Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)

Ako zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve? Dôležité termíny, tlačivo, uloženie do registra a ďalšie dôležité informácie nájdete v článku.

Čo je to účtovná závierka a čo tvorí jej obsah v podvojnom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)?

Účtovnú závierku upravuje § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Podľa § 17 ods. 1 zákona o účtovníctve je účtovná závierka štruktúrovanou prezentáciou skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktorá je poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie ďalej využívajú.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve tvorí jeden celok a obsahuje:

 1. všeobecné náležitosti, medzi ktoré patrí napr. obchodné meno či názov účtovnej jednotky, identifikačné číslo, deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj obdobie, za ktoré sa zostavuje a iné,
 2. súvahu,
 3. výkaz ziskov a strát,
 4. poznámky.

V účtovnej závierke uvádza účtovná jednotka informácie za bežné zdaňovacie obdobie, ako aj za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Aktuálne informácie o účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve za rok 2021 nájdete v článku Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020).

Kto je povinný zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)?

Povinnosť zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve má každá účtovná jednotka, ktorá v zdaňovacom období účtovala v sústave podvojného účtovníctva.

Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov majú povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva tí podnikatelia, ktorí sú zapísaný do obchodného registra. Z uvedeného vyplýva, že povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva majú všetky obchodné spoločnosti (napr. s. r. o., a. s.) a družstvá.

Okrem uvedených účtovných jednotiek majú povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva aj napr. občianske združenia, a to v tom prípade, ak splnia zákonom stanovené podmienky (napr. ak podnikajú).

Viac informácií o tom, kto musí viesť podvojné účtovníctvo si môžete prečítať v článku Kto musí viesť podvojné účtovníctvo

Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva sa musí zatriediť do veľkostnej skupiny

Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva sa musí podľa § 2 ods. 5 zákona o účtovníctve zatriediť do jednej z týchto veľkostných skupín:

 • mikro účtovná jednotka,
 • malá účtovná jednotka,
 • veľká účtovná jednotka.

Ide o tie účtovné jednotky, ktoré sú obchodnými spoločnosťami, družstvom, pozemkových spoločenstvom, či fyzickou osobou účtujúcou v sústave podvojného účtovníctva a podľa osobitného predpisu.

Pri zatrieďovaní účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny, musí účtovná jednotka posúdiť tieto kritériá:

 • celkovú sumu majetku,
 • čistý obrat,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia.
Prečítajte si tiež

Novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny podľa svojho vlastného rozhodnutia, pričom zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období. Účtovná jednotka, ktorá už je zatriedená do jednej z veľkostných skupín, je povinná zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia po tých dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach, v ktorých presiahne alebo prestane spĺňať podmienky.

Viac informácií nájdete v článku Triedenie účtovných jednotiek – mikro, malá a veľká účtovná jednotka.

Aké kroky je potrebné vykonať pred zostavením účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)?

Predtým, než účtovná jednotka začne pracovať na uzatvorení účtovných kníh, by mala predovšetkým zaúčtovať všetky účtovné prípady, ktoré súvisia s uzatváraným zdaňovacím obdobím (medzi ktoré patrí napr. daň z motorových vozidiel, zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok, zaúčtovanie nadspotreby pohonných látok a iné).

Účtovná jednotka pred zostavením účtovnej závierky a uzatvorením účtovných kníh by mala vykonať aj tieto nasledovné kroky:

 • vykonať kontrolu bilančnej kontinuity (kontrola začiatočných stavov účtov k prvému dňu bežného účtovného obdobia s konečným stavom účtov k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia),
 • vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a vlastného imania (napr. inventúru cenín, zásob a pod.),
 • vytvoriť opravné položky a rezervy,
 • odsúhlasiť pohľadávky a záväzky s obchodnými partnermi,
 • zaúčtovať daň z príjmov,
 • vykonať kontrolu časového rozlíšenia nákladov a výnosov.
 • vykonať kontrolu účtov, ktoré nemôžu mať zostatok na konci účtovného obdobia (napr. 111/131 – obstaranie materiálu, tovaru a pod.)
 • ďalšie uzávierkové operácie.

Všetky potrebné informácie o podvojnom účtovníctve nájdete v našej téme: Podvojné účtovníctvo.

K akému dátumu zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)?

Podľa § 17 ods. 6 je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy. Účtovná jednotka uzatvára účtovné knihy napr. vždy k poslednému dňu účtovného obdobia, ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu, či ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie a pod.

Prečítajte si tiež

To znamená, že ak účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia, ktorým je kalendárny rok 2019 (od 1.1. do 31.12.), zostavuje účtovnú závierku k 31.12.2019.

Ak účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia, ide o riadnu účtovnú závierku, v ostatných prípadoch už ide o zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky.

Do kedy musí účtovná jednotka zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)?

DOPLNENÉ (4.4.2020): Tzv. lex korona predlžuje lehoty aj na zostavenie daňového priznania, aj na lehoty, ktoré má účtovná jednotka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov splniť počas obdobia pandémie, t. j. ide napr. o zostavenie účtovnej závierky, výročnej správy, ako aj o overenie účtovnej závierky audítorom a v neposlednom rade aj uloženie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok, a to do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo do lehoty na podanie daňového priznania, podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr. Daňový subjekt v prípade dodržania tohto termínu, nebude sankciovaný za správne delikty. Viac informácií nájdete v článku Lex korona - mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti.

Ďalej v texte sú uvedené pôvodné lehoty, ktoré platia štandardne a ktoré boli účinné do vyhlásenia lex korony.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) ustanovuje povinnosť na účely podania daňového priznania k dani z príjmov uložiť zostavenú účtovnú závierku do registra účtovných závierok najneskôr v termíne na podanie daňového priznania.

Nakoľko termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 je 31. marec 2020, tento dátum je aj termínom na uloženie zostavenej účtovnej závierky do registra účtovných závierok (schválenej, ako aj neschválenej). V prípade, ak si účtovná jednotka odloží termín na podanie daňového priznania, tak v tomto termíne je povinná uložiť aj účtovnú závierku do registra účtovných závierok.

Vyššie uvedené platí aj napriek tomu, že podľa § 17 ods. 5 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. V tomto ustanovení je však uvedené, že tento termín neplatí, ak osobitný predpis neustanovuje inak (zákon o dani z príjmov uvedený vyššie).

Článok pokračuje pod reklamou

Ako postupovať pri uložení účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve do registra v roku 2020 (za rok 2019)?

To, že účtovná jednotka je povinná uložiť zostavenú účtovnú závierku do registra účtovných závierok znamená, že ju predloží v termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov správcovi dane. Správca dane túto predloženú účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve následne za účtovnú jednotku uloží do registra účtovných závierok.

Upozorňujeme, že účtovná závierka nepatrí medzi povinnú prílohu daňového priznania, a preto sa podáva osobitne.

Účtovná jednotka môže predložiť zostavenú účtovnú závierku za rok 2019, ktorá môže byť schválená, ale aj neschválená. Ak však účtovná jednotka uloží do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku, je povinná oznámiť jej schválenie do pätnásť pracovných dní od jej schválenia. Upozorňujeme, že termín na schválenie účtovnej závierky je najneskôr do jedného roka po skončení zdaňovacieho obdobia (napr. ak zdaňovacím obdobím je kalendárny rok 2019, tak účtovná závierka musí byť schválená do 31.12.2020).

Postup na uloženie oznámenia o schválení účtovnej závierky nájdete v článku Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2019.

Musí byť účtovná závierka v roku 2020 (za rok 2019) overená audítorom?

Účtovná závierka musí byť overená audítorom len v tom prípade, ak účtovná jednotka spĺňa zákonom stanovené podmienky. Overenie účtovnej závierky audítorom upravuje § 19 zákona o účtovníctve, pričom účtovná závierka musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje (ak osobitný predpis neustanovuje inak).

Prečítajte si tiež

Účtovnú závierku musí mať overenú audítorom predovšetkým účtovná jednotka – obchodná spoločnosť a družstvo, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

 • celková suma majetku presiahla 1 000 000 €,
 • čistý obrat presiahol 2 000 000 €,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30.

Okrem vyššie uvedených účtovných jednotiek musí mať účtovnú závierku overenú audítorom napr. obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a iné.

V oblasti auditu účtovných závierok nastali zmeny, o ktorých si prečítajte v článku Povinnosť auditu od roku 2020 a iné zmeny v zákone o účtovníctve.

Vzor účtovnej závierky (tlačivo) v podvojnom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)

Tie účtovné jednotky, ktoré sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty, právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, či fyzickou osobou – podnikateľom registrovaným pre daň z príjmov, musia účtovnú závierku predložiť správcovi dane len elektronicky.

Prinášame vám vzor účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve na stiahnutie v roku 2020 (za rok 2019):

Upozorňujeme, že napriek tomu, že vzor účtovnej závierky je rovnaký pre malú a veľkú účtovnú jednotku, opatrenia pre zostavenie účtovnej závierky pre tieto účtovné jednotky sú rozdielne.

Ako sme už vyššie uviedli, účtovná závierka v podvojnom účtovníctve obsahuje okrem všeobecných náležitostí aj súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Upozorňujeme, že poznámky musí účtovná jednotka priložiť k účtovnej závierke ako prílohu, a to vo formáte PDF.

Vplyv koronavírusu na obsah poznámok  

Upozorňujeme, že šírenie nákazy koronavírusom (COVID-19) a vyhlásený núdzový stav Vládou SR od 16. marca 2020, má vplyv aj na obsahovú náplň poznámok. V rámci pomoci podnikateľským subjektom boli prijaté rôzne ekonomické opatrenia na zníženie strát, ktoré sa týchto podnikateľských subjektov v súvislosti s koronavírusom dotknú. Tieto straty môžu mať významný vplyv na podnikateľskú činnosť danej účtovnej jednotky a preto,  ak účtovná jednotka ešte nezostavila účtovnú závierku, mala by v poznámkach posúdiť ďalšiu činnosť, a to či bude môcť naďalej fungovať v podnikaní a v akej miere.

Na základe pokynov uvedených v opatreniach pre zostavenie účtovnej závierky pre malé a veľké účtovné jednotky je uvedené, že v časti „Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka“ sú tieto účtovné jednotky povinné uviesť informácie o charaktere a finančnom vplyve významných udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky. To znamená, že tie účtovné jednotky, ktoré napríklad zostavujú účtovnú závierku k 31.12.2019 a mali povinnosť zostaviť účtovnú závierku do 31.3.2020, prípadne využijú nový termín, ktorý umožnil „lex korona“, a to zostavenie účtovnej závierky do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémia alebo do lehoty na podanie daňového priznania, by mali uviesť v poznámkach napríklad nasledovné informácie o:

 • poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien,
 • dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalostí po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky,
 • prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti,
 • zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku,
 • začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky,
 • zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky,
 • mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky (napr. o korona kríze),
 • a iné.

Účtovná jednotka môže slovne vyjadriť vplyv vyhláseného núdzového stavu na jej podnikateľskú činnosti, a to napríklad: „Na základe posúdenia vplyvu vyhláseného núdzového stavu v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom, spoločnosť k dnešnému dňu prehodnotila všetky dostupné informácie, ktorého výsledkom je, že naša spoločnosť by mala dokázať aj naďalej fungovať na trhu.“.

Tieto riadky musia byť v účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve rovnaké

Ak účtovná jednotka správne vyplnila účtovnú závierku, t. j. súvahu aj výkaz ziskov a strát, musia sa rovnať tieto riadky:

1. v účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky:

 • hodnota v riadku 01 – „majetok“ v stĺpci 1 a 2 sa musí rovnať hodnote v riadku 24 – „vlastné imanie a záväzky“ v stĺpci 3 a 4,
 • hodnota v riadku 38 – „výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení“ v stĺpci 1 a 2 sa musí rovnať hodnote v riadku 33 – „výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení“ v stĺpci 3 a 4.

2. v účtovnej závierke malej/veľkej účtovnej jednotky:

 • hodnota v riadku 01 – „majetok“ v stĺpci 2 a 3 sa musí rovnať hodnote v riadku 79 – „vlastné imanie a záväzky“ v stĺpci 4 a 5,
 • hodnota v riadku 61 – „výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení“ v stĺpci 1 a 2 sa musí rovnať hodnote v riadku 100 – „výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení“ v stĺpci 4 a 5.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Ako prejsť u účtovných klientov na digitalizáciu?

Ste účtovník a zatiaľ neuplatňujete digitalizáciu účtovníctva v praxi? Klientov – zväčša podnikateľov, ktorí sa zmene bránia, je dôležité správne motivovať. Ako na to, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky