Odvody konateľa s. r. o. v roku 2023

Odvody konateľa s. r. o. v roku 2023
Zdroj: Pexels.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako rôzne spôsoby odmeňovania konateľa s.r.o. vplývajú na odvodové zaťaženie firmy či samotného konateľa v roku 2023? Podrobné informácie prinášame v článku.

Konateľ patrí medzi najdôležitejšie orgány v obchodnej spoločnosti. Je štatutárnym orgánom, osobou, ktorá koná v mene spoločnosti (napr. podpisuje zmluvy), v mene spoločnosti vystupuje navonok, a to vo vzťahu k štátnym inštitúciám, súdom, či ďalším (tretím) osobám. Konateľom s.r.o. sa môže stať iba fyzická osoba, resp. viac fyzických osôb, ktoré vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov či iných fyzických osôb. 

Konateľovi z jeho funkcie v spoločnosti vyplývajú určité práva a povinnosti. Medzi povinnosti konateľa patrí napr. vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva spoločnosti, vedenie zoznamu spoločníkov, informovanie spoločníkov o záležitostiach spoločnosti, predkladanie účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku alebo strát na schválenie valnému zhromaždeniu a pod. 

Tip: Viac informácii o konateľovi s.r.o, o jeho právach, povinnostiach a úlohách sa dočítate v článku Konateľ s.r.o. – zodpovednosť, práva a povinnosti

Odmena konateľa s.r.o. a odvody konateľa s.r.o. v roku 2023 

Konateľ môže svoju funkciu v spoločnosti vykonávať odplatne (s nárokom na odmenu) alebo bez odmeny. Konateľ môže mať s obchodnou spoločnosťou uzatvorené viaceré druhy zmluvných vzťahov, v praxi sa najčastejšie stretávame s týmito: 

  • zmluva o výkone funkcie konateľa/mandátna zmluva, 
  • pracovná zmluva – ak je v s.r.o. popri funkcii konateľa zamestnaný napríklad aj na pozícii generálneho riaditeľa.  

Viac informácií o zamestnávaní konateľov si prečítajte v článku Spoločník a konateľ ako zamestnanec svojej s.r.o. 

Odvody konateľa v s.r.o. sú rozdielne podľa toho, akým spôsobom je konateľ odmeňovaný. V nasledujúcich častiach článku si podrobne uvedieme odvodové povinnosti konateľa v nadväznosti na spôsob jeho odmeňovania. 

Odvody konateľa bez nároku na odmenu za výkon funkcie v s.r.o. v roku 2023 

V praxi sa najmä v menších spoločnostiach (napr. pri jednoosobových obchodných spoločnostiach, kde je konateľ zároveň jediným spoločníkom) stretávame so situáciou, kedy konateľ vykonáva svoju funkciu bez nároku na odmenu, pričom nie je ani zamestnancom spoločnosti a nemá žiadny iný pravidelný či nepravidelný príjem z tejto spoločnosti. 

Prečítajte si tiež

Konateľovi s.r.o. pri bezodplatnom výkone funkcie nevzniká odvodová povinnosť voči Sociálnej poisťovni, nakoľko za výkon svojej funkcie nepoberá žiadny príjem a nemá status zamestnanca. Do zdravotnej poisťovne však musí mesačne odvádzať minimálny preddavok na zdravotné poistenie ako samoplatiteľ, ktorý je pre rok 2023 vo výške 84,77 € (v porovnaní s rokom 2022 došlo ku zvýšeniu zo sumy 79,31 € o 5,46 €).  

K oslobodeniu od platenia preddavkov na zdravotné poistenie ako samoplatiteľ by došlo vtedy, ak by konateľ bol súčasne SZČO alebo ak by bol zároveň zamestnaný. Rovnako by odvody do zdravotnej poisťovne nemusel platiť ani v prípade, ak by bol zdravotne poistený štátom (napr. ak by bol na rodičovskej dovolenke).

Článok pokračuje pod reklamou

Odvody konateľa s nárokom na (pravidelnú, nepravidelnú) odmenu za výkon funkcie v s.r.o. v roku 2023 

Veľmi často sa stretávame so situáciou, kedy konateľ s.r.o. má nárok na odmenu za výkon funkcie, a to pravidelnú (mesačnú) alebo nepravidelnú (napr. štvrťročná, polročná, ročná, odmena za dosiahnutie výsledkov, stanovených cieľov a pod.).

Prečítajte si tiež

Výšku, spôsob a termín vyplácania odmeny za výkon funkcie konateľa schvaľuje valné zhromaždenie. Ak konateľ nemá so spoločnosťou uzatvorenú zmluvu, stačí pre vyplatenie odmeny jej určenie a schválenie valným zhromaždením, nie je potrebné dodatočné spisovanie zmluvy. Ak by však konateľ mal so spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie, rozhodnutie o vyplatení odmeny sa premietne do ustanovení tejto zmluvy.  

Aké odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni vznikajú konateľovi pri pravidelnej, resp. nepravidelnej odmene si uvedieme v nasledujúcich dvoch tabuľkách (pre úplnosť informácii dopĺňame aj súvisiacu odvodovú povinnosť samotnej obchodnej spoločnosti): 

Odvodová povinnosť konateľa s.r.o. s pravidelnou odmenou

Zdroj: Vlastné spracovanie
Poistenie Konateľ Spoločnosť
Sociálne poistenie (maximálny vymeriavací základ pre nemocenské, starobné dôchodkové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity je vo výške 8 477 €/mesiac) Nemocenské poistenie 1,4 % 1,4 %
Starobné dôchodkové poistenie 4 % ak konateľ nie je sporiteľom starobného dôchodkového poistenia 14 %, ak konateľ je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia 8,5 % + 5,5 % idú do DSS
Invalidné poistenie 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 1 %
Úrazové poistenie x x
Garančné poistenie x x
Rezervný fond solidarity x 4,75 %
Sociálne poistenie spolu 9,4 % 24,15 %
Zdravotné poistenie (minimálny vymeriavací základ je vo výške platného životného minima, ktoré predstavuje sumu 234,42 €, z toho minimálny odvod do zdravotnej poisťovne je vo výške 32,81 €; maximálny vymeriavací základ nie je určený) 4 % (ak je konateľ ťažko zdravotne postihnutou osobou 2%) 10 % (ak je konateľ ťažko zdravotne postihnutou osobou 5 %)
Celkové odvody pri pravidelnom príjme 13,4 % (ak je konateľ ťažko zdravotne postihnutou osobou 11,4 %) 34,15 % (ak je konateľ ťažko zdravotne postihnutou osobou 29,15 %)

Odvodová povinnosť konateľa s.r.o. s nepravidelnou odmenou

Zdroj: Vlastné spracovanie
Poistenie Konateľ Spoločnosť
Sociálne poistenie (maximálny vymeriavací základ pre nemocenské, starobné dôchodkové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity je vo výške 8 477 €/mesiac) Nemocenské poistenie x x
Starobné dôchodkové poistenie 4 % ak konateľ nie je sporiteľom starobného dôchodkového poistenia 14 %, ak konateľ je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia 8,5 % + 5,5 % idú do DSS
Invalidné poistenie 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti x x
Úrazové poistenie x x
Garančné poistenie x x
Rezervný fond solidarity x 4,75 %
Sociálne poistenie spolu 7 % 21,75 %
Zdravotné poistenie (minimálny vymeriavací základ je vo výške platného životného minima, ktoré predstavuje sumu 234,42 €, z toho minimálny odvod do zdravotnej poisťovne je vo výške 32,81 €; maximálny vymeriavací základ nie je určený) 4 % (ak je konateľ ťažko zdravotne postihnutou osobou 2%) 10 % (ak je konateľ ťažko zdravotne postihnutou osobou 5 %)
Celkové odvody pri nepravidelnom príjme 11 % (ak je konateľ ťažko zdravotne postihnutou osobou 9 %) 31,75 % (ak je konateľ ťažko zdravotne postihnutou osobou 26,75 %)

Ak by konateľ poberal súčasne pravidelnú aj nepravidelnú odmenu, povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie sa posudzuje pri každom právnom vzťahu samostatne.  

Príklad na povinnosti voči Sociálnej poisťovni pri dosahovaní pravidelného a nepravidelného príjmu súčasne u konateľa s.r.o. 

Pán Malý je konateľom v obchodnej spoločnosti ABC s.r.o., s ktorou má uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie konateľa. Z tejto zmluvy mu vyplýva právo na pravidelnú mesačnú odmenu vo výške 1 000 €. Pán Malý má na základe zmluvy o výkone funkcie taktiež nárok na ročnú odmenu vo výške 5 000 €.  

Pán Malý ako konateľ v uvedenej situácii nadobúda z titulu zmluvy o výkone funkcie konateľa postavenie zamestnanca a spoločnosť ako zamestnávateľ je povinná prihlásiť ho do Sociálnej poisťovne, vykazovať jeho odmenu v mesačnom výkaze poistného a príspevkov a platiť odvody z pravidelného príjmu. Z titulu ročnej (nepravidelnej) odmeny je potrebné ho prihlásiť samostatne, tento príjem uviesť vo výkaze poistného a príspevkov a zaplatiť odvody z nepravidelného príjmu.

V situácii, kedy konateľ poberá pravidelnú alebo nepravidelnú odmenu a zároveň je aj zamestnancom spoločnosti, je taktiež potrebné posudzovať sociálne poistenie pri každom právnom vzťahu samostatne.  

Odvody konateľa ako zamestnanca s.r.o. v roku 2023  

Konateľ môže s obchodnou spoločnosťou uzavrieť aj pracovnú zmluvu, ak jej obsahom nie sú činnosti vyplývajúce z jeho funkcie konateľa (napr. konateľ môže popri svojej funkcii vykonávať pre obchodnú spoločnosť aj prácu účtovníka, správcu siete a pod.). V takomto prípade sa konateľ stáva riadnym zamestnancom obchodnej spoločnosti, spoločnosť je povinná prihlásiť ho do registra poistencov Sociálnej poisťovne aj do zdravotnej poisťovne. Konateľ ako zamestnanec dostáva dohodnutú mzdu, z ktorej sa platia odvody nasledovne: 

Zdroj: Vlastné spracovanie
Poistenie Konateľ Spoločnosť
Sociálne poistenie (maximálny vymeriavací základ pre nemocenské, starobné dôchodkové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity je vo výške 8 477 €/mesiac) Nemocenské poistenie 1,4 % 1,4 %
Starobné dôchodkové poistenie 4 % ak konateľ nie je sporiteľom starobného dôchodkového poistenia 14 %, ak konateľ je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia 8,5 % + 5,5 % idú do DSS
Invalidné poistenie 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 1 %
Úrazové poistenie x 0,8 %
Garančné poistenie (ak by mal konateľ 50 % účasť na majetku zamestnávateľa, neplatí sa garančné poistenie ani z tohto pracovnoprávneho pomeru) x 0,25 %
Rezervný fond solidarity x 4,75 %
Sociálne poistenie spolu 9,4 % 25,2 %
Zdravotné poistenie (minimálny vymeriavací základ je vo výške platného životného minima, ktoré predstavuje sumu 234,42 €, z toho minimálny odvod do zdravotnej poisťovne je vo výške 32,81 €; maximálny vymeriavací základ nie je určený) 4 % (ak je konateľ ťažko zdravotne postihnutou osobou 2 %) 10 % (ak je konateľ ťažko zdravotne postihnutou osobou 5 %)
Celkové odvody zamestnanca 13,4 % (ak je konateľ ťažko zdravotne postihnutou osobou 11,4 %) 35,2 % (ak je konateľ ťažko zdravotne postihnutou osobou 30,2 %)

Podiel na zisku vyplatený konateľovi s.r.o. v roku 2023 

Obchodná spoločnosť vypláca podiely na zisku na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Podiel na zisku je možné vyplatiť: 

  • konateľovi, ktorý má podiel na základnom imaní spoločnosti, t. j. je aj spoločníkom,  
  • konateľovi, ktorý nie je spoločníkom obchodnej spoločnosti, ak tak valné zhromaždenie rozhodne.
Prečítajte si tiež

Ak sú dividendy vyplatené konateľovi, ktorý je zároveň aj spoločníkom, t. j. má podiel a základom imaní spoločnosti, má nárok na vyplatenie podielu na zisku v pomere, ktorý zodpovedá jeho splatenému vkladu, ak to spoločenská zmluva neurčuje inak (napr. stanovením jednotnej výšky podielu na zisku pre všetkých spoločníkov), pričom tento príjem podlieha nasledujúcemu daňovo-odvodovému zaťaženiu: 

  • príjem z dividendy dosiahnutý zo zisku spoločnosti za roky 2017 – 2022 je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby a podlieha zrážkovej dani, sadzba zrážkovej dane je vo výške 7 %, resp. 35 % a platiteľom zrážkovej dane je spoločnosť, ktorá dividendy vypláca, 
  • príjem z dividend vyplatený konateľovi zo zisku spoločnosti za roky 2011 – 2016 vstupuje do vymeriavacieho základu na platenie zdravotného poistenia a platí sa z neho odvod na zdravotné poistenie. Rozdielne pravidlá platia pre zisky za roky 2011 a 2012 (poistné sa doplatí v ročnom zúčtovaní samotným konateľom, sadzba poistného je 10 %, resp. 5 % pre osobu so zdravotným postihnutím) a pre zisky za roky 2013 – 2016. Tu platí sadzba poistného vo výške 14 %, výška maximálneho vymeriavacieho základu je 60-násobok priemernej mzdy spred dvoch rokov, pričom zdravotný odvod vypočíta aj odvedie spoločnosť, ktorá dividendy vypláca, teda preddavkovo. 

Ak konateľ, ktorému spoločnosť vypláca dividendu, nemá účasť na základnom imaní spoločnosti, ide o príjem zo závislej činnosti (podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov), teda sú z neho platené aj sociálne aj zdravotné odvody.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky