Auto v podnikaní SZČO v roku 2021

Výdavky na auto používané v podnikaní si môže uplatniť aj SZČO, ich rozsah závisí aj od spôsobu obstarania. Je dôležité, či je auto napísané na IČO a ako sa uplatní odpočet DPH?

Mnohé fyzické osoby – podnikatelia, používajú na výkon svojej podnikateľskej činnosti automobil. Môže podnikateľ používať aj svoje súkromné vozidlo alebo musí ísť o vozidlo zaradené do obchodného majetku? Najčastejšou otázkou, ktorú zaujíma takmer každú SZČO (t. j. napr. živnostníka) je však to, aké výdavky (náklady) si môže uplatniť do daňových výdavkov a či musí viesť knihu jázd? Odpovede si priblížime v tomto článku.

Forma obstarania auta do podnikania SZČO v roku 2021

SZČO (napr. živnostník) môže obstarať auto do podnikania týmito spôsobmi:

 • kúpou (z vlastných prostriedkov alebo pomocou peňažných prostriedkov z úveru),
 • finančným lízingom,
 • operatívnymi lízingom, alebo
 • prenájmom (výpožičkou).

To, ktorá forma obstarania auta do podnikania je však výhodná pre danú SZČO, musí posúdiť ona sama. Pri výbere vám môže pomôcť náš článok 4 možnosti financovania firemného auta: Aké sú ich výhody a nevýhody?.

Auto v podnikaní SZČO v roku 2021 – firemný alebo súkromný automobil?

Kedy ide a kedy nejde o firemný automobil? Odpoveď na túto otázku je veľmi dôležitá, nakoľko, to aké výdavky spojené s používaním automobilu si môže SZČO uplatniť do daňových výdavkov, závisí práve od zaradenia/nezaradenia auta do obchodného majetku.

Firemné auto používa SZČO na výkon svojej podnikateľskej činnosti v tom prípade, ak má uvedené auto zaradené do obchodného majetku. Zaradenie auta do obchodného majetku nie je potrebné oznamovať žiadnej inštitúcii, stačí iba, aby boli splnené nasledovné podmienky:

 • využívanie auta na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov,
 • účtovanie o ňom v účtovníctve (v jednoduchom/podvojnom), či v daňovej evidencii – mať ho teda zaradené do evidencie dlhodobého, resp. krátkodobého majetku,
 • auto mať ho vo svojom vlastníctve.

Často sa SZČO pýtajú, či môžu zaradiť auto do obchodného majetku aj v tom prípade, ak auto kúpili na rodné číslo a nie na IČO. To, či je auto kúpené na IČO alebo rodné číslo, nemá žiaden vplyv na to, aby auto nemohlo byť zaradené do obchodného majetku.

používanie súkromného auta SZČO v podnikaní ide v prípade, ak auto nemá zaradené do obchodného majetku. V tomto prípade sú výdavkami (nákladmi), ktoré si môže SZČO uplatniť do daňových výdavkov predovšetkým cestovné náhrady na pracovnú cestu.

Používanie auta v podnikaní znamená povinnosť platiť daň z motorových vozidiel

Každá fyzická osoba (t. j. aj SZČO), ktorá používa auto evidované v Slovenskej republike (zaradené alebo nezaradené do obchodného majetku) na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, je povinná zaplatiť daň z motorových vozidiel. Daň z motorových vozidiel, ktorú SZČO zaplatí je daňovým výdavkom tejto fyzickej osoby, a to podľa § 19 ods. 3 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je SZČO povinná podať za kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka (t. j. za rok 2021 do 31.1.2022) a v tomto termíne aj daň z motorových vozidiel zaplatiť.

Súkromné auto v podnikaní – nezaradené do obchodného majetku a daňové výdavky v roku 2021

SZČO môže používať na výkon svojej podnikateľskej činnosti aj svoje súkromné auto, ktoré sa rozhodne, že nezaradí do obchodného majetku. Môže ísť o súkromné auto, ktorého je vlastníkom alebo ktorého je vlastníkom manželka, ak auto patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Okrem súkromného auta, môže SZČO používať na výkon svojej podnikateľskej činnosti aj vypožičané auto (napr. od otca), či prenajaté auto.

Prečítajte si tiež

Výdavky (náklady), ktoré si môže SZČO v prípade používania súkromného auta v podnikaní uplatniť do daňových výdavkov sú predovšetkým cestovné náhrady, na ktoré má nárok SZČO počas pracovnej cesty a ďalšie výdavky súvisiace s výkonom pracovnej cesty. To znamená, že, ak SZČO používa súkromné auto na výkon podnikateľskej činnosti, ktorou dosahuje príjem v inom mieste, než ju pravidelne vykonáva, môže si uplatniť tieto výdavky (náklady) súvisiace s používaním auta do daňových výdavkov:

 • základnú náhradu za každý jeden km jazdy vo výške 0,193 €/km (pri osobnom aute) – platí iba v prípade, ak používané auto nebolo zaradené v obchodnom majetku ani v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach,
 • náhrady za spotrebované pohonné látky,
 • daň z motorových vozidiel,
 • iné výdavky súvisiace s výkonom pracovnej cesty (napr. diaľničná známka, parkovanie, a pod.).

Výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky si môže SZČO uplatniť dvomi spôsobmi:

 1. podľa cien platných v čase ich nákupu, alebo
 2. paušálne do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra.

Je potrebné však vedieť, že:

 • ak si SZČO uplatní paušálne výdavky, nemôže si uplatniť nárok na základnú náhradu za každý jeden km jazdy,
 • v oboch prípadoch potrebuje preukázať nákup pohonných látok, či už dokladom z e-Kasy alebo faktúrou,
 • do daňových výdavkov si nemôže uplatniť výdavky na opravu a servis auta, či poistenie auta a pod.

Viac informácií o cestovných náhradách nájdete v článku Cestovné náhrady a cestovný príkaz v roku 2021.

Ak SZČO používa na pracovnú cestu auto, ktoré si vypožičia alebo prenajme, môže si uplatniť do daňových výdavkov spotrebu pohonných látok podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov, ktorú uvádzame aj ďalej v článku.

Firemné auto v podnikaní obstarané kúpou – zaradené do obchodného majetku a daňové výdavky v roku 2021

SZČO, ktorá auto na podnikanie obstará kúpou a zaradí ho do obchodného majetku, môže do daňových výdavkov uplatniť tieto výdavky (náklady):

 • kúpnu cenu auta vo forme odpisov,
 • výdavky na pohonné látky,
 • výdavky na opravu a servis auta,
 • výdavky na poistenie (povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a iné),
 • daň z motorových vozidiel,
 • výdavky na technickú a emisnú kontrolu,
 • iné výdavky súvisiace s autom (napr. parkovné, diaľničná známka, umývanie auta a pod.).

Nakoľko uplatnenie výdavkov na pohonné látky a odpisov do daňových výdavkov je rozsiahlejšia téma, v tomto článku si popíšeme len základné informácie, ktoré by mala SZČO vedieť.

Prečítajte si tiež

Pod odpismi automobilu rozumieme postupné zahrňovanie vstupnej ceny do daňových výdavkov. SZČO, ktorá obstará auto do podnikania, ktorého vstupná cena je vyššia ako 1 700 € a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok, zaradí auto do dlhodobého hmotného majetku a odpisuje ho 4 roky rovnomerne, v prípade, ak ide o osobný automobil (v prípade „elektromobilov“ ide o 2 roky). Ak ide o auto, ktorého vstupná cena je nižšia ako 1 700 €, ale doba použiteľnosti bude viac ako jeden rok, SZČO sa môže rozhodnúť, že aj takéto auto zaradí do majetku a bude ho odpisovať alebo si náklad na kúpu auta zaradí do daňových výdavkov v jednorazovej výške (t. j. kúpna cena = daňový výdavok v tom istom roku). Komplexné informácie o odpisoch nájdete v článku Daňové a účtovné odpisy majetku v roku 2021, či v článku, ktorý sa špecificky venuje odpisom auta Odpisovanie auta v roku 2021.

Upozorňujeme, že SZČO, ktorá obstará do podnikania tzv. luxusný automobil, t. j. auto so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 €, si musí dať pozor pri jeho odpisovaní, nakoľko zákon o dani z príjmov za určitých podmienok obmedzuje zahrňovanie odpisov do základu dane.

Ako uplatniť výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky upravuje § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého existujú 3 spôsoby uplatnenia spotreby pohonných látok do daňových výdavkov, ide o:

 1. uplatnenie výdavkov na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu a takáto spotreba sa zvyšuje o 20 % – v tomto prípade je potrebné viesť evidenciu jázd, tzv. knihu jázd,
 2. uplatnenie výdavkov na spotrebované pohonné látky na základe dokladov o nákupe pohonných látok, najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel,
 3. uplatnenie paušálnych výdavkov na spotrebované pohonné látky do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie – v tomto prípade nie je potrebné viesť tzv. knihu jázd.

SZČO si môže vybrať jeden z vyššie uvedených spôsobov zahrňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky do daňových výdavkov, a to pre každé auto samostatne (t. j. nemusí mať jeden spôsob pre všetky autá).

Podrobné informácie o tom, ako vypočítať spotrebu pohonných látok podľa jednotlivých spôsobov a praktické príklady nájdete v článku Spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch od 21.7.2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Firemné auto v podnikaní obstarané finančným alebo operatívnym prenájmom – zaradené do obchodného majetku a daňové výdavky v roku 2021

Ak sa rozhodne SZČO, že auto do podnikania zaobstará pomocou finančného prenájmu (t. j. lízingu) alebo operatívneho prenájmu, môže si uplatniť do daňových výdavkov tieto výdavky (náklady) spojené s používaním automobilu:

 • v prípade auta obstaraného finančným lízingom – je možné uplatniť do daňových výdavkov rovnaké výdavky (náklady), ako sme spomenuli pri obstaraní auta do podnikania kúpou, t. j. odpisy, výdavky na spotrebované pohonné látky, výdavky na poistenie, výdavky na opravu a servis auta a pod.,
 • v prípade auta obstaraného operatívnym prenájmom – je možné uplatniť do daňových výdavkov len nájomné, ktoré platí SZČO za prenájom auta, výdavky na spotrebované pohonné látky, výdavky na diaľničnú známku a iné výdavky vyplývajúce zo zmluvy o operatívnom prenájme vozidla.
Prečítajte si tiež

Pri obstaraní auta do podnikania pomocou operatívneho prenájmu upozorňujeme, že:

Firemné auto v podnikaní používané aj na súkromné účely v roku 2021

Ak SZČO zaradí auto do majetku a využíva ho okrem podnikania aj na súkromné účely, môže si výdavky (náklady) súvisiace s autom uplatniť len v pomernej časti, a to podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov.

SZČO, ktorá používa firemné auto aj na súkromné účely, sa môže rozhodnúť, že bude uplatňovať výdavky súvisiace s automobilom:

 • v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu, alebo
 • vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely.
Prečítajte si tiež

Komplexné informácie o používaní firemného auta aj na súkromné účely nájdete v článku Firemný automobil používaný aj na súkromné účely a dane.

Platiteľ DPH a kúpa auta – je možný odpočet DPH v roku 2021?

Nárok na odpočet DPH sa taktiež líši, ako aj daňové výdavky podľa toho, akým spôsobom bolo auto obstarané, preto budeme rozlišovať tri situácie na posúdenie nároku na odpočet DPH:

 1. Kúpa firemného auta (z vlastných finančných prostriedkov alebo pomocou úveru) a odpočet DPH:
  1. V prípade, ak je SZČO v čase kúpy auta platiteľom DPH a auto bude používať len na podnikateľské účely, má nárok na odpočet DPH. Okrem odpočtu DPH z kúpnej ceny, má SZČO nárok aj na odpočet DPH v rámci iných výdavkov, ktoré súvisia s autom zaradeným v obchodnom majetku. V tomto prípade však faktúra, ktorou si chce uplatniť nárok na odpočet DPH, musí obsahovať údaje o tomto podnikateľovi – platiteľovi DPH (teda sa auto kupuje na firmu).

   Ak SZČO bude používať firemné auto aj na súkromné účely, má nárok na odpočet len časti DPH, a to v pomere zodpovedajúcom rozsahu použitia automobilu na podnikanie, podľa § 49 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 2. Obstaranie firemného auta formou finančného lízingu a odpočet DPH:
  1. Spravidla platí, že SZČO si môže uplatniť nárok na odpočet DPH podľa vydaného splátkového kalendára každý mesiac, a to najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, na ktorý sa mesačná splátka lízingu vzťahuje.

   Ak však je zmluvne uvedené právo kúpiť a právo predať predmet nájmu, t. j. auto, zaplatením poslednej splátky, právo na odpočet DPH vzniká  SZČO až dňom odovzdania auta podnikateľovi.

 3. Obstaranie firemného auta formou operatívneho prenájmu a odpočet DPH:
  1. Ak SZČO obstarala auto do podnikania formou operatívneho prenájmu, môže si uplatniť nárok na odpočet DPH z nájomného (ak je jeho súčasťou), ako aj odpočet DPH v rámci iných výdavkov, ktoré súvisia s týmto prenájom (napr. pri nákupe pohonných látok).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky