Rekreačné poukazy a športové poukazy v roku 2021

Kedy je zamestnávateľ povinný poskytnúť príspevok na rekreáciu, resp. príspevok na športovú činnosť dieťaťa (tzv. športový poukaz)? Aká je ich výška a podmienky nároku?

Poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnancov, resp. poskytnutie rekreačného poukazu, ktoré upravuje § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je pre niektorých zamestnávateľov povinnosťou. Poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa podľa § 152b, či poskytnutie tzv. športového poukazu však predstavuje pre zamestnávateľa len možnosť, čo znamená, že tak môže urobiť dobrovoľne.

V tomto článku si popíšeme kedy je zamestnávateľ povinný poskytnúť príspevok na rekreáciu, ako aj to, kedy tak môže urobiť dobrovoľne, ako aj aké podmienky musí dodržať, ak chce poskytnúť príspevok na športovú činnosť dieťaťa (tzv. športový poukaz), dobrovoľne. Okrem toho nájdete v článku postup pri podaní žiadosti o príspevok na rekreáciu, či príspevok na športovú činnosť dieťaťa a informácie o ich výške.

Nárok na príspevok na rekreáciu (tzv. rekreačný poukaz), resp. príspevok na športovú činnosť dieťaťa (tzv. športový poukaz) v roku 2021

Nárok na príspevok na rekreáciu, resp. na rekreačný poukaz má v roku 2021 zamestnanec po splnení nasledovných podmienok:

 • pracovný pomer daného zamestnanca trvá u zamestnávateľa, ktorého žiada o príspevok na rekreáciu, resp. rekreačný poukaz nepretržite 24 mesiacov (ku dňu začatia rekreácie),
 • zamestnanec je zamestnaný na základe trvalého pracovného pomeru, t. j. pracuje na základe pracovnej zmluvy,
 • zamestnanec je zamestnaný v pracovnom pomere u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov (t. j. 50 a viac), pričom tento počet sa určí ako priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok,
 • zamestnanec podal žiadosť o príspevok na rekreáciu, resp. rekreačný poukaz a predložil správny účtovný doklad o rekreácii.

Ako môžeme z vyššie uvedených podmienok vidieť, zamestnanec, ktorý je zamestnaný na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (napr. na základe dohody o pracovnej činnosti), nemá nárok na príspevok na rekreáciu, resp. rekreačný poukaz.

V prípade, ak je zamestnanec zamestnaný v trvalom pracovnom pomere u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 49 zamestnancov, môže sa zamestnávateľ rozhodnúť, že poskytne príspevok svojim zamestnancom na dobrovoľnej báze. V tomto prípade však platia pre tohto zamestnávateľa rovnaké podmienky, ako keby bol povinný poskytnúť príspevok na rekreáciu, resp. rekreačný poukaz.

Hlavnou odlišnosťou medzi tzv. rekreačným a športovým poukazom je, že poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa (tzv. športového poukazu) svojho zamestnanca nie je pre žiadneho zamestnávateľa povinné. Ak sa však teda zamestnávateľ rozhodne, že poskytne príspevok na športovú činnosť dieťaťa, o tento príspevok môže požiadať zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Upozorňujeme, že rovnako ako pri príspevku na rekreáciu, aj pri príspevku na športovú činnosť dieťaťa platí, že zamestnanec môže v jednom kalendárnom roku požiadať o tento príspevok len u jedného zamestnávateľa.

Výška príspevku na rekreáciu a príspevku na športovú činnosť dieťaťa v roku 2021

Výška príspevku na rekreáciu, či výška príspevku na športovú činnosť dieťaťa sa v roku 2021 nemení, a to znamená, že:

 • príspevok na rekreáciu  je vo výške 55 % oprávnených výdavkov na rekreáciu, maximálne však v sume 275 € za kalendárny rok,
 • príspevok na športovú činnosť dieťaťa je vo výške 55 % oprávnených výdavkov, maximálne však v sume 275 € za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.

Ak je zamestnanec zamestnaný na základe trvalého pracovného pomeru, avšak pracuje na tzv. „skrátený pracovný úväzok“, suma príspevku na rekreáciu, ako aj suma príspevku športovú činnosť dieťaťa sa mu znižuje v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Napríklad u zamestnanca, ktorý pracuje na polovičný úväzok, predstavuje suma príspevku na rekreáciu, resp. na športovú činnosť dieťaťa výšku maximálne 137,50 € (1/2 zo sumy 275 €).

V praxi sa však stáva, že zamestnanec predloží zamestnancovi doklady o rekreácii, resp. o športovej činnosti dieťaťa, ktoré po prepočítaní 55 % zo sumy rekreácie, či športovej činnosti dieťaťa presahujú maximálnu možnú sumu 275 €. Uvedené znamená, že napríklad, ak doklady o rekreácii predstavujú 600 €, 55 % z tejto sumy je 330 € a zamestnávateľ preplatí zamestnancovi len 275 € (maximálnu sumu príspevku). V prípade, ak sa zamestnávateľ rozhodne, že zamestnancovi preplatí celú sumu, t. j. 330 €, rozdiel vo výške 55 € (330 – 275) bude pre zamestnávateľa predstavovať nedaňový výdavok.

Odvody a dane z príspevku na rekreáciu a príspevku na športovú činnosť dieťaťa v roku 2021

Podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov) je oslobodená od dane:

 • suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi, a
 • suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi.

Uvedené znamená, že v prípade, ak zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi sumu príspevku na rekreáciu a sumu príspevku na športovú činnosť v maximálnej sume 275 € za kalendárny rok, suma tohto príspevku je oslobodená od platenia daní a rovnako aj odvodov zamestnancom a zamestnávateľom. Uvedenú sumu príspevku si zamestnávateľ zahrnie do daňových výdavkov (t. zn., že v konečnom dôsledku znižuje firemnú daň z príjmov).

Poznámka: V parlamente boli v rámci novely zákona o dani z príjmov predložené návrhy na zrušenie oslobodenia príspevku na rekreáciu aj príspevku na športovú činnosť dieťaťa, schválené však napokon neboli. O finálnych zmenách si prečítajte v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od roku 2021 a 2022.

Formy poskytnutia príspevku na rekreáciu a príspevku na športovú činnosť dieťaťa v roku 2021

Poskytnutie príspevku na rekreáciu je možné dvoma nasledovnými spôsobmi:

 • preplatením účtovných dokladov: prebieha to tak, že zamestnanec spolu so žiadosťou o poskytnutie príspevku na rekreáciu, predloží zamestnávateľovi aj účtovné doklady, ktoré preukazujú úhradu oprávnených výdavkov na rekreáciu. Upozorňujeme však, že účtovné doklady, ktoré zamestnanec predkladá, musia byť vyhotovené správne. Viac informácií sa dozviete v článku Čo musí obsahovať faktúra (doklad) pre uplatnenie príspevku na rekreáciu.
 • poskytnutím rekreačného poukazu:  v tomto prípade zamestnávateľ odovzdá zamestnancovi poukaz (forma platobného prostriedku), avšak zamestnávateľ je povinný evidovať dátum začatia rekreácie a skutočné použitie poukazu zamestnancom na účely zahrnutie týchto výdavkov (nákladov) do daňových výdavkov.

Podrobnejšie informácie o možností poskytnutia príspevku na rekreáciu nájdete v článku Možnosti poskytnutia príspevku na rekreáciu (dovolenku).

Prečítajte si tiež

Zatiaľ, čo pri poskytnutí príspevku na rekreáciu platí, že je možné vybrať si z dvoch možných spôsobov, pri poskytnutí príspevku na športovú činnosť dieťaťa je možné poskytnúť tento príspevok len formou preplatenia účtovných dokladov, ktoré vydá športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe a ktorá zabezpečila pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti odborne spôsobilým športovým odborníkom.

Upozorňujeme, že účtovný doklad o vykonávaní športovej činnosti dieťaťa musí obsahovať:

 • meno a priezvisko dieťaťa, ktoré vykonáva športovú činnosť,
 • obdobie, na ktoré sa vzťahuje účtovný doklad.

Zamestnávateľ pri preplatení účtovných dokladov na športovú činnosť dieťaťa posudzuje splnenie podmienok na poskytnutie tohto príspevku ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa vzťahujú predložené účtovné doklady.

Žiadosť zamestnanca o poskytnutie príspevku na rekreáciu a príspevku na športovú činnosť dieťaťa v roku 2021

Zamestnanec, ktorý sa zúčastnil na rekreácii, alebo zamestnanec, ktorého dieťa vykonáva športovú činnosť, je povinný najneskôr:

 • do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie, preukázať zamestnávateľovi oprávnené výdavky spojené s rekreáciou (t. j. predložiť účtovné doklady, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca),
 • do 30 dní odo dňa vydania účtovných dokladov športovou organizáciou, preukázať zamestnávateľovi oprávnené výdavky spojené so športovou činnosťou dieťaťa (t. j. predložiť účtovné doklady).
Prečítajte si tiež

V prípade, ak sú doklady vyhotovené správne a zamestnanec spĺňa podmienky pre poskytnutie príspevku na rekreáciu, alebo príspevku na športovú činnosť, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi príspevok v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy (ak sa nedohodnú inak).

Oprávnené výdavky vynaložené na rekreáciu, resp. na športovú činnosť dieťaťa v roku 2021

Zamestnanec, ktorý má nárok na príspevok na rekreáciu, resp. na rekreačný poukaz alebo má nárok na športovú činnosť dieťaťa, by mal vedieť, čo sa považuje za oprávnené výdavky, t. j. na čo môže zamestnanec využiť príspevok na rekreáciu, resp. na športovú činnosť dieťaťa.

Oprávnené výdavky na rekreáciu sú podľa § 152a ods. 4 Zákonníka práce, preukázané výdavky zamestnanca na:

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR,
 • pobytový balík obsahujúci ubytovania najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR,
 • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
 • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdniny na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúceho základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom. Viac informácií nájdete v článku Ako využiť rekreačné poukazy na detský tábor.

Na základe vyššie uvedeného teda vyplýva najmä to, že zamestnanec bude mať nárok na príspevok na rekreáciu len v tom prípade, ak rekreácia bude trvať najmenej 2 noci.

Okrem vyššie uvedených oprávnených výdavkov na rekreáciu zamestnanca, je zamestnávateľ povinný poskytnúť príspevok na rekreáciu a preplatiť aj oprávnené výdavky spojené s rekreáciou jeho rodiny. Je potrebné si dať pozor však na to, aby výdavky na rekreáciu neplatil hociktorý člen z rodiny, nakoľko v prípade, ak chce zamestnanec, aby mu zamestnávateľ preplatil výdavky spojené s rekreáciou, musia byť zaplatené z jeho účtu, resp. z účtu manželky (ak nemajú zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov).

Prečítajte si tiež

Oprávnené výdavky na športovú činnosť dieťaťa sú podľa § 152b ods. 2 Zákonníka práce preukázané výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe (§ 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka, a to najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Dôležité je však uviesť aj to, za aké dieťa je možné požiadať príspevok na športovú činnosť dieťaťa (tzv. športový poukaz), podľa § 152b ods. 3 ide o:

 • vlastné dieťa zamestnanca,
 • dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti,
 • dieťa s trvalým pobytom alebo obdobným pobytom na území SR,

ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov veku v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa a je osobou s príslušnou k športovej organizácii najmenej počas šiestich mesiacov.

Článok pokračuje pod reklamou

Príspevok na rekreáciu a príspevok na športovú činnosť dieťaťa v daňových výdavkoch SZČO (napr. živnostníka) v roku 2021

Fyzická osoba, ktorá dosahuje príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, môže uplatniť do daňových výdavkov oprávnené výdavky vynaložené na:

 • rekreáciu, a
 • športovú činnosť dieťaťa,

a to po splnení rovnakých podmienok, ktoré platia aj pre zamestnancov.

Vyššie uvedené teda znamená, že fyzická osoba si môže uplatniť do daňových výdavkov 55 % z oprávnených výdavkov na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa, maximálne 275 € za kalendárny rok (jednotlivo pre výdavky na rekreáciu a jednotlivo pre výdavky na športovú činnosť dieťaťa), ak vykonáva svoju činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Poznámka: ak fyzickej osobe (SZČO) bol počas roka poskytnutý príspevok na rekreáciu alebo na športovú činnosť dieťaťa v pozícii zamestnanca, nemá nárok na uplatnenie oprávnených výdavkov do daňových výdavkov ako SZČO.

Tip: všetky potrebné informácie o rekreačných poukazoch a príspevkoch na rekreáciu a odpovede na otázky s tým súvisiace nájdete v našej téme Rekreačné poukazy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Rekreačné poukazy (príspevok) v roku 2024

Čo je to rekreačný poukaz, kedy vzniká zamestnancom nárok na rekreačný poukaz (príspevok) v roku 2024? Na čo všetko je možné rekreačný poukaz použiť?

Rekreačné poukazy (príspevok) v roku 2022 a 2023

Príspevok na rekreáciu sleduje podporu domáceho cestovného ruchu. Viete, kedy naň má zamestnanec nárok, v akej výške a aké sú podmienky pre jeho priznanie v roku 2022 a v roku 2023?

Rekreačné poukazy v roku 2020

Kedy zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu alebo rekreačný poukaz? Aké sú podmienky na ich nárok a v akej výške sa poskytujú v roku 2020?

Športové poukazy - príspevok zamestnávateľa na šport dieťaťa od roku 2020

Zamestnanec môže od roku 2020 požiadať zamestnávateľa o príspevok na športovú činnosť dieťaťa (tzv. športový poukaz). Aké sú podmienky, v akej výške možno uplatniť príspevok a aký vplyv má na dane a odvody?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky