Povinnosti novozaloženej s. r. o. v roku 2016

So začiatkom podnikania je spojených aj množstvo rôznych povinností. V článku prinášame pohľad na tie, ktoré sa spájajú so spoločnosťou s ručením obmedzeným po jej založení.

Je veľmi dôležité rozlišovať pojmy založenie spoločnosti a vznik spoločnosti. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným nastáva podpisom spoločenskej zmluvy (ak ju zakladá viacero osôb) alebo zakladateľskej listiny (ak ju zakladá len jedna osoba). S. r. o. vzniká až dňom zápisu do obchodného registra. Celý postup od založenia s. r. o. až po jej vznik je podrobne opísaný v článku Ako založiť s.r.o. v roku 2016. V našom článku sa budeme zaoberať základnými povinnosťami, ktoré novozaloženej a neskôr i novovzniknutej s. r. o. pri začiatku podnikania vzniknú.

Peňažné vklady do základného imania a povinnosti s nimi spojené

Peňažné vklady do základného imania sa vkladajú v hotovosti správcovi vkladov (spravidla jeden zo spoločníkov) alebo bezhotovostne na osobitný bankový účet zriadený správcom vkladov v banke a vedenom na jeho meno, keďže spoločnosť ešte nevznikla. Následne, keď už spoločnosť zápisom do obchodného registra vznikne, je správca vkladov povinný odovzdať vklady do základného imania bez zbytočného odkladu spoločnosti. V prípade peňažných vkladov v hotovosti sa tieto vklady odovzdávajú spoločnosti fyzicky a v prípade bezhotovostných peňažných vkladov je potrebné v banke požiadať o zmenu majiteľa bankového účtu zo správcu vkladov na novovzniknutú spoločnosť. Bankový účet i zmeny je čísla je potom potrebné nahlásiť mnohým inštitúciám. Podrobne sa o všetkých povinnostiach súvisiacich s bankovým účtom dočítate v článku Ohlasovacie povinnosti pri bankovom účte na zloženie základného imania v s. r. o.

Nepeňažné vklady do základného imania a povinnosti s nimi spojené

Nepeňažné vklady musia byť splatené už pred zápisom základného imania do obchodného registra odovzdaním správcovi vkladov. Hodnota nepeňažného vkladu sa určuje znaleckým posudkom a spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina musí tiež obsahovať určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka. Peňažná suma, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, môže byť nižšia ako jeho hodnota určená znaleckým posudkom, ale vyššia byť nesmie.

Osobitné povinnosti si musí spoločnosť splniť najmä vtedy, ak sa na prevod práva k predmetu nepeňažného vkladu vyžaduje zápis do osobitnej evidencie (napríklad automobil alebo nehnuteľnosť). Po vzniku spoločnosti je potrebné previesť vlastnícke právo k týmto nepeňažným vkladom zo spoločníka na spoločnosť, a to zápisom v tejto osobitnej evidencii (evidencia vozidiel, kataster nehnuteľností). Podľa § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka má štatutárny orgán spoločnosti povinnosť podať návrh na zápis vlastníckeho práva do tejto evidencie do 15 dní od vzniku spoločnosti.

Pri automobile je potrebné na okresnom dopravnom inšpektoráte do 15 dní odo dňa zápisu spoločnosti do obchodného registra požiadať o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel (prehlásenie vozidla). Pri prehlasovaní vozidla netreba zabudnúť ani na uzatvorenie povinného zmluvného poistenia, kde sa spoločnosť preukazuje tiež výpisom z obchodného registra. S automobilom v podnikaní potom súvisí aj povinnosť platiť daň z motorových vozidiel a teda povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia. Podrobné informácie o dani z motorových vozidiel nájdete v našej sekcii Daň z motorových vozidiel.

Pri nehnuteľnosti musí spoločník ešte pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra vyhotoviť písomné vyhlásenie o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností s úradne overeným podpisom a odovzdať ho správcovi vkladov. Do 15 dní od vzniku spoločnosti je potom štatutárny orgán povinný podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe spomínaného písomného vyhlásenia vkladateľa. Do 31. januára nasledujúceho roka po nadobudnutí nehnuteľnosti musí s. r. o. podať aj daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

Povinnosťou štatutárneho orgánu v súvislosti s nepeňažnými vkladmi je aj vyhotoviť písomnú správu s opisom nepeňažného vkladu, spôsobe jeho ocenenia, údaji o tom, či jeho hodnota zodpovedá hodnote započítanej na vklad spoločníka a vyhlásenie, že nenastali okolnosti, ktoré by výrazne zmenili hodnotu nepeňažného vkladu vyjadrenú v pôvodnom ocenení. Štatutárny orgán ukladá túto správu do zbierky listín obchodného registra do 30 dní odo dňa splatenia vkladu.

Získavanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Každá spoločnosť musí získať na svoj predmet podnikania príslušné oprávnenie, inak by nemohla byť zapísaná do obchodného registra. Väčšina spoločností s ručením obmedzeným sa zaoberá činnosťami, ktoré sú považované sa voľnéremeselné alebo viazané živnosti. V takomto prípade bude musieť novozaložená s. r. o. získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení sa získava ohlásením živnosti, a to osobne prostredníctvom jednotného kontaktného miesta alebo elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Na ohlásenie živnosti musí s. r. o. najskôr vyplniť formulár ohlásenia živnosti pre právnickú osobu, ktorý podpisujú všetci spoločníci alebo konateľ alebo iná osoba na základe splnomocnenia. Po podaní žiadosti, zaplatení správneho poplatku a predložení všetky dokumentov, bude spoločnosti osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané do troch pracovných dní.

Podrobne sa o celom postupe získavania osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre s. r. o. dočítate v článku Ako založiť s.r.o. v roku 2016.

Povinnosť podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra musí byť podaný najneskôr do 90 dní od založenia spoločnosti (podpisu spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny) alebo od doručenia osvedčenia o živnostenskom oprávnení alebo iného oprávnenia na podnikanie – podľa toho, ktorá z udalostí nastala neskôr.

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra sa podáva buď osobne na registrovom súde v krajskom meste podľa sídla spoločnosti alebo prostredníctvom jednotného kontaktného miesta na okresnom úrade alebo elektronicky cez portál www.slovensko.sk. Výška súdneho poplatku za zápis do obchodného registra je pre s. r. o. 331,50 eur, ale pri elektronickom podaní len 165,75 eur. K návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa prikladá veľké množstvo dokumentov. Ich celý zoznam nájdete v článku Ako založiť s.r.o. v roku 2016. Spoločnosť bude zapísaná do obchodného registra do dvoch pracovných dní odo dňa podania návrhu, no túto lehotu môže registrový súd aj predĺžiť.

Oznamovacie povinnosti voči daňovému úradu

Prvý kontakt, ktorý budú mať zakladatelia spoločnosti s daňovým úradom, súvisí ešte so získavaním súhlasu správcu dane so zápisom spoločnosti do obchodného registra. Ide o potvrdenie, že výška daňového nedoplatku a nedoplatku na cle zakladateľa s. r. o. v úhrne nepresahuje 170 eur. Ak by takéto potvrdenie zakladateľ nezískal, nemôže sa stať spoločníkom s. r. o.

Neskôr, keď už spoločnosť zápisom do obchodného registra vznikne, musí požiadať správcu dane o registráciu na daň z príjmov do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala oprávnenie podnikať, pričom právnická osoba získava oprávnenie podnikať až dňom zápisu do obchodného registra. Registračnú povinnosť na daň z príjmov je vhodné splniť si už na jednotnom kontaktnom mieste pri získavaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Jednotné kontaktné miesto tak registračnú povinnosť na daň z príjmov po zápise do obchodného registra vybaví za Vás.

Článok pokračuje pod reklamou

Ak takto registrovaná s. r. o. začne zamestnávať zamestnanca, je povinná na účel vykonania zmien v registrácii oznámiť daňovému úradu skutočnosť, že sa stala platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti za zamestnanca (vznikla jej povinnosť zrážať preddavky na daň z príjmov). Lehota na oznámenie zmien uvedených v registrácii je do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala, teda do 30 dní odo dňa nástupu zamestnanca do práce. Pokiaľ ide o daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), novovzniknutá s. r. o. sa môže rozhodnúť, či sa chce stať platiteľom DPH alebo nie. Ak sa spoločnosť rozhodne, že sa chce stať platiteľom DPH, podá na daňovom úrade žiadosť o registráciu pre túto daň. Je potrebné počítať s tým, že za určitých okolností môže daňový úrad s. r. o. uložiť aj povinnosť zložiť zábezpeku na DPH. Ak k takémuto rozhodnutiu daňového úradu dôjde, môže sa novovzniknutá firma ešte rozhodnúť či zábezpeku na DPH zloží a bude registrovaná pre DPH alebo nezloží a nebude registrovaná pre DPH.

Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni sa novovzniknutej s. r. o. začínajú týkať až vtedy, keď sa stane zamestnávateľom - začne zamestnávať zamestnanca na pracovný pomer, dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo vyplácať iný druh príjmu zo závislej činnosti. V prípade, že spoločnosť má uzatvorenú s konateľom alebo spoločníkom mandátnu zmluvu alebo zmluvu o výkone funkcie konateľa bez nároku na odmenu, žiadne povinnosti voči Sociálnej a zdravotnej povinnosti jej nevznikajú.

Spoločnosť, ktorá sa stane zamestnávateľom, je podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov povinná do ôsmich dní odo dňa, v ktorom začala zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, prihlásiť sa do registra zamestnávateľov prostredníctvom Registračného listu zamestnávateľa na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Svojich zamestnancov musí zamestnávateľ najneskôr deň pred ich nástupom do zamestnania prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby. Potom musí zamestnávateľ Sociálnej poisťovni pravidelne predkladať mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie najneskôr do výplatného termínu za príslušný kalendárny mesiac.

Podobne, novovzniknutá s. r. o., ktorá sa stala zamestnávateľom, musí podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov do ôsmich pracovných dní odo dňa, v ktorom začala zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni, že sa stala platiteľom poistného prostredníctvom tlačiva Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného. V rovnakej lehote musí zamestnávateľ zdravotnej poisťovni oznámiť aj zamestnancov, za ktorých bude zdravotné poistenie platiť prostredníctvom tlačiva Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie. Následne je povinnosťou zamestnávateľa zdravotnej poisťovni pravidelne predkladať Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie v lehote do troch dní od výplatného termínu.

Povinnosti spoločnosti spojené so zriadením prevádzkarne

Spoločnosť bude svoju podnikateľskú činnosť uskutočňovať v nejakých priestoroch, ktoré sa v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov môžu považovať za prevádzkareň, ale ani nemusia. Od tohto posúdenia sa potom odvíjajú aj ďalšie povinnosti. Za prevádzkareň sa napríklad nepovažuje ani sídlo spoločnosti. O tom, či je alebo nie je konkrétny priestor považovaný za prevádzkareň, sa bližšie dozviete v článku Prevádzkareň.

Pokiaľ však spoločnosť bude mať prevádzkareň zriadenú, je povinná túto skutočnosť oznámiť živnostenskému úradu, daňovému úradu, obci, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená a požiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie záväzného stanoviska k žiadosti na uvedenie priestorov do prevádzky. Bližšie o týchto oznamovacích povinnostiach pri zriadení prevádzkarne píšeme v článku Zriadenie prevádzkarne.

O ostatných povinnostiach, ktoré musíte pri prevádzkarni od jej zriadenia dodržiavať nepretržite, sa dočítate viac v článku Prevádzkareň a povinnosti spojené s jej fungovaní.

Povinnosti súvisiace s elektronickou registračnou pokladnicou

Povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu sa na s. r. o. vzťahuje vtedy, ak bude v hotovosti prijímať tržby za predaj tovaru a za presne vymedzené služby uvedené v zákone č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov.

Po zakúpení elektronickej registračnej pokladnice je potrebné ju najskôr uviesť do prevádzky a to tak, že najskôr požiadate daňový úrad o pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice a k tomu predložíte knihu elektronickej registračnej pokladnice a kópiu certifikátu elektronickej registračnej pokladnice alebo fiškálnej tlačiarne. Následne môže takúto pokladnicu uviesť do prevádzky len tzv. servisná organizácia, ktorá má na to oprávnenie. Netreba zabudnúť ani na povinnosť na každé predajné miesto umiestniť vzor pokladničného dokladu. Ak firma za mesiac nevyhotoví viac ako 1 000 pokladničných dokladov môžu okrem fyzickej pokladnice používať aj virtuálnu registračnú pokladnicu.

Všetky dôležité informácie o elektronickej registračnej pokladnici sa môžete dočítať v našej sekcii Elektronická registračná pokladnica.

TIP:Chystáte sa zakladať s.r.o.? Využite naše služby a nechajte si založiť s.r.o. na kľúč alebo si vyberte z našich už predzaložených ready-made spoločností.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky