Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2018 a jej vzor

Aké sú podmienky pre uzatvorenie dohody o brigádnickej práci? Koľko hodín môže študent odpracovať? Ako má vyzerať takáto dohoda?

Pre študentov sú brigády vhodnou príležitosťou, ako si privyrobiť počas štúdia, prípadne letných prázdnin. Pre zamestnávateľa sú zasa výhodnou alternatívou, ako nahradiť dovolenkujúcich zamestnancov na TPP. V článku ozrejmíme podmienky pri uzatvorení tejto dohody, koľko hodín môže študent na základe tejto dohody odpracovať, jej obsahové náležitosti dohody, vrátane vzoru dohody o brigádnickej práci študenta.

S kým môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta?

Pre uzavretie dohody o brigádnickej práci študenta je potrebné, aby zamestnanec (študent) spĺňal tieto dva podmienky:

  • bol študentom strednej školy alebo študentom denného štúdia na vysokej škole,
  • má viac ako 15 rokov a menej ako 26 rokov (ak študent dovŕši vek 26 rokov v kalendárnom roku, môže pracovať do konca roka, v ktorom dovŕšil vek 26 rokov).

Dohodu o brigádnickej práci študenta možno uzavrieť len so študentom mladším ako 26 rokov.

V prípade, že študent je mladistvý, teda má menej ako 18 rokov, je možné s ním uzatvoriť dohodu iba v prípade, ak táto práca neohrozí jeho vývoj, bezpečnosť alebo výchovu na povolanie. Na uzatvorenie dohody je potrebné aj lekárske vyšetrenie a vyjadrenie zákonného zástupcu (rodiča). Typickým povolaním, ktoré títo mladiství zamestnanci môžu vykonávať, je dokladanie tovaru v obchodoch. S mladistvým naopak nie je možné uzatvoriť dohodu, na základe ktorej by mal vykonávať napr. prácu v sklade s vysokozdvižným vozíkom.

Príklad 1: Osoba A je študentom dennej formy na vysokej škole. V súčasnosti má 25 rokov, ale v novembri toho roka oslávi 26 rokov. V apríli 2018 uzatvorí so zamestnávateľom dohodu o pracovnej činnosti s trvaním do apríla 2019. V takomto prípade osoba A môže pre zamestnávateľa pracovať do 31.12.2018, a to aj napriek tomu, že v novembri dovŕši maximálny vek pre študentskú brigádu. Aj keď uzavreli dohodu s trvaním do apríla 2019, od 01.01.2019 už nemôže pracovať pre zamestnávateľa na základe dohody o brigádnickej práci študenta, pretože má viac ako 26 rokov a skončil sa kalendárny rok, v ktorom osoba A dosiahla vek 26 rokov.

Príklad 2: Osoba B je študentom dennej formy vysokej školy. Má však 27 rokov. Zamestnávateľ s takouto osobou nemôže uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta, pretože osoba B nespĺňa podmienku veku. Môže s ňou uzatvoriť pracovnú zmluvu, prípadne dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti.

Prečítajte si tiež

Príklad 3: Osoba C je študentom externej formy na vysokej škole. Má 24 rokov. Zamestnávateľ s touto osobou nemôže uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta, a to napriek tomu, že má menej ako 26 rokov, teda podmienku veku spĺňa. Osoba C však nespĺňa podmienku študenta dennej formy na vysokej škole. Opätovne s touto osobou môže zamestnávateľ uzatvoriť pracovnú zmluvu na TPP, dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti.

Potvrdenie o štúdiu je nevyhnutné na uzatvorenie dohody o brigádnickej práci študenta

Neoddeliteľnou súčasťou študentskej dohody je potvrdenie školy, ktorú študent navštevuje. Potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o študenta, ktorý ukončil strednú školu, ale ešte nenastúpil na vysokú školu, resp. ak sa dohoda uzatvára v čase od skončenia strednej školy do konca októbra daného kalendárneho roka.

Často vznikajú situácie, keď zamestnávateľ nechce uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci s osobou, ktorá ukončila bakalárske štúdium na vysokej škole, ale ešte nebola prijatá na magisterské štúdium. Vysoké školy v tomto medziobdobí odmietajú vyhotoviť študentom potvrdenie o štúdiu. Zástancovia tohto názoru argumentujú tým, že táto osoba nie je študentom podľa § 69 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Nespĺňa teda jednu z podmienok na uzavretie dohody o brigádnickej práci študenta.

Prečítajte si tiež

Dohodu o brigádnickej práci študenta je podľa môjho názoru možné uzatvoriť aj so študentom, ktorý ukončil bakalársky stupeň a podal si prihlášku na magisterský stupeň, aj keď ešte nebol oficiálne prijatý na magisterský stupeň. Vychádzam z toho, že v zmysle § 228 ods. 2 Zákonníka práce nemusí ani takáto osoba (študent po ukončení bakalárskeho štúdia), predložiť potvrdenie o štúdiu, a to až do októbra daného kalendárneho roka. Dôvodom, prečo bola ustanovená táto výnimka je podľa môjho názoru práve to, aby dohodu o brigádnickej práci študenta mohli vykonávať aj tieto osoby. V opačnom prípade by táto výnimka nemala zmysel. Navyše, ak si osoba podala prihlášku na magisterské štúdium, ide o sústavnú prípravu na povolanie a táto osoba sa ani nezaraďuje do evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo musí obsahovať dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2018

Dohoda o brigádnickej práci študenta musí byť písomná. Jedno vyhotovenie tejto dohody musí zamestnávateľ odovzdať študentovi. Ak sa zamestnávateľ dohodne so študentom iba ústne (teda dohoda nie je písomná), má to za následok neplatnosť takejto ústnej dohody. V dohode je potrebné uviesť:

  • druh práce - akú prácu bude študent vykonávať,
  • odmenu za vykonanú prácu,
  • rozsah pracovného času - štandardne je to 20 hodín za týždeň v priemere (maximum). Je možné dohodnúť aj kratší rozsah.
  • doba, na akú sa dohoda uzatvára - maximálna prípustná doba je jeden rok.

Dohodu o brigádnickej práci študenta možno uzavrieť maximálne na 12 mesiacov.

V dohode je možné dohodnúť aj ďalšie podmienky, ktoré považujete za potrebné výslovne upraviť v dohode. Napr. miesto výkonu práce, dátum nástupu, skončenie pracovného pomeru, splatnosť odmeny za vykonanú prácu alebo doložku mlčanlivosti a súhlas so spracovaním osobných údajov.

V záujme predchádzania možných sporov v budúcnosti je však lepšie ich upraviť. Napr. ak máte viac prevádzok v Bratislave, je lepšie ako miesto práce špecifikovať Bratislavu, nie konkrétnu prevádzku. Vďaka tomu, ak budete potrebovať brigádnika „preradiť“ na inú prevádzku, môžete tak pokojne urobiť. Zamestnanec taktiež ocení, ak v dohode bude mať presne špecifikovaný termín splatnosti, napr. vždy k 10 dňu v danom mesiaci.

Príklad: Osoba A uzatvorí so zamestnávateľom dohodu o brigádnickej práci študenta dňa 01.05.2018 na dobu do 01.05.2020, teda dva roky. Ako sme uviedli vyššie, maximálna doba, na ktorú možno uzavrieť dohodu, je 1 rok. Preto od 01.05.2019 musia uzatvoriť novú dohodu o brigádnickej práci študenta. Ak neuzavrú novú dohodu a študent bude pracovať aj naďalej, ide o nelegálnu prácu. Za to hrozí zamestnávateľovi pokuta od 2000 Eur do 200000 Eur a brigádnikovi pokuta do výšky 331 Eur.

Prinášame vám vzor tejto dohody o brigádnickej práci študenta, ktorú môžete po doplnení využiť.

Koľko hodín môže pracovať študent na dohodu o brigádnickej práci?

V dohode o brigádnickej práci študenta musí byť uvedený rozsah, koľko hodín bude študent vykonávať brigádu. Študent môže pracovať maximálne 20 hodín týždenne v priemere počas celej doby brigády (1 kalendárneho roka). Netreba zabúdať na to, že v priebehu jedného dňa nemôže študent pracovať viac ako 12 hodín.

Prečítajte si tiež

Príklad: Brigádnik A uzavrel dohodu o brigádnickej práci študenta na leto 2018 (júl - august). V tomto období je 9 týždňov. Osoba A tak môže celkovo odpracovať za dané obdobie 180 hodín. Z dôvodu väčšieho počtu dovolenkujúcich zamestnancov odpracoval brigádnik prvé dva júlové týždne každý týždeň 34 hodín, t.j. dokopy 68 hodín. Druhé dva júlové týždne odpracoval 26 hodín, t.j. dokopy 52 hodín. Celkovo pracoval v júli 120 hodín. Za august tak môže odpracovať už len 60 hodín.

Daňové a odvodové povinnosti pri dohode o brigádnickej práci študenta

Pokiaľ ide o daňové a odvodové povinnosti, ktoré vyplývajú pre zamestnávateľa a zamestnanca z uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študenta, v roku 2018 sa v tomto smere nič nezmenilo v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Hranica odmeny, ktorá je rozhodujúca pre to, či študent bude platiť odvody do Sociálnej poisťovne, je 200 Eur/mesiac. Výška odvodov zamestnávateľa ostala taktiež nezmenená.

Pre bližšie informácie, ohľadom výšky odvodov a daňových povinností, odporúčame článok Brigády študentov - dane a odvody v roku 2018.

Zhrnutie na záver

Práca na dohodu je výhodná jednak pre zamestnávateľa, ako aj pre študenta. Netreba však zabúdať, že zamestnávanie brigádnikov prináša pre zamestnávateľa rovnaké povinnosti, ako zamestnávanie osôb na pracovný pomer. Zamestnanca (študenta) je potrebné oboznámiť s pracovným poriadkom, právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na prácu. Dohodár musí absolvovať zdravotnú prehliadku, BOZP a protipožiarne školenie. Zamestnávateľ musí mladistvého zamestnanca upozorniť na možné riziká, ktoré pre neho vyplývajú z vykonávanej práce.

Vzor dohody o brigádnickej práci študenta na stiahnutie vo worde a v pdf.

Aké sú podmienky uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študenta v roku 2020, ako aj náležitosti zmluvy nájdete v článku Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2020 (vzor, dane a odvody), prípadne kedy môžete prijať na brigádu končiaceho študenta v článku Dohoda o brigádnickej práci študentov a ukončenie štúdia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Koľko hodín možno odpracovať na dohodu?

Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné odpracovať iba limitovaný počet hodín. Prinášame prehľad, koľko je maximálne možné odpracovať na jednotlivé druhy dohôd.

Odvody a daň z príjmov z dohody od 1.1.2024

Zamestnávateľ i dohodár sú povinní z odmeny platiť sociálne a spravidla aj zdravotné odvody – v akej výške sa platia od 1.1.2024, do kedy sú splatné a aké zvýhodnenia platia pre študentov a dôchodcov?

Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2024

Žiaci stredných škôl či vysokoškolskí študenti môžu pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov. Aké sú jej špecifiká a limity, aj prečo môže byť výhodná z hľadiska odvodového zaťaženia, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky