Odpisovanie automobilu v roku 2019

Osobné automobily, dodávky, či nákladné vozidlá sa odpisujú počas štyroch rokov v rovnomernej výške. Pozor však na správne určenie vstupnej ceny pri rôznych spôsoboch obstarania automobilu do podnikania.

Odpisy auta môžu byť účtovné alebo daňové

Odpisovaním majetku, t. j. aj automobilu sa rozumie postupné zahrňovanie odpisov z dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný (v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva) alebo evidovaný (v daňovej evidencii) a ktorý je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

Príklady, ako odpisovať automobil v jednoduchom účtovníctve nájdete v článku Jednoduché účtovníctvo – príklady súvisiace s automobilom

Odpisy rozdeľujeme na:

 • účtovné,
 • daňové.

Účtovné odpisovanie majetku upravuje § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Výšku účtovných odpisov si účtovná jednotka určí sama v odpisovom pláne. Odpisový plán zohľadňuje najmä dobu použiteľnosti a je zostavený na základe očakávaného použitia majetku a intenzity jeho využitia, očakávaného fyzického opotrebovania majetku, či technického alebo morálneho zastarania. Účtovná jednotka účtuje o účtovných odpisoch mesačne.

Daňové odpisovanie majetku upravuje § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Daňové odpisy nevyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia majetku, ale vyjadrujú výšku vstupnej ceny majetku, ktorú si môže účtovná jednotka v danom roku uplatniť do daňových výdavkov. Účtovná jednotka si uplatňuje daňové odpisy raz ročne.

Ako postupovať pri odpisovaní automobilu a do ktorej odpisovej skupiny ho zaradiť v roku 2021, nájdete v článku Odpisovanie auta v roku 2021.

Zaujímavosti, ktoré by ste mali vedieť o odpisovaní si môžete prečítať v článku 10 faktov, ktoré by ste mali vedieť o odpisovaní majetku

Zaradenie auta do odpisovej skupiny

V prípade, ak automobil, ktorý účtovná jednotka obstarala do podnikania má vstupnú cenu vyššiu ako 1 700 € a dobu použiteľnosti dlhšiu ako jeden rok, účtovná jednotka musí takýto automobil zaradiť do dlhodobého hmotného majetku a odpisovať.

V prípade, ak podnikateľ obstará ojazdený automobil do podnikania so vstupnou cenou do 1 700 € a doba použiteľnosti bude viac ako jeden rok, môže sa rozhodnúť, či tento automobil zaradí do majetku spoločnosti a bude ho odpisovať (pričom daňovým výdavkom budú účtovné odpisy) alebo náklad na obstaranie tohto automobilu si uplatní v danom zdaňovacom období v plnej sume do daňových výdavkov.

Pre správne určenie výšky daňových odpisov, ktoré si môže účtovná jednotka zahrnúť do daňových výdavkov je potrebné automobil zaradiť do správnej odpisovej skupiny. Podľa zákona o dani z príjmov existuje šesť odpisových skupín s dobou odpisovania od štyroch rokov (pri prvej odpisovej skupine) až do štyridsiatich rokov (pri šiestej odpisovej skupine). Informácie o zaradení majetku do odpisovej skupiny nájdete v článku Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2020.

Spravidla automobil sa zaradí do prvej odpisovej skupiny s dobou odpisovania štyri roky. V tejto prvej odpisovej skupine sa nachádzajú tieto vozidlá:

 • osobné automobily – KP 29.10.2,
 • motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb (autobusy) okrem trolejbusov a elektrobusov – KP 29.10.3,
 • motorové vozidlá na prepravu nákladu – KP 29.10.4.
Prečítajte si tiež

Z vyššie uvedeného vyplýva, že štyri roky bude účtovná jednotka odpisovať všetky osobné automobily, autobusy, nákladné vozidlá, či dodávky. Je však potrebné dať si pozor na odpisovanie kamiónov, nakoľko do prvej odpisovej skupiny patrí len ťahač návesov, samostatný náves patrí do druhej odpisovej skupiny a odpisuje sa šesť rokov. Vozidlá, ktoré spomenuté neboli patria do druhej odpisovej skupiny a odpisujú sa šesť rokov (napr. bagre, trolejbusy, motocykle a pod.).

V tomto článku sa budeme ďalej zaoberať len daňovými odpismi automobilov zaradených v prvej odpisovej skupine v roku 2019.

Odpisovanie automobilu je možné len rovnomernou metódou

V praxi poznáme 2 možné metódy odpisovania majetku, a to rovnomernú metódu a zrýchlenú metódu.

Prečítajte si tiež

Automobily zaradené do prvej odpisovej skupiny je však možné odpisovať len rovnomernou metódou. Pri tejto metóde je ročná výška odpisu počas celej doby odpisovania rovnaká a vypočíta sa nasledovne: vstupná cena automobilu / 4 roky

Ročný daňový odpis zaokrúhľujeme na celé eurá nahor.

Príklad na výpočet odpisov automobilu obstaraného v januári:

Výpočet výšky odpisov osobného automobilu obstaraného v januári 2019 (zaradenie do majetku – január 2019) so vstupnou cenou 15 000 € v tabuľke:

Rok Výpočet daňového odpisu Výška daňového odpisu Zostatková cena
2019 15 000 €/4 roky 3 750 € 11 250 €
2020 15 000 €/4 roky 3 750 € 7 500 €
2021 15 000 €/4 roky 3 750 € 3 750 €
2022 15 000 €/4 roky 3 750 € 0 €

Pomerné odpisovanie automobilu v roku 2019

V prípade, ak podnikateľ v priebehu roka obstará automobil, neuplatní si do daňových výdavkov v prvom roku odpisovania daňové odpisy vo výške 1/4 zo vstupnej ceny, ale len pomernú časť z ročného odpisu, a to v závislosti od toho, koľko mesiacov ho bude používať v podnikaní (napr. ak si podnikateľ obstará automobil v júli 2019 a v tomto mesiaci ho aj zaradí, nemá nárok na celú výšku daňového odpisu, ale len na polovicu, t. j. od júla do decembra = 6 mesiacov).

Prečítajte si tiež

Tú časť daňového odpisu, ktorú si neuplatní podnikateľ v prvom roku odpisovania, si uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania automobilu.

Pomernú časť ročného daňového odpisu zaokrúhľujeme na celé eurá nahor.

Príklad na výpočet odpisov automobilu obstaraného v priebehu roka:

Výpočet výšky odpisov osobného automobilu obstaraného v júli 2019 (zaradenie do majetku – júl 2019) so vstupnou cenou 15 000 € v tabuľke:

Rok Výpočet daňového odpisu Výška daňového odpisu Zostatková cena
2019 15 000 €/4 roky/12*6 1 875 € 13 125 €
2020 15 000 €/4 roky 3 750 € 9 375 €
2021 15 000 €/4 roky 3 750 € 5 625 €
2022 15 000 €/4 roky 3 750 € 1 875 €
2023 odpis do výšky ZC 1 875 € 0 €

Spôsob obstarania automobilu ovplyvňuje aj daňové odpisy v roku 2019

Fyzická alebo právnická osoba môže obstarať automobil do podnikania viacerými možnými spôsobmi, a to napríklad týmito:

 • obstaranie kúpou (z vlastných prostriedkov alebo pomocou úveru),
 • obstaranie formou finančného prenájmu – lízingu,
 • obstaranie formou operatívneho prenájmu,
 • obstaranie darovaním,
 • obstaranie preradením automobilu z osobného užívania do podnikania (len v prípade fyzickej osoby – podnikateľa),
 • a pod.

Viac o tom, aké výdavky si môže podnikateľ pri rôznych spôsoboch obstarania automobilu (vrátane odpisov) uplatniť do daňových výdavkov si môžete prečítať v článku Automobil v podnikaní fyzickej osoby v roku 2018 (daňové hľadisko) alebo Automobil v podnikaní s. r. o. v roku 2018 (daňové hľadisko)

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové odpisy automobilu obstaraného kúpou (z vlastných prostriedkov, pomocou úveru) v roku 2019

Jedným z častých spôsobov obstarania automobilu do podnikania je práve obstaranie automobilu na základe kúpnej zmluvy.  

Prečítajte si tiež

Pri tomto type obstarania je vstupnou cenou automobilu, ktorú podnikateľ zaradí do majetku a bude z nej uplatňovať daňové odpisy práve obstarávacia cena (t. j. kúpna cena) automobilu + náklady súvisiace s jeho obstaraním (napr. poplatky za prihlásenie, či prepis vozidla). Daňové odpisovanie potom podnikateľ uplatňuje v každom zdaňovacom období vo výške 1/4 z tejto vstupnej ceny.

Daňové odpisy automobilu obstaraného formou finančného prenájmu – lízingu v roku 2019

Ďalším z častých spôsobov obstarania automobilu do podnikania je finančný prenájom – tzv. lízing. Pri lízingu platí, že nájomca (t. j. ten, kto obstaráva automobil) sa stáva platným vlastníkom majetku až zaplatením poslednej splátky. Napriek uvedenému, môže nájomca takýto majetok daňovo odpisovať.

Nájomca (budúci vlastník automobilu) automobilu zaradí tento automobil do podnikania vo výške vstupnej ceny, ktorou je obstarávacia cena. Pri finančnom lízingu je obstarávacia cena zväčša zložená z ceny automobilu (tzv. istiny) a poplatku za uzatvorenie lízingovej zmluvy, či poplatku za odkúpenie automobilu po skončení prenájmu. Daňové odpisy si môže nájomca (budúci vlastník) automobilu uplatniť vo výške 1/4 zo vstupnej ceny automobilu rovnomerne.

Je potrebné upozorniť, že v prípade, ak je podnikateľ neplatiteľom DPH, nemôže si výšku DPH započítať do obstarávacej ceny.

Daňové odpisy automobilu obstaraného formou operatívneho prenájmu v roku 2019

Ak sa podnikateľ rozhodne obstarať automobil formou operatívneho prenájmu, znamená to pre neho to, že prenajímateľ dáva nájomcovi (t. j. podnikateľovi) automobil do užívania za vopred dohodnutú odplatu. Nájomca (t. j. podnikateľ) sa však nestáva nikdy vlastníkom tohto automobilu, je len jeho užívateľom. Nakoľko nájomca sa nestane vlastníkom tohto automobilu a prenajímateľ má tento automobil zaradený v majetku, nie je možné daňovo odpisovať takto obstaraný automobil.

Daňové odpisy automobilu obstaraného darovaním v roku 2019

Ak automobil obstará podnikateľ do podnikania prostredníctvom daru, je možné aj takýto automobil daňovo odpisovať. Automobil získaný darovaním, podnikateľ zaradí do majetku vo vstupnej cene a bude ho odpisovať v rovnomernej výške počas štyroch rokov.

Pri tomto type obstarania automobilu je potrebné správne stanoviť výšku vstupnej ceny, preto sa musí podnikateľ riadiť § 25 zákona o dani z príjmov. Vstupnú cenu darovaného automobilu môžeme určiť:

 • obstarávacou cenou,
 • hodnotou podľa znaleckého posudku,
 • zostatkovou cenou.

To, ktorý spôsob určenia vstupnej ceny podnikateľ vyberie, závisí od toho, či darcom majetku bola fyzická osoba alebo právnická osoba, ako dlho mala tento automobil vo vlastníctve a či bol automobil zaradený do obchodného majetku alebo nie.

Viac informácií o stanovení vstupnej ceny darovaného majetku (aj automobilu) si môžete prečítať v článku Odpisovanie darovaného majetku.

Daňové odpisy automobilu obstaraného preradením z osobného užívania do podnikania v roku 2019

Veľmi častým spôsobom obstarania automobilu u fyzických osôb – podnikateľov je preradenie automobilu z osobného užívania do podnikania. Ide o obstaranie automobilu, ktorý má daný podnikateľ vo vlastníctve a využíva ho na dosahovanie svojich príjmov.

Je však potrebné upozorniť na to, že sa môže stať, že automobil, ktorý podnikateľ preradí z osobného užívania do podnikania, sa nebude odpisovať rovnomerne počas štyroch rokov, ale kratšie. Platí, že za roky nevyužívania majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy neuplatňujú a automobil sa po preradení odpisuje ako v ďalších rokoch odpisovania, t. j. napr. ak fyzická osoba obstarala automobil v roku 2018, ale preradí ho do podnikania v roku 2019, má nárok na daňové odpisy len za tri roky, nakoľko ten prvý si už daňové odpisy uplatniť nemôže.

Podnikateľ si musí dať pozor aj na správne určenie vstupnej ceny, pričom sa riadi § 25 zákona o dani z príjmov. To, ako stanoví podnikateľ vstupnú cenu závisí od toho, akým spôsobom bol tento automobil do osobného užívania nadobudnutý, napr. ak kúpou – vstupná cena bude obstarávacia cena auta a pod.

Daňové odpisy v roku 2019 je potrebné prerušiť, ak sa automobil nevyužíva na podnikanie

Podnikateľ je povinný prerušiť daňové odpisovanie automobilu na jedno celé alebo viac zdaňovacích období najmä v tom období, ak automobil prestal využívať na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Dôvody, kedy musí podnikateľ prerušiť uplatňovanie daňových odpisov upravuje § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov.

Podnikateľ však môže daňové odpisy prerušiť aj dobrovoľne, a to v prípade ak chce optimalizovať svoj základ dane (napr. ak má podnikateľovi zaniknúť nárok na odpočítanie daňovej straty kvôli uplatneným daňovým odpisom a pre podnikateľa je výhodnejšie daňovú stratu odpočítať a pod.)

Viac informácií o tom, kedy je možné prerušiť daňové odpisy a kedy to možné nie je si môžete prečítať v článku Prerušenie daňových odpisov

Pozor na obmedzenie v uplatňovaní daňových odpisov v roku 2019

Pri tzv. luxusných automobiloch zaradených do majetku podnikateľa, t. j. automobiloch so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 € je zavedené obmedzenie zahrňovania ich daňových odpisov do základu dane. Výšku daňových odpisov, ktorú si môže v takomto prípade uplatniť podnikateľ do daňových výdavkov je však obmedzená len v určitom prípade.

Základ dane bude podnikateľ upravovať vtedy, ak bude v príslušnom zdaňovacom období vypočítaný základ dane nižší ako úhrn odpisov týchto automobilov vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 €. Viac informácií nájdete v článku Obmedzenie odpisovania luxusných automobilov od roku 2015

Obmedzenie uplatnenia daňových odpisov platí aj u automobilov, ktoré sú síce zaradené v majetku podnikateľa, ale automobil nie je využívaný výhradne na podnikateľské účely. Podľa zákona o dani z príjmov odpisy majetku, ktorý má charakter využívania na osobnú spotrebu, si môže podnikateľ zahrnúť do daňových výdavkov v rovnakej percentuálnej výške, v akej si bude uplatňovať výdavky s ním súvisiace (podľa § 19 ods. 2 písm. t)). Daňové odpisy automobilu si tak môže podnikateľ uplatniť podľa toho, ako budú uplatňované výdavky spojené s užívaním tohto automobilu:

Prečítajte si tiež
 • vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %,
 • v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

Obmedzenie uplatnenia daňových odpisov automobilu však neplatí v tom prípade, ak zamestnávateľ svojmu zamestnancovi tento automobil poskytol na používanie na služobné aj súkromné účely, ak je zamestnancovi zdaňovaný nepeňažný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla.

Viac informácií o krátení odpisov majetku (aj automobilu), ktorý podnikateľ využíva na osobnú spotrebu si môžete prečítať v článku Krátenie odpisov majetku, ktorý má charakter využívania na osobnú spotrebu alebo v článku Daňové výdavky pri používaní majetku na súkromné účely v roku 2019

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky