Pod akým kódom prihlásiť zamestnanca v Sociálnej poisťovni? Nové kódy pre dôchodcov od júla 2018

Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov v Sociálnej poisťovni pred vznikom poistenia, najneskôr však pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. Od 1. júla 2018 platia nové kódy na prihlasovanie dôchodcov, ktorí si môžu uplatniť výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie, ak s nimi zamestnávateľ uzatvorí dohodu mimo pracovného pomeru.

Aké tlačivo musí použiť zamestnávateľ, ak chce prihlásiť zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov v Sociálnej poisťovni?

Zamestnávateľ prihlasuje svojho zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov v Sociálnej poisťovni prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby (ďalej len „RLFO“), a to pred vznikom poistenia, najneskôr však pred začatím výkonu činnosti daného zamestnanca.

Okrem identifikačných údajov zamestnávateľa, ktoré musia byť uvedené v RLFO, zamestnávateľ vypĺňa aj identifikačné údaje zamestnanca, ktorého do registra prihlasuje, obdobie poistenia a predovšetkým typ zamestnanca.

Typom zamestnanca sa rozumie to, či zamestnávateľ prihlasuje zamestnanca na pracovný pomer alebo dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). Taktiež pri type zamestnanca je potrebné rozlišovať, či ide o pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem.

Zamestnanec s právom na pravidelný príjem je každý zamestnanec, ktorému z právneho vzťahu vyplýva právo na pravidelný mesačný príjem (napríklad zamestnanec na základe pracovnej zmluvy). Zamestnanec s právom na nepravidelný príjem je každý zamestnanec, ktorému z právneho vzťahu vyplýva právo na príjem napríklad iba raz za dva mesiace, raz za štvrťrok, či polrok (napríklad zamestnanec pracujúci na dohodu o vykonaní práce, v ktorej je uvedené, že odmena za vykonanú prácu je splatná raz za dva mesiace, alebo až po odovzdaní práce).

Rozdiely medzi zamestnávaním zamestnanca na rôzne formy dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru si môžete prečítať v článku Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce v roku 2018 a Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2018 a jej vzor.

Prehľad kódov a lehôt pri prihlasovaní zamestnancov a dohodárov do Sociálnej poisťovne nájdete aj v článku Prihlasovanie zamestnancov a dohodárov do Sociálnej poisťovne – termíny a kódy

Aké kódy použiť pri prihlasovaní zamestnanca v registračnom liste fyzickej osoby do Sociálnej poisťovne?

Pri prihlasovaní zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne použije zamestnávateľ nasledujúce kódy:

Typ zamestnanca Pravidelný príjem Nepravidelný príjem
Zamestnanec 1 2
Dohoda o vykonaní práce 3 4
Dohoda o pracovnej činnosti 5 6
Dohoda o brigádnickej práci študenta (ďalej len „DoBPŠ“) 7 8
DoBPŠ bez dôchodkového poistenia 9 10
DoBPŠ len na dôchodkové poistenie 11 12

Poznámka: Kód pre prihlasovanie zamestnanca 11 a 12 sa používa, ak zamestnávateľ pridáva, odoberá alebo ruší poistenie na dôchodkové poistenie pre už prihláseného zamestnanca, ktorý pracuje na dohodu o brigádnickej práci študenta. V prípade, ak dopoisťuje zamestnávateľ obdobie dôchodkového poistenia zamestnanca pred už existujúce obdobie dôchodkového poistenia, je potrebné zadať aj dátum zániku tohto poistenia.

Pre prihlásenie zamestnancov, u ktorých sa nerozlišuje, či ide o prácu s právom na pravidelný alebo nepravidelný príjem použije zamestnávateľ nasledujúce kódy:

Typ zamestnanca Kód
Dohoda do 31.12.2012 13
Zamestnanec, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný a prihlasuje sa na: 14
úrazové a garančné poistenie 15
dôchodkové poistenie 16
nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti 17
dôchodkové, úrazové a garančné poistenie 18
úrazové a garančné poistenie, vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov a má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese 19

Od 1. júla 2018 platia nové kódy pre prihlásenie tzv. „dohodára dôchodcu“. Ide o zamestnanca na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ak je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšil dôchodkový vek, invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a ktorý si určil v jednom kalendárnom mesiaci jednu dohodu, pri ktorej si uplatňuje výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie. Výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie si môže tzv. „dohodár dôchodca“ uplatniť od 1.7.2018 do výšky 200 eur mesačne.

Prečítajte si tiež

Viac informácií o odvodoch z dohôd dôchodcov si prečítajte v článku Odvody z dohôd dôchodcov od 1.7.2018.

Pre novo uzatvorené dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru platia od 1.7.2018 nasledovné kódy pre prihlásenie tzv. dohodára dôchodcu, ktorý si chce uplatniť odvodovú výnimku, do registra Sociálnej poisťovne:

Typ zamestnanca Pravidelný príjem Nepravidelný príjem
Dohoda o vykonaní práce 33 44
Dohoda o pracovnej činnosti 55 66

V prípade, ak zamestnávateľ má s dôchodcom už uzatvorenú dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, nemusí s ním túto dohodu ukončiť a uzatvoriť novú dohodu. Ak si chce dôchodca uplatniť odvodovú výnimku, zamestnávateľ prostredníctvom RLFO ho odhlási z dôchodkového poistenia. Zamestnávateľ pri odhlásení použije nasledovné kódy:

Typ zamestnanca Pravidelný príjem Nepravidelný príjem
Dohoda o vykonaní práce 19 20
Dohoda o pracovnej činnosti 21 22

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Schvaľovanie dôchodku: riziko výpadku príjmu a neplatenia odvodov

Sociálna poisťovňa má na schválenie žiadosti o dôchodok niekoľko týždňov. Na čo sa pripraviť z hľadiska výpadku príjmu a ako je to s poberaním dávky v nezamestnanosti či odvodmi?

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky