Úprava výsledku hospodárenia na základ dane za rok 2018

Výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý zistí právnická osoba zo svojho účtovníctva sa nerovná automaticky základu dane, z ktorého sa vypočíta daň z príjmov v roku 2018. Ako postupovať pri úprave výsledku hospodárenia na základ dane za rok 2018?

Výsledok hospodárenia za rok 2018

Výsledok hospodárenia v podvojnom účtovníctve je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi.

Výsledok hospodárenia pred zdanením zistí právnická osoba, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva ako rozdiel medzi účtovou triedou 6, t. j. medzi výnosmi a účtovou triedou 5, t. j. nákladmi. Ak výnosy budú vyššie ako náklady, výsledkom hospodárenia danej účtovnej jednotky je zisk a naopak, ak budú výnosy nižšie ako náklady, tak výsledkom hospodárenia je strata.

Úprava výsledku hospodárenia na základ dane za rok 2018

Dôvod, kvôli ktorému musí účtovná jednotka upraviť výsledok hospodárenia na základ dane je ten, že daň z príjmov za rok 2018 sa vypočíta z vyčísleného základu dane.

Podľa § 17 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) účtovná jednotka upraví výsledok hospodárenia pri zisťovaní základu dane nasledovne:

 • zvýši o sumy, ktoré nemožno podľa zákona o dani z príjmov zahrnúť do daňových výdavkov alebo ktoré boli do daňových výdavkov zahrnuté v nesprávnej výške (tzv. pripočítateľné položky),
 • upraví o sumy, ktoré nie sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona o dani z príjmov sú zahrnované do základu dane (tzv. pripočítateľné položky),
 • upraví o sumy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona o dani z príjmov sa nezahrnú do základu dane (tzv. odpočítateľné položky).

To, že výsledok hospodárenia sa musí upraviť na základ dane, je podmienené dôvodmi, ako je napríklad to, že niektoré náklady môžu byť daňovým výdavkom až po ich zaplatení, alebo výška niektorých nákladov, ktoré je možné uplatniť ako daňový výdavok je limitovaná a pod.

Pripočítateľné položky môžu dostať spoločnosť so stratou k základu dane a k povinnosti platiť daň z príjmov.

Ak je výsledkom hospodárenia danej účtovnej jednotky zisk alebo strata, nemusí to ešte znamenať, že výsledkom úpravy výsledku hospodárenia bude základ dane alebo daňová strata (z výsledku hospodárenia zisk sa môžeme úpravou základu dane dostať aj na stratu a pod.). Napr. účtovná jednotka má výsledok hospodárenia za rok 2018 stratu, avšak úpravou na základ dane zistí, že suma pripočítateľných položiek je tak vysoká, že výsledkom bude nakoniec základ dane a tým pádom bude povinná uhradiť aj daň z príjmov za rok 2018 (prípadne znížiť o daňovú stratu, daňovú licenciu), čím sa môže dostať do ešte väčšej účtovnej straty.

Základ dane právnickej osoby za rok 2018 zistíme nasledovnou transformáciou výsledku hospodárenia pred zdanením:

Označenie položky Riadok v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018
Výsledok hospodárenia pred zdanením Výsledok hospodárenia pred zdanením riadok 100
+
pripočítateľné položky riadok 110 až 180 (súčet na riadku 200)
-
odpočítateľné položky riadok 210 až 290 (súčet na riadku 300)
+
položky upravujúce základ dane riadok 302 až 308
-
úhrn vyňatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí a daňových strát riadok 330
-
odpočet daňovej straty a výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj riadok 410 a riadok 501
=
znížený základ dane, z ktorého sa počíta daň z príjmov znížený základ dane, z ktorého sa počíta daň z príjmov riadok 510

Poznámka: po výpočte dane z príjmov (riadok 510 x riadok 550 sadzba dane) na riadku 600 nasleduje ešte úprava tejto vypočítanej dane z príjmov o preddavky na daň a daňovú licenciu

Informácie o tom, ako správne vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a na ktoré riadky si dať pozor, si môžete prečítať v článku Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2018.

Článok pokračuje pod reklamou

Pripočítateľné položky k výsledku hospodárenia za rok 2018

Medzi časté pripočítateľné položky k výsledku hospodárenia zaraďujeme:

 • spotrebu pohonných látok nad limit,
 • výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety (okrem reklamných predmetov do limitu – do 17 eur za kus),
 • manká a škody presahujúce prijaté náhrady,
 • tvorbu nezákonných rezerv (napr. tvorba rezervy na vypracovanie daňového priznania, na audit, rezerva na nevyfakturované dodávky a služby a pod.),
 • tvorbu opravných položiek (napr. tvorba opravnej položky k nedokončenej investícii, k zásobám a pod.),
 • náklady podľa § 17 ods. 19, ktoré sú daňovými výdavkami až po zaplatení (napr. nájomné, výdavky na poradenské právne služby a pod.),
 • rozdiel, o ktorý suma účtovných odpisov hmotného majetku prevyšuje sumu daňových odpisov,
 • rozdiel sumy daňovej zostatkovej ceny presahujúcej príjem z predaja dlhodobého hmotného majetku (len u vybraných druhov majetku),
 • dary,
 • zmluvné a zákonné pokuty, úroky z omeškania,
 • provízie (odplaty) za vymáhanie pohľadávky presahujúce 50 % vymoženej pohľadávky (§ 19 ods. 3 písm. p)),
 • stratu z predaja obchodného podielu,
 • stratu z predaja z cenných papierov (neplatí pre obchodníkov s cennými papiermi),
 • obstarávaciu cena zásob vyradeného tovaru nezahrnovaná do daňových výdavkov (§ 21 ods. 2 písm. n).
Prečítajte si tiež

Pripočítateľné položky – príklady z praxe

Firma ABCX, s.r.o. mala v roku 2018 tieto pripočítateľné položky:

 • účet 513.991: občerstvenie obchodným partnerom,
 • účet 501.991: spotreba pohonných látok nad limit,
 • účet 543.001: poskytnutie finančných darov na charitatívne účely,
 • účet 518.918: rezerva na audit za rok 2018,
 • účet 518.001: nájomné za 12/2018 uhradené 5.1.2019,
 • sumu odpisov 1 500 eur (daňové odpisy hmotného majetku: 20 000 eur, účtovné odpisy hmotného majetku 21 500 eur).

Aké ďalšie pripočítateľné položky poznáme a ako ich uvádzať v daňovom priznaní v roku 2020 nájdete v článku Pripočítateľné položky v roku 2020 (v daňovom priznaní za rok 2019).

Odpočítateľné položky k výsledku hospodárenia za rok 2018

Medzi časté odpočítateľné položky k výsledku hospodárenia zaraďujeme:

 • rozdiel, o ktorý suma daňových odpisov hmotného majetku prevyšuje sumu účtovných odpisov uplatnených v účtovníctve,
 • rozdiel, o ktorý daňová zostatková cena majetku prevyšuje účtovnú zostatkovú cenu pri vyradení majetku,
 • zrušenie rezervy, ktorej tvorba nebola uznaná ako daňový náklad,
 • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú súčasťou riadku 100 (napr. príjmy získané darom, dedičstvom, podiely na zisku),
 • príjmy nezahrňované do základu podľa § 17 ods. 3 písm. a) (príjem zdanený zrážkovou daňou, kde zrážka nie je považovaná za preddavok na daň – napr. úroky z účtu v banke),
 • príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou sumy na riadku 100 (napr. úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane, príjmy z predaja majetku a odpisu záväzkov v konkurze a pod.),
 • príjmy oslobodené od dane podľa § 13a a § 13b zákona, ak sú súčasťou sumy na riadku 10 (t.j. superodpočet nákladov na výskum a vývoj).

Odpočítateľné položky – príklady z praxe

Firma ABCX, s.r.o. mala v roku 2018 tieto odpočítateľné položky:

 • 323.917: zrušenie rezervy na audit z roku 2017,
 • suma 300 eur vyradenej počítačovej zostavy (daňová zostatková cena: 1 200 eur, účtovná zostatková cena: 900 eur).

Položky upravujúce základ dane / daňovú stratu za rok 2018

Ako sme už uviedli v tabuľke, transformácie výsledku hospodárenia pred zdanením na základ dane, výsledok hospodárenia upravíme o pripočítateľné a odpočítateľné položky a následne upravíme základ dane, resp. daňovú stratu aj o tieto položky, napr.:

 • sumy podľa § 17 ods. 34 a 35 zákona o dani z príjmov, t.j. odpisy a nájomné tzv. luxusných automobilov so vstupnou cenou viac ako 48 000 eur,
 • suma výdavkov za alkoholické nápoje podľa § 21 ods. 1 písm. h) 3. bodu, ktoré sú zahrnuté v sume na riadku 100 ako reklamný predmet, ak táto suma prevyšuje 5 % zo základu dane uvedeného na riadku 301,
 • a iné.

Analytické vedenie účtov v účtovom rozvrhu pre úpravu výsledku hospodárenia na základ dane za rok 2018

Účtovná jednotka je povinná tvoriť analytické účty v členení potrebnom na zistenie a vyčíslenie základu dane jednotlivých daní (aj dane z príjmov), a preto je vhodné, ak účtovná  jednotka už v priebehu zdaňovacieho obdobia tvorí nové analytické účty v účtovom rozvrhu alebo účtuje už na účtoch v účtovom rozvrhu, ktoré potom pri zostavovaní daňového priznania k dani z príjmov pomôžu danej účtovnej jednotke upraviť výsledok hospodárenia na základ dane.

Napríklad na účet 501 – Spotreba materiálu účtovná jednotka účtuje spotrebu pohonných látok do limitu, a to na účet 501.201. Spotrebu materiálu, teda pohonných látok nad limit účtuje účtovná jednotka však na účet 501.299.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

Praktické informácie k podávaniu daňových priznaní za rok 2023 – kto (ne)musí podať priznanie, aké príjmy sa zdaňujú, v akých lehotách a akým spôsobom podať daňové priznanie či ako označiť platbu dane, sa dozviete v článku.

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2023: čo treba vedieť

Ktoré právnické osoby musia v roku 2023 podávať daňové priznanie k dani z príjmov a v akých termínoch? Ako vypočítať základ dane, aké sú sadzby dane aj ďalšie užitočné informácie sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky