Výber a platenie poistného: zmeny od 1.1.2024

Koľko budú do Sociálnej poisťovne po novom platiť SZČO, zamestnanci a zamestnávatelia, kto odvody platiť nemusí a čo sa mení v zozname dlžníka? Prehľad v kocke.

Nové minimálne a maximálne poistné a nová výška poistného od 1.1.2024

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby budú od roku 2024 platiť nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie a s tým spojené nové výšky poistného. Podobne čaká zmena v platení poistného od 1.  januára 2024 aj zamestnávateľov a zamestnancov, pre ktorých sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného.

Nový minimálny a maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného od 1. januára 2024

Minimálny vymeriavací základ, ktorý je v roku 2023 vo výške 605,50 eur, sa zvyšuje na 652 eur. Maximálny vymeriavací základ, ktorý je v roku 2023 vo výške 8 477 eur, sa zvyšuje na 9 128 eur.

Nová výška poistného vypočítaná z nového minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu je nasledovná:

  • minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO je 216,13 eur,
  • maximálne poistné pre povinne poistenú SZČO je 3 025,93 eur,
  • minimálne poistné pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, je vo výške 229,17 eur,
  • maximálne poistné pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, je vo výške 3 208,49 eur.

Informáciu zo Sociálnej poisťovne o novej výške poistného zasiela Sociálna poisťovňa tým SZČO, ktorých sa to týka, v priebehu januára 2024 listom, alebo do e-schránky, ak ju majú zriadenú. Poistné v novej výške potom uhrádzajú prvýkrát do 8. februára 2024 za január 2024. V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa odporúča SZČO a dobrovoľne poisteným upraviť si výšku poistného v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol k platbe.

Upozornenie: Parlamentom schválený konsolidačný balíček zvyšuje od roku 2024 zdravotné odvody SZČO o 1 % (zo 14 % na 15 %, pri SZČO so zdravotným postihnutím zo 7 % na 7,5 %). Zákon však ešte nie je podpísaný prezidentkou SR, teda ani vydaný v Zbierke zákonov, takže nie je zrejmé, či účinnosť bude skutočne 1. januára 2024.

Maximálne poistné zamestnanca a zamestnávateľa

Maximálne poistné zamestnanca na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti predstavuje 858,03 eura.

  • maximálne poistné zamestnávateľa na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného na financovanie podpory, poistného na garančné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity za zamestnanca bude 2 300,25 eura.

Zmeny vo vylúčení povinnosti platiť poistné od 1.1.2024

Od 1. januára 2024 sú v platnosti ustanovenia novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorých nastáva u zamestnancov a u povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) zmena vo vylúčení povinnosti platiť poistné v období tehotenstva a materstva a v spojitosti s ňou aj zmena v inštitúte prerušenia povinného sociálneho poistenia.

Od nového roka bude mať poistenec, a to zamestnanec a SZČO, vylúčenú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie v období, v ktorom

  • poberá materské,
  • by mu trval nárok na materské, ak nárok na materské nevznikol z dôvodu nesplnenia podmienky získania najmenej 270 dní nemocenského poistenia podľa § 48 ods. 1 alebo § 49 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Uvedené znamená, že vylúčenú povinnosť platiť poistné budú mať v období, počas ktorého nepoberajú materské, pričom nárok na materské by im trval a jediným dôvodom nepriznania materského je, že nezískali potrebných 270 dní nemocenského poistenia. 
Článok pokračuje pod reklamou

Vylúčenie povinnosti platiť poistné bude trvať rovnaké obdobie a za rovnakých podmienok ako by inak trval nárok na materské, t. j. podmienky trvania nároku na materské sú podmienkami trvania vylúčenia povinnosti platiť poistné. Podmienky trvania vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie sú napr. starostlivosť o dieťa, trvanie statusu iného poistenca, vek dieťaťa, o ktoré sa iný poistenec stará.

Tí zamestnanci a SZČO, ktorým sa vyplácalo materské k 31. decembru 2023 a materské sa im bude vyplácať aj potom, automaticky budú mať  od 1. januára 2024 vylúčenú povinnosť platiť poistné, a to počas celého obdobia  poberania materského.

Tým zamestnancom a SZČO, ktorí k 31. decembru 2023 mali vylúčenú povinnosť platiť poistné, pričom materské nepoberali a nebudú ho poberať ani od 1. januára 2024, bude trvať vylúčená povinnosť platiť poistné aj od 1. januára 2024 počas obdobia, v ktorom by im trval nárok na materské. Zamestnanci a SZČO v týchto situáciách nemusia Sociálnej poisťovni nič oznamovať, ani predkladať.

Zamestnanci - iní poistenci, ktorí do 31. decembra 2023 nemali vylúčenú povinnosť platiť poistné z dôvodu, že čerpali rodičovskú dovolenku a ani nepoberali materské, rovnako aj SZČO – iní poistenci, ktorí do 31. decembra 2023 nemali vylúčenú povinnosť platiť poistné a ani nepoberali materské, nebudú povinní od 1. januára 2024 platiť poistné na sociálne poistenie za predpokladu, že predložia Sociálnej poisťovni žiadosť o materské, na základe ktorej im bude materské priznané od 1. januára 2024, alebo sa im materské k uvedenému dátumu neprizná len z dôvodu, že nezískali potrebných najmenej 270 dní nemocenského poistenia.

Prerušenie povinného poistenia zamestnanca a SZČO od 1.1.2024 

Od 1. januára 2024 sa zamestnancovi (bez ohľadu na to, či ide o muža, alebo ženu) prerušuje povinné sociálne poistenie v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku podľa Zákonníka práce, ak mu neplynie obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie.

SZČO sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok podľa zákona o rodičovskom príspevku a v ktorom podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť SZČO, ak jej neplynie obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie.

Od nového roka teda platí, že zamestnancovi a SZČO sa z uvedeného dôvodu preruší povinné sociálne poistenie len v období, v ktorom nebudú mať vylúčenú povinnosť platiť poistné v období tehotenstva a materstva.

Zmeny v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne od 1.1.2024

S účinnosťou od 1. januára 2024 bude Sociálna poisťovňa zverejňovať v zozname dlžníkov fyzických osôb a právnických osôb aj ich identifikačné číslo organizácie.

Údaje v zozname dlžníkov zverejnenom na internetovej stránke Sociálnej poisťovne sa rozširujú o nový údaj – identifikačné číslo organizácie. Zoznam dlžníkov tak v prípade fyzických osôb okrem mena a priezviska fyzickej osoby, jej trvalého alebo prechodného pobytu bude obsahovať aj identifikačné číslo organizácie za predpokladu, že je fyzickej osobe pridelené. V prípade právnických osôb sa v súčasnosti uvádzané údaje v zozname, ktorými sú obchodné meno právnickej osoby a jej sídlo, rozšíria o identifikačné číslo organizácie.

Rozšírením rozsahu údajov, ktoré Sociálna poisťovňa zverejňuje v zozname dlžníkov, sa zabezpečuje jednoznačná identifikácia dlžníka a zároveň jednoduchšie a prehľadnejšie vyhľadávanie údajov v zozname.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.  Sociálna poisťovňa ho pravidelne na týždennej báze aktualizuje na svojej webovej stránke.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky