Zdaňovanie príjmov športových odborníkov od 1.1.2024

Od roku 2024 bude možné zdaniť príjmy športových odborníkov aj zrážkou, podobne ako to v platí pre autorov. Úprava má znížiť administratívu, avšak nie je zrejmé, koľko športových odborníkov ju využije.

Dňa 29. marca 2023 bol schválený poslanecký návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktorého cieľom je zjednodušiť administratívu a podávanie daňových priznaní športových odborníkov.

Aké príjmy sa zaraďujú medzi aktívne príjmy športových odborníkov?

Nová úprava sa dotkne aktívnych príjmov z činnosti športového odborníka podľa zákona o športe vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe. Netýka sa tak príjmov športových odborníkov, ktoré patria medzi príjmy zo závislej činnosti (podľa § 5 zákona o dani z príjmov). Netýka sa ani príjmov športovcov, len športových odborníkov.

V nadväznosti na zákon o športe sa za príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti športového odborníka považujú príjmy:

 • trénera a inštruktora športu,
 • fyzickej osoby vykonávajúcej odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu (napríklad zákona o organizovaní verejných športových podujatí),
 • fyzickej osoby vykonávajúcej odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,
 • fyzickej osoby vykonávajúcej činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť.

Zároveň platí, že príjmy športového odborníka je možné zaradiť medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov len vtedy, ak uvedené fyzické osoby sú zapísané v Informačnom systéme športu. Ak by uvedená podmienka nebola splnená, príjmy uvedených fyzických osôb by sa zaradili medzi ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov.

Zdaňovanie príjmov športových odborníkov od roku 2024

Pre aktívne príjmy športových odborníkov z inej samostatnej zárobkovej činnosti bude platiť od roku 2024 obdobný režim, ako platí v súčasnosti pre autorské príjmy.

Prečítajte si tiež

Znamená to, že tieto príjmy sa zdania:

 • primárne daňou vyberanou zrážkou (podľa nového § 43 ods. 3 písm. u) zákona o dani z príjmov), za predpokladu, že daňovník nepostupuje podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov;
 • v daňovom priznaní daňovníka – ide o postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, ktorý znamená, že daňovník sa s osobou, ktorá mu vypláca príjem, dohodne, že zrážkovú daň neuplatní, ale vyplatí mu celý (hrubý) príjem, ktorý si daňovo vysporiada daňovník sám. Táto dohoda musí byť urobená vopred (najneskôr v deň výplaty príjmu) a musí byť písomná.

Zdaňovanie príjmov športových odborníkov zrážkovou daňou od roku 2024 (výhody a nevýhody)

V prípade, ak sa daň vyberie zrážkou, daňová povinnosť je splnená riadnym vykonaním zrážky dane. Ak by mal športový odborník všetky príjmy vysporiadané týmto spôsobom, nemal by povinnosť podať daňové priznanie vôbec (resp. ani v prípade, ak by neprekročil hranicu príjmov pre podanie daňového priznania). Zdaňovanie príjmov športových odborníkov zrážkovou daňou bude teda najjednoduchším spôsobom, pretože dostanú svoju odmenu už zníženú o daň, ktorá je vždy v rovnakej výške 19 %.

Takáto právna úprava by mala znížiť administratívnu náročnosť a byrokraciu pri vyplácaní odmien športovým odborníkom (hoci nie je zrejmé, koľko z nich túto novinku skutočne využije, pretože ide len o možnosť, nie povinnosť).

Článok pokračuje pod reklamou

Výhody zdaňovania zrážkovou daňou sú:

 • nie je potrebná registrácia na daňovom úrade (žiadať o pridelenie DIČ),
 • prenesenie daňových povinností na osobu, ktorá príjem vypláca,
 • neplatenie sociálnych ani zdravotných odvodov z príjmov vyberaných zrážkou.
Prečítajte si tiež

Ak chce mať športový odborník vysporiadané svoje príjmy zrážkovou daňou, v takomto prípade neuzavrie dohodu o nezdaňovaní zrážkovou daňou a nebude postupovať podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov.

Keďže tieto príjmy nevstupujú do daňového priznania, nevýhody pri tomto type zdanenia sú:

 • nie je možné uplatniť daňové výdavky (skutočné ani paušálne),
 • nie je možné vykázať daňovú stratu, ktorú by bolo možné si nasledujúce roky od základu dane odpočítavať (umorovať),
 • nie je možné uplatniť žiadne nezdaniteľné časti základu dane,
 • nie je možné uplatniť právo na daňový bonus na dieťa, či zaplatené úroky,
 • nie je možné využiť 15 %-tnú sadzbu dane.

Príklad na zdanenie príjmu športového odborníka pri uplatnení zrážkovej dane v roku 2024

Futbalový tréner má vyplácanú mesačnú odmenu (brutto), ktorej výška je 2 000 eur. Aká suma príjmu mu bude vyplatená na účet, ak sa rozhodne nepodpísať dohodu o nezdaňovaní zrážkovou daňou?

Platiteľ príjmu zrazí daň vo výške 19 %, t. j. 380 eur (2 000 x 0,19). Športovému odborníkovi bude vyplatený čistý príjem vo výške 1 620 eur. Ak by mal tento príjem vyplácaný celý rok, v čistom by zarobil 19 440 eur a zaplatená daň by bola vo výške 4 560 eur. Uvedený príjem neuvádza v daňovom priznaní a nedopláca z neho žiadne odvody.

Povinnosť platiteľa nezdaneného príjmu športovému odborníkovi od roku 2024

Uzavretie dohody o nezdaňovaní zrážkovou daňou je osoba vyplácajúca príjem povinná oznámiť správcovi dane, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola dohoda uzavretá a v ktorom na základe uzatvorenej písomnej dohody zrážku dane nevykonal (t. j. vo väzbe na výplatu, poukázanie alebo pripísanie úhrady príjmu v prospech daňovníka). Termín teda pripadá vždy na koniec januára, rovnako ako je to pri oznamovaní nezdaňovaných príjmov autorov. Uzatvorenie takejto dohody je platiteľ dane povinný správcovi dane oznámiť na tlačive, ktorého vzor určuje finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Ak teda platiteľ príjmu (napr. športový klub) vyplatí športovému odborníkovi príjmy nezdanené zrážkou, má povinnosť údaje o osobe, ktorej príjmy vyplatil, „nabonzovať“ daňovému úradu.

Zdaňovanie príjmov športových odborníkov v daňovom priznaní (výhody a nevýhody)

Zdaňovanie príjmov športových odborníkov v daňovom priznaní nie je pre tieto osoby novinka. V týchto prípadoch je potrebné sa pri začatí vykonávania takejto činnosti registrovať na daňovom úrade a požiadať o pridelenie DIČ. Taktiež je povinnosťou podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, v ktorom sa príjmy vykážu a vypočíta sa daň.

Výhody pri zdaňovaní príjmov športových odborníkov v daňovom priznaní sú:

 • je možné uplatniť daňové výdavky (skutočné či paušálne),
 • je možné vykázať daňovú stratu, ktorú je možné si nasledujúce roky od základu dane odpočítavať (umorovať),
 • je možné uplatniť nezdaniteľné časti základu dane,
 • je možné uplatniť právo na daňový bonus na dieťa, či zaplatené úroky,
 • je možné využiť 15 %-tnú sadzbu dane (v prípade, že zdaniteľné príjmy za rok 2024 nepresiahnu výšku 49 790 eur). Ak sú príjmy vyššie ako táto suma, uplatní sa sadzba dane z príjmov 19 %, resp. 25 % na tú časť základu dane, ktorá presiahne určitú hranicu – pre rok 2023 ide o sumu 41 445,46 eura, čiže pre rok 2024 pôjde ešte o vyššiu sumu, avšak táto hodnota je naviazaná na životné minimum, ktoré aktuálne nie je známe.
Pozrite si tiež

Čo sa týka nevýhod, oproti zdaňovaniu príjmov zrážkovou daňou, tak asi najväčšia nevýhoda spočíva v platení odvodov do zdravotnej a príp. aj Sociálnej poisťovne (po presiahnutí hranice príjmov). Avšak, dôležité je spomenúť aj skutočnosť, že každá fyzická osoba musí mať pokryté zdravotné poistenie za každý jeden deň v roku, takže ak by športový odborník dosahoval iba príjmy zdanené zrážkou (z ktorých sa zdravotné odvody neplatia) a nemal by iného platiteľ poistného, musel by sa stať samoplatiteľom zdravotného poistenia.

Príklad na zdanenie príjmu športového odborníka v daňovom priznaní v roku 2023

Futbalový tréner má vyplácanú mesačnú odmenu (brutto), ktorej výška je 2 000 eur, pričom platí minimálne odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 84,77 eur (sociálne odvody zatiaľ neplatí). Keďže tréner nemá vysoké skutočné výdavky, uvažujeme so situáciou, že si uplatní paušálne výdavky. Ako by zdanil tento príjem v daňovom priznaní?

Poznámka: Výpočet uvádzame pre rok 2023, nakoľko niektoré veličiny pre rok 2024 ešte nie sú známe.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Výpočet dane pri paušálnych výdavkoch
Zdaniteľné príjmy 24 000 €
Paušálne výdavky 14 400 €
Odvody 1 017,24 €
Čiastkový základ dane (príjmy – výdavky – odvody) 8 582,76 €
Nezdaniteľná časť základu dane 4 922,82 €
Upravený základ dane 3 659,94 €
Daň z príjmov (15 %) 548,99 €

Ako možno vidieť, celková ročná daň by bola len necelých 550 eur (čo je výrazný rozdiel oproti zrážkovej dani, ktorá bola vo výške 4 560 eur). Treba však započítať okrem daňového zaťaženia aj zaťaženie odvodové (tréner z nášho príkladu by v nasledujúcom roku začal platiť aj odvody do Sociálnej poisťovne). Z tohto dôvodu je vhodné prepočítať si výhodnosť variantov presne podľa „čísel“ konkrétnej osoby.

Náš tip: Na výpočet dane pri paušálnych výdavkoch použite našu kalkulačku paušálnych výdavkov.

Možnosť vyberať daň zrážkou u športových odborníkov až od 1.1.2024

Čo sa týka účinnosti novej právnej úpravy, prechodné ustanovenie upravuje, že sa prvýkrát použije pri zdanení výnosov (príjmov) daňovníka plynúcich od 1. januára 2024.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky