Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Od 1.11.2023 môžu s. r. o.-čky zapísať do obchodného registra okrem registrových súdov aj notári, od roku 2025 budú mať navyše kompetenciu zapísať do ORSR tiež zmeny/výmaz údajov, či založiť akciovú spoločnosť. Cieľom je najmä urýchlenie procesov, nakoľko sa v súčasnosti často stáva, že registrové súdy nedodržujú zákonom stanovené lehoty na vykonanie zápisov (dva pracovné dni) a trvá to aj niekoľko mesiacov. Z údajov o tom, koľko zmien a koľko zápisov nových firiem vybavovali obchodné súdy pred zavedením možnosti registrovať nové s. r. o. aj notármi vyplýva, že od novembra 2023 vedia notári vybaviť za súdy približne 20 % agendy.  

A keďže za zápis do obchodného registra sa platí, v článku prinášame prehľad súm, s ktorými by podnikatelia mali počítať, ak sa rozhodnú pre tento úkon osloviť notára.

Cena zápisu do obchodného registra súdom

Pri zápise do obchodného registra prostredníctvom registrového súdu sa štandardne platia súdne poplatky vo výške 150 eur za zápis s. r. o. Pri zápise akciovej spoločnosti treba počítať s násobne vyššou cenou, a to 375 eur. Pokiaľ ide o zmenu údajov v obchodnom registri, zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov stanovuje, že za akýkoľvek počet návrhov na zápis zmeny/doplnenie údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby obsiahnuté v jednom návrhu na zápis sa platí 33 eur. Tento poplatok sa netýka doplnenia/zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod, a tiež situácie, kedy sa mení len priezvisko z dôvodu uzavretia manželstva.

Upozornenie: Od 1.4.2024 dochádza k zvýšeniu správnych a súdnych poplatkov. Zmena sa dotkne aj poplatkov vo veciach obchodného registra. Za zápis s. r. o. sa bude po novom platiť 220 eur, za akciovú spoločnosť 550 eur a za zmenu alebo doplnenie údajov 50 eur.

Cena zápisu do obchodného registra notárom

Pri zakladaní s. r. o. notárom sa súdny poplatok neplatí a odmena je rovnaká u všetkých notárov – je totiž stanovená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov. Tá hovorí, že odmena notára ako registrátora je 38 eur. Zároveň má nárok na odmenu za spísanie notárskej zápisnice vo výške 100 eur.

Ďalšie náklady sa týkajú napríklad odmeny a náhrady hotových výdavkov za prístup do Centrálneho informačného systému, ktoré platia notári Notárskej komore SR či na náhradu za stratu času (10 eur). Vo všeobecnosti sa poplatky za založenie s. r. o. notárom pohybujú na úrovni súdnych poplatkov, teda vo výške 150 eur.

Od 1.1.2025, keď ku kompetenciám notárov pribudnú aj zápisy zmien/výmaz údajov v obchodnom registri, budú si za túto činnosť účtovať taktiež približne 150 eur. Za zápis akciovej spoločnosti to bude približne 375 eur (odmena notára vo výške 263 eur + ďalšie poplatky).

Treba mať na pamäti, že pokiaľ je notár platiteľom DPH, k výslednej sume sa daň pripočíta.

Cena za zápis s. r. o. do obchodného registra pri splnomocnení advokáta

Jednou z noviniek účinných od novembra 2023 je aj to, že žiadateľa, teda konateľa vznikajúcej firmy, môže pri zápise spoločnosti zastúpiť iná osoba na základe splnomocnenia. Poveriť takto možno advokáta, notára, zamestnanca navrhovateľa alebo zamestnanca právnickej osoby, ktorá je s konateľom s. r. o. majetkovo či personálne prepojená (napríklad zamestnanca firmy, ktorá zakladá dcérsku spoločnosť).

V prípade, že sa konateľ rozhodne splnomocniť advokáta, musí počítať s nákladmi navyše. Okrem spomínanej odmeny pre notára a súvisiacich poplatkov, zaplatí za služby advokáta. Cena závisí od dohody a sadzby advokátskej kancelárie, možno však rátať s desiatkami až stovkami eur.

Prehľad poplatkov za zápis/zmenu údajov v obchodnom registri

* Až od 1.1.2025, keď bude tento úkon môcť notár vykonávať.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Úkon Cena pri zapísaní registrovým súdom Cena pri zapísaní notárom Cena pri splnomocnení advokáta
Prvozápis s. r. o. do obchodného registra 150 eur do 31.03.2024
220 eur od 01.04.2024
38 eur odmena notára 38 eur odmena notára
100 eur za spísanie notárskej zápisnice 100 eur za spísanie notárskej zápisnice
10 eur za stratu času 10 eur za stratu času
Ďalšie prípadné poplatky Ďalšie prípadné poplatky
Odmena advokátskej kancelárie
Prvozápis a. s. do obchodného registra 375 eur do 31.01.2024
500 eur od 01.04.2024
263 eur odmena notára* 263 eur odmena notára*
100 eur za spísanie notárskej zápisnice* 100 eur za spísanie notárskej zápisnice*
10 eur za stratu času 10 eur za stratu času
Ďalšie prípadné poplatky Ďalšie prípadné poplatky
Odmena advokátskej kancelárie
Zmena údajov v ORSR 33 eur 31.03.2024
50 eur od 01.04.2024
150 eur* 150 eur*
Prípadne ďalšie poplatky Odmena advokátskej kancelárie

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky