Peňažné dávky pre rodiča v roku 2022

Čo môžu rodičia získať od štátu v roku 2022? Prehľad peňažných dávok pre rodiča v roku 2022, ich výška a podmienky.

Rodič dieťaťa/detí môže po splnení zákonom stanovených podmienok získať nárok na peňažné dávky aj v roku 2022. Spravidla ich výšku ovplyvňuje zmena životného minima, či dosiahnutý príjem (resp. aktívne štúdium).

Prehľad peňažných dávok pre rodiča v roku 2022 a podmienky nároku na ich získanie v skratke uvádzame v tomto článku.

Pozn.: Článok vychádza z právneho stavu k 1.1.2022. V prípade, že by došlo v priebehu roka k zmenám v tejto oblasti, článok budeme aktualizovať.

Peňažné dávky pre rodiča v roku 2022 – tabuľka

Poznámka: v tabuľke je použitá skratka ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Zdroj: Vlastné spracovanie
Peňažné dávky pre rodiča v roku 2022 – prehľadná tabuľka
Názov peňažnej dávky Výška peňažnej dávky Vyplácanie peňažnej dávky
Materské 75 % z denného vymeriavacieho základu alebo z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (maximálne mesačne v sume 1 676,30 €, resp. 1 732,10 €) mesačne (za kalendárne dni) Sociálnou poisťovňou
Tehotenské 15 % z denného vymeriavacieho základu (minimálne 223,50 €, resp. 231 €
a maximálne 335,30 €, resp. 346,50 €)
mesačne (za kalendárne dni) Sociálnou poisťovňou
Tehotenské štipendium 200 € mesačne strednou alebo vysokou školou
Príspevok pri narodení dieťaťa
 • 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, alebo
 • 151,37 €, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu,
 • zvýšenie o 75,69 €, ak sa súčasne narodili dve a viac detí súčasne
 • jednorazovo ÚPSVaR-om
  Rodičovský príspevok 280 €, resp. 383,80 € mesačne ÚPSVaR-om
  Príspevok
  na starostlivosť o dieťa
 • 280 €, ak je dieťa v starostlivosti zariadenia alebo inej právnickej/fyzickej osoby
  na živnosť,
 • 80 €, ak je dieťa v starostlivosti štátnej materskej školy,
 • 41,10 €, ak je dieťa v starostlivosti inej fyzickej osoby
 • mesačne ÚPSVaR-om
  Príspevok na viac súčasne narodených detí 110,36 € raz ročne ÚPSVaR-om
  Prídavok na dieťa 25,88 €

  pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy je navýšený prídavok
  za mesiac september o 106,33 €
  mesačne ÚPSVaR-om
  Príplatok k prídavku na dieťa 12,14 € mesačne ÚPSVaR-om
  Daňový bonus na dieťa
 • 47,14 € na dieťa do 6 rokov,
 • 43,60 € na dieťa nad 6 do 15 rokov,
 • 23,57 € na dieťa nad 15 rokov
 • mesačne/ročne zamestnávateľom,
  resp. daňovým úradom
  Rekreačný poukaz, resp. príspevok na rekreáciu a športový poukaz 55 % výdavkov na rekreáciu,
  max. 275 € v kalendárnom roku
  podľa frekvencie
  (do max. sumy za rok)

  Materské v roku 2022

  Materské je jednou z dávok nemocenského poistenia, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa matke dieťaťa alebo inému poistencovi, ktorý sa stará o dieťa (napr. otcovi dieťaťa, manželovi matky dieťaťa).

  Matka dieťaťa alebo iný poistenec však nemajú nárok na materské automaticky, nakoľko musia splniť tieto podmienky:

  • mať v deň nástupu na materské aktívne nemocenské poistenie (t. j. mať napr. aktívny pracovný pomer) alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
  • v období dvoch rokoch dozadu mať nemocenské poistenie po dobu najmenej 270 kalendárnych dní.

  Ak o materské žiada matka alebo iný poistenec v postavení SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osoby platí, že okrem vyššie uvedených podmienok nesmú mať tieto osoby za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni (suma do 5 eur sa nepovažuje za nedoplatok). V prípade, ak o materské žiada otec dieťaťa, musí splniť ďalšie stanovené podmienky, ktoré nájdete v článku Materské otca (otec na materskej) od 1.5.2021.

  Výška materského je 75 % z denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu a vypláca sa za kalendárne dni, počas ktorých má matka alebo iný poistenec nárok na materské. Vypočítaný denný vymeriavací základ nesmie presiahnuť maximálny denný vymeriavací základ, ktorý je v roku 2022 platný v sume 74,4987 €. O tom, aká výška maximálneho materského v roku 2022 môže byť vyplatená a kto ju môže získať si môžete prečítať v článku Maximálne materské v roku 2022.

  Materské je vyplácané matke dieťaťa od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom až do uplynutia 34 týždňov od vzniku nároku, resp. 37 týždňov od vzniku nároku, ak ide o osamelú matku alebo 43 týždňov od vzniku nároku, ak ide o matku, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará. Ak o materské požiadal otec dieťaťa, vypláca mu Sociálna poisťovňa materské odo dňa, od kedy požiadal o nárok na materské až do uplynutia 28 týždňov od vzniku nároku (resp. do uplynutia 31 týždňov – osamelý otec, 37 týždňov – otec, ktorý sa stará o dve alebo viac detí), maximálne však do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa.

  Všetky potrebné informácie o materskom nájdete v našej téme Materská a materské.

  Tehotenské v roku 2022

  Nová nemocenská dávka s názvom tehotenské sa začala vyplácať od 1.4.2021 tehotnej žene, ktorej má táto dávka zabezpečiť príjem, ktorý jej bude slúžiť na kompenzáciu výdavkov v tehotenstve. Tehotná žena pre získanie nároku na tehotenské musí splniť tieto podmienky:

  • byť aktívne nemocensky poistená, byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia alebo mať prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo poberania rodičovského príspevku, na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,
  • mať nemocenské poistenie po dobu najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pre očakávaným dňom pôrodu,
  • nemať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni (vyššie ako 5 €), ak ide o tehotnú ženu, ktorá je SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobou,
  • predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o tehotenské.

  Výška tehotenského predstavuje 15 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu a nesmie byť:

  • nižšia ako dávka určená z 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu, a
  • vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu.

  Tehotenské vypláca Sociálna poisťovňa za kalendárne dni odo dňa začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (t. j. od začiatku 13. týždňa tehotenstva) do dňa skončenia tehotenstva pôrodom alebo do dňa skončenia tehotenstva inak ako pôrodom.

  Informácie o tom, ako požiadať o dávku tehotenské, nájdete v článku Tehotenské od 1.4.2021.

  Tehotenské štipendium v roku 2022

  Na tehotenské štipendium majú od 1. apríla 2021 nárok plnoleté tehotné žiačky strednej školy a tehotné študentky vysokej školy, ktoré nemajú nárok na výplatu tehotenského a ktoré:

  • majú trvalý pobyt v Slovenskej republike,
  • sú v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,
  • podali písomnú žiadosť riaditeľovi školy (v prípade strednej školy) alebo rektorovi, resp. dekanovi školy (ak ide o vysokú školu).

  Je dôležité poznamenať, že nárok na tehotenské štipendium majú aj tie študentky vysokej školy, ktorým bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva.

  Prečítajte si tiež

  Výška tehotenského štipendia je 200 € mesačne a vypláca ju stredná alebo vysoká škola po priznaní nároku odo dňa začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (t. j. od začiatku 13. týždňa tehotenstva) do vzniku nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa, resp. do skončenia tehotenstva, či skončenia štúdia na vysokej škole alebo podmieneného vylúčenia zo strednej školy.

  Viac informácií o tom, ako podať žiadosť o nárok na tehotenské štipendium nájdete v článku Tehotenské štipendium od 1.4.2021.

  Príspevok pri narodení dieťaťa v roku 2022

  Na jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa má nárok matka, ktorá dieťa porodila alebo otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo po nej bolo vyhlásené pátranie alebo bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

  Podmienkou pre získanie tohto príspevku je to, aby osoba, ktorá žiada o príspevok pri narodení dieťaťa mala trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky.

  Výška príspevku pri narodení dieťaťa sa oproti predošlému roku nemení a je:

  • 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní,
  • 151,37 €, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu, alebo ak ide o dieťa z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní.
  Prečítajte si tiež

  V prípade, ak sa matke súčasne narodilo dve a viac detí, pričom dve z nich sa dožili 28 dní, príspevok sa zvyšuje o 75,69 € na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

  Pozor, o príspevok pri narodení dieťaťa je možné požiadať len do uplynutia šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

  Aktualizácia k 1.4.2022: NCZI informovalo, že od 1. apríla 2022 sa hlásenie narodenia dieťaťa a overovanie podmienok pre vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa podáva elektronicky. Zdravotnícke zariadenia sa budú do systému pripájať postupne v priebehu mesiaca, kedy funguje služba duálne, a teda aj v papierovej, aj v elektronickej forme.

  Rodičovský príspevok v roku 2022

  Rodičovský príspevok slúži na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, resp. do šesť rokov veku, v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

  Na rodičovský príspevok má nárok rodič dieťaťa (otec, matka), fyzická osoba, ktorej dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti, a to v prípade ak:

  • zabezpečuje riadnu starostlivosti o dieťa,
  • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR alebo je osobou podľa osobitného predpisu.
  Prečítajte si tiež

  V roku 2022 je výška rodičovského príspevku 280 €, avšak ak rodič pred nárokom na rodičovský príspevok poberal materské, výška rodičovského príspevku je 383,80 €. V prípade, ak sa súčasne narodili dve a viac detí, má osoba nárok na zvýšený rodičovský príspevok o 25 %, a to na každé ďalšie súčasne narodené dieťa.

  Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, a to aj v prípade, ak sú splnené podmienky na rodičovský príspevok len za časť mesiaca, a to do troch rokov veku dieťaťa, prípadne do šesť rokov veku dieťaťa v prípade jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu.

  Viac informácií nájdete v článku Rodičovský príspevok v roku 2022.

  Článok pokračuje pod reklamou

  Príspevok na starostlivosť o dieťa v roku 2022

  Príspevok na starostlivosť o dieťa je „alternatívou“ rodičovského príspevku a poskytovaním tohto príspevku štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

  Na tento príspevok má rodič alebo iná osoba, ak má dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a ak:

  • rodič (resp. iná osoba) vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej alebo vysokej škole,
  • má dieťa a rodič (resp. iná osoba) trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
  • sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky (napr. poskytovanie starostlivosti materskou školou).

  Nakoľko je príspevok na starostlivosť o dieťa alternatívou rodičovského príspevku, je potrebné vedieť, že:

  • výhodou tohto príspevku je, že nárok je možné uplatniť na každé jedno dieťa do troch rokov veku, resp. do šiestich rokov veku dieťaťa, pričom rodičovský príspevok je možné poberať len na jedno dieťa, a
  • nevýhodou tohto príspevku je jeho maximálna suma, a to 280 €, pričom výška rodičovského príspevku môže byť až 383,80 €.

  Príspevok na viac súčasne narodených detí v roku 2022

  Príspevkom na viac súčasne narodených detí prispieva štát raz za rok na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s riadnou starostlivosťou o:

  • súčasne narodené tri deti alebo súčasne narodených viac detí, alebo
  • v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dve deti súčasne, alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených viac detí súčasne.

  Na tento príspevok má nárok rodič detí (prednostne matka) alebo fyzická osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť, ak najmenej tri z troch alebo viac súčasne narodených detí sú vo veku najviac 15 rokov (prípadne v priebehu dvoch rokov opakovane narodených dvojčiat sú vo veku najviac 15 rokov).

  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí tento príspevok raz ročne na základe podanej písomnej žiadosti, a to vo výške 110,36 €.

  Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa v roku 2022

  Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorá sa vypláca mesačne vo výške 25,88 €, a to na dieťa, ktoré spĺňa podmienku nezaopatrenosti, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa. Za nezaopatrené dieťa sa pritom považuje dieťa, ktoré:

  • sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole,
  • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,
  • je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,
  • sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo
  • je podľa posudku o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonáva zárobkovú činnosť, avšak najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti takéhoto dieťaťa.

  Rodič, ktorý poberá prídavok na dieťa a ktorého dieťa nastupuje v roku 2022 do prvého ročníka základnej školy, dostane zvýšený rodičovský príspevok o 106,33 €, a to za mesiac september, automaticky vyplatený v októbri 2022. V prípade, ak oprávnená osoba nepoberá prídavok na dieťa v Slovenskej republike, ale prídavok poberá v inom členskom štáte EÚ, nárok si uplatňuje podaním žiadosti o zvýšený prídavok na dieťa. Informácie aj s tlačivom žiadosti sa nachádzajú aj na web stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.  

  Na príplatok k prídavku na dieťa vo výške 12,14 € má nárok oprávnená osoba, u ktorej nemožno uplatniť daňový bonus na dieťa podľa osobitného predpisu, pričom spätne si môže žiadateľ uplatniť nárok na príplatok najviac za obdobie šiestich mesiacov.

  Daňový bonus na dieťa v roku 2022

  Nárok na daňový bonus na dieťa má len ten rodič, ktorého zdaniteľné príjmy v danom zdaňovacom období zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania) alebo z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti sú vo výške aspoň 6 – násobku minimálnej mzdy ustanovenej pre daný kalendárny rok.

  Rodič si môže uplatniť daňový bonus na dieťa raz ročne v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov, prípadne v ročnom zúčtovaní dane alebo mesačne, ak má príjem zo závislej činnosti (zo zamestnania), a to v mesačnej výške:

  • 47,14 €, ak ide o dieťa do 6 rokov veku,
  • 43,60 €, ak ide o dieťa nad 6 do 15 rokov veku,
  • 23,57 €, ak ide o dieťa nad 15 rokov veku.
  Prečítajte si tiež

  Upozorňujeme na zmenu v súvislosti s „obedmi zadarmo“ od 1.8.2021, ktorá sa týka úpravy podmienok poskytovania dotácie na stravu v novom školskom roku od 2.9.2021 do 30.6.2022, podľa ktorej deťom rodičov, ktorí nemajú nárok na zvýšený daňový bonus, poskytne ministerstvo dotáciu na stravu. V článku Kto má nárok na obedy zadarmo a zvýšený daňový bonus na dieťa? nájdete pomocnú tabuľku, v ktorej sú všetky situácie, ktoré môžu nastať v súvislosti s nárokom na daňový bonus a dotáciou na stravu.

  Informácie o nároku na daňový bonus na dieťa nájdete v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2022.

  Aktualizácia: Od 1. júla 2022 sa mení výška daňového bonusu na dieťa a podmienky pre jeho vyplácanie. Ďalšie zmeny vo výške bonusu budú platiť aj od 1. januára 2023. Viac v článku Daňový bonus na dieťa od 1.7.2022 a 1.1.2023.

  Rekreačný poukaz a športový poukaz v roku 2022

  Nárok na rekreačný a športový poukaz v roku 2022 má ten zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 kalendárnych mesiacov (pozor, len zamestnanec, ktorý je zamestnaný na základe pracovnej zmluvy) a ktorého zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, pričom platí, že zamestnávateľ:

  • je povinný poskytnúť príspevok na rekreáciu, resp. rekreačný poukaz,
  • môže dobrovoľne poskytnúť príspevok na športový poukaz (t. j. športovú činnosť dieťaťa).

  Zamestnanec má v tomto prípade možnosť preplatenia 55 % oprávnených výdavkov na rekreáciu zamestnanca a rodiny, či športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok, maximálne však 275 € za kalendárny rok.

  Viac informácií nájdete v článku Rekreačné a športové poukazy v roku 2021.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

  Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

  Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

  Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

  Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

  Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

  Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

  Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky