Odvody z dohody v roku 2022

Aká je výška sociálnych a zdravotných odvodov u dohodárov v roku 2022? Oplatí sa na dohodu zamestnať študenta alebo dôchodcu? Dozviete sa v článku.

Zamestnávatelia sa môžu rozhodnúť obsadiť na voľné pracovné miesta pre účely plnenia svojich podnikateľských aktivít zamestnancov rôzneho veku, postavenia, štatútu i vzdelanostnej úrovne, a to na základe pracovného pomeru, prípadne iného pracovnoprávneho vzťahu. Uzatvorením dohody medzi fyzickou osobou a zamestnávateľom vzniká pracovnoprávny vzťah. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú upravené Zákonníkom práce.

Zamestnávateľ môže uzavrieť so zamestnancom v roku 2022 nasledovné druhy dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru:

 • dohoda o brigádnickej práci študenta – uzatvára sa na príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce. Písomnú dohodu môže so zamestnávateľom uzavrieť žiak strednej školy alebo študent dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorý nedovŕšil vek 26 rokov. Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie o štatúte žiaka, študenta. Dohoda o brigádnickej práci študenta sa môže uzavrieť na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov, pričom brigádnik môže prácu vykonávať v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere. Odmena za prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala;
 • dohoda o pracovnej činnosti – uzatvára sa na príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce. Práca sa môže vykonávať najviac v rozsahu 10 hodín týždenne. Dohodu možno uzavrieť písomne najviac na 12 mesiacov. Odmena za prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala;
 • dohoda o vykonaní práce – uzatvára sa písomne na prácu vymedzenú výsledkom. Rozsah práce nesmie presiahnuť 350 hodín v kalendárnom roku (započítava sa aj práca vykonávaná pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce). Odmena je splatná až po vykonaní (odovzdaní, dokončení) určitej časti práce alebo pracovnej úlohy.

Podrobnosti o dohodách vykonávaných mimo pracovného pomeru sa dozviete v článkoch:

Odvody z dohôd pri pravidelnom príjme v roku 2022

Výška odvodov je ovplyvnená nielen postavením zamestnanca či výškou odmeny, ale aj pravidelnosťou, resp. nepravidelnosťou jej vyplácania. Pre správne posúdenie toho, či ide o pracovnoprávny vzťah zakladajúci právo na pravidelný alebo nepravidelný mesačný príjem sa musí vychádzať z obsahu uzavretej dohody, nie zo skutočnosti, či dohodár pracuje pravidelne každý mesiac alebo kedy odmenu skutočne dostane.

Za pravidelný príjem je možné považovať príjem (mzdu, odmenu alebo iný príjem zamestnanca), ktorý je splatný za obdobie jedného kalendárneho mesiaca. Či ide o dohodu s pravidelným príjmom je uvedené priamo v niektorom z jej odsekov. Odmena zamestnanca, ktorý uzavrel dohodu o brigádnickej práci študenta alebo dohodu o pracovnej činnosti, musí byť vyplatená najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola práca vykonávaná. Najčastejšie je možné sa s pravidelným príjmom stretnúť práve pri týchto dvoch spomínaných druhoch dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.

V tejto časti článku sa zameriame na dohodárov, ktorí nie sú študentami ani dôchodcami. Študentom a dôchodcom sú venované osobitné časti článku.

Dohodári, ktorí uzavreli jednu z dohôd uzatváraných mimo pracovného pomeru s nárokom na pravidelný príjem, platia rovnaké poistné a príspevky do Sociálnej i zdravotnej poisťovne, ako bežní zamestnanci s pracovným pomerom (uzavretou pracovnou zmluvou).

Poistné na sociálne poistenie je splatné v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov (napr. 15. deň v mesiaci). Pravidelný príjem dohodára sa vykazuje v „Mesačnom výkaze poistného a príspevkov“.

Na čo si dať pozor pri oznamovaní a vykazovaní údajov v Sociálnej poisťovni sa dočítate v článku Mesačné výkazy v Sociálnej poisťovni – časté chyby zamestnávateľov.

Prečítajte si tiež

Povinnosťou zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni je nahlásenie dohodára (pod kódom 2D) len na tie dni, ktoré reálne odpracuje a za ktoré má právo na príjem zo závislej činnosti. Zdravotné odvody sa vypočítajú z príjmu, ktorý bol poskytnutý v príslušnom mesiaci. Preddavky sú splatné v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov (napr. 15. deň v mesiaci).

V tabuľke uvádzame prehľad sociálnych a zdravotných odvodov v roku 2022 za zamestnávateľa aj dohodára (ktorý nie je študentom alebo dôchodcom):

Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody Zamestnanec (klasický dohodár) Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie 4,00 % 10,00 %
Sociálne poistenie SPOLU: 9,40 % 25,20 %
Nemocenské poistenie 1,4 % 1,4 %
Dôchodkové 7,00 % 17,00 %
Poistenie v nezamestnanosti 1,00 % 1,00 %
Úrazové poistenie - 0,80 %
Garančné poistenie - 0,25 %
Rezervný fond solidarity - 4,75 %
Poistenie na financovanie podpory v čase skrátenej práce - -

Odvody z dohôd pri nepravidelnom príjme v roku 2022

Dohodári s uzavretou dohodou s nepravidelným príjmom sú „oslobodení“ od platenia nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Nepravidelným príjmom rozumieme príjem (mzdu, odmenu, iný príjem zamestnanca), ktorý je splatný za iné ako mesačné obdobie. Môže ísť napríklad o príjem, ktorý:

 • plynie z dohody uzavretej na obdobie jedného mesiaca (napr. od 15.06.2022 do 14.07.2022), pretože príjem sa vypláca jednorazovo (t. j. nevypláca na každý mesiac, a teda je nepravidelný) s výnimkou príjmu plynúceho z dohôd o brigádnickej práci študenta a dohôd o pracovnej činnosti,
 • plynie z dohody uzavretej na obdobie jedného kalendárneho mesiaca alebo kratšieho obdobia (napr. za obdobie od 01.06.2022 do 30.06.2022 alebo od 01.06.2022 do 15.06.2022),
 • plynie z dohody, v texte ktorej je uvedené, že sa vyplatí raz za štvrťrok, pol roka, rok, atď.
 • plynie z dohody, v ktorej je uvedené, že sa vyplatí až po dokončení, resp. odovzdaní určitej úlohy, pracovného úkonu a pod. (t. j. jednorazovo),

Najčastejšie je možné sa stretnúť s nepravidelným príjmom u dohôd o vykonaní práce, u ktorých je v zmysle Zákonníka práce odmena splatná až po dokončení a odovzdaní práce.

Poistné na sociálne poistenie je splatné do 8. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol alebo kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa príjem vyplatil (poistné sa v priebehu trvania dohody neplatí). Nepravidelný príjem dohodára sa vykazuje vo  „Výkaze poistného a príspevkov“.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ prihlasuje dohodára do zdravotnej poisťovne len na posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom mu zamestnávateľ príjem vyplatil. Zamestnanec sa teda po zvyšok mesiaca stáva samoplatiteľom zdravotného poistenia (ak nemá uzavretý iný pracovný pomer alebo pracovnoprávny vzťah, ktorý zakladá povinnosť odvádzania poistného na zdravotné poistenie).

V nasledovnej tabuľke uvádzame prehľad poistenia v roku 2022 u dohodárov a zamestnávateľov pri nepravidelnom príjme:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody Zamestnanec (klasický dohodár) Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie 4,00 % 10,00 %
Sociálne poistenie SPOLU: 7,00 % 22,80 %
Nemocenské poistenie - -
Dôchodkové poistenie 7,00 % 17,00 %
Poistenie v nezamestnanosti - -
Úrazové poistenie - 0,80 %
Garančné poistenie - 0,25 %
Rezervný fond solidarity - 4,75 %
Poistenie na financovanie podpory v čase skrátenej práce - -

Odvody z dohôd u študentov v roku 2022

Príjem študenta z dohody o brigádnickej práci študenta nepodlieha zdravotným odvodom ani na strane zamestnanca, ani na strane zamestnávateľa. Študent je v zmysle zákona o zdravotnom poistení poistencom štátu. Podľa zákona o sociálnom poistení sa z príjmu zo závislej činnosti u študenta, ktorý uzavrel dohodu o brigádnickej práci študenta, neplatia rovnaké odvody, ako u ostatných dohodárov vykonávajúcich prácu na základe iných druhov dohôd mimo pracovného pomeru. Za študenta považuje Sociálna poisťovňa dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky a dieťa od skončenia povinnej školskej dochádzky do dosiahnutia veku 26 rokov, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.

Prečítajte si tiež

Študent – brigádnik si môže na základe predpísaného tlačiva „Oznámenie a čestné vyhlásenie“ uplatniť tzv. odvodovú úľavu. Mesačná výška úľavy je najviac 200 eur, pričom je možné ju uplatniť len u jedného zamestnávateľa a len na jednu dohodu (výber je na rozhodnutí brigádnika). Jej uplatnením stráca postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, t. j. do sumy 200 eur neodvádza dôchodkové poistenie zamestnanec ani zamestnávateľ. Pri prekročení výšky príjmu nad túto hranicu sa dôchodkové poistenie (vrátane ostatných druhov poistenia podľa nižšie uvedenej tabuľky) odvádza len zo sumy rozdielu prevyšujúcej túto sumu. Brigádnikovi, ktorý si uplatní odvodovú úľavu u viacerých zamestnávateľov alebo dohôd súčasne, môže byť uložená pokuta a vznikne nedoplatok na poistnom na dôchodkovom poistení. Na odvodovú úľavu má študent nárok:

 • odo dňa vzniku dohody, ak zamestnávateľovi predložil podpísané „Oznámenie a čestné vyhlásenie“,
 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom študent predložil zamestnávateľovi „Oznámenie a čestné vyhlásenie“ (napr. v situácii, kedy si študent počas roka prestal uplatňovať výnimku u jedného zamestnávateľa a začal u iného).
Článok pokračuje pod reklamou

Nárok na odvodovú úľavu zaniká momentom zániku dohody alebo od prvého dňa kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom študent oznámil zamestnávateľovi zánik nároku na odvodovú úľavu.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad odvodov v roku 2022 z dohody o brigádnickej práci študenta vo dvoch variantoch – ak si študent uplatňuje a neuplatňuje odvodovú úľavu:

Zdroj: Vlastné spracovanie
*Platí u brigádnikov, ktorí si uplatnia odvodovú úľavu
**Platí u brigádnikov, ktorí si neuplatnia odvodovú úľavu alebo uplatnia, ale ich príjem prevýši sumu 200 eur
Odvody Zamestnanec (študent) Zamestnávateľ
Do 200 €* Nad 200 €** Do 200 €* Nad 200 €**
Zdravotné poistenie - - - -
Sociálne poistenie SPOLU: 0,00 % 7,00 % 1,05 % 22,80 %
Nemocenské poistenie - - - -
Dôchodkové - 7,00 % - 17,00 %
Poistenie v nezamestnanosti - - - -
Úrazové poistenie - - 0,80 % 0,80 %
Garančné poistenie - - 0,25 % 0,25 %
Rezervný fond solidarity - - - 4,75 %
Poistenie na financovanie podpory v čase skrátenej práce - - - -

Upozornenie: So študentom je možné uzavrieť aj dohodu o brigádnickej práci študenta s právom na nepravidelný príjem (napr. ak je dohoda uzavretá na obdobie jedného mesiaca alebo na kratšie). Výška odvodov zostáva rovnaká bez ohľadu na pravidelnosť alebo nepravidelnosť príjmu študenta.

Odvody z dohôd u poberateľov dôchodku v roku 2022

Zamestnávateľ môže v roku 2022 uzavrieť dohodu (s výnimkou dohody o brigádnickej práci študenta) aj s poberateľom dôchodku. Príjem z dohôd u poberateľov starobného, invalidného, výsluhového (ak dovŕšili dôchodkový vek) alebo invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov nepodlieha zdravotným odvodom.

Prečítajte si tiež

Rovnako ako študenti, i dôchodcovia majú nárok na oslobodenie od dôchodkového poistenia (starobné poistenie a invalidné poistenie), najviac vo výške 200 €. Odvodová výnimka sa neuplatňuje automaticky. Dôchodca je povinný predložiť zamestnávateľovi vyplnené tlačivo „Oznámenie a čestné vyhlásenie“. Poberatelia dôchodku sa môžu rozhodnúť, v ktorej dohode (ak ich majú uzavretých viacero súčasne) nebudú mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia. Na oslobodenie majú nárok poberatelia:

 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • výsluhového dôchodku, ak dovŕšili dôchodkový vek,
 • invalidného výsluhového dôchodku.

V tabuľke uvádzame prehľad odvodov v roku 2022 u dohôd uzavretých s poberateľom starobného a výsluhového dôchodku, ak dôchodca dovŕšil dôchodkový vek, a to vo dvoch variantoch – ak si uplatňuje alebo neuplatňuje odvodovú výnimku do 200 eur:

Zdroj: Vlastné spracovanie
*Platí u dôchodcov, ktorí si uplatnia odvodovú úľavu
**Platí u dôchodcov, ktorí si neuplatnia odvodovú úľavu alebo uplatnia, ale ich príjem prevýši sumu 200 eur
Odvody Zamestnanec (dôchodca) Zamestnávateľ
Do 200 €* Nad 200 €** Do 200 €* Nad 200 €**
Zdravotné poistenie - - - -
Sociálne poistenie SPOLU: 0,00 % 4,00 % 1,05 % 19,80 %
Nemocenské poistenie - - - -
Starobné poistenie - 4,00 % - 14,00 %
Invalidné poistenie - - - -
Poistenie v nezamestnanosti - - - -
Úrazové poistenie - - 0,80 % 0,80 %
Garančné poistenie - - 0,25 % 0,25 %
Rezervný fond solidarity - - - 4,75 %
Poistenie na financovanie podpory v čase skrátenej práce - - - -

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad odvodov v roku 2022 u dohôd uzavretých s poberateľom invalidného dôchodku bez ohľadu na pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a výsluhového invalidného dôchodku, a to vo dvoch variantoch – ak si uplatňuje alebo neuplatňuje odvodovú výnimku do 200 eur:

Zdroj: Vlastné spracovanie
*Platí u dôchodcov, ktorí si uplatnia odvodovú úľavu
**Platí u dôchodcov, ktorí si neuplatnia odvodovú úľavu alebo uplatnia, ale ich príjem prevýši sumu 200 eur
Odvody Zamestnanec (dôchodca) Zamestnávateľ
Do 200 €* Nad 200 €** Do 200 €* Nad 200 €**
Zdravotné poistenie - - - -
Sociálne poistenie SPOLU: 0,00 % 7,00 % 1,05 % 22,80 %
Nemocenské poistenie - - - -
Starobné poistenie - 4,00 % - 14,00 %
Invalidné poistenie - 3,00 % - 3,00 %
Poistenie v nezamestnanosti - - - -
Úrazové poistenie - - 0,80 % 0,80 %
Garančné poistenie - - 0,25 % 0,25 %
Rezervný fond solidarity - - - 4,75 %
Poistenie na financovanie podpory v čase skrátenej práce - - - -

Pracovať na základe dohody môže i poberateľ predčasného dôchodku avšak úhrn jeho príjmu z dohody nesmie prekročiť 2 400 eur za kalendárny rok. Pri prekročení tejto hranice príjmu, Sociálna poisťovňa výplatu dôchodku zastaví.

Podrobnosti o možnostiach práce predčasných dôchodcov nájdete v článku Predčasný starobný dôchodca a práca.

Upozornenie: Dôchodcovia aj zamestnávatelia platia rovnaké sociálne odvody bez ohľadu na to, či uzavreli s dôchodcom dohodu s nárokom na pravidelný alebo nepravidelný príjem.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky