Gastrolístky alebo peniaze: zamestnanci dostanú na výber, zmena je schválená

Stravné lístky už nebudú samozrejmosťou. Parlament odobril novelu Zákonníka práce, ktorá umožní výber medzi „gastráčom“ a hotovosťou.

Gastrolístky vyvolávajú diskusie už dlhšie, no systém ako ho poznáme dnes, už bude po 1. marci 2021 iný. Parlament schválil novelu Zákonníka práce, ktorá upravuje okrem iného aj vydávanie stravných lístkov. Zamestnanci budú mať po novom možnosť vybrať si medzi stravenkou a finančným príspevkom na stravovanie, ktorý má byť účelovo viazaný na stravovanie. Toto právo však nebude mať automaticky každý.

Kto si bude formu príspevku na stravovanie vyberať?

V dôvodovej správe k zákonu sa uvádza, že cieľom zmeny je zabezpečenie stravovania zamestnancom tak, aby mali najmä hlavné teplé jedlo a vhodný nápoj zodpovedajúci zásadám správnej výživy počas pracovnej zmeny, aby boli schopní po prestávke v práci vykonávať pracovnú činnosť (v mnohých prípadoch fyzicky náročnú prácu počas celej pracovnej zmeny). Keďže za najlepšiu možnosť, ako túto povinnosť splniť, sa považuje umožniť stravovanie prostredníctvom prevádzkovania vlastnej jedálne zamestnávateľom alebo zabezpečením inej jedálne, kde sa zamestnanec môže najesť v priebehu pracovnej zmeny, ponecháva sa prednosť systému podnikového stravovania a právo výberu sa vzťahuje len na zamestnancov, ktorých zamestnávatelia nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo inom zmluvnom stravovacom zariadení. Výnimku z možnosti voľby budú mať aj tam, kde doteraz bol zamestnávateľ zo zákona povinný poskytnúť finančný príspevok na stravovanie.

Prečítajte si tiež

Keďže sú veľkosť a podmienky v podnikoch rozličné, novela konkrétne pravidlá, ako má výber prebiehať, upravuje len minimálne, pričom umožňuje, aby si zamestnávatelia vydali pre tento účel vnútorný predpis. Budú si tak môcť upraviť podrobnejšie pravidlá, akými si bude zamestnanec vyberať formu príspevku na stravovanie. Kým si však zamestnanci vyberú, môže zamestnávateľ poskytnúť stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na základe svojho rozhodnutia. Zamestnanec bude následne viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže a zamestnávateľ toto rozhodnutie musí rešpektovať.

V akej výške bude finančný príspevok na stravovanie?

Finančný príspevok na stravovanie bude vo výške sumy, ktorou zamestnávateľ prispieva iným zamestnancom na stravovanie. Najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom, pretože má napr. len jedného zamestnanca, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Mení sa aj výška poplatku zamestnávateľa za sprostredkovanie stravovania z 3 % na maximálne 2 % hodnoty uvedenej na stravovacej poukážke, a to z dôvodu zníženia nákladov zamestnávateľa pri zabezpečovaní stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok.

Zamestnávatelia majú na zavedenie novinky do praxe v istých prípadoch čas

Aj keď možnosť výberu bude v účinnosti od 1. marca 2021, zamestnávateľ, ktorý pred týmto dátumom alebo v období od 1. marca 2021 do 31. decembra 2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s ich emitentmi, nie je povinný postupovať podľa nových pravidiel až do skončenia účinnosti tejto zmluvy, najdlhšie však do 31. decembra 2021. Návrhom sa tak umožní zamestnávateľom rozhodnúť sa, či budú podľa nových pravidiel postupovať od účinnosti novely zákona, ktorou sa zavádza výber medzi stravovacími poukážkami alebo finančným príspevkom, alebo toto rozhodnutie urobia neskôr. Maximálna doba prechodného ustanovenia však bude do konca roka 2021.

Cieľom je poskytnúť priestor zamestnávateľovi na vyriešenie zmluvných vzťahov k emitentom stravovacích poukážok, dohodnúť si interné pravidlá pre výber zamestnancov, prípadne zorganizovať  podnikové „referendum“ o optimálnej forme stravovania u zamestnávateľa.

Stravné lístky budú napokon povinne elektronické, budú však aj výnimky

Novinkou od 1.1.2023 tiež bude povinná elektronická forma stravovacej poukážky. Výnimku však budú mať prípady, kedy sa elektronická stravenka nebude môcť z objektívnych dôvodov použiť na pracovisku či v jeho blízkosti. Ide teda o prípady, kedy napr. obchod, bufet či reštaurácia v okolí pracoviska nebude prijímať elektronické gastrolístky. Avšak presnejšie vzdialenosť takýchto stravovacích zariadení nie je definovaná.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky