Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?

Národná rada SR dňa 19.12.2023 schválila v treťom čítaní návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií (tzv. konsolidačný balíček), ktorý predovšetkým zvyšuje dane, odvody či správne a súdne poplatky. O navrhovaných zmenách sme vás informovali už v článku Vyššie dane, odvody aj poplatky, zrušenie dňa voľna: ako vláda naplní štátnu kasu?

Nakoľko bol zákon schválený s niekoľkými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, prinášame prehľad dôležitých finálne schválených zmien pre podnikateľov

Aktualizácia k 30.12.2023: Zákon bol po podpise prezidentkou SR zverejnený v Zbierke zákonov dňa 30. decembra 2023 (zákon č. 530/2023 Z. z.), takže uvedené zmeny budú účinné tak, ako uvádzame v článku ďalej.

Znovuzavedenie daňových licencií od 1.1.2024

Od roku 2024 bude pre právnické osoby (s určitými výnimkami, napr. v prvom roku podnikania) platiť minimálna výška dane, tzv. daňová licencia. Minimálnu sumu teda bude potrebné platiť v prípade, ak je firma v strate alebo jej daňová povinnosť túto výšku nedosiahla.

Výška minimálnej dane právnickej osoby sa bude odvíjať od výšky zdaniteľných príjmov (výnosov). So zvyšujúcimi sa zdaniteľnými príjmami sa výška minimálnej dane bude zvyšovať takto:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška zdaniteľných príjmov (výnosov) Výška minimálnej dane od 1.1.2024
do 50 000 eur vrátane 340 eur
od 50 000,01 eur do 250 000 eur vrátane 960 eur
od 250 000,01 eur do 500 000 eur vrátane 1 920 eur
nad 500 000 eur 3 840 eur

Podrobnejšie informácie nájdete v článku Daňová licencia (minimálna daň) pre právnické osoby od 1. 1. 2024.

Zvýšenie dane z dividend od 1.1.2024

Aktuálne platná sadzba zrážkovej dane pri výplate podielov na zisku (dividend), resp. podielov na likvidačnom zostatku či vyrovnacích podielov fyzickým osobám, je 7 %. Návrh zákona pôvodne počítal so zvýšením sadzby na 10 % už pri výplate podielov za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2023. Z dôvodu jednoznačnosti, že nejde o retroaktívne opatrenie napokon platí, že v prípade podielov na zisku (dividend) pôjde až o podiely na zisku dosiahnutého za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2024.

Prečítajte si tiež

V prípade podielu na likvidačnom zostatku spoločnosti alebo družstva sa 10 % sadzba dane použije, ak obchodná spoločnosť alebo družstvo vstúpi do likvidácie najskôr 1. januára 2024 alebo ak súd rozhodol o zrušení spoločnosti najskôr 1. januára 2024. Pri vyrovnacom podiele sa nové ustanovenie použije, ak sa jeho výška určila na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2024.

Prečítajte si aj článok Sadzby dane z príjmov v roku 2024.

Zvýšenie zdravotných odvodov pre zamestnávateľov a SZČO od 1.1.2024

Novela zákona o zdravotnom poistení prináša zvýšenie sadzby poistného pre zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a samoplatiteľov, avšak len na prechodné obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2027, kým dôjde k stabilizácii verejných financií. Sadzby pre zamestnancov ostávajú nezmenené. Prehľad aktuálnych aj zvýšených sadzieb, nájdete v tabuľke.

Zdroj: Informácia výborov NRSR o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona
Platiteľ poistného na zdravotné poistenie Sadzba poistného do 31. 12. 2023 Sadzba poistného od 1. 1. 2024 do 31.12.2027
bez zdr. postihnutia so zdr. postihnutím bez zdr. postihnutia so zdr. postihnutím
Zamestnanec 4 % 2 % 4 % 2 %
Zamestnávateľ 10 % 5 % 11 % 5,5 %
SZČO 14 % 7 % 15 % 7,5 %
Samoplatiteľ 14 % 7 % 15 % 7,5 %

Napríklad, pre SZČO – živnostníka, ktorý platí minimálne preddavky do zdravotnej poisťovne, pôjde o nárast o 6,52 eur (namiesto 91,28 eur mesačne bude platiť 97,80 eur).

Článok pokračuje pod reklamou

Hranica obratu pre mikrodaňovníka a pre 15 % sadzbu dane od 1.1.2024

Jedna z mála pozitívnych zmien pre podnikateľov sa týka zvýšenia hranice príjmov v definícii mikrodaňovníka, a rovnako zvýšenia hranice príjmov pri uplatnení nižšej, 15 % sadzby dane z príjmov.

Prečítajte si tiež

Doteraz boli tieto sumy naviazané na sumu obratu pre povinnú registráciu na platiteľa DPH, teda vo výške 49 790 eur. Novelou zákona sa hranica zvyšuje fixne na 60 000 eur.

Zrušenie štátneho sviatku (1. september) od roku 2024

Od budúceho roka už 1. september (Deň ústavy SR) nebude dňom pracovného pokoja, ani sviatkom v zmysle Zákonníka práce (napr. sa na tento deň nevzťahujú príplatky za prácu vo sviatok). V rámci pozmeňujúcich návrhov bol teda 1. september vypustený aj zo zoznamu dní, počas ktorých platí zákaz maloobchodného predaja. V tento deň teda po novom bude možné zamestnancovi nariadiť alebo s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác.

Vyššie súdne a správne poplatky od 1.4.2024

Zvyšovanie súdnych a správnych poplatkov bude účinné až od 1. apríla 2024. Zmeny sa dotknú mnohých oblastí, od zakladania firiem až po podávanie žalôb. Prehľad niektorých z nich uvádzame v tabuľke.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh poplatku Aktuálna výška Nová výška od 1. 4. 2024
Poplatok za podanie žaloby alebo návrhu na začatie konania pred súdom 6 % z hodnoty konania Najmenej 16,50 eur, najviac 16 596,50 eur, v obchodných veciach 33 193,50 eur Najmenej 25 eur, najviac 25 000 eur, v obchodných veciach najviac 50 000 eur
Poplatok zo žaloby o nároku práv k obchodnému menu, ochranným známkam a označeniu pôvodu 331,50 eur 470 eur
Poplatok za návrh na vykonanie exekúcie 16,50 eur 25 eur
Poplatok za likvidáciu majetku spoločnosti 6 % Najmenej 33 eur a najviac 16 596,50 eur Najmenej 50 eur a najviac 25 000 eur
Poplatok z návrhu na prvý zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra 375 eur 500 eur
Poplatok z návrhu na prvý zápis iných právnických osôb do obchodného registra 150 eur 220 eur
Poplatok z návrhu na zápis zmeny alebo doplnenie akéhokoľvek počtu údajov v obchodnom registri týkajúcich sa jednej zapísanej osoby 33 eur 50 eur
Poplatok za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra 6,50 eur 10 eur
Poplatok za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie 16,50 eur 25 eur

Podrobné informácie nájdete v článku Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024.

Ďalšie zmeny týkajúce sa daní a odvodov od roku 2024

Medzi ďalšie schválené zmeny možno zaradiť:

  • dodatočné zdanenie bánk nad rámec štandardnej sadzby dane z príjmov (30 % z hospodárskeho výsledku a postupne sa bude do roku 2027 znižovať na 15 %), čím sa rozšíri rozsah regulovaných osôb, ktorých sa týka osobitný odvod v regulovaných odvetviach;
  • zrušenie už schváleného, ale ešte neúčinného zníženia daňovo-odvodovej záťaže fyzických osôb v súvislosti s predajom virtuálnych mien (ktoré od 1.1.2024 teda platiť nezačne);
  • rovnako nenadobudnú účinnosť ani skôr schválené ustanovenia týkajúce sa oslobodenia od dane z predaja obchodného podielu na spoločnosti, ak spoločnosť predáva fyzická osoba (toto oslobodenie od 1.1.2024 teda tiež platiť nezačne);
  • vylúčenie alkoholických nápojov z uplatňovania zníženej sadzby DPH na reštauračné a stravovacie služby. Za alkoholický nápoj sa bude považovať taký nápoj, v ktorom obsah alkoholu prevyšuje 0,5 % jeho objemu. Podávanie alkoholických nápojov v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb tak bude podliehať základnej sadzbe dane vo výške 20 % zo základu dane;
  • zvýšenie sadzby spotrebnej dane z liehu od 1.1.2024,
  • zvýšenie sadzieb spotrebnej dane z tabaku a cigariet, aj z bezdymových tabakových výrobkov, ktoré bude platiť od 1. februára 2024. Súčasne schválený pozmeňujúci a doplňujúci návrh však umožní dlhší dopredaj tabakových výrobkov v maloobchode tak, aby dotknutému segmentu nevznikli neprimerane vysoké náklady z dôvodu potreby následného ničenia nepredaných tabakových výrobkov k ustanovenému dátumu s pôvodnou nižšou sadzbou dane. Tým sa zároveň zabezpečí plynulejší prechod na novú vyššiu sadzbu dane z tabakových výrobkov;
  • zníženie odvodu do 2. piliera od roku 2024 na 4 % z vymeriavacieho základu na úkor vyššieho príspevku do Sociálnej poisťovne (pôvodne mal byť príspevok na starobné dôchodkové sporenie pre rok 2024 v sadzbe 5,5 % a postupne sa mal zvyšovať až na 6 % od roku 2027, avšak znížil sa fixne na 4 %).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky