Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2020

Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2020
Zdroj: Pixabay.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aký je postup pri zaraďovaní majetku do odpisových skupín v roku 2020? Všetky podstatné informácie o pravidlách pre zatrieďovanie majetku do jednotlivých odpisových skupín nájdete v článku.

Daňové odpisy hmotného majetku sú na rozdiel od účtovných pevne stanovené zákonom a podnikatelia nemajú v kompetencii si sami určovať počet rokov, počas ktorých majetok odpisujú. Táto doba závisí od zaradenia majetku do danej odpisovej skupiny, pretože každá odpisová skupina je charakteristická odlišným počtom rokov odpisovania. Aj samotné zaradenie majetku do odpisových skupín je stanovené zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Daňové odpisy majetku - prečo a ako sa majetok odpisuje

Odpisovaním sa rozumie postupné zahrňovanie odpisov hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov. Odpisovaný majetok sa opotrebováva postupne, na rozdiel od krátkodobého neodpisovaného majetku, ktorého odhadovaná životnosť je podstatne kratšia. Z tohto dôvodu sa aj výdavky na nákup odpisovaného majetku nezahrnú do základu dane jednorazovo, ale postupne počas viacerých rokov, v závislosti od toho, do akej odpisovej skupiny majetok patrí. Medzi odpisovaný hmotný majetok patrí:

 • samostatné hnuteľné veci alebo súbor hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ktorých vstupná cena je vyššia ako 1700 eur a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok,
 • budovy a iné stavby (okrem prevádzkových banských diel, drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva)
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky (napr. chmeľnice a vinice a iné),
 • zvieratá uvedené v prílohe č. 1 zákona (napr. živé dojnice, živé husi a pod.),
 • otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov, ak sa nezahrňujú do vstupnej ceny alebo zostatkovej ceny hmotného majetku,
 • technické rekultivácie,
 • technické zhodnotenia.

Odpisovať sa však môže i majetok so vstupnou cenou nižšou ako 1 700 eur, pokiaľ nejde o krátkodobý majetok (doba použiteľnosti musí byť dlhšia ako jeden rok). Odpisuje sa aj nehmotný majetok, ktorý spĺňa vymedzené podmienky. Musí ísť o dlhodobý nehmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok. Nehmotný odpisovaný majetok sa však na rozdiel od hmotného majetku nezaraďuje do odpisových skupín, ale daňovo sa odpisuje v súlade s účtovnými odpismi. Výnimku predstavuje goodwill a záporný goodwill, ktorý sa zahŕňa do základu dane podľa osobitných ustanovení. Z tohto dôvodu budeme ďalej v článku uvažovať so zaraďovaním majetku do odpisových skupín, pričom vždy pôjde o hmotný majetok.

Pokiaľ je podnikateľ povinný majetok odpisovať, pretože patrí medzi odpisovaný majetok na základe zákona o dani z príjmov, príp. sa rozhodne ho odpisovať, ak je to podľa zákona možné, prvým krokom je zaradenie tohto majetku do jednej z odpisových skupín, ktoré sa nachádzajú v Prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov. Pri zatrieďovaní majetku okrem budov a stavieb sa vychádza z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010 Z.z.

Viac informácií si prečítajte aj v článku Daňové a účtovné odpisy hmotného a nehmotného majetku v roku 2020.

Odpisové skupiny hmotného majetku v roku 2020

Od 1.1.2020 existujú tieto odpisové skupiny:

Odpisová skupina Doba odpisovania
0 2 roky
1 4 roky
2 6 rokov
3 8 rokov
4 12 rokov
5 20 rokov
6 40 rokov

Odpisová skupina 0 s dobou opisovania 2 roky sa doplnila do zákona o dani z príjmov s účinnosťou od roku 2020 s cieľom podporiť používanie elektromobilov v podnikaní na Slovensku.

Prečítajte si tiež

Novozaradený majetok v účtovníctve sa zatriedi do jednej z odpisových skupín, a to v prvom roku odpisovania. Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2 a odpisuje sa 6 rokov. Toto neplatí pre hmotný majetok, ktorý sa odpisuje časovou metódou a výkonovou metódou podľa § 26 ods. 6 a 7 zákona o dani z príjmov. Ide napríklad o otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, technickej rekultivácie, formy, modely, šablóny a stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku.

Aký je postup zaraďovania majetku do odpisových skupín v roku 2021 nájdete v článku Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2021.

Aký majetok sa odpisuje v odpisovej skupine 0?

Ide o najužšiu skupinu majetku a odpisujú sa v nej výlučne automobily vymedzené ako:

 • osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené „BEV“ alebo „PHEV“ v akejkoľvek kombinácií s iným druhom paliva alebo zdroja energie.

Zjednodušene povedané,  v odpisovej skupine 0 sa odpisujú elektromobily. Doba odpisovania pre túto skupinu je vymedzená len na 2 roky. Po starom platilo, že aj elektromobily sa ako ostatné osobné automobily odpisovali v odpisovej skupine 1 po dobu 4 rokov. Na základe novely zákona o dani z príjmov od roku 2020 sa tak odpisy elektromobilov dostanú do daňových nákladov dvakrát rýchlejšie ako pred tým. Tieto nové ustanovenia sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2019.

Aký majetok sa odpisuje v odpisovej skupine 1?

V odpisovej skupine 1 sa odpisuje majetok, ktorého použitie v podnikaní sa v rámci odpisovaného majetku odhaduje ako „najkratšie“. Patria tu napríklad:

 • nástroje (okrem presne vymedzených druhov),
 • počítače a periférne zariadenia,
 • spotrebná elektronika,
 • meracie, testovacie a navigačné zariadenia,
 • optické a fotografické prístroje,
 • kancelárske stroje a zariadenia,
 • prístroje a zariadenia na váženie a meranie,
 • vymedzené stroje,
 • osobné automobily (okrem elektromobilov),
 • autobusy.
 • motorové vozidlá na prepravu nákladu,
 • bicykle a vozíky pre invalidov,
 • vymedzené zvieratá
 • a ďalšie.

Doba odpisovania pre túto skupinu je vymedzená len na 4 roky. Pre odpisovú skupinu 1 je možné zvoliť len rovnomerný spôsob odpisovania.

Aký majetok sa odpisuje v odpisovej skupine 2?

O niečo dlhšia použiteľnosť sa odhaduje pre majetok zatriedený do 2. odpisovej skupiny. Patria tu napríklad:

 • montované stavby z dreva alebo plastov (ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete),
 • radiátory a kotly ústredného kúrenia,
 • nožiarske výrobky a železiarsky tovar (okrem presne vymedzených druhov),
 • hodiny a hodinky,
 • batérie a akumulátory,
 • elektrické svietidlá, prístroje pre domácnosť,
 • ostatné elektrické zariadenia,
 • čerpadlá a kompresory,
 • zdvíhacie a manipulačné zariadenia,
 • chladiace a mraziace zariadenia (okrem typov pre domácnosť),
 • motorové vozidlá na špeciálne účely,
 • trolejbusy, elektrobusy,
 • nábytok,
 • lekárske a stomatologické nástroje,
 • úhrn technického zhodnotenia a opráv vykonaných na budove, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť a s ňou spojené služby, ktorý je najmenej 10 % vstupnej ceny tejto budovy, rovnako sa postupuje aj pri prenajatých budovách na tento účel
 • a ďalšie.

Majetok zaradený do 2. odpisovej skupiny sa odpisuje po dobu 6 rokov. Podnikatelia sa zároveň môžu pri tomto majetku rozhodnúť využiť zrýchlenú metódu odpisovania.

Aký majetok sa odpisuje v odpisovej skupine 3?

Patria tu napríklad:

 • elektrické motory, generátory, transformátory (okre presne vymedzeného druhu),
 • elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia,
 • lodné motory a ostatné motory (presne vymedzené druhy),
 • pece, horáky a ich časti,
 • chladiace a vetracie zariadenia (okrem zariadení pre domácnosť a presne vymedzeného druhu)
 • a ďalšie.

Doba odpisovania je stanovená na 8 rokov a rovnako existuje možnosť využiť zrýchlené odpisy.

Článok pokračuje pod reklamou

Aký majetok sa odpisuje v odpisovej skupine 4?

Do 4. odpisovej skupiny sa zatrieďuje napríklad tento majetok:

 • montované budovy z betónu alebo kovov (ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete),
 • nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov,
 • lode a plavidlá,
 • rekreačné a športové člny,
 • diaľkové telekomunikačné siete a vedenia,
 • miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia,
 • drobné stavby (podľa stavebného zákona), okrem § 22 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov,
 • jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách určené na samostatné odpisovanie podľa § 22 ods. 15 zákona o dani z príjmov:
 1. klimatizačné zariadenia,
 2. osobné a nákladné výťahy,
 3. eskalátory a pohyblivé chodníky,
 • a ďalšie.

Doba opisovania je už vymedzená na 12 rokov a je možné zvoliť len rovnomerný spôsob odpisovania.

Prečítajte si tiež

V mnoho podnikateľov a účtovníkov sa stretáva s problematikou správneho zatriedenia a vymedzenia drobnej stavby. V prípade drobných stavieb sa vychádza z definície drobnej stavby stavebného zákona. Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. Prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m  sa v súlade s § 139b ods. 7 písm. a) stavebného zákona považujú za drobnú stavbu. Ide napríklad o kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení.

Podľa stavebného zákona sa za drobnú stavbu považujú aj podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m. Patria sem napríklad pivnice a žumpy.

Stavebný zákon ďalej určuje, ktoré ďalšie stavby je možné považovať za drobné, a naopak, ktoré stavby sa za drobné nepovažujú, aj keď spĺňajú vyššie uvedené rozmerové kritériá.

Aký majetok sa odpisuje v odpisovej skupine 5?

V 5. odpisovej skupine sa odpisujú budovy a stavby. Platí, že do tejto odpisovej skupiny sa zaradia všetky budovy, ktoré nepatria do odpisovej skupiny 6, ako aj inžinierske stavby, ktoré nie je možné zaradiť do 4. a 6. odpisovej skupiny a jednotlivé oddeliteľné súčasti, ktoré sa odpisujú už v 2. a 4. odpisovej skupine.

Patria tu napríklad:

 • budovy pre obchod a služby, obchodné centrá, obchodné domy,
 • priemyselné budovy,
 • nebytové poľnohospodárske budovy
 • a ďalšie.

Doba odpisovania je stanovená na 20 rokov a pre túto odpisovú skupiny platí len rovnomerný spôsob odpisovania.

Aký majetok sa odpisuje v odpisovej skupine 6?

Odpisová skupina s najdlhšou dobou odpisovania je odpisová skupina 6. Patria tu :

 • bytové budovy,
 • hotely,
 • administratívne budovy,
 • budovy pre kultúru, verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo
 • a ďalšie.

Možný je len rovnomerný spôsob odpisovania a počet rokov odpisovania je 40. Pri kúpeľných budovách zaradených v odpisovej skupine 6 existuje možnosť vybrať si dobu odpisovania v rozmedzí od 20 do 40 rokov.

Pre všetky vyššie uvedené odpisové skupiny platí, že pri zatrieďovaní hmotného majetku do odpisových skupín sa vychádza z kódov štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb, pričom tieto kódy sú rovnako uvedené v Prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov.

Daňové odpisy budovy slúžiacej na viac účelov a súborov hnuteľných vecí

Pri používaní budovy na niekoľko účelov je na zaradenie tejto budovy do odpisovej skupiny rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy. Ak je napríklad jedna budova využívaná z časti ako obchodné centrum a v druhej časti budovy sa nachádzajú kancelárske priestory zamestnancov, budova sa nebude pre účely zaradenia do odpisových skupín rozdeľovať, ale musí sa zaradiť ako „jeden“ majetok buď do odpisovej skupiny 5 alebo 6, podľa plochy budovy, ktorá na daný účel prevyšuje.

Súbor hnuteľných vecí sa rovnako nerozdeľuje, ale ako celok sa zaradí do odpisovej skupiny podľa hlavného funkčného celku. Existuje však aj možnosť komponentného odpisovania, ak sú splnené určité podmienky.

Komponentné odpisovanie majetku

Zákon o dani z príjmov povoľuje odpisovať súbory hnuteľných vecí aj samostatne pre jednotlivé oddeliteľné súčasti, ak vstupná cena každej jednotlivej oddeliteľnej súčasti je vyššia ako 1 700 eur. Tieto jednotlivé oddeliteľné súčasti sa potom budú aj samostatne evidovať, tak, aby bolo možné stanoviť technické a hodnotové údaje pre každú oddeliteľnú súčasť.  Pri budovách a stavbách je možné vyčleniť pre samostatné odpisovanie len tie jednotlivé súčasti, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov, napríklad rozvody počítačových sietí. Viac o komponentnom odpisovaní sa dočítate v našom článku Komponentné odpisovanie a jeho využitie pri daňovej optimalizácii.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky