Účtovanie finančného príspevku na stravovanie

Ako zaúčtovať finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v jednoduchom a podvojnom účtovníctve?

Poskytnutie finančného príspevku ako jeden zo spôsob zabezpečenia stravovania zamestnancov – kedy je to povinné?

Zamestnávateľ je povinný podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) prispievať svojim zamestnancom na stravovanie vo všetkých zmenách, ak na svojom pracovisku zamestnanci odpracovali viac ako štyri hodiny.

Výška príspevku na stravovanie, ktorý je povinný zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom je v roku 2021:

  • najmenej v sume 55 % ceny jedla, a
  • najviac na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. najviac 2,81 € (55 % zo sumy 5,10 €).

Jedným zo spôsobov zabezpečenia stravovania je aj poskytnutie finančného príspevku, pričom zamestnávateľ je povinný od 1. marca 2021 umožniť zamestnancom výber medzi poskytnutím stravných lístkov (gastrolístkov) a poskytnutím finančného príspevku na stravovanie, a to vtedy, ak zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa.

Ako sme vás informovali v článku Finančný príspevok na stravu láka zamestnancov viac, ukázal prieskum, nie všetci zamestnanci majú okamžitú možnosť výberu medzi príspevkom a stravnými lístkami, nakoľko zamestnávateľom umožňuje tzv. prechodné obdobie až od 1. januára 2022 povinnosť dať na výber zamestnancovi, či chce dostávať stravné lístky alebo príspevok na stravovanie.

Ďalej si v tomto článku rozoberieme postup, ako zaúčtovať poskytnutie finančného príspevku v sústave jednoduchého, ako aj podvojného účtovníctva.

Viac informácií o poskytovaní stravného zamestnancom si môžete prečítať v článku Stravné v roku 2021.

Termín výplaty finančného príspevku na stravovanie

V súvislosti s poskytovaním finančného príspevku na stravovanie nastáva v praxi otázka, v akom termíne je zamestnávateľ povinný vyplatiť finančný príspevok na stravovanie. Môže zamestnávateľ vyplatiť finančný príspevok na stravovanie napríklad za mesiac apríl 2021 v mzde za apríl, t. j. vo výplatnom termíne do 10. mája 2021?

Nakoľko je zamestnávateľ povinný zamestnancom zabezpečiť stravovanie v danom mesiaci, nie je možné vyplatiť finančný príspevok na stravovanie pozadu (napr. za apríl v máji, ako uvádzame v otázke), nakoľko tým zamestnávateľ svojim zamestnancom nezabezpečí stravu v reálnom čase. To znamená, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancom finančný príspevok na stravovanie vopred (napr. v apríli na máj, príp. prvého v mesiaci). Ak by zamestnávateľ finančný príspevok vyplácal v mzde za apríl príspevok na máj, v našom prípade by dostali zamestnanci vyplatený príspevok 10. mája, taktiež by nešlo o príspevok na celý mesiac, lebo za uplynulých 9 dní by už podmienku zabezpečenia stravovania nespĺňal. Finančná správa v novom metodickom pokyne zároveň dodáva, že ak je príspevok poskytnutý za už uplynulé dni, nespĺňa podmienky pre oslobodenie takéhoto príjmu (je teda zdaniteľným príjmom zamestnanca). Podrobné informácie o tom, kedy sa finančný príspevok na stravovanie zdaňuje a komu nie je možné poskytnúť oslobodený príspevok, nájdete v článku Zdaňovanie finančného príspevku na stravovanie.

Prečítajte si tiež

Zároveň je zamestnávateľ povinný evidovať odpracovaný čas a v prípade, že poskytne finančný príspevok na stravovanie vo vyššej čiastke vopred ako mal (napr. v mesiaci, na ktorý zamestnávateľ poskytol finančný príspevok na všetky pracovné dni, zamestnanec neodpracuje všetky pracovné dni napr. z dôvodu PN, dovolenky a pod.), musí finančný príspevok krátiť o čiastku, na ktorú zamestnanec nemal nárok. To však len v prípade, ak zamestnávateľ nemá upravené podmienky so zástupcami zamestnancov o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie aj počas dovolenky, prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci. V prípade, ak podmienky na poskytnutie finančného príspevku má zamestnávateľ upravené, a teda poskytuje aj finančný príspevok na stravovanie počas neprítomnosti zamestnanca v práci (podľa nižšie uvedeného), nie je povinný krátiť finančný príspevok počas neprítomnosti zamestnanca v práci. 

Upozorňujeme, že podľa § 152 ods. 9 písm. a) Zákonníka práce môže zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov (resp. ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže jednostranne rozhodnúť o tom sám zamestnávateľ) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci. Uvedené znamená, že zamestnávateľ môže poskytnúť finančný príspevok aj za dni, kedy bol zamestnanec napr. na PN, pričom aj na finančný príspevok poskytnutý za týchto podmienok je možné uplatniť oslobodenie od dane. 

Článok pokračuje pod reklamou

Účtovanie finančného príspevku na stravovanie v podvojnom účtovníctve

Finančný príspevok je zamestnávateľ povinný poskytnúť vo výške príspevku na stravný lístok zamestnancom, a teda platí, že:

  • ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie aj iným zamestnancom, tak výška finančného príspevku bude v takej sume, v akej zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom (napr. ak zamestnávateľ poskytuje zamestnancom stravné lístky v minimálnej hodnote 3,83 € a prispieva na stravovanie 55 % zo sumy stravného lístka, t. j. 2,11 €, tak v rovnakej hodnote poskytne zamestnancovi aj finančný príspevok), najviac však 2,81 €,
  • ak zamestnávateľ neprispieva žiadnemu zamestnancovi (napr. má len jedného zamestnanca), tak výška finančného príspevku bude v sume najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravného lístka, najviac však 2,81 €.

Okrem tohto povinného príspevku, môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi aj:

Prečítajte si tiež
  • finančný príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu,
  • dobrovoľný finančný príspevok.

Uvedieme si teda, ako zaúčtovať poskytnutie finančného príspevku na stravovanie:

  1. v maximálnej výške podľa Zákonníka práce, t. j. 2,81 €,
  2. nad rámec Zákonníka práce, pričom presahujúca čiastka finančného príspevku na stravovanie je financovaná z prostriedkov sociálneho fondu.

Účtovanie finančného príspevku na stravovanie v podvojnom účtovníctve, ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v maximálnej možnej výške, ktorú si môže uplatniť do daňových výdavkov, t. j. 2,81 €:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Účtovanie nároku a výplaty finančného príspevk na stravovanie – výška finančného príspevku na stravovanie najviac v sume 2,81 €
(t. j. v maximálnej výške podľa Zákonníka práce) v podvojnom účtovníctve, ak počet pracovných dní = počet odpracovaných dní
Dátum Doklad Text Suma
v €
Má dať Dal
1.5.2021 Bankový výpis (BV) Úhrada nároku na finančný príspevok na stravovanie z účtu podľa počtu pracovných dní
(21 dní x 2,81 €)
59,01 € 335 221
alebo
1.5.2021 Výdavkový pokladničný doklad (VPD) Úhrada nároku na finančný príspevok na stravovanie v hotovosti podľa počtu pracovných dní (21 dní x 2,81 €) 59,01 € 335 211
31.5.2021 Interný doklad (ID) Predpis skutočného nároku na finančný príspevok po ukončení mesiaca podľa odpracovaných dní (21 dní x 2,81 €) 59,01 € 527 335
Zdroj: Vlastné spracovanie.
Účtovanie nároku a výplaty finančného príspevku na stravovanie – výška finančného príspevku na stravovanie najviac v sume 2,81 €
(t. j. v maximálnej výške podľa Zákonníka práce) v podvojnom účtovníctve, ak počet pracovných dní ≠ počet odpracovaných dní
Dátum Doklad Text Suma v € Má dať Dal
1.5.2021 Bankový výpis (BV) Úhrada nároku na finančný príspevok na stravovanie z účtu podľa počtu pracovných dní (21 dní x 2,81 €) 59,01 € 335 221
alebo
1.5.2021 Výdavkový pokladničný doklad (VPD) Úhrada nároku na finančný príspevok na stravovanie v hotovosti podľa počtu pracovných dní (21 dní x 2,81 €) 59,01 € 335 211
31.5.2021 Interný doklad (ID) Predpis skutočného nároku na finančný príspevok po ukončení mesiaca podľa odpracovaných dní (napr. 19 dní x 2,81 €) 53,39 € 527 335
31.5.2021 Interný doklad (ID) Zúčtovanie zrážkou zo mzdy zamestnanca (2 dni x 2,81 €) 5,62 € 331 335
alebo
vzniknutý rozdiel vo výške 5,62 € na konci mesiaca je možné vysporiadať aj iným spôsobom, ako zrážkou zo mzdy, napr. prenos vzniknutého rozdielu do nasledujúceho mesiaca, kedy zamestnávateľ vyplatí finančný príspevok na nasledujúci mesiac v sume krátenej o počet dní, na ktoré zamestnancovi nevznikol nárok v predchádzajúcom mesiaci

Účtovanie finančného príspevku na stravovanie v podvojnom účtovníctve, ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok nad rámec Zákonníka práce, t. j. nad 2,81 €, pričom presahujúca čiastka na stravovanie je financovaná z prostriedkov sociálneho fondu:

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Poznámka: zamestnávateľ sa v tomto prípade rozhodol, že bude poskytovať finančný príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu za 1 odpracovaný deň vo výške 0,50 €.
Upozorňujeme, že príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu, prípadne ďalších zdrojov, napr. dobrovoľný príspevok závisí najmä od interných pravidiel zamestnávateľa, či dohodnutých podmienok v kolektívnej zmluve a pod.
Účtovanie nároku a výplaty finančného príspevku na stravovanie – výška finančného príspevku na stravovanie nad limit ustanovený Zákonníkom práce
v podvojnom účtovníctve, ak počet pracovných dní = počet odpracovaných dní
Dátum Doklad Text Suma
v €
Má dať Dal
1.5.2021 Bankový výpis (BV) Úhrada nároku na finančný príspevok na stravovanie z účtu podľa počtu pracovných dní
(21 dní x 3,31 €)
69,51 € 335 221
alebo
1.5.2021 Výdavkový pokladničný doklad (VPD) Úhrada nároku na finančný príspevok na stravovanie v hotovosti podľa počtu pracovných dní
(21 dní x 3,31 €
69,51 € 335 211
31.5.2021 Interný doklad (ID) Predpis skutočného nároku na finančný príspevok zamestnanca po ukončení mesiaca podľa počtu odpracovaných dní (21 dní x 2,81 €) – povinný príspevok 59,01 € 527 335
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zo sociálneho fondu (21 dní x 0,50 €) 10,50 € 472 335
Zdroj: Vlastné spracovanie.

Poznámka: zamestnávateľ sa v tomto prípade rozhodol, že bude poskytovať finančný príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu za 1 odpracovaný deň vo výške 0,50 €.
Upozorňujeme, že príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu, prípadne ďalších zdrojov, napr. dobrovoľný príspevok závisí najmä od interných pravidiel zamestnávateľa, či dohodnutých podmienok v kolektívnej zmluve a pod.
Účtovanie nároku a výplaty finančného príspevku na stravovanie – výška finančného príspevku na stravovanie nad limit ustanovený Zákonníkom práce
v podvojnom účtovníctve, ak počet pracovných dní ≠ počet odpracovaných dní
Dátum Doklad Text Suma
v €
Má dať Dal
1.5.2021 Bankový výpis (BV) Úhrada nároku na finančný príspevok na stravovanie z účtu podľa počtu pracovných dní
(21 dní x 3,31 €)
69,51 € 335 221
alebo
1.5.2021 Výdavkový pokladničný doklad (VPD) Úhrada nároku na finančný príspevok na stravovanie v hotovosti podľa počtu pracovných dní (21 dní x 3,31 € 69,51 € 335 211
31.5.2021 Interný doklad (ID) Predpis skutočného nároku na finančný príspevok zamestnanca po ukončení mesiaca podľa počtu odpracovaných dní (19 dní x 2,81 €) – povinný príspevok 53,39 € 527 335
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zo sociálneho fondu (19 dní x 0,50 €) 9,50 € 472 335
31.5.2021 Interný doklad (ID) Zúčtovanie zrážkou zo mzdy zamestnanca (2 dni x 3,31 €) 6,62 € 331 335
alebo
vzniknutý rozdiel vo výške 6,62 € na konci mesiaca je možné vysporiadať aj iným spôsobom, ako zrážkou zo mzdy, napr. prenos vzniknutého rozdielu do nasledujúceho mesiaca, kedy zamestnávateľ vyplatí finančný príspevok na nasledujúci mesiac v sume krátenej o počet dní, na ktoré zamestnancovi nevznikol nárok v predchádzajúcom mesiaci

Ak sa zamestnávateľ rozhodne, že bude zamestnancom poskytovať dobrovoľný príspevok na stravovanie, musí vedieť, že výška dobrovoľného príspevku predstavuje príjem, z ktorého sa platí daň z príjmov, zdravotné a sociálne poistenie (ide akoby o navýšenie mzdy, z ktorej sa platí daň aj odvody, ako zo mzdy). Do daňových výdavkov si zamestnávateľ v tomto prípade môže uplatniť sumu povinného príspevku na stravovanie, sumu dobrovoľného príspevku na stravovanie a aj sumu odvodov, ktoré zaplatí zamestnávateľ za zamestnanca. Výšku dobrovoľného príspevku na stravovanie pritom zamestnávateľ zaúčtuje na účet 527, nakoľko ide o daňový výdavok.

Účtovanie finančného príspevku na stravovanie v jednoduchom účtovníctve

Čo sa týka súm finančného príspevku, platí rovnako pre všetkých zamestnancov. Taktiež sa prispieva povinne, zo sociálneho fondu, či dobrovoľne. Rozdielne je zobrazenie v účtovníctve. Uvedieme si, ako zaúčtovať poskytnutie finančného príspevku na stravovanie v jednoduchom účtovníctve:

  1. v maximálnej výške podľa Zákonníka práce, t. j. 2,81 €,
  2. nad rámec Zákonníka práce, pričom presahujúca čiastka finančného príspevku na stravovanie je financovaná z prostriedkov sociálneho fondu.

Účtovanie finančného príspevku na stravovanie v jednoduchom účtovníctve, ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok maximálnej možnej výške, ktorú si môže uplatniť do daňových výdavkov, t. j. 2,81 €:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Účtovanie výplaty finančného príspevku na stravovanie – výška finančného príspevku na stravovanie najviac v sume 2,81 € (t. j. v maximálnej výške podľa Zákonníka práce) v jednoduchom účtovníctve
Dátum Účtovná kniha Príjem / Výdavok Text Suma
v €
1.5.2021 Peňažný denník / pokladnica, resp. bankový účet Výdavky ovplyvňujúce základ dane / Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane Výplata finančného príspevku na stravovanie zamestnancovi
(21 dní x 2,81 €)
59,01 €

Účtovanie finančného príspevku na stravovanie v jednoduchom účtovníctve, ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok nad rámec Zákonníka práce, t. j. nad 2,81 €, pričom presahujúca čiastka na stravovanie je financovaná z prostriedkov sociálneho fondu:

Zdroj: Vlastné spracovanie. Poznámka: zamestnávateľ sa v tomto prípade rozhodol, že bude poskytovať finančný príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu za 1 odpracovaný deň vo výške 0,50 €. Upozorňujeme, že poskytnutý finančný príspevok na stravovanie z prostriedkov sociálneho fondu sa účtuje do výdavkov, ktoré neovplyvňujú základ dane, a to z dôvodu, že výdavkom, ktorý ovplyvňuje základ dane je tvorba prostriedkov sociálneho fondu.
Účtovanie výplaty finančného príspevku na stravovanie – výška finančného príspevku na stravovanie nad limit ustanovený Zákonníkom práce v jednoduchom účtovníctve
Dátum Účtovná kniha Príjem/Výdavok Text Suma
v €
1.5.2021 Peňažný denník / pokladnica, resp. bankový účet Výdavky ovplyvňujúce základ dane / Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane Výplata finančného príspevku na stravovanie zamestnancovi (21 dní x 2,81 €) 59,01 €
1.5.2021 Peňažný denník / pokladnica, resp. bankový účet Výdavky neovplyvňujúce základ dane / Iné výdavky Výplata finančného príspevku na stravovanie zamestnancovi zo sociálneho fondu (21 dní x 0,50 €) 10,50 €
1.5.2021 Kniha sociálneho fondu Čerpanie sociálneho fondu – výplata finančného príspevku
na stravovanie
10,50 €
Prečítajte si tiež

V prípade, ak sa zamestnávateľ rozhodne poskytnúť zamestnancom okrem povinného finančného príspevku, príspevok zo sociálneho fondu a aj dobrovoľný príspevok, upozorňujeme, že výška dobrovoľného príspevku bude predstavovať pre zamestnancov príjem, z ktorého sa platí daň z príjmov, zdravotné a sociálne poistenie. V jednoduchom účtovníctve sa poskytnutie dobrovoľného finančného príspevku zaúčtuje ako výdavok ovplyvňujúci základ dane, nakoľko ide od daňový výdavok.

Viac informácií o účtovaní sociálneho fondu v jednoduchom účtovníctve, či ako zaúčtovať napr. stravné nájdete v článku Jednoduché účtovníctvo – príklad na stravné, odvody a mzdy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Nie každá „dobrá“ rada, ktorú dostanete, vám pomôže ušetriť. Naopak, ak na daňové a súvisiace zákony nenahliadate zo širšieho pohľadu, môžete si narobiť problémy.

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky