Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce v roku 2018

Množstvo zamestnávateľov využíva pre svoju prácu aj dohodárov. Ak nejde o študentov, pripadá do úvahy len dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o vykonaní práce.

Zamestnávanie zamestnancov na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru je pre zamestnávateľa častokrát výhodnejšie ako zamestnávanie na základe pracovného pomeru. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú tri a všetky sú upravené v § 223 až 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“). Ak neberieme do úvahy dohodu o brigádnickej práci študentov, ktorú je možné uzatvoriť len so študentmi, má zamestnávateľ na výber medzi dohodou o pracovnej činnosti a dohodou o vykonaní práce. Práve týmto dvom typom dohôd je venovaný tento článok, v ktorom sa podrobne dozviete o všetkom, čo s nimi súvisí.

Dohoda o pracovnej činnosti v roku 2018

Dohoda o pracovnej činnosti je upravená v § 228a Zákonníka práce. Zamestnanec pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti môže vykonávať prácu v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. Po prepočítaní na mesiac je to približne najviac 40 hodín mesačne a po prepočítaní na rok je to približne najviac 520 hodín ročne.

Zamestnávateľ je povinný dohodu o pracovnej činnosti so zamestnancom uzatvoriť v písomnej forme. Ústne uzatvorená dohoda o pracovnej činnosti je neplatná a išlo by o nelegálne zamestnávanie s hrozbou pokuty od 2 000 do 200 000 eur. Povinnými náležitosťami každej dohody o pracovnej činnosti sú: vymedzenie dohodnutej práce, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. Zákonník práce umožňuje uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti len na dobu určitú, a to najviac na 12 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty je však možné s tou istou fyzickou osobou uzatvoriť ďalšiu dohodu o pracovnej činnosti na ďalšie obdobie.

Dohoda o vykonaní práce v roku 2018

Dohoda o vykonaní práce je upravená v § 226 Zákonníka práce. Zamestnanec pracujúci na základe dohody o vykonaní práce môže vykonávať prácu v rozsahu najviac 350 hodín v kalendárnom roku (nie najviac 350 hodín v 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov nezhodných s kalendárnym rokom). Znamená to, že ak zamestnávateľ uzatvorí dohodu o vykonaní práce so zamestnancom v januári 2018, môže tento zamestnanec do konca decembra 2018 na základe tejto dohody odpracovať najviac 350 hodín. Ale aj ak zamestnávateľ uzatvorí dohodu o vykonaní práce so zamestnancom v novembri 2018, môže tento zamestnanec do konca decembra 2018 na základe tejto dohody odpracovať tiež najviac 350 hodín. Do maximálneho počtu hodín odpracovaných zamestnancom na základe dohody o vykonaní práci v príslušnom kalendárnom roku sa započítava aj práca vykonávaná tým istým zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.

Na dohodu o vykonaní práce je možné pracovať najviac 350 hodín v roku.

Zamestnávateľ je povinný dohodu o vykonaní práce so zamestnancom uzatvoriť v písomnej forme. Ak by bola dohoda o vykonaní práce uzatvorená ústne, je neplatná a zamestnávateľ by sa dopúšťal nelegálneho zamestnávania s hrozbou pokuty od 2 000 do 200 000 eur. Medzi podstatné náležitosti dohody o vykonaní práce patrí: vymedzenie pracovnej úlohy, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. V zmysle Zákonníka práce nie je možné dohodu o vykonaní práce uzatvoriť v deň začatia výkonu práce, ale musí byť uzatvorená najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

Prečítajte si tiež

Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť len na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty je však možné s tým istým zamestnancom znovu uzatvoriť novú dohodu o vykonaní práce (ale len za predpokladu, že zamestnanec u tohto zamestnávateľa v danom kalendárnom roku už neodpracoval na základe predchádzajúcej dohody alebo viacerých dohôd o vykonaní práce 350 hodín).

Mzda za prácu na základe dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce

Napriek tomu, že sú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru upravené v samostatnej časti Zákonníka práce, vzťahujú sa na ne aj niektoré ustanovenia Zákonníka práce určené pre pracovný pomer. Jedným z takýchto ustanovení je aj § 119 ods. 1, ktorý znamená, že aj na odmeňovanie dohodárov sa vzťahuje minimálna mzda. V roku 2017 je suma minimálnej mzdy 2,759 eura za každú odpracovanú hodinu zamestnancom.

Mzdu na základe dohody o vykonaní práce možno vyplácať pravidelne aj nepravidelne.

Pre dohodu o pracovnej činnosti a dohodou o vykonaní práce je dôležité aj to, v akej lehote je mzda splatná. Pri dohode o pracovnej činnosti je odmena za vykonanú prácu splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. Pri dohode o vykonaní práce je odmena za vykonanie pracovnej úlohy splatná po dokončení a odovzdaní práce, ale zamestnávateľ sa so zamestnancom môže dohodnúť aj na tom, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy. Znamená to, že mzda vyplácaná na základe dohody o pracovnej činnosti musí byť vyplácaná pravidelne každý mesiac a mzda vyplácaná na základe dohody o vykonaní práce môže byť vyplácaná pravidelne každý mesiac, ale aj nepravidelne (každé dva mesiace, každé tri mesiace a podobne, alebo až po jej skončení).

Spôsoby ukončenia dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce

V dohode o pracovnej činnosti si zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody o pracovnej činnosti ale nemožno dohodnúť na akékoľvek prípady, ale len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer (upravuje ich § 68 až 70 Zákonníka práce). Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec nedohodli inak, možno dohodu o pracovnej činnosti skončiť dohodou a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou. Pre zamestnávateľa je výhodnejšie upravenie spôsobov skončenia dohody o pracovnej činnosti priamo v nej, napríklad okamžité skončenie, dohodou a jednostrannou výpoveďou s dvojdennou výpovednou dobou.

Najvýhodnejšie je spôsob skončenia dohody o pracovnej činnosti dohodnúť priamo v nej.

Pri dohode o vykonaní práce môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť vtedy, ak sa pracovná úloha nevykoná v dohodnutej dobe. Zamestnanec môže od dohody o vykonaní práce odstúpiť vtedy, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. Iným spôsobom ukončenia dohody o vykonaní práce je dohoda zamestnanca a zamestnávateľa.

Viac informácií o možnostiach vypovedania dohôd nájdete v článku Ako ukončiť prácu na dohodu.

Odvody zamestnávateľa z dohody o pracovnej činnosti a z dohody o vykonaní práce

Z hrubej mzdy vyplatenej na základe dohody o pracovnej činnosti zaplatí zamestnávateľ za zamestnanca zdravotné poistenie vo výške 10 % a sociálne poistenie spolu vo výške 25,20 %. Spolu je tak výška zdravotného poistenia a sociálneho poistenia plateného za zamestnanca pracujúceho na základe dohody o pracovnej činnosti 35,20 %.

Výška poistenia plateného za zamestnanca pracujúceho na základe dohody o vykonaní práce závisí od toho, či je tento zamestnanec odmeňovaný pravidelne (každý mesiac) alebo nepravidelne (inak ako každý mesiac, napríklad po skončení dohody). Pri dohode o vykonaní práce s pravidelným príjmom platí zamestnávateľ za zamestnanca zdravotné poistenie vo výške 10 % a sociálne poistenie spolu vo výške 25,20 % z jeho hrubej mzdy (spolu poistenie vo výške 35,20 %). Ak je ale zamestnanec pracujúci na základe dohody o vykonaní práce odmeňovaný nepravidelne, zamestnávateľ za neho bude platiť zdravotné poistenie vo výške 10 % a sociálne poistenie spolu vo výške 22,80 % (spolu poistenie vo výške 32,80 %).

Pri dohode o vykonaní práce s nepravidelným príjmom sa platia nižšie odvody.

Poznámka: Ak by zamestnanec pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce bol poberateľom niektorého druhu dôchodku, platí sa za neho o niečo nižšie poistenie v závislosti od toho, aký druh dôchodku poberá. Viac informácií o tom nájdete v článku Odvody dohodárov v roku 2017.

Článok pokračuje pod reklamou

Odvodová výnimka bude od 1. júla 2018 platiť aj pre dohody dôchodcov

Od 1. júla 2018 nadobúda účinnosť novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, podľa ktorej si budú môcť aj poberatelia dôchodkov u zamestnávateľa na jednu dohodu uplatniť odvodovú výnimku vo výške 200 eur (rovnakú, ako majú študenti pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov).

Prečítajte si tiež

Za dôchodcu pracujúceho na základe dohody, ktorý si u zamestnávateľa uplatní odvodovú výnimku bude aj jeho zamestnávateľ platiť nižšie sociálne poistenie. Do hrubej mzdy nepresahujúcej 200 eur za mesiac (pri pravidelnom príjme) alebo 200 eur v priemere za mesiac (pri nepravidelnom príjme) bude zamestnávateľ za dôchodcu pracujúceho na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce platiť sociálne poistenie spolu vo výške 1,05 %.

Kedy použiť dohodu o pracovnej činnosti a kedy dohodu o vykonaní práce

Medzi dohodou o pracovnej činnosti a dohodou vykonaní práce niekedy zamestnávateľ nemá na výber, inokedy to závisí od toho, ako naformuluje druh vykonávanej práce. Zákonník práce totižto v § 223 hovorí, že zamestnávateľ môže na prácu vymedzenú druhom práce uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti a na prácu vymedzenú výsledkom dohodu o vykonaní práce. Preto by zamestnávateľ pri výbere dohody mal do úvahy brať predovšetkým túto skutočnosť.

Výberu správneho typu dohody a formulovaniu náplne práce v nej venujte pozornosť.

Napríklad ak bude v dohode ako práca uvedené „činnosť anketára pri prieskume trhu“, malo by ísť o dohodu o pracovnej činnosti. Ale ak by bola v dohode ako práca uvedené „vyplnenie 1 000 anketových lístkov na základe odpovedí respondentov“, tak by už malo ísť o dohodu o vykonaní práce. Na výber správneho typu dohody v závislosti od typu vykonávanej práce si dajte pozor aj v súvislosti s možnosť alebo nemožnosťou ukončenia dohody. Ak by ste napríklad v dohode o vykonaní práce uviedli, že náplňou práce bude „vedenie účtovníctva“, nedalo by sa z nej jednoznačne určiť, kedy je táto pracovná úloha ukončená a kedy sa táto dohoda jej splnením skončí.

Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce v roku 2018 - porovnanie
porovnávacie kritérium dohoda o pracovnej činnosti dohoda o vykonaní práce
maximálny rozsah práce 10 hodín týždenne 350 hodín ročne
spôsob vymedzenia práce druhom výsledkom
splatnosť mzdy do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dokončení celej práce alebo časti práce
výpoveď 15-dňová výpovedná lehota, ak nie dohodnutá iná nie je možná
zdravotné poistenie platené zamestnávateľom 10 % 10 %
sociálne poistenie platené zamestnávateľom 25,20 % 22,80 % pri nepravidelnom príjme, 25,20 % pri pravidelnom príjme

Poznámka: Pri dôchodcoch pracujúcich na základe dohody je častokrát výška zdravotného a sociálneho poistenia nižšia (podľa druhu poberaného dôchodku). Od 1. júla 2018 si môžu poberatelia dôchodkov uplatniť odvodovú výnimku, pri ktorej bude zamestnávateľ za nich zo mzdy nepresahujúcej 200 eur platiť sociálne poistenie spolu vo výške 1,05 %.

Aké náležitosti a podmienky musí obsahovať dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v roku 2020, ako aj ich vzory nájdete v článku Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v roku 2020 – podmienky a vzory.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Uchádzač o zamestnanie a dosahovanie príjmov

Je možné, aby sa nezamestnaný evidoval na úrade práce a poberal dávku v nezamestnanosti, ak dosahuje napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľnosti či si privyrába prácou na dohodu?

Brigádnik a dane

Ako je to s platením preddavkov na daň u osôb pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov? Kedy je povinnosť ich platiť a je možné, že sa študentom zrazené preddavky vrátia naspäť?

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Koľko hodín možno odpracovať na dohodu?

Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné odpracovať iba limitovaný počet hodín. Prinášame prehľad, koľko je maximálne možné odpracovať na jednotlivé druhy dohôd.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky