomného si môže s. r. o. uplatniť do daňových výdavkov tieto vynaložené výdavky (náklady):

 • spotrebované pohonné látky,
 • výdavky na parkovanie, či diaľničné známky,
 • iné výdavky na základe uzatvorenej zmluvy (napr. umývanie auta, udržiavanie auta a pod.).
Prečítajte si tiež

Pozor na to, ak s. r. o. obstarala tzv. luxusné auto do podnikania formou operatívneho prenájmu, t. j. auto, ktorého vstupná cena je vyššia ako 48 000 €. V tomto prípade bude musieť s. r o. zvýšiť základ dane, ak základ dane s. r. o. bude nižší ako súčet násobkov počtu prenajatých luxusných automobilov a limitovaného ročného nájomného vo výške 14 400 € zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období. Viac sa dozviete v článku Daňové výdavky a operatívny prenájom (lízing) osobných automobilov od 1.1.2015.

Ak je s. r. o. platiteľom DPH má nárok na odpočet DPH z nájomného, ak je jeho súčasťou, ako aj pri iných typoch výdavkoch súvisiacich s autom (napr. pri nákupe pohonných látok a pod.).

Auto v podnikaní s. r. o. používané aj na súkromné účely v roku 2021

Problematiku používania firemného auta na súkromné účely sme podrobne rozobrali v článku Firemný automobil používaný aj na súkromné účely a dane, ale v skratke platí to, že:

 1. s. r. o. si môže uplatniť do daňových výdavkov 100 % nákladov súvisiacich s firemným autom používaným na súkromné účely zamestnancom (aj konateľom, či spoločníkom), a
 2. s. r. o. zdaní zamestnancovi časť zo vstupnej ceny automobilu ako nepeňažný príjem, z ktorého sa odvádzajú odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne,
 3. ak je s. r. o. platiteľom DPH má pri firemnom automobile používanom aj na súkromné účely právo výberu, či odpočíta celú DPH z firemného automobilu a zo služieb/tovarov s ním súvisiacich, alebo odpočíta len časť DPH, ktorá sa vzťahuje na využitie auta na podnikateľské účely. Ak sa rozhodne odpočítať celú časť DPH a auto bude používané aj na súkromné účely, potom musí odviesť DPH vzťahujúcu sa na časť majetku využívanú na súkromné účely (t. j. vždy, keď zamestnancovi poskytne automobil aj na súkromné účely).

Použitie súkromného auta zamestnanca na pracovnú cestu a daňové výdavky v roku 2021

Zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu svojím zamestnávateľom (napr. s. r. o.) môže na výkon pracovnej cesty použiť aj iné auto, než je auto poskytnuté zamestnávateľom, ak sa na tom písomne dohodne so zamestnávateľom. Môže ísť teda o súkromné auto zamestnanca, či auto manželky, matky a pod.

Prečítajte si tiež

Počas výkonu pracovnej cesty patria zamestnancovi tieto cestovné náhrady, ktoré si môže uplatniť s. r. o. do svojich daňových výdavkov:

 • základnú náhradu za každý 1 km jazdy,
 • náhradu za spotrebované pohonné látky,
 • iné výdavky súvisiace s pracovnou cestou (napr. kúpa diaľničnej známky, parkovanie a pod.).

Okrem vyššie uvedených si do daňových výdavkov uplatní s. r. o. aj zaplatenú daň z motorových vozidiel. Viac informácií nájdete v článku Cestovné náhrady a cestovný príkaz v roku 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky