Finančný príspevok na stravovanie bude od 1. marca 2021 alternatívou stravných lístkov

Novela Zákonníka práce účinná od 1. marca 2021 umožní zamestnancom vybrať si medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravovanie. Kto si bude môcť vybrať a za akých podmienok?

Dňa 4. februára 2021 bola v Národnej rade Slovenskej republiky schválená novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“ v príslušnom tvare). Prináša viaceré dôležité zmeny pre zamestnancov aj zamestnávateľov. Jednou z najväčších je rozšírenie možností toho, ako si môže zamestnávateľ splniť povinnosť týkajúcu sa stravovania zamestnancov. Ďalšou možnosťou splnenia si tejto povinnosti bude od 1. marca 2021 aj poskytnutie finančného príspevku na stravovanie.

Súčasné možnosti zabezpečenia stravovania zamestnancov zostávajú

Od 1. marca 2021 bude ďalej v platnosti všeobecná povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

Zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom stravovanie najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny:

  1. vo vlastnom stravovacom zariadení,
  2. v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo
  3. prostredníctvom stravovacích poukážok, teda stravných lístkov alebo gastrolístkov (prostredníctvom osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby).

Od 1. marca 2021 k týmto trom možnostiam pribudne nová. Novinkou bude, že zamestnávateľ nebude mať povinnosť zabezpečovať stravovanie voči zamestnancom, ktorým poskytne účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie. To znamená, že zamestnancom, ktorým bude poskytovaný finančný príspevok na stravovanie, nemusí zamestnávateľ zabezpečiť stravovanie vo vlastnom alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa a ani prostredníctvom stravných lístkov.

Od 1. marca bude možné poskytnúť finančný príspevok na stravovanie

Po novele Zákonníka práce je potrebné rozlišovať medzi:

  1. „zabezpečením stravovania“ (môže mať tri spomínané formy) a
  2. „poskytnutím finančného príspevku na stravovanie“.

Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie sa nepovažuje za formu zabezpečenia stravovania. Ak ale zamestnávateľ zamestnancovi poskytne finančný príspevok na stravovanie, nie je povinný zamestnancovi zabezpečiť stravovanie.

Finančný príspevok na stravovanie bude alternatívou k zabezpečeniu stravovania.

Tak, ako v prípade zamestnancov, ktorým sa zabezpečuje stravovanie, bude mať nárok na poskytnutie finančného príspevku na stravovanie ten zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena zamestnanca trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ mu bude môcť poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie.

Kedy je zamestnávateľ povinný poskytnúť finančný príspevok na stravovanie

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie, ak:

  • povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku,
  • zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie žiadnym iným spôsobom (vo vlastnom alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa a ani stravným lístkami),
  • zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zabezpečených zamestnávateľom,
  • ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo by akákoľvek forma zabezpečenia stravovania bola v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.

V týchto prípadoch Zákonník práce aj doteraz ukladal zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť zamestnancom finančný príspevok na stravovanie, takže u týchto zamestnancov k žiadnej zmene od 1. marca 2021 nedochádza. V závislosti od konkrétneho prípadu môže ísť napríklad o zamestnancov vykonávajúcich prácu v lesníctve, v doprave, prácu doma alebo takých, ktorí pre zdravotné dôvody potrebujú špecifický druh stravy.

Prečítajte si tiež

Poznámka: Ustanovenie § 152 ods. 6 Zákonníka práce účinného od 1. marca 2021 o zamestnancoch, ktorým je zamestnávateľ vždy povinný poskytnúť finančný príspevok na stravovanie, má jeden legislatívno-technický problém. Ak situácie pre poskytnutie finančného príspevku na stravovanie nemusia nastať spoločne, tak medzi poslednými dvoma situáciami má byť spojka „alebo“. Vyplýva to aj z bodu 5.2 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Keďže to tak v tomto prípade nie je, hrozí riziko právneho výkladu, že je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie len vtedy, ak tento zamestnanec spĺňa všetky štyri podmienky súčasne.

Kedy má zamestnanec na výber medzi finančným príspevkom a gastrolístkom

Ak nejde o prípady zamestnancov, ktorým zamestnávateľ musí poskytnúť finančný príspevok na stravovanie (predchádzajúca časť článku) a zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi poskytnutím stravných lístkov a poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Prečítajte si tiež

Nevyhnutnou podmienkou na to, aby sa zamestnanec mohol rozhodnúť medzi stravným lístkom a finančným príspevkom na stravovanie je teda to, že zamestnávateľ nemôže zabezpečovať stravovanie vo vlastnom alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ prevádzkuje vlastnú jedáleň, zamestnanci chodia na obedy do jedálne iného zamestnávateľa, zamestnávateľ zabezpečuje obedy formou donáškovej služby, zamestnávateľ zabezpečuje obedy formou cateringu (k zamestnávateľovi na obed príde firma a podáva zamestnancom jedlo) a podobne, tak títo zamestnanci nemôžu od zamestnávateľa namiesto tejto formy stravovania požadovať finančný príspevok na stravovanie.

Ak zamestnávateľ ale žiadnym takýmto spôsobom nebude zabezpečovať stravovanie, budú si môcť jeho zamestnanci vybrať medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie. Z uvedeného vyplýva to, že možnosť poberať finančný príspevok na stravovanie budú mať všetci tí zamestnanci, ktorým doteraz zamestnávateľ poskytoval gastrolístky. Možnosť voľby medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie bude výhradne na strane zamestnancov. Zamestnávateľ o tejto voľbe nemôže rozhodovať a musí rešpektovať tú voľbu, pre ktorú sa rozhodol zamestnanec.

Zamestnanec bude môcť svoje rozhodnutie zmeniť až po roku

Do okamihu, kým sa zamestnanec rozhodne medzi finančným príspevkom na stravovanie a stravnými lístkami, je na rozhodnutí zamestnávateľa, či bude zamestnancovi zabezpečovať stravovanie prostredníctvom stravných lístkov alebo mu bude poskytovať finančný príspevok na stravovanie. Po tom, ako sa zamestnanec rozhodne, je zamestnávateľ povinný rešpektovať jeho voľbu.

Prečítajte si tiež

Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. To znamená, že ak sa zamestnanec rozhodne pre stravné lístky, nemôže v priebehu ďalších 12 mesiacov svoje rozhodnutie zmeniť a vybrať si finančný príspevok na stravovanie. Rovnako to samozrejme platí aj naopak, teda ak sa zamestnanec najskôr rozhodne pre finančný príspevok na stravovanie. Rozhodnúť sa pre druhú alternatívu môže zamestnanec až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa jeho rozhodnutie viaže.

Zamestnávateľ môže ustanoviť vo vnútornom predpise podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu. Zamestnávatelia teda v internom predpise môžu určiť aj lehotu, v ktorej je zamestnanec povinný sa rozhodnúť, a ďalšie podrobnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Výška finančného príspevku bude zhodná s príspevkom na stravný lístok

Výška finančného príspevku na stravovanie závisí od toho, či zamestnávateľ prispieva na stravovanie aj iným zamestnancom, alebo nie.

Ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie aj iným zamestnancom, tak bude zamestnancom poskytovať finančný príspevok na stravovanie v takej sume, v akej prispieva na stravovanie týmto iným zamestnancom (napríklad v takej výške, v akej prispieva iným zamestnancom na stravné lístky). Minimálna výška finančného príspevku na stravovanie v takomto prípade je 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Keďže zamestnávateľ môže podľa Zákonníka práce prispieť zamestnancovi na každé jedlo najviac do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, bude aj maximálna výška finančného príspevku na stravovanie zhodná s touto sumou.

Výška finančného príspevku na stravovanie bude zodpovedať príspevku na stravné lístky.

Môže však existovať aj situácia, keď zamestnávateľ neprispieva na stravovanie žiadnemu zamestnancovi. Dôvodom môže byť napríklad to, že má len jedného zamestnanca alebo všetci jeho zamestnanci sa rozhodli poberať finančný príspevok na stravovanie. Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Okrem finančného príspevku na stravovanie môže zamestnávateľ týmto zamestnancom na stravovanie nad rámec svojej povinnosti prispieť aj zo sociálneho fondu.

Výška finančného príspevku na stravovanie
Má zamestnávateľ aj iných zamestnancov, ktorým prispieva na stravovanie (teda zamestnancov, ktorí sa stravujú v stravovacom zariadení alebo dostávajú stravné lístky)?
Áno Nie
výška finančného príspevku
na stravovanie
suma, ktorou zamestnávateľ prispieva
na stravovanie iným zamestnancom
výška finančného príspevku
na stravovanie
55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky
(v roku 2021 je to 2,11 eura)
minimálna výška finančného príspevku
na stravovanie
55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky
(v roku 2021 je to 2,11 eura)
minimálna výška finančného príspevku
na stravovanie
55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky
(v roku 2021 je to 2,11 eura)
maximálna výška finančného príspevku
na stravovanie
55 % stravného poskytovaného
pri pracovnej ceste v trvaní
5 až 12 hodín (v roku 2021
je to 2,81 eura)
maximálna výška finančného príspevku
na stravovanie
55 % stravného poskytovaného
pri pracovnej ceste v trvaní
5 až 12 hodín (v roku 2021
je to 2,81 eura)

Minimálna výška finančného príspevku na stravovanie bude zhodná s výškou príspevku zamestnávateľa na stravný lístok v minimálnej hodnote a maximálna výška finančného príspevku na stravovanie bude zhodná s výškou príspevku zamestnávateľa na stravný lístok v maximálnej hodnote.

Niektorí zamestnávatelia budú príspevok na stravovanie poskytovať neskôr

Niektorí zamestnávatelia majú uzatvorené s obchodnými spoločnosťami emitujúcimi stravné lístky zmluvy o zabezpečení stravovacích poukážok. Prechod veľkého počtu zamestnancov takéhoto zamestnávateľa na finančný príspevok na stravovanie by im mohol spôsobiť problémy (napríklad pre predčasné ukončenie zmluvy). Prechodné ustanovenia Zákonníka práce preto takýmto zamestnávateľom dávajú prechodné obdobie, počas ktorého nebudú musieť poskytovať svojim zamestnancom finančný príspevok na stravovanie.

Zamestnávateľ, ktorý pred 1. marcom 2021 alebo v období od 1. marca 2021 do 31. decembra 2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok, do skončenia účinnosti tejto zmluvy (najdlhšie však do 31. decembra 2021) nie je povinný dať zamestnancom možnosť vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie.

Prečítajte si tiež

Tento zamestnávateľ sa teda od 1. marca 2021 musí rozhodnúť medzi tým, či umožní zamestnancom výber medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie hneď alebo jeho zamestnanci do skončenia zmluvy s emitentom stravných lístkov nebudú mať možnosť výberu a budú dostávať len stravné lístky. Ak sa zamestnávateľ rozhodne pre druhú možnosť, zamestnanci si budú môcť vybrať medzi stravnými lístkami po skončení zmluvy s emitentom stravných lístkov. Ak sa takáto zmluva neskončí do 31. decembra 2021, tak napriek tomu budú mať zamestnanci tohto zamestnávateľa najneskôr od 1. januára 2022 možnosť výberu medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravovanie.

Mzdové, daňové a odvodové aspekty finančného príspevku na stravovanie

Finančný príspevok na stravovanie sa bude z mzdového hľadiska odlišovať od tradičných spôsobov zabezpečenia stravovanie. Pri nich zamestnávateľ väčšinou zo mzdy zamestnancovi zráža časť príspevku, ktorou samotný zamestnanec prispieva na stravovanie. Pri finančnom príspevku na stravovanie zamestnávateľ nebude zo mzdy zamestnancovi zrážať žiadnu sumu. Naopak, zamestnanec si na výplatnej páske nájde plusovú položku vo forme finančného príspevku na stravovanie, ktorá zvýši jeho čistú mzdu. Finančný príspevok na stravovanie poskytovaný zamestnávateľom bude oslobodený od dane z príjmov, od sociálneho poistenia a aj od zdravotného poistenia. Pôjde o čistý príjem zamestnanca.

Prečítajte si tiež

Bližšie informácie o odvodoch a daniach v súvislosti s finančným príspevkom na stravovanie nájdete v článku Finančný príspevok na stravovanie – odvody a dane. Ako zaúčtovať finančný príspevok na stravovanie v jednoduchom a podvojnom účtovníctve približujeme v článku Účtovanie finančného príspevku na stravovanie.

Nižšia výška provízie pri kúpe stravovacích lístkov od 1. marca 2021

Gastrolístky by pre zamestnávateľov od 1. marca 2021 mohli byť o niečo lacnejšie. Schválená novela Zákonníka práce totižto znižuje výšku maximálneho poplatku za sprostredkované stravovacie služby z 3 % na 2 % hodnoty uvedenej na stravovacej poukážke. Na druhej strane je však potrebné povedať, že okrem menovitej hodnoty stravovacích lístkov, poštovného, poistného, balného a sprostredkovateľskej provízie zamestnávateľ častokrát platí aj mnohé vedľajšie poplatky. Poskytovatelia stravných lístkov môžu navýšením týchto iných poplatkov kompenzovať zníženie maximálnej výšky provízie.

Maximálna provízia pri nákupe stravných lístkov sa od marca 2021 zníži na 2 % ich hodnoty.

V tejto súvislosti je potrebné povedať, že novela Zákonníka práce sa nijako nedotkla oveľa problematickejšej témy, ktorou sú provízie pri preplácaní gastrolístkov. Keď potraviny alebo stravovacie zariadenie gastrolístky získané od zákazníkov predložia emitentovi stravných lístkov, ten mu pri ich preplatení zrazí z ich menovitej hodnoty províziu. Jej maximálna výška nebola nikdy ustanovená a nezmení sa to ani od 1. marca 2021. V rámci pripomienkového konania stanovenie takejto hranice žiadalo viacero jeho účastníkov.

Prednostná elektronická forma stravovacích poukážok od roku 2023

Novela Zákonníka práce sa dotkla aj formy stravných lístkov. V praxi existujú dve: elektronická a papierová. Doposiaľ nebola ani jedna z týchto foriem uprednostňovaná. To sa v budúcnosti zmení. Od roku 2023 bude zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi stravovaciu poukážku v elektronickej forme. V papierovej forme bude môcť zamestnávateľ poskytnúť stravný lístok len vtedy, ak použitie stravného lístku v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné.

Prečítajte si tiež

To znamená, že prednostne bude od roku 2023 zamestnávateľ povinný poskytovať stravné lístky v elektronickej podobne vo forme dobíjacej stravovacej karty. Ak však obchody alebo reštaurácie v blízkosti pracoviska zamestnanca nebudú akceptovať elektronickú stravovaciu kartu, zamestnávateľ zamestnancom poskytne papierové gastrolístky.

Ktoré návrhy z pripomienkového konania boli a ktoré neboli zohľadnené

Pripravovanú novelu Zákonníka práce sme pozorne sledovali už v jej prvých legislatívnych štádiách. Tu spomenieme zopár zaujímavých návrhov z pripomienkového konania.

Prečítajte si tiež

Napríklad mnohí zamestnávatelia chceli, aby výber medzi stravným lístkom a finančným príspevkom na stravovanie bol v právomoci zamestnávateľa. Ďalej sa v rámci pripomienok častokrát objavila požiadavka, aby výber medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie nebol individuálny, ale aby sa jednotne vzťahoval na všetkých zamestnancov. Mnohí zamestnávatelia chceli zaviesť možnosť, aby bolo možné gastrolístky zamestnancovi poskytovať až po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Ani jedna z týchto pripomienok nebola do schválenej novely Zákonníka práce zapracovaná.

Na druhej strane, akceptovaná bola napríklad pripomienka ohľadom úplnej elektronizácie stravných lístkov a zníženia sprostredkovateľskej provízie pri nákupe stravných lístkov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.

Výkaz o plnení zamestnávania ZŤP v roku 2024 elektronicky

Niektorí zamestnávatelia musia zamestnávať aj osoby so zdravotným postihnutím (ZŤP), s čím sa spájajú ďalšie povinnosti, napríklad podanie ročného výkazu. Ten sa prvýkrát v roku 2024 podáva elektronicky cez portál Služby zamestnanosti.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky