Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018)

Účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve za rok 2018 má povinnosť zostaviť každá účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Ako postupovať pri jej zostavení a do kedy je potrebné zostaviť účtovnú závierku?

Účtovnú závierku upravuje § 17 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Kto má povinnosť zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018)?

Ako sme už uviedli, účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve má povinnosť zostaviť každá účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

To, kto môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva je ustanovené v § 9 ods. 2 zákona o účtovníctve. Spravidla v sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať fyzické osoby –podnikatelia. Viac informácií o tom, kto môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva si môžete prečítať v článku Jednoduché účtovníctvo.

Ako vyplniť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve v roku 2021 nájdete v článku Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020).

Z čoho pozostáva účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve?

Účtovná závierka predstavuje prezentáciu skutočností v štruktúrovanej forme, ktoré sú predmetom účtovníctva. Účtovná závierka je poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú (napr. správca dane – pre vyčíslenie dane z príjmu, banky – pre posúdenie podmienok na poskytnutie úveru a pod.)

Účtovná závierka poskytuje informácie o hospodárení danej účtovnej jednotky, pričom obsahuje údaje z bežného účtovného obdobia, ako aj údaje z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve tvorí jeden celok a okrem všeobecných náležitostí obsahuje aj:

 • výkaz o príjmoch a výdavkoch,
 • výkaz o majetku a záväzkoch.

Aké kroky by mala účtovná jednotka vykonať pred zostavením účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018)?

Účtovná jednotka pri zostavovaní účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve čerpá údaje najmä z:

 • peňažného denníka,
 • knihy pohľadávok a záväzkov,
 • pomocných kníh,
 • výsledkov inventarizácie majetku a záväzkov.

Účtovná jednotka potrebuje pred zostavením účtovnej závierky však vykonať najmä tieto kroky pre jej správne zostavenie:

 1. krok: kontrola prenesených údajov z minulého roka do súčasného roka,
 2. krok: vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov (napr. inventarizácia zásob),
 3. krok: zaúčtovanie uzávierkových účtovných prípadov (napr. zaúčtovanie kurzových rozdielov, či odpisov),
 4. krok: celková kontrola jednoduchého účtovníctva (t.j. správnosť zaúčtovania účtovného prípadu, ako aj sumu účtovného prípadu a pod.).

K akému dňu je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018)?

Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovná závierku vždy, keď dôjde k uzavretiu účtovných kníh. Spravidla sa účtovné knihy uzatvárajú k poslednému dňa účtovného obdobia. V prípade, ak účtovná jednotka zostaví účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia, znamená to, že zostavuje riadnu účtovnú závierku. Podľa uvedeného obvykle teda účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku k 31.12.

Prečítajte si tiež

Účtovná jednotka však môže uzavrieť účtovné knihy podľa § 16 zákona o účtovníctve aj ku dňu zániku účtovnej jednotky, či ku dňu prechádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie alebo dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu a pod.

V prípade, ak účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy k inému dňu ako k poslednému dňu účtovného obdobia, je povinná zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku.

Do kedy je účtovná jednotka povinná podať účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018)?

Podľa zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ale len v prípade, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Avšak zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) ustanovuje to, že účtovná jednotka je povinná na účely podania daňového priznania zostaviť účtovnú závierku k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania je účtovná jednotka povinná uložiť túto účtovnú závierku do registra účtovných závierok.

Uvedené znamená, že účtovná jednotka sa riadi pri podávaní účtovnej závierky termínom na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018. Napríklad, ak účtovná jednotka podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 v termíne do 1.4.2019 (nakoľko deň 31.3.2019 pripadne na deň pracovného pokoja), v tomto termíne je povinnosť zostavenú účtovnú závierku aj uložiť do registra účtovných závierok.

Ako podať účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018)?

Spolu s daňovým priznaním k dani z príjmu je účtovná jednotka povinná predložiť aj účtovnú závierku za rok 2018, aj napriek tomu, že účtovná závierka nie je povinnou prílohou daňového priznania.

Účtovná jednotka, ktorá je podnikateľom a je registrovaná pre daň z príjmov podľa § 49a zákona o dani z príjmov (t.j. účtovná jednotka, ktorá má príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti) je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 elektronicky a zároveň je povinná aj elektronicky uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok. Uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok vykonáva správca dane za účtovnú jednotku, takže povinnosťou účtovnej jednotky je účtovnú závierku len predložiť správcovi dane.

Ostatné účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva však môžu podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 spolu s účtovnou závierku aj listinne, a to prostredníctvom pošty alebo na podateľni príslušného daňového úradu.

Ako postupovať pri vyplnení účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018)?

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2018 sa podáva na tlačive, ktoré obsahuje 3 strany. Prinášame vám aktuálny vzor pre účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve za rok 2018 na stiahnutie.

Článok pokračuje pod reklamou

Účtovná jednotka pri vypĺňaní účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve za rok 2018 postupuje nasledovne:

Na 1. strane vyplní účtovná jednotka:

 • dátum, ku ktorému bola účtovná závierka zostavená (napr. 31.12.2018),
 • daňové identifikačné číslo, IČO, SK NACE,
 • o akú účtovnú závierku ide (riadnu, mimoriadnu, priebežnú),
 • za aké obdobie je účtovná závierka zostavovaná (napr. od 01/2018 do 12/2018) a rovnako aj aké bolo bezprostredne predchádzajúce obdobie (napr. od 04/2017 do 12/2017 – ak vznikla účtovná jednotka v priebehu roka 2017),
 • názov účtovnej jednotky a miesto jej podnikania (ulica, číslo, PSČ, obec,),
 • telefónne číslo a emailovú adresu (nie je povinný údaj, ale pre lepší kontakt správcu dane s účtovnou jednotkou je dobré vyplniť),
 • zostavená dňa: účtovná jednotka uvedie dátum, kedy účtovnú závierku skutočne zostavila, spravidla dátum od 1.1. do 31.3.,
 • podpisovaný záznam fyzickej osoby: vypĺňa osoba len v prípade, ak podáva účtovnú závierku v listinnej podobe.

2. strana účtovnej závierky patrí Výkazu o príjmoch a výdavkoch.

Túto stranu vyplní účtovná jednotka údajmi z prehľadov peňažného denníka.

Na riadku 01 až 03 vyplní účtovná jednotka príjmy za bežné účtovné obdobie, a to konkrétne za predaj tovaru, predaj výrobkov a služieb, či ostatné príjmy. Na riadku 04 urobí účtovná jednotka súčet celkových zdaniteľných príjmov (súčet riadku 01 až 03).

Na riadku 05 až 10 vyplní účtovná jednotka výdavky za bežné účtovné obdobie, a to konkrétny výdavky za zásoby, služby, mzdy, platby poistného a príspevkov, tvorbu sociálneho fondu či ostatné výdavky. Na riadku 11 vyplní účtovná jednotka súčet celkových daňových výdavkov (súčet riadkov 05 až 10).

Na riadku 12 uvedie účtovná jednotka rozdiel príjmov a výdavkov (rozdiel riadkov 04 a 11).

3. strana účtovnej závierky patrí Výkazu o majetku a záväzkoch.

V tomto výkaze účtovná jednotka vypĺňa údaje za bežné účtovné obdobie, ako aj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Na riadku 01 až 03 uvedie účtovná jednotka údaje z kníh dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku, ako aj z knihy dlhodobého finančného majetku.

Na riadku 04 uvedie účtovná jednotka súčet zásob z riadkov 05 až 07, kde čerpá údaje z kníh zásob. Do riadku 08 čerpá účtovná jednotka údaje z knihy pohľadávok.

Riadok 09 patrí súčtu krátkodobého finančného majetku (súčet riadkov 10 až 12), t.j. súčtu peňazí a cenín, účtu v bankách a ostatného krátkodobého finančného majetku. Do uvedených riadkov 10 a 11 čerpá účtovná jednotka údaje z peňažného denníka, a to z prehľadu o peňažných prostriedkoch v hotovosti a ceninách a z prehľadu peňažných prostriedkov na účtoch v bankách.

Na riadku 13 vykazuje účtovná jednotka údaje z peňažného denníka z prehľadu o priebežných položkách. V prípade, ak je ku dňu zostavenia účtovnej závierky v peňažnom denníku zostatok priebežných položiek v časti „príjem“, vykáže účtovná jednotka na tomto riadku znamienko plus. V opačnom prípade, uvedie účtovná jednotka znamienko mínus (t.j. ak bude zostatok priebežných položiek v časti „výdaj“).

Do riadku 14 vykáže účtovná jednotka údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.

Riadok 15 patrí súčtu majetku, t. j. predošlých riadkov (pri priebežnej položke môže byť aj mínus).

Na riadkoch 16 až 19 uvedie účtovná jednotka údaje o záväzkoch, a to konkrétne o rezervách, záväzkoch, úveroch a opravných položkách k nadobudnutému majetku. Do týchto riadkov čerpá účtovná jednotka údaje z knihy rezerv a z knihy záväzkov. Taktiež tu vypĺňa zostatok sociálneho fondu a zostatok nesplateného úveru a nesplatených pôžičiek z knihy záväzkov a mínusový zostatok na kontokorentnom účte a údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.

Riadok 21 slúži na uvedenie rozdielu majetku a záväzkov danej účtovnej jednotky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Daň z motorových vozidiel – účtovanie

Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) daňovníka. Ako sa účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a ako v podvojnom účtovníctve?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky