Poplatky za výkup gastrolístkov z pohľadu reštaurácie

Koľko stojí reštaurácie a iné stravovacie zariadenia, ak akceptujú platby gastrolístkami.

Stravné lístky, gastrolístky, stravovacie poukážky alebo stravovacie kupóny sú jedným zo spôsobov, akým si môže zamestnávateľ splniť svoju povinnosť zabezpečovať zamestnancom stravovanie. Poplatky emitentom gastrolístkov neplatí len zamestnávateľ pri nákupe, ale aj nemalé poplatky platia aj reštaurácie pri výkupe gastrolístkov.

Ako v praxi prebieha kolobeh stravných lístkov?

Na začiatku celého cyklu gastrolístkov je zamestnávateľ, ktorý si od vydavateľ objedná stravné lístky pre svojich zamestnancov. Tí ich použijú na nákup stravy - buď v stravovacom zariadení alebo v obchode s potravinami. Keďže akceptovať gastrolístky nie je zákonná povinnosť, ale slobodná voľba podnikateľov, tak platiť gastrolístkom môžu len v niektorých prevádzkach. Tie musia mať s konkrétnym vydavateľom stravných lístkov uzatvorenú zmluvu.

Reštaurácia, ktorá prijíma gastrolístky ich predloží na preplatenie vydavateľovi. Sú aj prípady kedy ich použije na nákup surovín u svojich dodávateľov alebo časť z nich poskytne svojim vlastným zamestnancom. Ak ich dá vydavateľovi na preplatenie, tak spolu so stravnými lístkami podnikateľ odosiela aj akýsi súpis predložených poukážok podľa jednotlivých nominálnych hodnôt. Vydavateľ stravných lístkov, ale z celkovej z nominálnej hodnoty stravných lístkov si odpočíta províziu stanovenú spravidla percentom.

Aký je kolobeh pri stravovacej karte?

Stravné lístky však existujú aj v podobne dobíjacej stravovacej karty, nazývanej aj ako gastrokarta. V tomto prípade je postup od vydania stravovacej karty cez jej použitie až po preplatenie iný.

Zamestnávateľ si najskôr u vydavateľa objedná pre svojich zamestnancov stravovacej karty. Následne online na týchto kartách dobije kredit vo výške zodpovedajúcej klasickým stravným lístkom. Zamestnanci potom gastrokartami cez platobný terminál podobne ako bežnou bankovou platobnou kartou zaplatia za jedlá a nápoje v potravinách alebo v stravovacích zariadeniach. Zaplatená suma sa im odpočítava z kreditu stravovacej karty.

Prečítajte si tiež

 V momente platby však ešte prevádzke na bankový účet nie je pripísaná žiadna suma.

Peniaze z platby stravovacou kartou sa najskôr pripíšu jej vydavateľovi. Až následne, podľa podmienok dohodnutých medzi podnikateľom a stravenkovou spoločnosťou, stravenková spoločnosť pošle na účet stravovacieho zariadenia či inej prevádzky peniaze za ním predané jedlo, ktoré zákazník zaplatil gastrokartou. Pôjde však už o sumu zníženú o províziu, ktorú si stravenková spoločnosť odpočíta od vyplácanej sumy. Rovnako, ako pri papierových stravných lístkoch, je stanovená väčšinou percentom.

Čo musí urobiť podnikateľ pre to, aby mohol akceptovať stravné lístky

Ak chce stravovacie zariadenie alebo obchod s potravinami prijímať gastrolístky musí uzatvoriť zmluvu o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní produktov s ich emitentom. To isté obdobne platí aj v prípade dobíjacích stravovacích kariet. Ak sa rozhodnete akceptovať všetky gastrolístky a gastrokarty, budete musieť uzatvoriť zmluvy o vzájomnej spolupráci s viacerými ich vydavateľmi, ktorých je na Slovensku niekoľko.

Papierové stravné lístky vydávajú na Slovensku:

  • DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (stravné lístky DOXX),
  • Edenred Slovakia, s.r.o. (stravné lístky Ticket Restaurant),
  • Up Slovensko, s. r. o. (stravné lístky Chéque Déjeuner).

Dobíjacie stravovacie karty vydávajú na Slovensku:

  • DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (stravovacia karta DOXX),
  • Edenred Slovakia, s.r.o. (stravovacia karta Ticket Restaurant),
  • Up Slovensko, s. r. o. (stravovacia karta Jedálny kupón Chéque Déjeuner),
  • Slovenská pošta, a.s. (stravovacia karta Poštová karta Gastro),
  • AXASOFT, a.s. (stravovacia karta Stravenka),
  • GGFS s.r.o. (stravovacia karta Callio Gastro).

Spôsob uzatvorenia zmluvy o vzájomnej spolupráci s vydavateľom stravných lístkov alebo stravovacích kariet sa líši v závislosti od konkrétnej spoločnosti. Je potrebné navštíviť webové sídlo príslušného vydavateľa a postupovať podľa jeho pokynov. Uzatvorenie zmluvy môže prebehnúť online, osobne alebo poštou.

Čo si o gastrolístkoch myslia prevádzkovatelia reštaurácií a aké riešenia navrhujú, nájdete v článku Stravenky alebo hotovosť: Čo si myslia majitelia reštaurácií?

Poplatky spojené s prijímaním a následným výkupom gastrolístkov

V prípade, že sa podnikateľ rozhodne prijímať za svoje tovary a služby gastrolístky musí počítať aj s poplatkami, ktoré nie sú zanedbateľné. Poplatok alebo odmenu zrážané emitentom stravného lístka je potrebné chápať ako províziu za to, že stravenková spoločnosť sprostredkovala pre reštauráciu zákazníkov. Výška tejto provízie nie je žiadnym zákonom regulovaná tak, ako je to v prípade poplatku, ktorý pri nákupe stravného lístku platí zamestnávateľ a ktorý môže byť maximálne 3 % z nominálnej hodnoty stravných lístkov.

Prečítajte si tiež

Analýzy EY z roku 2018 vypracovaná pre Asociáciu moderných benefitov uvádza, že poplatok za spätný výkup gastrolístkov po ich použití sa pohybuje v rozmedzí 3 - 5 %. Častokrát majú stravenkové spoločnosti určenú aj minimálnu výšku provízie, preto je výhodnejšie naraz predložiť na preplatenie väčší počet stravných lístkov. Okrem nej si môžu účtovať aj poplatok za to, ak chce prevádzkovateľ reštaurácie urýchlené preplatenie stravných lístkov, ktoré obvykle trvá niekoľko dní.

Je dôležité upriamiť pozornosť aj na to, že ak je podnikateľ platiteľom DPH, stravenková spoločnosť výšku provízie aj napriek tomu počíta z nominálnej hodnoty gastrolístka, teda z ceny vrátane DPH a nie z výšky tržby podnikateľa, ktorá je nižšia. Vďaka tomu sa pre tohto podnikateľa v skutočnosti výška provízie v pomere k tržbám za tovary a služby zvyšuje.

Článok pokračuje pod reklamou

Porovnanie poplatkov za výkup 1000 stravných lístkov v roku 2020

Ak by sa napríklad reštaurácia rozhodla vrátiť vydavateľovi 1000 stravných lístkov, vyzerala by jej ekonomika nasledovne. Akú čiastku získať späť?

V príklade budeme vychádzať z toho, že prevádzkovateľ reštaurácie predloží vydavateľovi stravných lístkov 1000 kusov stravných lístkov v nominálnej hodnote 3,83 eura za kus. Budeme počítať so štandardnou rýchlosťou platby (nie expresné preplatenie) na bankový účet a rovnako aj všetky ostatné aspekty predloženia stravných lístkov na preplatenie budeme simulovať tak, aby boli poplatky pre reštauráciu čo najnižšie. Okrem týchto poplatkov je potrebné počítať aj s nákladmi na odoslanie stravných lístkov poštou. Ak pôjde o poistený list do sumy 500 eur s hmotnosťou do 500 gramov, bude to podnikateľa stáť 2,80 eura. Poštovné náklady však do našej tabuľky nezahŕňame, pretože tie uhrádza podnikateľ samostatne.

Poznámky: Informácie o výške jednotlivých poplatkov boli čerpané s platnosťou k 1. máju 2020 z obchodných podmienok a cenníkov alebo sadzobníkov jednotlivých emitentov stravných lístkov, alebo zo skutočných údajov od konkrétnych stravovacích zariadení a obchodov s potravinami. Spoločnosť DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. uzatvára s každým podnikateľom individuálne zmluvy, preto sa výška provízie u jednotlivých prevádzok môže odlišovať od tej, aká je uvedená vo vyššie zobrazenej tabuľke. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH okrem nominálnej hodnoty stravných lístkov, ktoré nepodliehajú DPH.
Položka / vydavateľ Edenred Slovakia, s.r.o. DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Up Slovensko, s. r. o.
Nominálna hodnota stravných lístkov (1 000 kusov x 3,83 eura) 3830 eur 3830 eur 3830 eur
Minimálna výška provízie emitenta stravných lístkov 8,16 eura 7,20 eura 8,40 eura
Provízia emitenta z hodnoty stravných lístkov 5 % (229,80 eura) 4,90 % (225,20 eura) 5 % (229,80 eura)
Skutočne uplatnená provízia emitentom stravných lístkov 229,80 eura 225,20 eura 229,80 eura
Poplatok za bankový prevod zadaný v štandardnej lehote 0,00 eura 0,00 eura 0,00 eura
Zinkasovaná suma pre reštauráciu 3600,20 eura 3604,80 eura 3600,20 eura

V príklade sme vychádzali z toho, že išlo o reštauráciu, ktorá mesačne od zákazníkov získa 1 000 stravných lístkov. Ak sú jej cieľovou skupinou zákazníci počas obedových menu, tak realita je  ešte vyššia. Ako vidieť z porovnania poplatkov za výkup gastrolístkov, tak pri konzervatívnych počtoch bude z jedál zaplatených stravnými lístkami musieť mesačne zaplatiť províziu približne 230 eur, ktorú jej odpočíta stravenková spoločnosť pri preplácaní stravných lístkov.

Ročne takáto reštaurácia príde o sumu vo výške približne 2 760 eur, ktorú môže použiť na svoj rozvoj, zníženie ceny jedla či na úhradu zvýšených hygienických požiadaviek a škôd z koronakrízy.

Ak by nemusela reštaurácia, kantína alebo iné stravovacie zariadenie platiť sprostredkovateľskú províziu žiadnej spoločnosti vydávajúcej stravné lístky, mohla by o túto sumu znížiť cenu za ponúkané nápoje a jedlá. Obedové menu mohlo byť lacnejšie. Napríklad  cenu 4,50 eura by mohla znížiť o približne 20 eurocentov a mohlo by stáť 4,30 eura.

Vydavatelia stravných lístkov si účtujú takmer rovnaké poplatky

Porovnanie simulovaného príkladu s reálnymi číslami, v ktorom sme predkladali vydavateľovi 1 000 kusov stravných lístkov v menovitej hodnote 3,83 eura za kus prinieslo zaujímavé závery. Z nášho ilustratívneho príklady vyplýva, že pri 1 000 gastrolístkoch predložených na výkup sú poplatky u všetkých emitentov stravných lístkov porovnateľné a rozdiely sú iba minimálne.

Ak by bol počet gastrolístkov predložených na výkup v nižšej súhrnnej nominálnej hodnote, výsledky by mohli byť iné, pretože každý z vydavateľov stravných lístkov má inú minimálnu výšku provízie. Zároveň treba povedať, že výška provízie nie je regulovaná a môže byť dohodnutá s každou reštauráciou či iným stravovacím zariadením individuálne – môže byť nižšia, ale aj vyššia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Nie každá „dobrá“ rada, ktorú dostanete, vám pomôže ušetriť. Naopak, ak na daňové a súvisiace zákony nenahliadate zo širšieho pohľadu, môžete si narobiť problémy.

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

Stravné v roku 2024

Dôležité informácie o sumách stravného v roku 2024: aktuálne platné sumy stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, minimálna výška gastrolístka ako aj minimálna či maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky