Maximálne materské v roku 2022

Kto môže získať maximálne materské, aké sú podmienky pre získanie materského a koľko je možné získať najviac na materskom v roku 2022?

Materské – komu sa poskytuje a aké podmienky je potrebné splniť?

Materské je jednou z dávok nemocenského poistenia, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa:

 • matke dieťaťa,
 • inému poistencovi, ktorý sa stará o dieťa a ktorým môže byť:
  • otec dieťaťa,
  • manžel matky dieťaťa,
  • manželka otca dieťaťa,
  • fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Nárok na materské však nevzniká vyššie uvedeným osobám automaticky, ale až po splnení zákonom stanovených podmienok, medzi ktoré patrí:

 • mať v deň nástupu na materské aktívne nemocenské poistenie (napr. mať aktívny pracovný pomer) alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
 • v období dvoch rokov dozadu mať nemocenské poistenie po dobu najmenej 270 kalendárnych dní (do doby nemocenského poistenia sa započítava nielen doba aktuálneho nemocenského poistenia, ale aj akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia v období dvoch rokov dozadu).

Tip: prečítajte si v článku Tehotenské od 1.4.2021, kedy má tehotná žena nárok na novú dávku tehotenské, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa od začiatku 13. týždňa tehotenstva.

Ak o materské žiada otec dieťaťa, musí okrem dvoch vyššie uvedených podmienok splniť aj ďalšie podmienky, ako je predloženie potvrdenia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že ani jeden z rodičov nepoberá rodičovský príspevok v mesiaci, v ktorom začína poberať materské, či podmienku, akou je nepoberanie materského matkou dieťaťa, na to isté dieťa, na ktoré si chce otec uplatniť nárok na materské (matka dieťaťa však môže poberať materské na iné dieťa, napr. na novonarodené a otec na dieťa staršie). Viac informácií o podmienkach nároku na materské u otca dieťaťa nájdete v článku Materské otca (otec na materskej) od 1.5.2021.

Ak o materské žiada matka alebo otec dieťaťa v postavení SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osoby platí, že takáto osoba nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni (presahujúce sumu 5 eur).

Ak matka, resp. iný poistenec nespĺňa zákonom stanovené podmienky pre priznanie nároku na materské, má nárok na rodičovský príspevok, ktorý vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Viac informácií sa dozviete v článku Rodičovský príspevok v roku 2022.

Aká je výška materského v roku 2022 a ako sa počíta?

V roku 2022 je výška materského 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu (PDVZ) za jeden kalendárny deň a vypláca sa za kalendárne dni nároku na materské.

Denný vymeriavací základ v roku 2022 vypočítame nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdroj: Vlastné spracovanie

Pre správny výpočet denného vymeriavacieho základu a následne výšky materského teda potrebujeme poznať rozhodujúce obdobie. Ako správne určiť rozhodujúce obdobie a ako vypočítať výšku materského nájdete v článku Materské u otca – výpočet, ktorý upravuje výpočet platný nielen pre otca, ale aj pre matku dieťaťa.

Prečítajte si tiež

Dôležité je vedieť, že vypočítaný denný vymeriavací základ matky, resp. iného žiadateľa o materské, má obmedzenie a nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací určený z dvojnásobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie dávky.

Uvedené znamená, že vypočítaný denný vymeriavací základ matky, či otca dieťaťa nesmie byť vyšší ako 75 % z maximálneho denného vymeriavacieho základu platného pre rok 2022, ktorý je vo výške 74,4987 € (v roku 2021 išlo o sumu 71,8028 €).

Článok pokračuje pod reklamou

Aká je výška maximálneho materského v roku 2022?

V roku 2022 môže materské dosiahnuť maximálnu výšku uvedenú v nasledovnej tabuľke:

Poznámka: sumy materského sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor. Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška maximálneho materského v roku 2022
v kalendárnom mesiaci, ktorý má 30 dní v kalendárnom mesiaci, ktorý má 31 dní
1 676,30 € 1 732,10 €
(75 % z 74,4987 €, t. j.55,8741 ) * 30 dní (75 % z 74,4987 €, t. j. 55,8741 ) * 31 dní

Ako získať maximálne materské v roku 2022?

V roku 2022 získa nárok na maximálne materské tá osoba (zamestnanec, SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba), ktorej vymeriavací základ v rozhodujúcom období pre výpočet materského bol vo výške dvojnásobku priemernej mzdy platnej v roku 2022, t. j. vo výške 2 266 € (2 x 1 133 €).

Prečítajte si tiež

Uvedené však neznamená to, že napr. zamestnanec má mať takýto vymeriavací základ (t. j. hrubú mzdu) mesačne vo výške 2 266 €, aby získal maximálne materské. Stačí, ak bude výška priemeru v rozhodujúcom období v sume 2 266 € (napr. ak má zamestnanec každý mesiac hrubú mzdu vo výške 1 800 €, môže mu zamestnávateľ vyplatiť odmeny v určitom mesiaci/mesiacoch v takej sume, aby priemer vymeriavacích základov v rozhodujúcom období bol 2 266 € a tým získa maximálne materské).

Osoba, ktorá má mesačný vymeriavací základ (napr. mesačnú hrubú mzdu) alebo priemerný vymeriavací základ v rozhodujúcom období nižší ako 2 266 € a chce získať maximálne materské v roku 2022, môže si výšku materskej zoptimalizovať, a to napr. zmenou zamestnania, v ktorom zarobí viac a pod. Ako na to, si môžete prečítať v článku Ako získať maximálne materské?.

Kedy vzniká a kedy zaniká nárok na materské v roku 2022?

Vznik a zánik nároku na materské v roku 2022 nájdete v nasledovnej tabuľke (nakoľko najčastejšími žiadateľmi sú matka a otec dieťaťa, uvádzame v tabuľke len matku a otca dieťaťa):

Poznámka: Otec dieťaťa poberá materské maximálne do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Zdroj: Vlastné spracovanie
Vznik a zánik nároku na materské v roku 2022 – dĺžka poberania materského
Matka dieťaťa vznik
 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom
  (ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu),
 • ak je matka v ochrannej lehote, vznik iba od začiatku šiesteho týždňa
  pred očakávaným dňom pôrodu alebo odo dňa pôrodu, ak nastal skôr
 • zánik
 • uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku,
 • uplynutím 37 týždňov od vzniku nároku, ak ide o osamelú matku,
 • uplynutím 43 týždňov od vzniku nároku, ak ide o matku, ktorá porodila
  zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará
 • Otec vznik
 • odo dňa, od ktorého si uplatňuje nárok na materské,
  najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu
  (ak matka nepoberá materské)
 • zánik
 • uplynutím 28 týždňov od vzniku nároku,
 • uplynutím 31 týždňov od vzniku nároku, ak ide o osamelého otca,
 • uplynutím 37 týždňov od vzniku nároku, ak ide o otca,
  ktorý sa stará o dve alebo viac detí
 • Ďalšie zaujímavé informácie o dávke materské nájdete v článkoch v téme Materská a materské.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Rodičovský príspevok v roku 2024

  Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

  Maximálne nemocenské dávky v roku 2024 (PN, OČR, materské, tehotenské)

  Aká je v roku 2024 maximálna výška nemocenských dávok – nemocenského, materského, tehotenského a ošetrovného? Pozrite si prehľad denných aj mesačných maximálnych súm.

  Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 1. 1. 2024

  Od 1. 1. 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské. Koho sa to (ne)týka a čo treba urobiť?

  Materské v roku 2024 (maximálne a minimálne)

  Aké podmienky musí v roku 2024 splniť žiadateľ o materské, aby mal na dávku nárok? Z čoho sa materské počíta, kedy je možné získať maximálnu sumu a čo platí pre materské otca?
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky