Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2024 (daň, odvody, cena práce)

Od 1. 1. 2024 sa zvyšuje minimálna mzda. Jej výška sa uvádza v hrubom. Ako to ovplyvní daň, odvody, jej výšku v čistom či cenu práce, sa dočítate v článku.

Podľa § 7 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde (ďalej len „zákon o minimálnej mzde“) sa suma mesačnej minimálnej mzdy môže určiť dohodou zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov. Dňa 21.08.2023 prišlo v zmysle tohto zákona k dohode na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR a minimálna mzda sa od 1.1.2024 sa zvýši z terajších 700 eur na 750 eur. Odborové a zamestnávateľské zväzy tak dospeli k dohode po druhýkrát v histórii, keď v roku 2022 zvýšili minimálnu mzdu platnú od 1.1.2023 zo 646 eur na 700 eur.

Ak by sa pri určovaní sumy minimálnej mzdy postupovalo podľa § 8 zákona o minimálnej mzde, pričom by sa nedospelo k dohode zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov, suma minimálnej mzdy by od roku 2024 bola po zaokrúhlení na úrovni 744 eur. Podľa „zákonného automatu“ sa suma minimálnej mzdy počíta ako 57 % z priemernej mzdy v SR zverejnenej Štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa suma minimálnej mzdy určuje, t. j. 57 % z priemernej mzdy za rok 2022 v sume 1 304 eur. Vďaka dohode medzi zamestnávateľmi a odborármi sa minimálna mzda od roku 2024 zvýšila oproti zákonnému automatu o 6 eur navyše.

Prehľad minimálnej mzdy v roku 2024 v tabuľkách prinášame v článku Minimálna mzda v roku 2024 – tabuľka.

Hrubá minimálna mzda od 1.1.2024 v jednotlivých stupňoch náročnosti práce

Od stupňa náročnosti práce závisí minimálna úroveň hrubej mzdy. Čím je stupeň náročnosti práce vyšší (čím je práca náročnejšia), tým je vyššia aj minimálna mzda, ktorú je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi. Pre každé vytvorené pracovné miesto je zamestnávateľ povinný priradiť stupeň náročnosti práce, pričom vychádza z charakteristík uvedených v prílohe č. 1 Zákonníka práce. To neplatí v prípade, ak má zamestnávateľ dohodnuté podmienky odmeňovania zamestnancov v kolektívnej zmluve.

Minimálna mesačná mzda v sume 750 eur, na ktorej sa dohodli zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov pre rok 2024, patrí 1. stupňu náročnosti práce. V nasledujúcej tabuľke uvádzame mesačnú a hodinovú minimálnu mzdu od 1.1.2024 v závislosti od stupňov náročnosti práce vrátane príkladov povolaní, ktorých sa jednotlivé stupne náročnosti práce týkajú:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda v roku 2024 Minimálna hodinová mzda pri ustanovenom týždennom pracovnom čase v roku 2024* Možné príklady povolaní
40-hodinový 38,75-hodinový 37,50-hodinový
1 1,0 750,00 eur 4,310 eur** 4,449 eur 4,597 eur upratovačka, operátor výroby, pomocný robotník, skladník
2 1,2 866,00 eur 4,977 eur 5,138 eur 5,309 eur pokladník, predavač, administratívny pracovník
3 1,4 982,00 eur 5,644 eur 5,826 eur 6,020 eur účtovník, elektrikár, vodič autobusu, zdravotná sestra
4 1,6 1 098,00 eur 6,310 eur 6,514 eur 6,731 eur hlavný účtovník, vedúci prevádzky, inštruktor autoškoly
5 1,8 1 214,00 eur 6,977 eur 7,202 eur 7,442 eur manažér výroby, všeobecný lekár
6 2,0 1 330,00 eur 7,644 eur 7,891 eur 8,154 eur výkonný riaditeľ, generálny riaditeľ

*Pri 40-hodinovom ustanovenom týždennom pracovnom čase pracuje zamestnanec rovnomerne 5 dní v týždni. Dĺžka týždenného pracovného času zamestnanca, ktorý prácu vykonáva striedavo v dvoch zmenách, je 38,75 hodiny. Zamestnanec v trojzmennej prevádzke má ustanovený týždenný pracovný čas 37,50 hodiny.

**Minimálna hodinová mzda pri 40 hodinovom ustanovenom týždennom pracovnom čase patrí okrem zamestnancov v pracovnom pomere i dohodárom vykonávajúcim práce na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru (napr. dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, atď.).

V nasledujúcej tabuľke uvádzame, o koľko eur sa zvýšila minimálna mesačná a hodinová mzda (v hrubom) v roku 2024 oproti roku 2023:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Prehľad výšky minimálnej mzdy od roku 2024 v porovnaní s rokom 2023
Minimálna mesačná mzda v roku 2024 Minimálna hodinová mzda pri ustanovenom týždennom pracovnom čase v roku 2024
40-hodinový 38,75-hodinový 37,50-hodinový
nárast o 50,00 eur nárast o 0,29 eur nárast o 0,30 eur nárast o 0,31 eur

V ďalších častiach článku budeme pri výpočtoch vychádzať z minimálnej mzdy v 1. stupni náročnosti práce.

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa pri minimálnej mzde od 1.1.2024

Odvody zamestnanca i zamestnávateľa sú upravené zákonom o sociálnom poistení a zákonom o zdravotnom poistení. Zamestnanci i zamestnávatelia sú povinní zo mzdy platiť preddavky na verejné zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie. Pri výpočte sociálnych a zdravotných odvodov sa vychádza z vymeriavacieho základu, ktorým je hrubá mzda zamestnanca.

Výška odvodov je závislá od:

  • statusu zamestnanca a sadzby poistného – sadzby percent jednotlivých odvodov sa môžu líšiť v závislosti od toho, či je zamestnanec študentom, dôchodcom, či má účasť na majetku zamestnávateľa, a pod.
  • vymeriavacieho základu – s ohľadom na to, že odvody sa z vymeriavacieho základu rátajú percentom, ktoré určuje zákon, platí, že čím je vymeriavací základ vyšší, tým je vyššia aj suma odvodov.
Článok pokračuje pod reklamou

Zamestnávateľ je povinný vykonať zrážku poistného na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie zo mzdy zamestnanca a odviesť ich na účet Sociálnej a zdravotnej poisťovne, tzn. odvody zamestnanca znižujú jeho hrubú mzdu. Okrem toho vypočíta a odvedie zamestnávateľ z hrubej mzdy zamestnanca aj odvody, ktoré je povinný platiť ako zamestnávateľ. Odvody, ktoré zamestnávateľ platí zo mzdy zamestnanca, sú jeho daňovým výdavkom.

Od 1.1.2023 došlo k novele zákona o zdravotnom poistení, ktorým sa určil minimálny preddavok na zdravotné poistenie u zamestnanca. Viac o novele sa dočítate v článku Minimálne zdravotné odvody zamestnanca od roku 2023. Od 1.1.2024 zas dochádza k zmene sadzby poistného na zdravotné poistenie.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame odvodové zaťaženie minimálnej mesačnej mzdy od 1.1.2024 vo výške 750 eur v členení na odvody zamestnávateľa a zamestnanca:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvodové zaťaženie Zamestnávateľ Zamestnanec
% eur % eur
Zdravotné poistenie* 11,00 82,50 4,00 30,00
Sociálne poistenie 25,20 188,99 9,40 70,50
v tom:
Nemocenské poistenie 1,40 10,50 1,40 10,50
Dôchodkové poistenie starobné 14,00 105,00 4,00 30,00
Dôchodkové poistenie invalidné 3,00 22,50 3,00 22,50
Poistenie v nezamestnanosti 0,50 3,75 1,00 7,50
Poistenie na financovanie podpory 0,50 3,75
Úrazové poistenie 0,80 6,00
Garančné poistenie 0,25 1,87
Rezervný fond solidarity 4,75 35,62
Odvody spolu 36,20 271,49 13,40 100,50

*U zamestnanca so zdravotným postihnutím bude sadzba zdravotných odvodov v polovičnej výške (t. j. 5,5 % u zamestnávateľa a 2 % u zamestnanca).

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ z minimálnej mesačnej hrubej mzdy zamestnanca od 1.1.2024 zaplatí odvody v sume 271,49 eur a zamestnancovi zrazí zo mzdy 100,50 eur. Zamestnávateľ a zamestnanec teda spolu zaplatia odvody z hrubej mzdy 750,00 eur až vo výške 371,99 eur, čo predstavuje viac ako 48 % hodnoty hrubej mzdy.

Zvýšením minimálnej mesačnej mzdy od 1.1.2024 došlo k zvýšeniu odvodového zaťaženia v porovnaní s rokom 2023 o 31,77 eur. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Prehľad výšky odvodov z minimálnej mzdy od roku 2024 v porovnaní s rokom 2023
Mesačné odvody v roku 2023 Mesačné odvody v roku 2024 Rozdiel
Sociálne odvody 242,22 eur 259,49 eur nárast o 17,27 eur
Zdravotné odvody 98,00 eur 112,50 eur nárast o 14,50 eur

Preddavky na daň zo závislej činnosti pri minimálnej mzde od 1.1.2024

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je predmetom dane príjem zo závislej činnosti. Príjmom zo závislej činnosti zamestnanca je príjem zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru a príjem z prostriedkov sociálneho fondu. Príjmom zamestnanca sú aj ďalšie plnenia zamestnávateľa, ako napr. suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla poskytnutého zamestnávateľom na používanie na služobné a súkromné účely, a pod. Daň zamestnanca sa vypočíta zo zdaniteľného príjmu, t. j. z príjmu zo závislej činnosti (zo zamestnania), ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený.

Prečítajte si tiež

Daň z príjmov zo závislej činnosti sa platí vo forme preddavku vypočítaného zo zdaniteľnej mzdy v sadzbe 19 %, resp. 25 %. Zdaniteľnou mzdou je:

  • úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac,
  • znížený o sumy zrazené na poistné a príspevky platené zamestnancom (t. j. na sociálne a zdravotné poistenie),
  • znížený o 1/12 sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v sume 470,54 eur. Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovník sa odvíja od výšky životného minima. Zamestnanec sa však môže rozhodnúť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uplatniť až na ročnej báze v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený postup výpočtu preddavku na daň zo závislej činnosti z hrubej minimálnej mesačnej mzdy platnej od 1.1.2024:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výpočet preddavku na daň zo závislej činnosti od 1.1.2024 S uplatnením NČZD na daňovníka Bez uplatnenia NČZD na daňovníka
A: Hrubá mesačná mzda od 1.1.2024 750,00 eur 750,00 eur
B: Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne platené zamestnancom (13,40 % z riadku A) -100,50 eur -100,50 eur
C: Základ dane (A - B) 649,50 eur 649,50 eur
D: Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka -470,54 eur neuplatňuje si
E: Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (C – D), tzv. zdaniteľná mzda 178,96 eur 649,50 eur
F: Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti (19 % z riadku E) 34,00 eur 123,41 eur

Zamestnanec, ktorého minimálna mesačná mzda od 1.1.2024 bude 750 eur v hrubom, zaplatí mesačne 34 eur vo forme preddavku na daň zo závislej činnosti. Ak si zamestnanec mesačne neuplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovník vo výške 470,54 eur, potom jeho mesačný preddavok na daň bude v sume 123,41 eur. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si potom môže zamestnanec uplatniť ročne v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň zo závislej činnosti.

V porovnaní s výškou preddavkov na daň zo mzdy vypočítaných z minimálnej mzdy platnej pre rok 2023 v sume 700 eur dochádza od 1.1.2024 k poklesu o 3,23 eur, tzn. zamestnanci s nárokom na minimálnu mzdu od 1.1.2024 ušetria na dani a namiesto 37,23 eur zaplatia len 34 eur. Rozdiel v preddavkoch na daň znázorňujeme v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Prehľad výšky preddavkov na daň z minimálnej mzdy od roku 2024 v porovnaní s rokom 2023
Mesačné preddavky na daň v roku 2023 Mesačné preddavky na daň v roku 2024 Rozdiel
37,23 34,00 pokles o 3,23 eur

Daňový bonus na dieťa pri minimálnej mzde od 1.1.2024

Výšku preddavkov na daň (resp. výšku čistej mzdy) zamestnanca ovplyvňuje aj výška daňového bonusu na dieťa. Daňový bonus na dieťa možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta čiastkového základu dane z príjmov podľa počtu vyživovaných detí. Zvýšením minimálnej mzdy zo 700 eur na 750 eur sa zvýši aj čiastkový základ dane, a teda v niektorých prípadoch vzniká aj nárok na vyšší daňový bonus. Pri výpočte nároku na daňový bonus sa vychádza od 1.1.2024 pri minimálnej mesačnej mzde z čiastkového základu dane v sume 649,50 eur (t. j. hrubá mzda 750 eur – odvody zamestnanca v sume 100,50 eur).

V nasledujúcej tabuľke uvádzame niekoľko variantov výpočtu daňového bonusu pri deťoch do 18 rokov a nad 18 rokov v porovnaní s rokom 2023:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Príklady daňového bonusu na dieťa z minimálnej mzdy od roku 2024 v porovnaní s rokom 2023
Vek detí Maximálny daňový bonus (mesačne) Nárok na daňový bonus v roku 2023 (mesačne) Nárok na daňový bonus v roku 2024 (mesačne) Rozdiel
1 dieťa do 18 rokov 140,00 eur 121,24 eur 129,90 eur nárast o 8,66 eur
2 deti do 18 rokov 280,00 eur 163,67 eur 175,37 eur nárast o 11,70 eur
3 deti do 18 rokov 420,00 eur 206,11 eur 220,83 eur nárast o 14,72 eur
1 dieťa nad 18 rokov 50,00 eur 50,00 eur 50,00 eur 0,00 eur
2 deti nad 18 rokov 100,00 eur 100,00 eur 100,00 eur 0,00 eur
3 deti nad 18 rokov 150,00 eur 150,00 eur 150,00 eur 0,00 eur
1 dieťa do 18 rokov a 1 dieťa nad 18 rokov 190,00 eur 163,67 eur 175,37 eur nárast o 11,70 eur

Čistá minimálna mzda od 1.1.2024

Zrazením poistného na sociálne poistenie, preddavkov na zdravotné poistenie a na daň zo závislej činnosti sa z hrubej mzdy stáva čistá mzda. Je to suma, ktorú zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi vo výplatnom termíne na jeho účet alebo v hotovosti. Výšku čistej mzdy môžu ďalej ovplyvniť:

  • daňový bonus na dieťa – zvyšuje výšku čistej mzdy,
  • zrážky – znižujú výšku čistej mzdy (napr. exekučné zrážky, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, a pod.).
Zdroj: Vlastné spracovanie
Výpočet čistej minimálnej mzdy od 1.1.2024 S uplatnením NČZD na daňovníka Bez uplatnenia NČZD na daňovníka
A: Hrubá mesačná mzda od 1.1.2024 750,00 eur 750,00 eur
B: Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne platené zamestnancom (13,40 % z riadku A) -100,50 eur -100,50 eur
C: Základ dane (A - B) 649,50 eur 649,50 eur
D: Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 470,54 eur neuplatňuje si
E: Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (C – D) 178,96 eur 649,50 eur
F: Preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti (19 % z riadku E) -34,00 eur -123,41 eur
G: Čistá mesačná mzda od 1.1.2024 (A - B - F) 615,50 eur 526,09 eur

Zamestnanec odmeňovaný minimálnou mesačnou mzdou od 1.1.2024 dostane na svoj účet alebo v hotovosti v čistom 615,50 eur. Výšku čistej mzdy môže ovplyvniť nárok zamestnanca na daňový bonus na dieťa alebo výška zrážok z jeho mzdy. Ak si zamestnanec neuplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka mesačne, potom sa jeho čistá mzda zníži o 89,41 eur na 526,09 eur.

Bez uplatnenia daňového bonusu na dieťa a s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa čistá minimálna mzda od 1.1.2024 zvýši oproti čistej minimálnej mzde z roku 2023 o 46,53 eur, tzn. zamestnanec si polepší o viac ako 46 eur.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Prehľad výšky minimálnej mzdy v čistom od roku 2024 v porovnaní s rokom 2023
Čistá minimálna mzda v roku 2023 Čistá minimálna mzda v roku 2024 Rozdiel
568,97 eur 615,50 eur nárast o 46,53 eur

Tip: S výpočtom čistej mzdy a odvodov vám pomôže naša mzdová kalkulačka.

Náklady zamestnávateľa (cena práce) pri minimálnej mzde od 1.1.2024

Náklady zamestnávateľa v súvislosti so zamestnávaním zamestnanca sa označujú ako cena práce, resp. superhrubá mzda. Do ceny práce vstupujú náklady na odvody platené zamestnávateľom zo mzdy zamestnanca a samotná výška hrubej mzdy. Odvody platené zamestnancom zo mzdy neovplyvňujú výšku ceny práce zamestnávateľa, nakoľko sa o nich neúčtuje, ako o nákladoch, ale znižujú mzdu zamestnanca. Výpočet ceny práce z minimálnej mesačnej mzdy platnej od 1.1.2024 znázorňujeme v nasledovnej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Hrubá mesačná mzda od 1.1.2024 750,00 eur
Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne platené zamestnávateľom (36,2 % zo 750,00 eur) 271,49 eur
Cena práce pri minimálne mzde od 1.1.2024 (750,00 eur + 263,99 eur) 1 021,49 eur

Cena práce zamestnávateľa, ak zamestnancovi patrí minimálna mesačná mzda, bude od 1.1.2024 v sume 1 021,49 eur. V porovnaní s rokom 2023 sa náklady zamestnávateľa zvýšia u zamestnancov odmeňovaných minimálnou mzdou o 75,09 eur.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Prehľad výšky ceny práce zamestnávateľa od roku 2024 v porovnaní s rokom 2023
Cena práce pri minimálnej mzde v roku 2023 Cena práce pri minimálnej mzde v roku 2024 Rozdiel
946,40 eur 1 021,49 eur nárast o 75,09 eur

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky