Účtová osnova pre rok 2019 a 2020 na stiahnutie

Čo by ste mali vedieť o účtovej osnove, ak účtujete v sústave podvojného účtovníctva? V článku si môžete aj účtovú osnovu platnú pre rok 2019 a 2020 stiahnuť.

Rámcovú účtovú osnovu upravuje § 13 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a jej obsah je upravovaný opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie Ministerstva financií SR o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove“).

Čo je to účtová osnova a komu je určená?

Účtová osnova (niekedy nesprávne nazývaná účtovná osnova) je určená pre podnikateľov, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva. V prípade, ak dôjde u podnikateľa k vzniku účtovného prípadu (napr. vystaví faktúru za predaj tovaru, či vyplatí preddavok na mzdu z pokladnice) je potrebné, aby v účtovníctve vykonal účtovný zápis. Na vykonanie účtovného zápisu podnikateľ použije jednotlivé účty z účtovej osnovy platnej pre dané zdaňovacie obdobie. 

Môžeme teda povedať, že každý jednotlivý účet účtovej osnovy má zadefinovaný určitý obsah a môže ho podnikateľ využívať iba pri niektorých typoch účtovných prípadoch. Napr. pri obstaraní dlhodobého majetku, ktorý bude podnikateľ odpisovať, podnikateľ využije spravidla účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Aktuálnu účtovú osnovu spolu s ďalšími informáciami nájdete v článku Účtová osnova pre rok 2021 na stiahnutie.

Rozdiel medzi účtovou osnovou a rámcovou účtovou osnovou

Rámcová účtová osnova obsahuje usporiadanie:

  • účtových tried (napr. účtová trieda 1 – zásoby),
  • účtových skupín (napr. účtová skupina 13- tovar),
  • syntetických účtov (napr. syntetický účet 131 – obstaranie tovaru),
  • podsúvahových účtov (napr. 710 – účet ziskov a strát).

Všetky účtové triedy či skupiny a syntetické účty v rámcovej účtovej osnove sú číselne a slovne označené.

Usporiadanie rámcovej účtovej osnovy musí rešpektovať požiadavky na zostavenie účtovnej závierky. To znamená, že v prípade rámcovej účtovej osnovy, je možné dopĺňať túto osnovu o vlastné syntetické účty majetku, záväzkov a vlastného imania (je potrebné dať pozor na to, že syntetické účty nákladov a výnosov sa do účtovej osnovy dopĺňať nesmú). Pri doplnení nového syntetického účtu do rámcovej účtovej osnovy musí byť splnená podmienka, a to priradiť k novému účtu trojmiestny číselný znak a slovné označenie (napr. ako to je u syntetického účtu 211 – Pokladnica).

Rozdiel medzi účtovou osnovou a rámcovou účtovou osnovou je v tom, že účtová osnova predstavuje uzatvorený zoznam účtových tried, skupín, syntetických a podsúvahových účtov, ktorý nie je možné meniť.

V oboch prípadoch je však možné vytvárať k syntetickým účtom aj analytické účty a rozčleniť si tak podrobnejšie daný syntetický účet (napr. 211.100 – Tuzemská pokladnica v eurách, 211.200 Valutová pokladnica v USD a pod.)

Povinnosť zostaviť účtový rozvrh

Podľa § 13 zákona o účtovníctve je podnikateľ v súlade s rámcovou účtovou osnovou povinný zostaviť aj účtový rozvrh. V tomto účtovom rozvrhu budú uvedené všetky syntetické, analytické a podsúvahové účty, ktoré sú potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov daného účtovného obdobia a na zostavenie účtovnej závierky.

Prečítajte si tiež

Veľakrát sa však stane, že na začiatku účtovného obdobia podnikateľ nevie, aké účtovné prípady vzniknú v jeho podnikaní a preto syntetické účty, ktoré predtým nepoužíval sa na začiatku účtovného obdobia nemusia nachádzať v účtovom rozvrhu. Podnikateľ však môže počas účtovného roka tento účtový rozvrh podľa potreby dopĺňať.

Účtová osnova pre rok 2019 a 2020

V roku 2018 sa aj opatrenie Ministerstva financií SR o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove menilo. Nové opatrenie Ministerstva financií SR z 21. novembra 2018 č. MF/017028/2018-74 nadobudlo účinnosť 1. januára 2019. Hlavným predmetom novelizácie tohto opatrenia je najmä úprava účtovania garantovanej energetickej služby (nový §30 e, s účinnosťou od 1. februára 2019), avšak príloha č. 1, ktorú tvorí účtová osnova novelizovaná nebola. Z uvedeného vyplýva, že v rámcovej účtovej osnove pre rok 2019 a rovnako ani pre rok 2020 nedošlo k žiadnej zmene, a preto je stále v platnosti rámcová účtová osnova z predchádzajúceho obdobia.

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov nebola doplnená o účet zachytávajúci virtuálnu menu, hoci postupy účtovania upravujú účtovanie o virtuálnej mene takto: Na účte účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok, ktorý si v účtovom rozvrhu vytvorila účtovná jednotka na účtovanie o virtuálnej mene, napríklad na účte 258 – Virtuálna mena, sa účtuje prírastok virtuálnej meny a úbytok virtuálnej meny (a ďalej). V rámcovej účtovej osnove sa uvedený účet nenachádza, ale v prípade, že o virtuálnej mene účtujete, je vhodné si odporúčaný syntetický účet do vášho účtového rozvrhu doplniť. Podobný prípad je aj účtovanie emisných kvót, pričom postupy účtovania upravujú, že emisné kvóty sa účtujú na ťarchu vytvoreného účtu v účtovej skupine 25 – Krátkodobý finančný majetok, napríklad účtu 254 – Emisné kvóty. Ani tento účet sa v rámcovej účtovej osnove nenachádza a v prípade potreby si ho účtovná jednotka doplní.

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov pre rok 2019 na stiahnutie

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov pre rok 2020 na stiahnutie

Rámcovú účtovú osnovu pre podnikateľov pre rok 2021 si môžete stiahnuť v článku Účtová osnova pre rok 2021 na stiahnutie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky