Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2019

Podali ste v roku 2019 neschválenú účtovnú závierku? V tom prípade máte povinnosť ju schváliť a uložiť oznámenie o schválení účtovnej závierky do registra účtovných závierok.

Schválenie účtovnej závierky, ako aj uloženie oznámenia o schválení účtovnej závierky upravuje zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Účtovnú závierku je potrebné schváliť najneskôr do jedného roka

Účtovná jednotka, ktorá uložila do registra neschválenú účtovnú závierku v roku 2019, je povinná túto závierku schváliť, a to najneskôr do jedného roka po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.

Účtovná závierka musí byť schválená do jedného roka po skončení účtovného obdobia.

V prípade, ak je účtovným obdobím danej účtovnej jednotky kalendárny rok (t.j. napr. od 1.1.2018 do 31.12.2018), má povinnosť schváliť účtovnú závierku za rok 2018 najneskôr do 31.12.2019.

U účtovnej jednotky, ktorej účtovným obdobím je hospodársky rok (t.j. napr. od 1.5.2018 do 30.4.2019) sa počíta lehota na schválenie účtovnej závierky od ukončenia hospodárskeho roka, t.j. napr. od 30.4.2019. Takáto účtovná jednotka musí schváliť účtovnú závierku najneskôr do 30.4.2020.

Ako postupovať pri schvalovaní účtovnej závierky v roku 2020, aj v období pandémie koronavírusu, nájdete v článku Schválenie, uloženie a audit účtovnej závierky za rok 2019 (v roku 2020).

Obsah oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

V oznámení o dátume schválenia účtovnej závierky, ktorého vzor určuje Ministerstvo financií SR sa uvádzajú okrem všeobecných náležitostí danej účtovnej jednotky, ako je DIČ, IČO, obchodné meno (názov) účtovnej jednotky a jej sídlo, najmä tieto údaje:

  • dátum, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka,
  • dátum zostavenia účtovnej závierky,
  • dátum schválenia účtovnej závierky,
  • obdobie, ako aj bezprostredne predchádzajúce obdobie, za ktoré bola účtovná závierka zostavená,
  • typ účtovnej jednotky (či ide o podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, mikro účtovnú jednotku alebo o neziskovú organizáciu účtujúcu v sústave jednoduchého či podvojného účtovníctva),
  • typ individuálnej účtovnej závierky (riadna, mimoriadna).

Oznámenie o schválení účtovnej závierky v roku 2019 je potrebné podať do 15-tich dní

Po schválení účtovnej závierky v roku 2019, má účtovná jednotka povinnosť podať oznámenie o schválení účtovnej závierky v zákonnej lehote, ktorou je pätnásť pracovných dní od jej schválenia.

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky je potrebné podať do 15-tich pracovných dní od schválenia.

V prípade, ak účtovná jednotka po uložení neschválenej účtovnej závierky do registra účtovných závierok, otvorí účtovné knihy, je povinná uložiť do registra novú schválenú účtovnú závierku. Túto novú schválenú účtovnú závierku je povinná účtovná jednotka uložiť do registra účtovných závierok bezodkladne, najneskôr do pätnástich pracovných dní od jej schválenia. V uvedenom prípade už účtovná jednotka neukladá do registra účtovných závierok oznámenie o jej schválení účtovnej závierky.

Článok pokračuje pod reklamou

Účtovnú závierku schvaľuje príslušný orgán

V každej obchodnej spoločnosti je určený príslušný orgán, ktorý schvaľuje účtovnú závierku.

Napríklad v spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), či v akciovej spoločnosti (a.s.) schvaľuje účtovnú závierku valné zhromaždenie, zatiaľ čo v družstve schvaľuje účtovnú závierku členská schôdza.

Je však potrebné upozorniť na to, že účtovnú závierku neschvaľuje fyzická osoba – podnikateľ účtujúca v sústave podvojného alebo jednoduchého účtovníctva, či tie právnické osoby, ktorým to neukladá osobitný predpis.

Za nepodanie oznámenia o schválení účtovnej závierky hrozí pokuta

Nepodanie oznámenia o schválení účtovnej závierky sa považuje za správny delikt.

Ak účtovná jednotka nepodá oznámenie o schválení účtovnej závierky v zákonom stanovenej lehote, dopúšťa sa tým správneho deliktu, za čo jej môže daňový úrad uložiť pokutu podľa § 38 zákona o účtovníctve, t.j. až do výšky 2 % z celkovej sumy majetku, najviac však do výšky 1 000 000 eur.

Oznámenie o schválení účtovnej závierky je potrebné podať prostredníctvom daňového úradu

Povinnosťou účtovnej jednotky je uloženie oznámenia o schválení účtovnej závierky do registra účtovných závierok. Avšak účtovná jednotka reálne neukladá účtovnú závierku do registra účtovných závierok, pretože to za ňu urobí daňový úrad. Účtovná jednotka podá oznámenie o schválení účtovnej závierky daňovému úradu, a to listinne alebo elektronicky.

Prečítajte si tiež

elektronickej podobe majú povinnosť uložiť oznámenie o schválení účtovnej závierky všetky účtovné jednotky, ktoré sú povinné s daňovým úradom komunikovať len elektronicky. Ide predovšetkým o právnické osoby zapísané do obchodného registra (platitelia aj neplatitelia DPH), fyzické osoby, ktoré sú platiteľmi DPH, daňový poradca pri zastupovaní daňového subjektu, či iné  účtovné jednotky. Elektronické podanie oznámenia prebieha cez prihlásenie sa do svojej osobnej internetovej zóny a postupom týchto krokov:

  • z katalógu elektronických formulárov vyberie účtovná  jednotka „Účtovné dokumenty“, následne vyberie „Oznámenie schválenia účtovnej závierky“ a nakoniec „Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky“,
  • po vyplnení jednotlivých polí oznámenia, prípadne načítania zo súboru je potrebné kliknúť na „kontrolovať“,
  • posledným krokom je podanie oznámenia schválenia účtovnej závierky.

V prípade, ak účtovná jednotka nemá povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, podáva oznámenie o schválení účtovnej závierky listinne. Ide napr. o neziskové organizácie, nadácie a pod. Takáto účtovná jednotka vyplní vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky a podá ho na podateľňu príslušného daňového úradu.

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky neobsahuje žiadne prílohy, ktoré je potrebné prikladať.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2022

Ako účtovná jednotka postupuje pri schválení účtovnej závierky v roku 2022? Aké lehoty musí dodržať? Použiť je potrebné nový vzor oznámenia o schválení závierky.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2022 (za rok 2021)

Čo je obsahom účtovnej závierky jednotlivých veľkostných skupín a aké termíny je potrebné dodržať pri jej zostavovaní za rok 2021, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky