Odpustenie odvodov potravinárom od 1.8.2023 do 31.1.2024

Prostredníctvom odpustenia časti sociálnych odvodov na polroka dôjde k zníženiu ceny práce pre potravinárov. Účelom má byť zníženie koncových cien základných potravín v maloobchode.

Poslanecká novela zákona o sociálnom poistní prináša zmenu týkajúcu sa odpustenia časti odvodov do fondov sociálneho poistenia, ktoré platí zamestnávateľ za svojho zamestnanca.

Ktorých zamestnávateľov sa týka odpustenie odvodov?

Novela zákona upravila, že uvedená zmena sa dotkne tých zamestnávateľov, ktorí vykonávajú hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú:

  • v sekcii A - POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV, ale len v triedach týkajúcich sa chovu zvierat, konkrétne ide o 01.41 Chov dojníc, 01.42 Chov ostatného dobytka a byvolov, 01.45 Chov oviec a kôz, 01.46 Chov ošípaných a 01.47 Chov hydiny,
  • v sekcii C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA, v divízii 10 – Výroba potravín. Ani v tomto prípade nejde o celú divíziu. Uvedieme len výnimky, ktorých sa nová úprava nebude týkať. Sú to triedy 10.52 – Výroba zmrzliny, 10.62 – Výroba škrobu a škrobových výrobkov 10.72 – Výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého pečiva a koláčov 10.82 – Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek 10.92 – Výroba a príprava krmív pre domáce zvieratá.

Hlavná ekonomická činnosť je ekonomická činnosť vedená v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

Sociálna poisťovňa pripomína zamestnávateľom, že na účely posúdenia uvedenej „odvodovej úľavy“ bude vychádzať výlučne z údajov SK NACE zverejnených v registri právnických osôb, preto zamestnávateľom, ktorých sa odvodová úľava týka, odporúča, aby si svoj zverejnený SK NACE skontrolovali, resp. aktualizovali.

Aktualizácia k 4.8.2023:

Sociálna poisťovňa vo svojich elektronických službách v priebehu mesiaca august 2023 zverejní SK NACE (ako rozhodujúcu podmienku možnosti uplatnenia odvodovej úľavy) odvádzateľom na prípadnú kontrolu. SK NACE preberá Sociálna poisťovňa z Registra právnických osôb a nie je možné ho na tieto účely aktualizovať v Sociálnej poisťovni. Ak odvádzateľ zistí, že SK NACE je nesprávny, je potrebné obrátiť sa na Štatistický úrad SR, ktorý vedie Register právnických osôb so žiadosťou o nápravu. Zamestnávateľ preto neposiela do Sociálnej poisťovne aktualizáciu SK NACE prostredníctvom formulára „RLZ, zmena“. 

Ktorých zamestnancov sa týka odpustenie odvodov?

Zamestnávateľ nebude platiť poistné za všetkých svojich zamestnancov, teda ani za tých, ktorí vykonávajú inú činnosť ako je hlavná činnosť zamestnávateľa vo vybraných triedach (napr. administratívni pracovníci a pod.).

Charakter právneho vzťahu, na základe ktorého zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa činnosť nie je rozhodujúci – týka sa tak zamestnancov na pracovnú zmluvu, ako aj dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

V akej výške budú potravinárom odpustené odvody?

Zamestnávateľ v potravinárstve (uvedený vyššie) nie je povinný zaplatiť za každého zamestnanca poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistenie na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na financovanie podpory a poistné do rezervného fondu solidarity z vymeriavacieho základu za kalendárny mesiac v sume:

  • 700 eur; ak vymeriavací základ za kalendárny mesiac je nižší ako 700 eur, zamestnávateľ nie je povinný zaplatiť poistné z tohto vymeriavacieho základu,
  • rozdielu sumy 700 eur a odvodovej odpočítateľnej položky na starobné poistenie, na invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity alebo odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci na starobné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti.
Prečítajte si tiež

Odpustenie odvodov je tak limitované vymeriavacím základom 700 eur (čo je minimálna mzda pre rok 2023, no pre zjednodušenie sa rovnaká suma použije aj v januári 2024). V prípade uplatňovania odvodovej odpočítateľnej položky (max. 200 eur u dohodárov), príp. odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci (max. 605,50 eur pri dohode o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce v roku 2023), je potrebné tieto položky od 700 eur odpočítať. V konečnom dôsledku však neplatenie odvodov vyjde vždy v súčte do maximálnych možných 700 eur vymeriavacieho základu. Nad úrovňou minimálnej mzdy budú vymeriavacie základy podliehať štandardným sadzbám sociálneho poistenia v zmysle platnej legislatívy.

Tento postup sa uplatní aj v prípade, ak zamestnávateľ spĺňa podmienky len časť kalendárneho mesiaca.

Zamestnávateľ bude v tomto období platiť iba poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie.  

Celkovo sa tak v danom období znížia náklady tejto časti zamestnávateľov v potravinárstve o 24,15 % vymeriavacieho základu každého dotknutého zamestnanca, maximálne však do výšky vymeriavacieho základu zamestnancov na úrovni 700 eur. Na jedného zamestnanca tak ide o odvody zamestnávateľa do výšky 169,05 eura za jeden mesiac (za 6 mesiacov je úspora takmer 1 015 eur).

Náš tip: Čistú mzdu či cenu práce si vypočítajte v našej mzdovej kalkulačke.

Ako dlho budú potravinárom odpustené odvody?

Dočasné odpustenie odvodov sa bude týkať obdobia od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024. Prvýkrát sa teda odpustenie odvodov uplatní za mesiac august 2023 (poistné sa platí štandardne v septembri 2023) a poslednýkrát za január 2024 (poistné sa platí štandardne vo februári 2024).

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že zamestnávateľ má naďalej vykazovaciu povinnosť aj vo vzťahu k poistnému za zamestnávateľa.

Aktualizácia k 4.8.2023:

Z novely zákona o sociálnom poistení v súvislosti s novozavedenou odvodovou úľavou pre určené subjekty v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle vyplýva, že pravdepodobne ide o štátnu pomoc, ktorá by mohla byť riešená v zmysle Dočasného krízového a prechodného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva. Táto problematika podlieha schvaľovaciemu procesu Európskej komisie. O podmienkach poskytnutia štátnej pomoci Sociálna poisťovňa v spolupráci s Protimonopolným úradom SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v týchto dňoch intenzívne komunikuje s Európskou komisiou. 

„V prípade, ak by sme tak neurobili a dodatočne by sa preukázalo, že Sociálna poisťovňa poskytuje nedovolenú štátnu pomoc, potravinárske subjekty by museli pomoc vrátiť, a to aj s úrokmi a penále,“ uviedol Michal Ilko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. „Za správnu implementáciu novely zákona v praxi zodpovedá Sociálna poisťovňa, a toto riziko eliminuje práve rokovaním s Európskou komisiou v záujme ochrany samotných potravinárov,“ dodal.    

Od rozhodnutia Európskej komisie závisí postup, akým bude Sociálna poisťovňa povinná legislatívnu úpravu implementovať a aké podmienky bude potrebné zo strany potravinárov splniť. 

V súčasnosti nie je potrebné zo strany potravinárov kontaktovať Sociálnu poisťovňu. Informácie o ďalšom postupe zverejní v priebehu augusta po ukončení prebiehajúcich rozhovorov. Proces odvodovej úľavy bude možné zahájiť až po odsúhlasení schémy Európskou komisiou a jej zverejnení v Obchodnom vestníku.

Aktualizácia k 24.8.2023: Do času rozhodnutia Európskej komisie Sociálna poisťovňa potravinárom odporúča neupravovať si mzdové softvéry a platiť poistné v riadnej výške tak ako pred 1. augustom 2023.

Aktualizácia k 27.9.2023: 

Sociálna poisťovňa zverejnila informácie a formulár vyhlásenia na uplatnenie odvodovej úľavy pre potravinárov, dotknuté subjekty tak môžu začať využívať túto možnosť. 

Za mesiace august a september 2023 zamestnávateľ-potravinár zaplatí poistné v plnej výške, Sociálna poisťovňa vysporiada za tieto mesiace poskytnutú štátnu pomoc formou tzv. vratiek automaticky, bez nutnosti podania žiadosti o vrátenie tohto poistného. 

Za mesiace október 2023 až január 2024 bude zamestnávateľ-potravinár, po schválení poskytnutia štátnej pomoci Sociálnou poisťovňou, platiť znížené poistné za príslušný kalendárny mesiac. Sociálna poisťovňa tak umožní dotknutým subjektom uplatniť si odvodovú úľavu za celé obdobie jej trvania, teda od augusta 2023 do januára 2024. 

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje na nevyhnutnosť dodržiavania lehôt stanovených na podávanie vyhlásení k poskytnutiu štátnej pomoci (napríklad za august 2023 je potrebné podať elektronicky vyhlásenie v lehote od 25. septembra do 20. októbra 2023). Taktiež je potrebné štandardne predkladať výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (MVP/VPP) v lehote splatnosti poistného.

Podrobné informácie sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Odvodová úľava pre potravinárov v roku 2024

Potravinári budú mať odpustenú časť odvodov do Sociálnej poisťovne až do 30.6.2024. Výnimku dostanú aj pestovatelia ovocia a zeleniny. Čo treba vedieť?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky