Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)

Ako zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve? Dôležité termíny, tlačivo, uloženie do registra a ďalšie dôležité informácie nájdete v článku.

Čo je to účtovná závierka a čo tvorí jej obsah v podvojnom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)?

Účtovnú závierku upravuje § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Podľa § 17 ods. 1 zákona o účtovníctve je účtovná závierka štruktúrovanou prezentáciou skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktorá je poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie ďalej využívajú.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve tvorí jeden celok a obsahuje:

 1. všeobecné náležitosti, medzi ktoré patrí napr. obchodné meno či názov účtovnej jednotky, identifikačné číslo, deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj obdobie, za ktoré sa zostavuje a iné,
 2. súvahu,
 3. výkaz ziskov a strát,
 4. poznámky.

V účtovnej závierke uvádza účtovná jednotka informácie za bežné zdaňovacie obdobie, ako aj za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Kto je povinný zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)?

Povinnosť zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve má každá účtovná jednotka, ktorá v zdaňovacom období účtovala v sústave podvojného účtovníctva.

Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov majú povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva tí podnikatelia, ktorí sú zapísaný do obchodného registra. Z uvedeného vyplýva, že povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva majú všetky obchodné spoločnosti (napr. s. r. o., a. s.) a družstvá.

Okrem uvedených účtovných jednotiek majú povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva aj napr. občianske združenia, a to v tom prípade, ak splnia zákonom stanovené podmienky (napr. ak podnikajú).

Viac informácií o tom, kto musí viesť podvojné účtovníctvo si môžete prečítať v článku Kto musí viesť podvojné účtovníctvo  

Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva sa musí zatriediť do veľkostnej skupiny

Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva sa musí podľa § 2 ods. 5 zákona o účtovníctve zatriediť do jednej z týchto veľkostných skupín:

 • mikro účtovná jednotka,
 • malá účtovná jednotka,
 • veľká účtovná jednotka.

Ide o tie účtovné jednotky, ktoré sú obchodnými spoločnosťami, družstvom, pozemkových spoločenstvom, či fyzickou osobou účtujúcou v sústave podvojného účtovníctva a podľa osobitného predpisu.

Pri zatrieďovaní účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny, musí účtovná jednotka posúdiť tieto kritériá:

 • celkovú sumu majetku,
 • čistý obrat,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia.

Novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny podľa svojho vlastného rozhodnutia, pričom zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období. Účtovná jednotka, ktorá už je zatriedená do jednej z veľkostných skupín, je povinná zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia po tých dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach, v ktorých presiahne alebo prestane spĺňať podmienky.

Viac informácií nájdete v článku Triedenie účtovných jednotiek – mikro, malá a veľká účtovná jednotka

Aké kroky je potrebné vykonať pred zostavením účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)?

Predtým, než účtovná jednotka začne pracovať na uzatvorení účtovných kníh, by mala predovšetkým zaúčtovať všetky účtovné prípady, ktoré súvisia s uzatváraným zdaňovacím obdobím (medzi ktoré patrí napr. daň z motorových vozidiel, zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok, zaúčtovanie nadspotreby pohonných látok a iné).

Účtovná jednotka pred zostavením účtovnej závierky a uzatvorením účtovných kníh by mala vykonať aj tieto nasledovné kroky:

 • vykonať kontrolu bilančnej kontinuity (kontrola začiatočných stavov účtov k prvému dňu bežného účtovného obdobia s konečným stavom účtov k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia),
 • vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a vlastného imania (napr. inventúru cenín, zásob a pod.),
 • vytvoriť opravné položky a rezervy,
 • odsúhlasiť pohľadávky a záväzky s obchodnými partnermi,
 • zaúčtovať daň z príjmov,
 • vykonať kontrolu časového rozlíšenia nákladov a výnosov.
 • vykonať kontrolu účtov, ktoré nemôžu mať zostatok na konci účtovného obdobia (napr. 111/131 – obstaranie materiálu, tovaru a pod.)
 • ďalšie uzávierkové operácie.

Všetky potrebné informácie o podvojnom účtovníctve nájdete v našej téme: Podvojné účtovníctvo.

K akému dátumu zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)?

Podľa § 17 ods. 6 je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy. Účtovná jednotka uzatvára účtovné knihy napr. vždy k poslednému dňu účtovného obdobia, ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu, či ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie a pod.

Prečítajte si tiež

To znamená, že ak účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia, ktorým je kalendárny rok 2019 (od 1.1. do 31.12.), zostavuje účtovnú závierku k 31.12.2019.

Ak účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia, ide o riadnu účtovnú závierku, v ostatných prípadoch už ide o zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky.

Do kedy musí účtovná jednotka zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)?

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) ustanovuje povinnosť na účely podania daňového priznania k dani z príjmov uložiť zostavenú účtovnú závierku do registra účtovných závierok najneskôr v termíne na podanie daňového priznania.

Nakoľko termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 je 31. marec 2020, tento dátum je aj termínom na uloženie zostavenej účtovnej závierky do registra účtovných závierok (schválenej, ako aj neschválenej). V prípade, ak si účtovná jednotka odloží termín na podanie daňového priznania, tak v tomto termíne je povinná uložiť aj účtovnú závierku do registra účtovných závierok.

Vyššie uvedené platí aj napriek tomu, že podľa § 17 ods. 5 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. V tomto ustanovení je však uvedené, že tento termín neplatí, ak osobitný predpis neustanovuje inak (zákon o dani z príjmov uvedený vyššie).

Článok pokračuje pod reklamou

Ako postupovať pri uložení účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve do registra v roku 2020 (za rok 2019)?

To, že účtovná jednotka je povinná uložiť zostavenú účtovnú závierku do registra účtovných závierok znamená, že ju predloží v termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov správcovi dane. Správca dane túto predloženú účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve následne za účtovnú jednotku uloží do registra účtovných závierok.

Upozorňujeme, že účtovná závierka nepatrí medzi povinnú prílohu daňového priznania, a preto sa podáva osobitne.

Účtovná jednotka môže predložiť zostavenú účtovnú závierku za rok 2019, ktorá môže byť schválená, ale aj neschválená. Ak však účtovná jednotka uloží do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku, je povinná oznámiť jej schválenie do pätnásť pracovných dní od jej schválenia. Upozorňujeme, že termín na schválenie účtovnej závierky je najneskôr do jedného roka po skončení zdaňovacieho obdobia (napr. ak zdaňovacím obdobím je kalendárny rok 2019, tak účtovná závierka musí byť schválená do 31.12.2020).

Postup na uloženie oznámenia o schválení účtovnej závierky nájdete v článku Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2019

Musí byť účtovná závierka zostavená účtovnou jednotkou v roku 2020 (za rok 2019) overená audítorom?

Účtovná závierka musí byť overená audítorom len v tom prípade, ak účtovná jednotka spĺňa zákonom stanovené podmienky. Overenie účtovnej závierky audítorom upravuje § 19 zákona o účtovníctve, pričom účtovná závierka musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje (ak osobitný predpis neustanovuje inak).

Prečítajte si tiež

Účtovnú závierku musí mať overenú audítorom predovšetkým účtovná jednotka – obchodná spoločnosť a družstvo, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

 • celková suma majetku presiahla 1 000 000 €,
 • čistý obrat presiahol 2 000 000 €,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30.

Okrem vyššie uvedených účtovných jednotiek musí mať účtovnú závierku overenú audítorom napr. obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a iné.

V oblasti auditu účtovných závierok nastali zmeny, o ktorých si prečítajte v článku Povinnosť auditu od roku 2020 a iné zmeny v zákone o účtovníctve

Vzor účtovnej závierky (tlačivo) v podvojnom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)

Tie účtovné jednotky, ktoré sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty, právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, či fyzickou osobou – podnikateľom registrovaným pre daň z príjmov, musia účtovnú závierku predložiť správcovi dane len elektronicky.

Prinášame vám vzor účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve na stiahnutie v roku 2020 (za rok 2019):

Upozorňujeme, že napriek tomu, že vzor účtovnej závierky je rovnaký pre malú a veľkú účtovnú jednotku, opatrenia pre zostavenie účtovnej závierky pre tieto účtovné jednotky sú rozdielne.

Ako sme už vyššie uviedli, účtovná závierka v podvojnom účtovníctve obsahuje okrem všeobecných náležitostí aj súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Upozorňujeme, že poznámky musí účtovná jednotka priložiť k účtovnej závierke ako prílohu, a to vo formáte PDF.

Tieto riadky musia byť v účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve rovnaké

Ak účtovná jednotka správne vyplnila účtovnú závierku, t. j. súvahu aj výkaz ziskov a strát, musia sa rovnať tieto riadky:

1. v účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky:

 • hodnota v riadku 01 – „majetok“ v stĺpci 1 a 2 sa musí rovnať hodnote v riadku 24 – „vlastné imanie a záväzky“ v stĺpci 3 a 4,
 • hodnota v riadku 38 – „výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení“ v stĺpci 1 a 2 sa musí rovnať hodnote v riadku 33 – „výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení“ v stĺpci 3 a 4.

2. v účtovnej závierke malej/veľkej účtovnej jednotky:

 • hodnota v riadku 01 – „majetok“ v stĺpci 2 a 3 sa musí rovnať hodnote v riadku 79 – „vlastné imanie a záväzky“ v stĺpci 4 a 5,
 • hodnota v riadku 61 – „výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení“ v stĺpci 1 a 2 sa musí rovnať hodnote v riadku 100 – „výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení“ v stĺpci 4 a 5.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)

Ako zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve za rok 2019? Dôležité informácie – tlačivo, termíny, súčasti závierky či uloženie do registra, nájdete v článku.

Cestovné náhrady v roku 2019 a 2020

Zamestnanec vyslaný na tuzemskú alebo zahraničnú pracovnú cestu má nárok na náhrady, ako je stravné, vreckové, náhradu cestovných výdavkov, či výdavkov za ubytovanie. Prehľad cestovných náhrad v roku 2019 a 2020 prinášame v článku.

Zmeny v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2020

Prehľad 25 dôležitých zmien od roku 2020 v oblasti dane z príjmov, DPH, daňového poriadku, používania eKasy, účtovníctva a odvodoch.

Rezervný fond s.r.o.

Kto má povinnosť vytvárať rezervný fond a v akej výške? Na čo slúži rezervný fond a na aký účel možno z neho použiť prostriedky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky